Jeremaia Godɨn akam Judaba ko Jerusalemia mɨkɨri
2
(Sapta 2--25)
Israelia datɨrɨghɨn
Ikiavɨra Itir God ataki
Ikiavɨra Itir God na mɨgɨa ghaze:
 
“Nɨ Jerusalemia bagh mangɨ nan akamɨn gun kamagh me mɨkɨm:
Ikiavɨra Itir God ghaze, ia bar faraghavɨra nan gumazamizibar otivizir dughiamɨn,
ia mati amizim igiamra pamɨn ikia uan pam gifongezɨ moghɨn,
ia uari isa na ganigha na gifueghavɨra iti.
Egha ia na baghavɨra ikia gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn nan gɨn zui,
kar nguazir gumazitam dagheba oparizir puvatɨzim.
Egha dughiar kamɨn ia Israelia, ia nan gumazamizibara ikia,
mati nan azenimɨn itir dagher faragha aniziba.
Ezɨ nan dagher kabar maba isir gumazamiziba,
osɨmtɨzim me batozɨ kɨ me gasɨghasɨki.
Kɨ Ikiavɨra Itir God kɨ mɨkemegha gɨfa.”
Israelian inazir afeziabar arazir kuraba
Ia Jekopɨn ovavir boriba,
ia bar Israelian ikɨziba,
ia bar Ikiavɨra Itir Godɨn akam baragh.
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
“Ian inazir afeziaba arazir kurar manamɨn gari, kɨ a gamizɨ,
me na ategha bar nan saghon ghue?
Egha marvir guar kɨnibar ziaba fema,
da tong men akurvazir puvatɨ.
Me na gɨnɨghnɨzir puvatɨ.
Egha me bizir kɨ men akurvaghasava amiziba dagh nɨghnɨzir puvatɨ.
Kɨrara Isipɨn kantrin me inigha men akua ize.
Ezɨ me pura danganir dɨpaba puvatɨzir ekiam abɨki.
Danganir kam, pura gigir kɨnim an iti,
egha mozir konir kuraba tintinibar an iti.
A gumazamiziba puvatɨzir danganim ko amoziba izir puvatɨzim.
Danganir kam, mɨtater kuram anevara.
Gumazamiziba uaghan danganir kam garuir puvatɨgha,
uaghan an itir puvatɨ.
Kɨ ian inazir afeziaba inigha nguazir aghuir dagheba deravɨram aghuir kamɨn me arɨki.
Ezɨ ia an ikia dagher aghuiba ko ter ovɨzir aghuiba apa bar akonge.
Egha dughiar ia nan nguazimɨn itim, ia an ikia arazir kurar bar kuribagh ami,
egha ia nguazir kɨ ia ganɨngizir kam gamizɨ,
a nan damazimɨn bizir bar mɨzezimɨn mɨn oto.
Ezɨ nan ofa gamir gumaziba uaghan na gɨnɨghnɨzir puvatɨ.
Ezɨ Moses Osirizir Arazibagh fozir gumaziba, me uaghan na gɨfozir puvatɨ.
Ezɨ ian atriviba, me akɨrim ragha na gasara.
Ezɨ ian akam inigha izir gumazamiziba me asem, Bal, an ziamɨn gun mɨgei.
Me bar moghɨra bizir kɨnir men akurvaghan koghamibar ziaba fe.”
Ikiavɨra Itir God, uan gumazamiziba isa kot gatɨ
Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
“Ia amizir arazir kurar kaba bagh,
kɨ ia isɨ kot datɨgham.
Egh kɨ uaghan ian boriba, ko ian ovavir borir gɨn otivamiba,
kɨ me isɨ kot datɨgh me tuisɨgham.
10 Ia kurim inigh mangɨ Saiprusɨn Arighatɨzimɨn mangɨ,
an aruem ghuaghiri naghɨn iti.
Egh ia Saiprusian arazibar ganigh.
Egh ia uaghan gumaziba amadaghtɨ,
me aruem anadi naghɨn amadaghan Arebian nguazimɨn mangɨ,
egh bar deraghvɨra men arazibar ganigh.
Ia gantɨ arazir ia amir kaba, men tarazir dar amuam ti?
Bar puvatɨgham.
11 Ezɨ kantrin igharazibar aseba, da guizbangɨra godba puvatɨ.
Ezɨ gumazamizir kaba uan aseba ataghɨragha godɨn igiabar gɨn ghua dar ziaba fer puvatɨ.
Kɨ God, kɨ gavgavim ikia, ziar ekiam ti.
Ezɨ ia nan gumazamiziba, ia na ategha godɨn kurar ian akurvazir puvatɨzibar gɨn ghua
dar ziaba fe.
12 Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
‘O overiam, nɨ Israelian arazir kurar kamɨn ganɨva dɨgavir kuram damu.
Egh nɨ atiating navim ikuvigh mamaghɨra ikɨ.
13  Aisaia 12:3; 65:11; Jeremaia 17:13Nan gumazamiziba arazir kurar pumuning gami.
Kɨ mati, dɨpar aghuir ikɨrɨmɨrir aghuim anɨdim me bagha fasfagha iri.
Ezɨ me akɨrim ragha na gasara.
Me uari bagha dɨpabar suighasa dagɨaba okora toribagh ami.
Ezɨ me okorezir dagɨar mozir dɨpar kaba tintinibar bɨghireghtɨ,
dɨpaba dar aven ikian kogham.’ ”
Israelia akɨrim ragha God gasaragha, uari uarigh asɨghasɨki
14 Egha Ikiavɨra Itir God, ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
“Israelia, ia pura ingangarir gumazir kɨnibar mɨn itir puvatɨ, ia fɨriaghɨrezir gumazamiziba.
Ian amebaba ti ingangarir amizir kɨnibar ikia ia batezɨ,
kamaghɨn ia ti fɨriaghɨregha azenan izeghan koghai. Bar puvatɨ.
Ia fɨrighɨregh ikɨtɨ, manmaghsu apaniba asɨzibar mɨn
ian gɨntɨgh ia mɨsoghɨrarɨgham?
15 Apanir kaba Israelia abɨragha mati laionbar mɨn pamtemɨn me dazera tiariba akara iti.
Egha me Israelian nguazim gamizɨ a danganir kɨnir mamɨn mɨn iti.
Egha ian nguibabagh apongezɨ da isigha,
nguibar sueriabar otifi.
16 Ia Israelian gumazamiziba, Isipɨn nguibar ekiar kamning,
Memfis ko Tapanesɨn mɨdorozir gumaziba, me izɨ
ian dapanir tuaribagh isegham.* Vezɨn kam ti osɨmtɨzir Isipian Atrivim Neko kantri Juda ganɨngizir akar isɨn zuimɨn gun mɨgei. Nɨ 2 Atriviba 23:33-35ɨn an gan.
17 Israelia, kɨ Ikiavɨra Itir God, ian God, kɨ ia inigh tuavir aghuimɨn izasa,
