21
Israelia amizir Benjaminɨn gumazibar ikiamiba bagha nɨghnɨsi
Israelia Mispan nguibar ekiamɨn itir dughiamɨn, me Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn akam akɨrigha ghaze, “Benjaminɨn anabamɨn gumazitam, en guivitamɨn ikian kogham.” Mɨdorozim gɨvazɨma, Israelia bar moghɨra ghua Betelɨn nguibar ekiamɨn ghuegha, Godɨn damazimɨn apiagha, bar puvɨram azia mamaghɨra ikia ghuavti aruem iraghu.
Me kamaghɨn mɨgei, “O Ikiavɨra Itir God, nɨ Israelian God. Nɨ tizim bagha bizir kam gamizɨ, an oto? Manmaghɨn amizɨ, en anabar mam kɨran oveghangɨn bar gɨvagham?”
Egha amɨmzaraghan bar dɨmangara, Israelia dɨkavigha nguibar kamɨn Ikiavɨra Itir God bagha ofa damuasa dakozir mamɨn ingari. Egha bar isi mɨghɨramin ofaba ko, gumazamiziba God ko navir vamɨra ikiamin ofaba, isa an damazimɨn dagh ami. Egha me kamaghɨn mɨgei, “Israelian adarazir terara Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn ghuzir puvatɨ?” Me faragha mɨgɨrɨgɨar gavgavim gamigha ghaze, gumazitam Ikiavɨra Itir God bagh Mispan izeghan koghtɨ, me a mɨsueghtɨ an aremegham.
Egha me datɨrɨghɨn uan aveghbuabar apangkufi, me Benjaminɨn anabamɨn adarasi. Egha me kamaghɨn mɨgei, “En anabar mam atam bar gɨvaghai. E fo, Benjaminɨn anabamɨn adarazir bar varazira mɨdorozimɨn ariaghirezir puvatɨ. Ezɨ e Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn akam akɨrigha ghaze, e uan guivitam isɨ me danɨngightɨ me an ikian kogham. Kamaghɨn, e manmaghɨn gumazir kaba bagh amizitaba inightɨ me dar ikiam? E kamaghɨn damutɨ, anabar kam bar kuavaremegham.”
Kamaghɨn me uarira uarir azai, “En adarazir terara ghua Mispan nguibar ekiamɨn Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn ghuzir puvatɨ?” Egha me azangsɨgha ghua kamaghɨn fo, Gileatɨn Distrighɨn Jabesɨn nguibar ekiamɨn gumazitam ivɨriar kam bagha ghuzir puvatɨ. Me fogha, iza uari akuvagha, ziaba itir akɨnafarimɨn vaghvagha Israelian nguibar ekiabar ziaba dɨbori. Egha me Gileatɨn Distrighɨn, Jabesɨn nguibar ekiamɨn gumazitamɨn apizir puvatɨ. 10-11 Ezɨ gumazir uari akuvazir kaba, me mɨdorozir gumazir gavgavir 12,000pla amadazɨ me Jabesɨn zui. Me akar gavgavim me ganigha ghaze, “Ia Jabesɨn mangɨva men gumazibav soghɨva men amizir paba itibav sogh, egh boriba sara ia bar me mɨsueghtɨ me arɨghiregh. Egh borir guiviba ko amizir igiabav soghan markɨ.” 12 Ezɨ me ghua me mɨkemezɨ moghɨn amigha garima 400plan amizir igiar gumaziba koma akuizir puvatɨziba, me Jabesɨn gumazamizibar tongɨn iti. Ezɨ me amizir igiar kaba inigha uamategha, Israelia Silon nguibar ekiamɨn uari akuvi naghɨn, Kenanɨn nguazimɨn ize.
13 Egha Israelia datɨrɨghɨn, Benjaminɨn anabamɨn gumazir Rimonɨn Dagɨar Ekiam itiba bagha akam amaga ghaze, “E datɨrɨghɨn ua ia ko mɨsoghan kogham.” 14 Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn gumaziba uamategha izi. Ezɨ Israelia amizir igiar kaba me ganɨngizɨ, me dar iti. Kar amizir igiar me ghua Gileatɨn Distrighɨn, Jabesia mɨsogha iniziba. Benjaminɨn anabamɨn gumaziba avɨrasemezɨ, amizir igiar kabar dɨbobonim otefe.
