3
Israelia Ikiavɨra Itir God ategha gɨfa
Godɨn Araziba 24:1-4; Jeremaia 2:20; Esekiel 16:26-29Ikiavɨra Itir God ua Israelia mɨgɨa ghaze:
“Gumazim uan amuim batueghtɨ a mangɨ gumazir igharazimɨn ikegh,
egh uamategh uan par faragha ikezim bagh izeghtɨ,
an par faragha ikezim uam a inian kogham.
A kamaghɨn damightɨ, kantrin kamɨn nguazim nan damazimɨn bar mɨzegham.
Israelia, ia tintinibar gumazir avɨriba isa me koma akuigha gɨfa.
Egha datɨrɨkɨn ia uamategh na bagh izasa, a?* Nɨ Jeremaia 2:20ɨn itir akamɨn gan.
Ia kogh mɨghsɨabar ganɨva deraghvɨra nɨghnɨgh.
Ia mɨghsɨar kabanangɨn, ti dar tam gisɨn gumaziba ko amiziba uari isava akuir arazim gamizɨ moghɨn, asebar ziaba fez, o?
Puvatɨ, ia mɨghsɨabar vaghvagha arazir kam gami.
Ia aseba baghavɨra iti,
mati tuavimɨn amizim, tuavir mɨriabar apiav ikia gumaziba bagha gari.
Egha uaghan mati Arebiabar mɨn gumazamiziba puvatɨzir danganibar mogav ikia
gumazibar biziba okɨmasa me mɨzua iti.
Ia mati amizim gumaziba isa me koma akuir arazir kuram gami moghɨn,
uan nguazim gamizɨ, a nan damazimɨn bar mɨze.
Jeremaia 6:15; 8:12; Esekiel 3:7Ezɨ bizir kam bangɨn, kɨ amozimɨn tɨvazɨma,
a tong ian nguazim gizezir puvatɨ.
Ezɨ ia tuavimɨn amizimɨn mɨrarama amua,
akam baraghan aghuagha, aghumsɨzir puvatɨ.
Ia datɨrɨghɨn na mɨgɨa ghaze,
‘Ikiavɨra Itir God, nɨ en afeziam,
egha igiamra e gifongegha iza datɨrɨkɨn.
Ia kamaghɨn na mɨgɨa ghaze,
nɨ ti zurara en anɨngaghɨ egh zurara en ataran kogham.’
Ia kamaghɨn mɨgɨa, egha uan ifongiamɨn gɨn ghua
arazir kurar avɨribagh amua ghuavɨra iti.”
Israelia ko Judaba, nɨghnɨzir gavgavir Ikiavɨra Itir Godɨn itir arazim ataki
2 Atriviba 22:1--23:30; 2 Eghaghaniba 34:1--35:27Dughiar kamɨn Josaia atrivimɨn itima, Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn na mɨgei, “Jeremaia, Israelia me nɨghnɨzir gavgavir nan itir arazim, me anetegha gɨfa. Me tuavimɨn amizim ami moghɨn, me mɨghsɨabar ghua dar ghuanaga dar itir temer ekiabar apebabar asebar ziaba fe. Nɨ bizir kamɨn ganiz, o? Kɨ kamaghɨn nɨghnɨgha iti, me uan arazir kurar kabar amigh gɨvagh, gɨn ua na bagh izam. Ezɨ puvatɨ, me ua izezir pu. An buaramizim Juda, amizir par ikɨzibagh asɨghasɨzir kam, a Israelian arazimɨn gani. Jeremaian dughiamɨn, kantri Israel notɨn amadaghan ua tir puvatɨ. Apaniba fomɨra a gasɨghasigha gɨfa. Akar otevir kamɨn, God gumazamizibav kemezɨ, me bizir fomɨra Israel bativizibagh nɨghnɨgh. Kamaghɨn amizɨ, danganir kamɨn ziar kam “Israel,” a gumazamizir kagh notɨn amadaghan Judan kantrin ikezibar kantrin ababanim gami. Ezɨ Jeremaian akɨnafarimɨn danganir avɨriba, ziar kam Israel a Jerusalemɨn gumazamizibav gei, egha Judan danganir maba sara. Me uaghan Jekopɨn ovavir boriba, an ziar igharazim Israel. Kamaghɨn amizɨ, apaniba Israelia inigha ghua not amadaghan kantrin igharazimɨn me isa kalabus gatɨzɨ, Judan kantri gumazamiziba ua ziar kam Israel inigha uari uari gatɨ. Juda garima, Israelia nɨghnɨzir gavgavim nan itir puvatɨgha, gumaziba isa da koma akuir arazim gami. Ezɨ kɨ par ikɨzimɨn anegɨvasa akɨnafarim osirigha a ganɨngi. Ezɨ an buaramizim Juda arazir kamɨn ganigha, atiatir puvatɨgha nɨghnɨzir gavgavir nan itir arazim ataki. A uaghan ghua asebar ziaba fe, mati tuavimɨn amizim arazir gumaziba okɨa me isava akuim gami. A ghaze, an arazir tuavimɨn amiziba gumaziba okɨa me isava akuir kam, a pura bizim. Egha a dagɨaba ko temebar marvir guabar ziaba fe. A kamaghɨn amua, nguazir kam gamizɨ, a nan damazimɨn bar mɨze. 10 Israelɨn buaramizim Juda, nɨghnɨzir gavgavir nan itir arazim ategha, arazir kurabagh ami, egha guizbangɨra uan navim gɨrazir puvatɨgha ua na bagha ize. Bar puvatɨ. A ifara navim gɨra. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
 