ezɨ ia aghuagha akɨrim ragha na gasara.
Ia uari kamaghɨn amizɨ, osɨmtɨzir kam ia bato.
18 Ia bizir aghuir manam inisɨ nɨghnigh kantri Isipɨn mangɨ,
men akurvazim bagh men azangam, mati ia Nailɨn Fanemɨn dɨpam amasa?
Egh bizir aghuir manam inisɨ nɨghnigh kantri Asirian mangɨ,
men akurvazim bagh men azangam, mati ia Yufretisɨn Fanemra masa?
Arazir kam tong ian akuraghan kogham. Bar puvatɨgham. Judan gumazir aruaba kamaghɨn nɨghnɨsi, Judaba kantrin gavgavibav kemeghtɨ me men akuragham, eghtɨ apaniba me abɨraghan kogham. Gumazir aruar maba kamaghɨn nɨghnɨsi, me kantri Isip ko namakabar amuam, ezɨ marazi kantri Asiria ko namakabar amuasa. Ezɨ Jeremaia kamaghɨn men akakaghasa, God uabɨ men akurvaghtɨ me deravɨra ikiam. Kantrin gavgavir kaba men akuraghan kogham. God mati dɨpar aghuir ikɨrɨmɨrir aghuim anɨdim. (Nɨ ves 13ɨn gan.) Me tizim bagh saghon itir kantribar fanebar mangɨ dɨpam amasa?
19 Ian arazir kuramra puv ia damigham.
Ia akɨrim ragha na gasara, ezɨ ian arazir kam bangɨn ia bar ikuvigham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, ian God,
ia na ataki, egha ua nan apengan itir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, ia deraghvɨra nɨghnigh, egh kamaghɨn fogham,
ian arazir kaba bar kufi, egha mɨzaziba ia ganɨdi.
Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
Israelia, Ikiavɨra Itir Godɨn gɨn mangan aghua
20 Ikiavɨra Itir God, a ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
“Israelia, ia oragh.
Fomɨra ia uari nan akabar gɨn mangɨ nan apengan ikian aghuagha, ingangarir kɨ ia ganɨngizim ategha ghaze,
‘Ingangarir e damuasa nɨ e ganɨngizim, e a damuan kogham.’
Egha ia mɨghsɨabar ghuanaga ruarir ghuribar temer ekiabar apengan,
marvir guabar ziaba fe.
Ia mati, tuavimɨn amizimɨn mɨn ghua gumazir avɨriba ko tintinibar akui moghɨn ami. Akar isɨn zuir kam kamakɨn. Israel a mati amizir mam, ezɨ God mati an pam. Ezɨ Israelia Godɨn ziamra fan aghua. Puvatɨ. Me ghua tintinibar asebar ziaba fe, mati amizim uan pam ategha ghua gumazir igharaziba ko akui. Tuavimɨn amizir pura gumaziba koma akuimɨn akar isɨn zuir eghaghanim dughiar avɨribar Jeremaian akɨnafarimɨn iti, egha a uaghan Godɨn akam inigha izir gumazir igharazibar akɨnafaribar iti. Gumaziba temer ekiabar apebaba ko mɨghsɨabagh isɨn asebar ziaba fasa danganibar ingari.
21 Kɨ nguazir kamɨn ia atɨ,
mati gumazim uan azenimɨn wainɨn ikarɨzir aghuir mam ginabagha anekara,
eghtɨ a gɨn bɨva ovɨzir bar aghuiba ikiam.
Ezɨ manmaghɨn amizɨ ia datɨrɨghɨn iragha
ruarimɨn wainɨn ikarɨzir atiamɨn mɨn oto?
22  Jop 9:30; 14:17; Hosea 13:12Ian mɨkarziba arazir mɨzɨrɨziba dar puegha gavgafi,
Ia ti ghaze, ia osɨmtɨzir kaba rusɨ sopɨn gavgavibagh ivezegh,
da rutɨ da gɨvagham.
Bar puvatɨ.
Ian arazir mɨzɨrɨzir ian mɨkarzibar pogheziba, nan damazimɨn ikiavɨra iti.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, ian Ekiam.
23 Ia uarir ghuangsɨgh kamaghɨn mɨkɨman kogham,
E asem Balɨn ziam fezir puvatɨ.
Ia arazir kurar ia Hinomɨn danganir zarimɨn ikiava amizim gɨnɨghnɨgh.
Ia asɨzir kamelɨn amebar igiamɨn mɨn apuriba buria ivemara danganiba bar dagh arui moghɨn,
ia asebar ziaba fasa ivemaragha arui.
24 Egha ia uaghan mati, donkin amebar atiamɨn mɨn,
an iakɨnir a donkin apuriba buriam otozɨ,
an ada buria gumazamiziba puvatɨzir danganibagh arui.
A kamaghɨn damutɨ tav an ifongiar kam abɨnɨva avegham.
Egh uaghan donkin apuriba a bativsɨ iburaghburaghan kogham.
Me an dughiamrama a bativam.
25 Israelia, ia asebar ziaba fɨsɨ ivemar dar gɨn mangan markɨ.
Ia kamaghɨn damuva, ian dagarir asuaba ti dɨghoraghireghtɨ,
ian kuariba bar ia mɨsigham.
Ezɨ ia ghaze, En ifongiam aser kabar iti,
ezɨ e dar gɨn mangɨvɨra ikiam.
E nɨn akam baraghan aghua.”
Israelia aghumsɨzir ekiam iniam
26 Ikiavɨra Itir God, ua kamaghɨn mɨgei:
“Me okɨmakɨar gumazimɨn suirazɨ an aghumsɨghizɨ moghɨn,
kamaghɨra ia Israelia bar aghumsigham.
Ian atriviba, ko gumazir dapaniba, Godɨn ofa gamir gumaziba, akam inigha izir gumazamiziba, ko Israelian gumazamiziba bar,
ia uaghan aghumsɨzim iniam.
27 Ia dagɨaba ko temebar dɨkɨrɨzir marvir guabar ziaba fa ghaze,
Da en ingarigha ikɨrɨmɨrim e ganɨngi.
Da en afeziabara.
Egha ia akɨrim ragha na gasara.
Egha osɨmtɨziba isir dughiabar,
ia uarir akurvaghasa nan dei.§ Gumazamiziba temeba ko dagɨaba isa asebar marvir guabar ingari. Me ghaze, me ingarizir aser kaba ikɨrɨmɨrir angamɨra itim me ganɨngi.
28  Godɨn Araziba 32:37; Gumazir Dapaniba 10:14; Aisaia 45:20Ezɨ marvir guar ia uari ingariziba,
dar dɨbobonim Judan nguazimɨn itir nguibabar dɨbobonim gafira.
Kamaghɨn amizɨ, ia osɨmtɨzim itir dughiam, ia men dɨmtɨ,
da ian akurvaghamin tuavitam ikɨ, ian akurvagh. Ti puvatɨgham!”
 
