Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Jeremaian Akɨnafarim
O
Jeremaia
Akar faragha zuim
Akam inigha izir gumazim Jeremaia Jerusalemɨn itima Babilonian Atrivim Nebukatnesar iza Judabagh asɨghasɨki. Jeremaian akar avɨriba a Judaba ko Israelia dughiar kam bagha ikiangsɨzir akaba me ganɨngi. Eghtɨ gumazamiziba aseba ategh navibagh iraghan koghtɨ, God me gasɨghasigham. Ezɨ me Jeremaia mɨgeir akaba baraghan aghua. Ezɨ Jeremaian akar maba, Godɨn akar dɨkɨrɨzimɨn gun me mɨgei, God gɨn Judabar apangkufigh men akuraghtɨ, me uamategh uan nguazimɨn izam.
Jeremaian akɨnafarim akam inigha izir gumazir igharazibar akɨnafariba mong men ighara. A kamakɨn, Jeremaia uabɨ an eghaghanir avɨriba an aven iti. Jeremaia uabɨ Godɨn akam akunasa ifongezir puvatɨ, a pura uan ifongiam abɨragha Godɨn ifongiamɨn gɨn ghu. A dughiar avɨribar navim osemegha uabɨra uabɨn apangkufi. Egha a uan navir osɨmtɨzim modozir puvatɨ. A guizbangɨra an gun mɨkemezɨ, an mɨgɨrɨgɨaba akɨnafarir kamɨn iti. Jeremaia Judaba bar me gifonge, ezɨ God Akar Gavgaviba a ganɨdima, an adar gun mɨkɨmasa ifongezir puvatɨ. Ezɨ gumazamiziba an akam baraghan aghuagha a gasɨghasɨghasava amima, a me bagha pamten God mɨgei.
Jeremaian akar bar aghuir mam sapta 31:31-34ɨn iti. Jeremaian akam kagh God uan gumazamiziba ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiam damuamin akabar gun mɨgei. Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiar kam, me dagɨam ko akɨnafarimra an osirighan kogham. A gumazamizibar navir averiabar ikɨtɨ, me uari an gɨn mangɨsɨ bar ifuegham. E Iesusɨn gɨn zuir gumazamiziba, Godɨn Duamɨn ingangarimɨn gara Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir Igiar kam gɨnɨghnɨsi.
God uan akam akunasa
Jeremaian dia
1
(Sapta 1)
Azenir God uan akam isa Jeremaia ganɨdiba
Akɨnafarir kam, Jeremaia mɨkemezir mɨgɨrɨgɨaba an iti. Jeremaia, a Hilkian otarim, a ofa gamir gumazir mam, a Benjaminɨn anabamɨn gumazim, egha Anatotɨn nguibamɨn iti. 2 Atriviba 22:3--23:27; 2 Eghaghaniba 34:8--35:19Ezɨ Emonɨn otarim Josaia, a Judan kantrin atrivimɨn itima, an 13plan azenibar dughiamɨn Ikiavɨra Itir God, akar kaba isa Jeremaia ganɨngi. 2 Atriviba 23:36--24:7; 2 Atriviba 24:18--25:21; 2 Eghaghaniba 36:5-8; 36:11-21Ezɨ gɨn Josaian otarim Jehoiakim atrivimɨn itima, Ikiavɨra Itir God, ua akar avɨriba isa Jeremaia ganɨgavɨra ikia ghua Josaian otarim Sedekaia atrivimɨn itir dughiamɨn, an namba 11plan azenimɨn tu. Ezɨ azenir kamɨn namba 5 iakɨnimɨn, apaniba Jerusalemɨn gumazamiziba inigha ghua kantrin igharazimɨn kalabusɨn me arɨki.
God, uan akam inigha izir ingangarim damuasa Jeremaian dia
Kɨ Jeremaia, Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn na mɨgɨa ghaze:
 
Onger Akaba 139:15-16; Aisaia 49:1; 49:5“Kɨ tɨghar nɨn amebamɨn navir averiamɨn aven nɨn ingaramin dughiam,
kɨ nɨ gɨfogha, nɨ ginabagha gɨfa.
Nɨn amebam tɨghar nɨ batamin dughiamɨn,
kɨ kantribar tongɨn akam inigha izir gumazimɨn ingangarim damuasa nɨ amɨsefe,
nɨ na baghavɨra ikiamin gumazimɨn ikiasa, kɨ nɨ amɨsevegha gɨfa.”
 
1 Atriviba 3:7Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn akar kam baregha, kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Ti puvatɨgham. Ikiavɨra Itir God, nan Ekiam, kɨ gumazir bar igiam, egha kɨ akam akunamin arazibagh fozir puvatɨ.” Ezɨ Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn na mɨgei:
 
“Nɨ kamaghɨn mɨkɨman markɨ suam,
kɨ gumazir bar igiam.
Egh kɨ gumazamizir manaba me bagh nɨ amangam,
nɨ me bagh pura mangɨ.
Egh akar kɨ bar nɨ mɨkemeziba,
nɨ dar gun me mɨkɨm.
Kɨ nɨ ko ikɨ egh nɨn akurvagham.
Kamaghɨn, nɨ men atiatingan markɨ.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ nɨ mɨkemegha gɨfa.”
 