11 Ikiavɨra Itir God mɨgɨa ghuavɨra ikia ghua kamaghɨn mɨgei:
“Israelia ko Judaba, aning na ataghɨragha ghua arazir kurabagh ami.
Egha Judabar arazir kuraba bar Israelian arazir kurabagh afira.
12 Kamaghɨn amizɨ, Jeremaia, nɨ dɨkavigh notɨn amadaghan mangɨ dɨmɨva
nan akamɨn gun kamaghɨn me mɨkɨm,
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ghaze, Israelia, ia nɨghnɨzir gavgavir nan itir arazim ataki,
mati amizim uan pam ategha par igharazimɨn iti.
Nan apangkuvir arazim a bar ekefe.
Kamaghɨn ia uamategh na bagh izɨ.
Kɨ ua navir kuram ian ikɨ
zurara ian anɨngaghan kogham.
13 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ghaze, Israelia, ia bighɨvɨra kamaghɨn mɨkɨm,
‘E osɨmtɨzim gamigha gɨvagha uan Ikiavɨra Itir God, en God, akɨrim ragha a gasaragha gɨfa.
Egha uaghan, e nɨn akabar gɨn zuir puvatɨ.
E temer ekiabar apebabar ghua
arazir kuram gamua asebar ziaba fe.’
 
14 “Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
Ia gumazamizir akɨrim ragha na gasaraziba,
kɨrara ian Ekiam,
ezɨ ia nan boribara.
Kɨ vaghvagh ian nguibaba ko ikɨzibar aven,
ian tarazi inigh ua uan mɨghsɨam Saionɨn izam.
Kamaghɨn amizɨ, ia uamategh na bagh izɨ.
15 Eghtɨ gumazamizir zurara nan arazibara gɨn zuiba kɨ me amɨseveghtɨ,
me fofozim ko nɨghnɨzir aghuim sara ian gan ia geghuv ian faragh mangam.
16 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
Dughiar gɨn zamin kamɨn, ian dɨbobonim ian nguazimɨn bar avɨrasemegham.
Eghtɨ gumazamiziba ua nan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam mɨkɨman kogham.
Egh ia Boksiar kam gɨn amadagh uam a gɨnɨghnɨghan kogham.
Egh ia Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiar igiatam,
uam an ingarighan kogham.
17 Eghtɨ dughiam izɨtɨ gumazamiziba kamaghɨn mɨkɨmam,
Jerusalem uabɨ, a Ikiavɨra Itir Godɨn atrivir dabirabimɨn mɨn ikɨ.
Eghtɨ kantriba bar dar gumazamiziba izɨ an uari akuv,
Ikiavɨra Itir Godɨn ziar ekiam fam.
Egh me uan navir averiabar aven damuasa ifongezir arazir kuraba ko men arazir akam batoziba,
me ua dar gɨn mangan kogham.
18 Eghtɨ dughiar kamɨn Judaba ko Israelia, uari inigh notɨn amadaghan itir nguazir me itim ategh izɨ uari akuvagham.
Egh me izɨ nguazir kɨ ian inazir afeziabagh anɨngizimɨn ikɨtɨ, nguazir kam men adarazir nguazimɨn mɨn ikɨ, kamaghɨra ikiam.”
Israelia aseba atakigh
19 Kɨ Ikiavɨra God, kɨ ua kamaghɨn mɨgei,
“Israelia, kɨ fomɨra ia damightɨ ia guizbangɨra nan boribar otivasa nɨghnɨsi.
Egha nguazir bar aghuir kam ia danɨngasa bar akonge.
Nguazir dirir kam, gumazamizir igharazibar nguaziba bar dagh afira.
Eghtɨ ia an ikɨ mamaghɨra ikiam.
Kɨ kamaghɨn ia gɨnɨghnɨgha ghaze,
ia na dɨpon suam,
Nɨ en Afeziam.
Egh ia zurara nan gɨn izɨ, uamategh mangan markɨ.
20 Ezɨ puvatɨ. Ia Israelia, ia na tegha gɨvagha,
mati amizim pamɨn ikiava anetegha par igharazimɨn iti.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
 