29 Ikiavɨra Itir God, ua kamaghɨn Israelia mɨgɨa ghaze:
“Ia uari nan akam batoke,
egha manmaghsua akam na gasa na mɨgei?
30 Ian marazi kɨ ivezir kuram me ganɨga, me mɨsoghezɨ me ariaghire,
ezɨ ian avɨriba kɨ ia gamizir bizir kamɨn ganigha,
me uan arazir kuraba ataghizir pu.
Bar puvatɨ.
Ia mati laionba asɨziba zuamɨra dar suigha dav sozi da ariaghiri moghɨn,
ia nan akam inigha izir gumaziba, mɨdorozir sabamɨn me mɨsoghezɨ me ariaghire.
31 Ia Israelian datɨrɨghɨn iti darasi,
kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ia mɨkɨmasa.
Ia deraghvɨra kuariba arigh,
nan akam baragh.
Ia ti ghaze, kɨ bizir kuram, egha mati danganir dakɨghtɨzim?
Kɨ mati danganir bar mɨtatem, a? Bar puvatɨ.
Egha manmaghsua ia nan gumazamiziba ghaze,
Datɨrɨghɨn e uari uan ifongiabar gɨn mangɨ tintinibar daruam.
E ua nɨ bagh izan kogham.
32 Egha ia ti ghaze, guivir igiaba me uan kurkazir aghuiba ategham, o puvatɨgham?
Eghtɨ amizir igiar pamɨn ikiamim,
uan kurkazir korotiar aghuiba bakɨnɨghnigh dar aghuan kogham, o?
Puvatɨgham.
Ezɨ ia nan gumazamiziba, fomɨra iza datɨrɨghɨn ia na gɨnɨghnɨzir puvatɨ.
Gumazitam ti, dughiar ia na bakɨnɨghnɨghavɨra itibar dɨbobonim, mengɨva avegham.
 
