20
Israelia Benjaminɨn anabamɨn adarazi ko mɨsoghasa
Egha Israelia bar Gibean gumaziba amizir arazir kuramɨn akam baregha izava, Mispan nguibar ekiamɨn Ikiavɨra Itir Godɨn Damazimɨn bar moghɨra uari akufa. Me notɨn amadaghan Danɨn nguibar ekiamɨn ghua sautɨn amadaghan itir Berseban nguibar ekiamɨn gumaziba ko, Gileatɨn nguazimɨn itir gumaziba uaghan, uan nguibaba ategha iza bar moghɨra uari akufa. Ezɨ Israelian anababa vaghvagha dar gumazir dapaniba bar moghɨra Godɨn gumazamizibar ivɨriar ekiam bagha ize. Ezɨ mɨdorozir gumazibar dɨbobonim 400,000pla uaghan iti, kar mɨdorozir sababar mɨsozir gumaziba. Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn adarazi kamaghɨn oraki, Israelian marazi ghua Mispan uari akufa.
Ezɨ Israelia kamaghɨn Livain gumazir kamɨn azara, “Nɨ deragh e mɨkɨm, bizir kam manmaghɨn oto?”
Ezɨ amizir me arazir kurabar a gamizimɨn pam, kamaghɨn me mɨgei, “Kɨ uan amuir dozim ko iza Gibean nguibar ekiamɨn Benjaminɨn adarazir nguazimɨn otozɨ, amɨnim pɨrizɨ, ga dɨmagarim kagh dakuasa danganiba buria iti. Ezɨ dɨmagarir kamɨn Gibean gumazir aruaba iza dɨpenir ga itim okarigha na mɨsueghtɨ kɨ aremeghasa. Egha me na ategha nan amuir dozim inigha arazir bar kurabar a gamua ghuav iti, an areme. Gumazir kaba arazir bar kuram Israelia en tongɨn a gami, kamaghɨn, kɨ an kuam inigha iza, aneghoregha an akuaba isa bar Israelian adarazi bagha da amangi. Ezɨ ia datɨrɨghɨn kagh uari akuvagha itir Israelia, ia deravɨra nɨghnigh mɨgɨrɨgɨa tam damu. E manmagh me amizir arazir kam ikarvagham?”
Ezɨ gumaziba bar moghɨra dɨkavigha navir vamɨra ikia kamaghɨn mɨgei, “En tav uamategh uan purirpenmɨn mangan kogham. Egh tav uamategh dɨpenimɨn mangan kogham. 9-10 Egh e Gibean adarazi kamaghɨn me damuam! E satu gikararang, mɨdorozir gumazibagh inamightɨ me arazir kam bagh me mɨsogh me ikaragham. Israelian anababa vaghvagh dar 100plan gumazibar tongɨn 10plan gumaziba amɨsɨvam, egh 1,000plan gumazibar tongɨn 100plan gumaziba amɨsɨvam, egh 10,000plan gumazibar tongɨn 1,000plan gumaziba amɨsɨvam. Gumazir kaba mangɨ, Israelia gamizir arazir bar kurar kam ikarvaghɨva, Gibeania ko mɨsoghamin mɨdorozir gumaziba bagh dagheba ateram. Me mangɨ Geban nguibamɨn ikiam.”* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Geban nguibam Gibean nguibamɨn boroghɨn iti. 11 Ezɨ Israelia bar moghɨra uari akuvagha mati anabar vamɨram otogha, Gibeania ko mɨsoghamin nɨghnɨzir bar vamɨran iti.
12 Ezɨ Israelian adarasi, Benjaminɨn anabamɨn adaraziv kɨmasa kamaghɨn gumaziba amadagha me mɨgɨa ghaze, “Manmaghɨn amizɨ, arazir bar kurar kam ian tongɨn oto? 13 Ia datɨrɨghɨra Gibean gumazir kurar kaba inigh izɨtɨ, e me mɨsueghtɨ me arɨghiregh arazir kurar kam Israelɨn aven bar anegɨvagham.” Ezɨ puvatɨ, Benjaminia Israelian gumazir igharazibar akaba barazir puvatɨ.
14 Egha Benjamin anabamɨn adarazi bar moghɨra uan nguibar ekiaba ategha iza Gibean uari akufa, egha Israelia ko mɨsoghasa. 15-16 Ezɨ dughiar kamɨn Benjaminɨn anabamɨn adarazi uan 26,000plan gumazir mɨdorozir sababar mɨsoziba uan nguibar ekiabar aven bar me ini. Ezɨ Gibeania, uarir tongɨn 700plan gumazir agharir kɨriabar mɨsoziba ini. Me bar deravɨra dagɨaba isava katapel garɨghava asi. Me asir dagɨatam pura zuir puvatɨ, me vaghvagh bar deravɨra ia gasegham. 17 Ezɨ Israelian adarasi, uan 400,000plan gumazir mɨsoziba akufa, me mɨdorozir sababar mɨsogha bar fo. Egha me Benjaminɨn adarazir gumazibar dɨbobonir kam, me a medir puvatɨ.