15 Ezɨ Israelia bar Benjaminɨn anabamɨn adarazir apangkuvigha kamaghɨn nɨghnɨsi, Ikiavɨra Itir God bar atam men anabar mam kuavareme. 16 Ezɨ Israelian gumazir dapaniba kamaghɨn mɨgei, “Benjaminɨn anabamɨn amiziba bar ariaghire. Ezɨ e manmaghɨn men gumazir ariaghirezir puvatɨzir varazira bagh amizitaba iniam? 17 Me amuiba puvatɨgh borir taba bateghan koghtɨ, en anabar kam bar kuavaremegham. Men ikiavɨra itir varazira, amizitaba inigh dar ikɨtɨ me boriba batɨtɨ, men anabar kam kuvaremeghan kogham. 18 Guizbangɨra, e men gumazitam ateghtɨ, a en guivitamɨn ikian kogham. E Israelia faragha akar gavgavim akɨrigha ghaze, ‘Gumazitam uan guivim isɨva Benjaminɨn anabamɨn gumazitam danigh, an aremegham.’ Kamaghɨn amizɨ, e uan guivitam men teghtɨ, men an ikian kogham.”
19 Ezɨ gumazir dapaniba kamaghɨn mɨgei, “Isar ekiam damuva, Ikiavɨra Itir Godɨn ziam famin dughiam roghɨra ize. Isar kam zurara vaghvagha azenibar otifi, a datɨrɨghɨn Silon otivam.” Silon nguibar ekiam notɨn amadaghan Betelɨn nguibar ekiamɨn iti, egha sautɨn amadaghan Lebonanɨn boroghɨra iti. Egha aruem anadi naghɨn tuavir ghua Betel ko Sekemɨn tizimɨn zuimɨn iti.
20 Ezɨ Israelian gumazir dapaniba kamaghɨn Benjaminɨn anabamɨn gumazibav gei, “Ia mangɨ wainɨn azenibar aven mongegh ikɨ. 21 Ia gan, isar ekiam otivtɨ, Silon amizir igiaba ighiam bagh izɨtɨ, ia dɨkavigh mangɨ uari bagh amizir igiaba vaghvagh dar suikigh. Egh ia amiziba inigh gɨvaghɨva, uamategh uan nguazimɨn mangɨ. 22 Eghtɨ gɨn men afeziaba ko men tuebaba izɨva me bagh azangsɨgh en atartɨ, e kamaghɨn me mɨkɨmam, ‘E kamaghsua ia Benjaminɨn anabamɨn gumazibar apangkuvigh guiviba men takigh. E me ko mɨdorozir kam gamigha uan guivitam me danɨngan anogoroke. Guizbangɨra, me ian guiviba ini, ezɨ ia uari uan guiviba me ganɨngizir puvatɨ, kamaghɨn, ia uan akar dɨkɨrɨzim abɨghizir puvatɨ.’ ”* Hibrun akam kagh akam deragha anebɨghizir puvatɨ.
23 Ezɨ Benjaminɨn anabamɨn gumaziba gumazir dapaniba mɨkemezɨ moghɨn ami, Me 200plan amizir igiar ighiam bagha iziba vaghvagha uari bagha da ini. Benjaminɨn anabamɨn gumaziba, amizir kaba inigha ghua uan nguazimɨn ghuegha ua nguibar ekiar kabar ingara dar iti. 24 Ezɨ Israelia uaghan bar moghɨra vaghvagha uan nguibabar ghue. Me uan anababa ko ikɨzibar nguazibar ghuegha iti.
25  Gumazir Dapaniba 17:6Dughiar kabar atrivir tam Israelɨn itir puvatɨ. Kamaghɨn, gumazamiziba vaghvagha tintinibar uan ifongiabar gɨn ghua pura bizibagh amua iti.

*21:22: Hibrun akam kagh akam deragha anebɨghizir puvatɨ.

21:25: Gumazir Dapaniba 17:6