Egha Ikiavɨra Itir God, uan dafarim isa nan akam gatɨgha, kamaghɨn mɨgei:
 
“Nɨ oragh. Kɨ datɨrɨghɨn uan akaba isa nɨn akam garɨsi,
eghtɨ nɨ dar gun mɨkɨmam.
10 Ezɨ datɨrɨghɨn dughiar kamɨn, kɨ kantrin igharazir avɨribar gumazamizibav kɨmamin gavgavim nɨ ganɨdi.
Eghtɨ nɨ biziba asiamin gavgavim,
ko biziba apɨrarɨghamin gavgavim,
ko bizibagh asɨghasɨghamin gavgavim,
ko biziba dɨkabɨnamin gavgavim,
ko bizibar ingaramin gavgavim,
ko biziba oparamin gavgavim,
kɨ bar da isa nɨ ganɨdi.”
God bizir pumuning isa Jeremaian aka
11 Ezɨ Ikiavɨra Itir God gɨn kamaghɨn nan azara, “Jeremaia, nɨ tizimɨn gari?” Ezɨ kɨ a ikaragha ghaze, “Kɨ amonɨn temer aguamɨn gari.” 12 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ deragha mɨgei. Kamaghɨn, kɨ uabɨ uan akam deravɨram an gari. Eghtɨ, kɨ mɨkɨmamin biziba guizbangɨram otivam.”* Hibrun akam, “Amon,” an akar otevir kam ko magh ghu, “Nɨ deragha gari.”
13 Egha Ikiavɨra Itir God bizir igharazim nan akagha nan azara, “Jeremaia, nɨ tizimɨn gari?” Ezɨ kɨ a ikaragha ghaze, “Kɨ notɨn amadaghan gari mɨnem isiaghkua ikia, en amadaghan fuaghanadaghsava ami.” 14 Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn na mɨgei, “Bizir kam a kamakɨn: Bizir bar kurar mam notɨn amadaghan ikegh izɨ, en nguazir kamɨn gumazamiziba bar me gasɨghasɨgham. 15 Nɨ gan! Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ datɨrɨghɨn nɨ mɨgei, nɨ deraghvɨram oragh. Kɨ datɨrɨghɨn notɨn itir kantribar atrivibar diaghtɨ, me uan mɨdorozir gumaziba ko izam. Eghtɨ atrivir kaba izɨ uan atrivir dabirabiba Jerusalemɨn tiar akabar boroghɨn dar afegham. Egh me nguibar ekiam aghuizir dɨvazir gavgaviba akararigham. Egh me uaghan Judan nguibar igharaziba kamaghɨra dar amuam. 16 Nan gumazamiziba akɨrim ragha na gasaragha, uari bagha marvir guabar ingarigha, dar damazimɨn dapaniba avia da bagha ofan mughuriar aghuiba zuibagh amua dar ziaba fe. Me kamaghɨn amua, bar arazir kuram gami. Kamaghɨn, kɨ me isɨ kot datɨgham.
17 “Ezɨ Jeremaia, nɨ uabɨra uabɨ akɨrigh dɨkavigh mangɨ akar kɨ nɨ mɨkemeziba nɨ dar gun me mɨkɨm. Nɨ men atiatingan markɨ, nɨ atiatingtɨ kɨ nɨ damightɨ, nɨ men damazibar bar atiatigham. 18 Jeremaia, nɨ orakigh. Kɨ datɨrɨghɨn nɨ gamizɨ nɨ nguibam avɨnizir dɨvazir gavgavimɨn mɨn gavgavigha, mati ainɨn dɨpenir akɨnir guarim, ko dɨvazir me brasɨn ingarizimɨn mɨn gavgafi. Eghtɨ Judan atriviba ko, atrivimɨn ingangaribar faragha zuir gumazir dapaniba ko, ofa gamir gumaziba ko, nguazir kamɨn itir gumazamizir bar gavgaviba, me nɨ dɨkabɨragh nɨ abɨraghan kogham. 19 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa, Kɨ uabɨ nɨ ko ikɨ nɨn akurvagham. Eghtɨ gumazir kaba nɨn apanimɨn ikɨva, nɨ dɨkabɨragh nɨ abɨnsɨ damuva avegham.”

1:2: 2 Atriviba 22:3--23:27; 2 Eghaghaniba 34:8--35:19

1:3: 2 Atriviba 23:36--24:7; 2 Atriviba 24:18--25:21; 2 Eghaghaniba 36:5-8; 36:11-21

1:5: Onger Akaba 139:15-16; Aisaia 49:1; 49:5

1:6: 1 Atriviba 3:7

*1:12: Hibrun akam, “Amon,” an akar otevir kam ko magh ghu, “Nɨ deragha gari.”