Israelia Benjaminɨn anabamɨn adarazi ko mɨsosi
18 Ezɨ Israelia Betelɨn nguibamɨn ofa gamir dakozimɨn ghuegha, kamaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn azai, “En adarazir te faragh mangɨ Benjaminɨn anabamɨn adarazi ko mɨsogham.”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn me mɨgei, “Judan anabamɨn adarazi faragh mangɨ.”
19 Ezɨ Israelian mɨdorozir gumaziba bar mɨzaraghara dɨkavigha ghua Gibean nguibar ekiamɨn boroghɨn uari akufa. 20 Me mangɨ Benjaminɨn anabamɨn adarazi ko mɨsoghasa uari akɨra uari isava danganibar uari arɨsi. 21 Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn adarazi Gibean nguibar ekiam ategha azenan iza mɨdorozim foregha, aruer vamɨran Israelian gumazir 22,000pla aghorezɨ me ariaghire. 22-23 Ezɨ Israelia uamategha ofa gamir dakozimɨn ghuegha Ikiavɨra Itir Godɨn guamɨn azia ikia ghuavti, aruem gɨfa. Me kamaghɨn an azai, “E ua uan aveghbuaba, Benjaminɨn anabamɨn adarazi ko mɨsogham, o markiam?”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn me mɨgei, “Ia uamategh mangɨ me ko mɨsogh.”
Ezɨ Israelia uamategha gavgavim uarigh anigha, amɨmzaraghan uamategha ghua Gibean, me faragha mɨdorozir gumaziba danganibar me arɨghizɨ naghɨn ua me arɨsi. 24 Ezɨ Israelia amɨmzaraghan uamategha ghua Benjaminɨn anabamɨn adarazi ko uariv sosi. 25 Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn adarazi ua Gibean nguibar ekiam ategha azenan iza Israelia ko mɨsogha, dughiar kamɨn me men mɨdorozir gumazir 18,000pla mɨdorozir sababar me aghorezɨ me ariaghire.
26 Ezɨ Israelian mɨdorozir gumaziba bar moghɨra uamategha Betelɨn ghuegha Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn apiagha azia ikia ghuavti aruem iraghu. Me daghetam ko dɨpatam amezir puvatɨ. Egha me Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn ofan bar isi mɨghɨramiba ko, God ko navir vamɨran ikiamin ofabagh ami. 27-28 (Finias, a Eleasarɨn ovavir borim, ezɨ Eleasar an Aronɨn otarim. Dughiar kamɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam Betelɨn nguibamɨn itima, Finias an gara God bagha ofabagh ami.)
Ezɨ Israelia kamaghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn azai, “E uamategh mangɨ uan aveghbuaba Benjaminɨn anabamɨn adarazi ko mɨsogham, o e me ategham?”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn me mɨgei, “Ia mangɨ. Kɨ gurumzaraghan me isɨ ian agharim darɨgham.”
29 Ezɨ Israelia mɨdorozir gumaziba amadazɨma, me ghua Gibean nguibar ekiam okarigha mongegha iti. 30 Ezɨ aruer pumuning gɨvazɨma amɨmzaraghan Israelia Benjaminɨn anabamɨn adarazi ko mɨsoghasa zui. Me faragha Gibean nguibar ekiamɨn amizɨ moghɨra, mɨdorozir gumaziba isa me arɨsi. 31 Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn adarazi mɨsoghasa izima, Israelia me gekuigha mong sɨvagha zuima, me nguibar ekiamɨn azenan ghue. Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn adarazi faragha amizɨ moghɨn, tuavir ekiabar Israelia mɨsosi. Me Betelɨn zuir tuavim, ko Gibean zuir tuavim, ko tintinibar nguibaba ko azenibar, puvɨra me mɨsogha, Israelian 30plan gumazibav soke. 32 Benjaminɨn anabamɨn adarazi kamaghɨn nɨghnɨsi, “E faragha me mɨsogha me abɨrazɨ moghɨn, datɨrɨghɨn me e me gafiragha gɨfa.”