33 “Israelia, ia gumazamiziba uari isava akuir arazim deragha a gɨfogha a buriagha arui.
Ezɨ ian arazir kurar kaba, tuavimɨn amizibar arazir kurabagh afira.
Ia kamaghɨn amir arazim bar a gɨfo, ia ti tuavimɨn amizibar sure damuam.
34 Gumazir onganaraziba ian dɨpeniba akarigha okɨmasa dar aven ghuzir puvatɨ.
Bar puvatɨ.
Ezɨ ia pura me mɨsoghezɨ me ariaghire.
Men ghuziba ian korotiabar puegha ikiavɨra iti.
Ian arazir kurar kabanang bagh, kɨ osɨmtɨzim ia danɨngam.
35 Ia ti ghaze, ia osɨmtɨziba puvatɨ.
Egha ghaze, kɨ ua ian ataran kogham.
Ia uan arazir kurabar ghuangsɨghtɨ,
kɨ ia isɨ kot datɨgh ia tuisɨgh, ivezir kuram ia danɨngam.
36 Ezɨ ia manmaghɨn amigha tuavir mamɨn gɨn ghua anetegha
zuamɨra ghua tuavir igharazimɨn gɨn zui?
Isipia tong ian akuraghan kogham, eghtɨ ia bar aghumsigham,
mati Asiria ian akurazir puvatɨzɨ ia aghumsɨghizɨ mokɨn.
37 Kɨ Ikiavɨra Itir God, gumazir ia nɨghnɨzir gavgavim men itiba,
kɨ akɨrim ragha me gasaragha gɨfa.
Eghtɨ me bizitam ian akuragh,
ia bagh bar a damighan kogham.
Kamaghɨn, ia uaghan Isipia ategham,
egh dughiar kamɨn ia aghumsigh
naviba bar osemegham.”