21  Aisaia 17:10; Jeremaia 2:32; 13:25Gumazamiziba orazi, nɨgɨnir dafam mɨghsɨabagh isɨn otifi.
Kar Israelian gumazamizir arazir kurabagh amiba
puvɨram arava azia ikia, uarir apangkuvighasa azangsɨghavɨra iti.
Me fo, me Ikiavɨra Itir God, men God,
me anetegha tuavir kurar igharazimɨn ghue.
Kamaghɨn me pamtem azi.
 
22  Jeremaia 30:17; 33:6; Hosea 14:4Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
“Ia akɨrim gɨgha Ikiavɨra Itir God gasa zuir boriba,
ia uamategh a bagh izɨ.
Eghtɨ a ian arazir kuraba batueghtɨ, ia ua ghuamaghegham.”
Ezɨ gumazamiziba kamaghɨn an akam ikaragha ghaze,
“Nɨ en Ikiavɨra Itir God, en God,
kamaghɨn e uamategha nɨ bagha ize.
23  Onger Akaba 3:8; Jeremaia 17:2; 17:14; 31:7E fo, e mɨghsɨabar pɨn ikia asebar ziaba fa nɨgɨnir dafam gamir arazir kam,
tong bar guizbangɨrama en akuraghan kogham.
Ikiavɨra Itir God, en God,
a uabɨra Israelia en akuragham.
24 E aser aghumsɨzim itim, Bal, e an ziam fer dughiamɨn,
e uan sipsipba ko, bulmakauba ko, otariba ko, guiviba ko bizir aghuir en inazir afeziaba ingara iniziba, e bar ada gɨfa.
E uan igiabara arazir kurar kam gamuavɨra ikia iza datɨrɨghɨn tu.
25 O Ikiavɨra Itir God, en God, e uan inazir afeziaba ko, uan mugabara ikia
arazir aghumsɨzir kurabar nɨ gamua iza datɨrɨkɨn tu.
E nɨn akabar gɨn zuir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, e bar aghumsigh guaba avigh nguazim mɨtuagham.
Egh teghtɨ, en aghumsɨzir kam inimɨn mɨn e avaraghtɨ,
e a sara ikiam.”

3:1: Godɨn Araziba 24:1-4; Jeremaia 2:20; Esekiel 16:26-29

*3:1: Nɨ Jeremaia 2:20ɨn itir akamɨn gan.

3:3: Jeremaia 6:15; 8:12; Esekiel 3:7

3:6: 2 Atriviba 22:1--23:30; 2 Eghaghaniba 34:1--35:27

3:7: Jeremaian dughiamɨn, kantri Israel notɨn amadaghan ua tir puvatɨ. Apaniba fomɨra a gasɨghasigha gɨfa. Akar otevir kamɨn, God gumazamizibav kemezɨ, me bizir fomɨra Israel bativizibagh nɨghnɨgh. Kamaghɨn amizɨ, danganir kamɨn ziar kam “Israel,” a gumazamizir kagh notɨn amadaghan Judan kantrin ikezibar kantrin ababanim gami. Ezɨ Jeremaian akɨnafarimɨn danganir avɨriba, ziar kam Israel a Jerusalemɨn gumazamizibav gei, egha Judan danganir maba sara. Me uaghan Jekopɨn ovavir boriba, an ziar igharazim Israel. Kamaghɨn amizɨ, apaniba Israelia inigha ghua not amadaghan kantrin igharazimɨn me isa kalabus gatɨzɨ, Judan kantri gumazamiziba ua ziar kam Israel inigha uari uari gatɨ.

3:21: Aisaia 17:10; Jeremaia 2:32; 13:25

3:22: Jeremaia 30:17; 33:6; Hosea 14:4

3:23: Onger Akaba 3:8; Jeremaia 17:2; 17:14; 31:7