Ezɨ Israelia kamaghɨn uarira uariv gei, “E me gifarɨva arɨ nguibar ekiam ategh arɨ tuavir ekiamɨn mangam.” 33-34 Egha Israelian mɨdorozir gumazir avɨrir dafam, datɨrɨghɨn bar moghɨra uamategha ghua Baltamarɨn nguibamɨn uari akufa. Ezɨ men marazi ghua aruem uaghiri naghɨn Geban nguibar ekiamɨn boroghɨn monge. Gumazir kaba, me faragha Israelian gumazibar tongɨn, men mɨdorozir gumazir bar aghuir kabav sefe, men dɨbobonim 10,000ɨn tu. Me mongeghav ikegha maghɨra otivigha, bar mɨdorozir gavgavim Gibeania gami. Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn adarazi kamaghɨn fozir puvatɨ, datɨrɨghɨn kar me gɨvaghamin dughiam, otogha gɨfa. 35 Ezɨ datɨrɨghɨn Ikiavɨra Itir God Israelian akurazɨma, me mɨdorozimɨn Benjaminɨn anabamɨn adarazi abɨra. Ezɨ aruer kamra Israelia Benjaminɨn adarazir mɨdorozir gumazir 25,100pla mɨsoghezɨ me ariaghire. 36 Egha Benjaminɨn anabamɨn adarazi kamaghɨn fo, Israelia mɨdorozimɨn me abɨragham.
Israelia mɨdorozimɨn Benjaminɨn anabamɨn adarazi abɨragha bar me agɨfa
Israelia faragha uan mɨdorozir gumazir mabav kemezɨ me Gibean nguibar ekiamɨn boroghɨn monge. Ezɨ Israelian gumazir igharaziba fo, men marazi mongeghavɨra iti. Egha datɨrɨghɨn me gifara ara zuima, Benjaminɨn adarazi men gɨntɨsi. Guizbangɨra, me Benjaminɨn anabamɨn adarazigh gifarava ara me gekuigha bar ghua nguibar ekiam ataki. 37 Ezɨ gumazir mongezɨ kaba zuamɨram otivigha Gibean nguibar ekiamɨn aven ghua gumazamizir aven itiba bar me mɨsoghezɨ, me ariaghire. 38 Mɨdorozir gumazir ara zuir kaba, me faragha mɨdorozir gumazir mongeziba koma kamaghɨn akam mɨsogha ghaze, ia avir mɨturir ekiamɨn gantɨ, a nguibar ekiar kam gisɨn mavanangtɨ, 39 ia ara zui darasi, uamategh izɨ. Ezɨ mɨdorozim otozɨ, Benjaminɨn anabamɨn adarazi Israelian gumazir 30pla mɨsoghezɨ me ariaghire. Egha me ghaze, “Guizbangɨra, e faragha kamaghɨra me gafira.” 40 Ezɨ mɨgharir ekiam nguibar ekiam gisɨn ghuavanadima, Benjaminɨn anabamɨn adarazi uamategha uarir akɨrangɨn garima, Gibean nguibar ekiam bar isi. 41 Ezɨ Israelian gumazir avɨrir dafam uamategha izi. Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn adarazi garima Israelia uamategha izima me bar atiatingizɨ, men gavgaviba bar gɨfa. Egha me kamaghɨn fo me datɨrɨghɨn dughiar bar kuram me batogham. 42 Kamaghɨn, me Israelian ara tuavir ghua gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn zuimɨn ghue. Me aramin tuaviba puvatɨ. Me ghua Israelian adarazi batifi. Ezɨ Israelian mɨdorozir gumazir okoruar pumuning iza Benjaminɨn anabamɨn adarazi batogha bar me mɨsoagharɨghizɨ me ariaghire. Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. 43 Israelia Menuhan nguibamɨn Benjaminɨn adarazir agɨntɨgha ghua Gibean nguibamɨn vongɨn amadaghan aruem anadi naghɨn tu. Egha me puvɨra me mɨsoghezɨ me ariaghire. 44 Ezɨ me aruer kamɨn Benjaminɨn adarazir 18,000plan mɨdorozir gumazir bar gavgavibav soghezɨ me ariaghire. 45 Ezɨ Benjaminɨn adarazir marazi uamategha arava gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn itir Rimonɨn Dagɨar Dafam bagha zui. Ezɨ Israelia men agɨntɨgha ghua tuavimɨn men gumazir 5,000pla mɨsoghezɨ me ariaghire. Israelia men gɨntɨgha ghuavɨra ikia Gidomɨn nguibamɨn tu. Egha ua 2,000plan gumazibav soghezɨ me ariaghire. 46 Ezɨ aruer kamra, ariaghirezir gumaziba bar, men dɨbobonim 25,000ɨn tu. Kar mɨdorozir gumazir bar gavgavibara. 47 Ezɨ men 600plan gumaziba uamategha ara ghua gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn, Rimonɨn Dagɨar Dafam iti naghɨn ghue. Egha 4plan iakɨnibar danganir kamɨn iti. 48 Ezɨ Israelia uamategha ghua men gumazamiziba ko men asɨziba bar dav soghezɨ, da ariaghire. Egha bizir tizir me uan damazibar gariba sara bar dagh asɨghasɨki. Egha Benjaminɨn adarazir nguibar ikiavɨra itir varazira, me bar dagh apongezɨ da bar isi.

*20:9-10: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Geban nguibam Gibean nguibamɨn boroghɨn iti.

20:42: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.