2:13: Aisaia 12:3; 65:11; Jeremaia 17:13

*2:16: Vezɨn kam ti osɨmtɨzir Isipian Atrivim Neko kantri Juda ganɨngizir akar isɨn zuimɨn gun mɨgei. Nɨ 2 Atriviba 23:33-35ɨn an gan.

2:18: Judan gumazir aruaba kamaghɨn nɨghnɨsi, Judaba kantrin gavgavibav kemeghtɨ me men akuragham, eghtɨ apaniba me abɨraghan kogham. Gumazir aruar maba kamaghɨn nɨghnɨsi, me kantri Isip ko namakabar amuam, ezɨ marazi kantri Asiria ko namakabar amuasa. Ezɨ Jeremaia kamaghɨn men akakaghasa, God uabɨ men akurvaghtɨ me deravɨra ikiam. Kantrin gavgavir kaba men akuraghan kogham. God mati dɨpar aghuir ikɨrɨmɨrir aghuim anɨdim. (Nɨ ves 13ɨn gan.) Me tizim bagh saghon itir kantribar fanebar mangɨ dɨpam amasa?

2:20: Akar isɨn zuir kam kamakɨn. Israel a mati amizir mam, ezɨ God mati an pam. Ezɨ Israelia Godɨn ziamra fan aghua. Puvatɨ. Me ghua tintinibar asebar ziaba fe, mati amizim uan pam ategha ghua gumazir igharaziba ko akui. Tuavimɨn amizir pura gumaziba koma akuimɨn akar isɨn zuir eghaghanim dughiar avɨribar Jeremaian akɨnafarimɨn iti, egha a uaghan Godɨn akam inigha izir gumazir igharazibar akɨnafaribar iti. Gumaziba temer ekiabar apebaba ko mɨghsɨabagh isɨn asebar ziaba fasa danganibar ingari.

2:22: Jop 9:30; 14:17; Hosea 13:12

§2:27: Gumazamiziba temeba ko dagɨaba isa asebar marvir guabar ingari. Me ghaze, me ingarizir aser kaba ikɨrɨmɨrir angamɨra itim me ganɨngi.

2:28: Godɨn Araziba 32:37; Gumazir Dapaniba 10:14; Aisaia 45:20