4
Israelia Ikiavɨra Itir God bagh izɨsɨ uan navibagh iragh
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
“Ia Israelia, ia na bagh izɨsɨ, egh na baghvɨra izɨ.
Ia pura tintinibar tuavir igharazibar mangan markɨ.
Bar markɨ, ia nɨghnɨzir gavgavim narara ikɨ.
Egh marvir guar kɨ bar aghuaziba nan damazimɨn da batokegh.
Egh ia gavgavim uan akabar anɨngsɨ, kamaghɨn mɨkɨm suam,
E Ikiavɨra Itir Godɨn zurara itimɨn ziamɨn, e guizbangɨra mɨgei.
Egh dughiar kamɨn ia guizɨn akam ko, arazir aghuim ko, arazir voroghɨra zuimɨn gɨn mangɨ
akar kam damuam.
Egh ia kamaghɨn damutɨ, Kantrin Igharazibar Gumazamiziba deragh uari damusɨ nan azangtɨ,
kɨ deragh me damuam, mati kɨ deravɨra ia gami mokɨn.
Eghtɨ me ziar ekiam na danɨngam.”
 
Jop 41:20; Aisaia 1:31; Hosea 10:12; Kolosi 2:11Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn Judaba ko Jerusalemia mɨgɨa ghaze:
“Ia akaba barazir puvatɨgha, naviba bar gavgafi.
Ia tong uan navibar amightɨ da amɨragh,
mati nguazir ararir gavgavim me anebɨgha anemɨsarizɨ moghɨn ikɨ.
Ian arazir kuraba ian dabirabibagh asɨghasɨsi.
Ia uan arazir kuraba adegh da makunigh,
mati gumazim akunimɨn ingarigha, an tongɨn aghuir ikarɨzir dɨkoniba itiba asizɨ, dagheba deravɨram aghui.
Ia Judaba ko Jerusalemia, ia na bagha uan mɨkarzir mogomebar inibar ghoregha na ko akam akɨrizɨ moghɨn,
kamaghɨra ia na baghvɨra ikɨ uari isɨ na danɨng.
Ia kamaghɨn damighan koghtɨ, nan anɨngagharim avir ekiamɨn mɨn otogh,
ia amizir arazir kuram bagh ian isitɨ,
gumazitam anemungueghan kogham.”
Apaniba Judaba ko mɨsoghasa
Ikiavɨra Itir God, Judaba ko Jerusalemia akam me mɨkɨnasa kamaghɨn na mɨkeme.
An akam kamakɨn:
“Ia kantrin danganiba bar dar mangɨ sɨgham givi.
Egh gumazamizibar dɨm me mɨkɨm suam,
‘Ia izɨ bar moghɨra uari akuvagh,
egh mangɨ dɨvazir gavgaviba itir nguibabar aven mangɨ uari mongegh.’
Egh ia nir avɨzir gumazamiziba ganigh foghfoghamim,
ia a feghtɨ me an ganigh arɨ Saionɨn mangam.
Kɨ apanibagh amizɨ me bar pazavɨra ia gasɨghasɨghasa
notɨn itir nguazim ategha izi.
Kamaghɨn amizɨ, ia sughsughan markɨ,
ia ivemar mangɨ mongegh.
Apanir kaba uan nguibam ategha mati laion uan mogomer danganir itim ataki.
Apanir kaba nguibar avɨribagh asɨghasɨgha izi.
Me izɨ Judan kantri bar a gasɨghasightɨ a bar ikuvightɨ,
gumazamiziba ua nguibar kabar ikian kogham.”
Ikiavɨra Itir Godɨn anɨngagharir ian itim gɨvazir puvatɨ,
an anɨngagharim ikiavɨra iti.
Kamaghɨn amizɨ, ia azirakar korotiabar aghuigh aziva,
azirakar ighiar amɨrizibar amu.
 
Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Dughiar kamɨn, atrivim uan gumazir dapaniba ko bar atiatigham.
Eghtɨ ofa gamir gumaziba, ko akam inigha izir gumaziba,
dɨgavir kuram damigham.”
 
10 Ezɨ kɨ kamaghɨn mɨgei:
“Ame! Ikiavɨra Itir God, nan Ekiam,
nɨ Judaba ko Jerusalemia gifara ghaze,
Kar me deraghvɨra ikiamin dughiam.
Ezɨ puvatɨ, datɨrɨghɨn apaniba izɨ,
uan mɨdorozir sababar me mɨsoghtɨ me arɨmighiram.”
Apaniba amɨnir fefemɨn mɨn izi
11 Eghtɨ apaniba izamin dughiamɨn,
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Judaba ko Jerusalemia mɨkɨm suam,
“Amɨnir fefem nguazir mɨghsɨar gumazamiziba puvatɨzibar ikegh dɨkavigh,
nan gumazamiziba iti naghɨn vang izam.
Amɨnir kam nɨmɨra izɨ arazir kuraba batoghasa puvatɨ,
mati amɨnim nɨmɨra iza witɨn ovɨzibar mɨsevibagh ivavamadi mokɨn. Puvatɨ.
12 Amɨnir kam bar gavgavigh izɨ,
bar me gasɨghasigham.
Kɨ uabɨ gumazamizir kaba isa kot gatɨgha gɨfa,
egha kɨ ivezir kuram me danɨngasava ami.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ uabɨ mɨkemezɨ apaniba izi,
mati amɨnir kuram izi.”
 
13 Ezɨ kɨ Jeremaia, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn akamɨn, kamaghɨn gumazamizibav gei,
“Ia gan! Apaniba ghuariar pɨzimɨn mɨn pɨghatome,
men mɨdorozir gumazibar karisba, mati amɨnir bizibagh asɨghasɨzim pamten iza tɨngagha nɨdi,
ezɨ men hoziaba mati kuarazir bagabar mɨn akɨzɨrɨgha bar puvɨra izi.
Evzika!
E datɨrɨghɨn bar ikuvigha gɨfa.
14  Aisaia 1:16; Jems 4:8O Jerusalemia, ia manadɨzoghɨn uan navir averiamɨn aven itir nɨghnɨzir kuraba batuegham?
Ia bar uan arazir kuraba batuegh zueghtɨ,
Ikiavɨra Itir God, ian akuragham.
15 Ia gan, gumaziba Danɨn nguibar ekiam ko Efraimɨn mɨghsɨaba ategha iza,
osɨmtɨzir kamɨn akam akura izi.
16 Ikiavɨra Itir God, gumazir kabav gɨa ghaze,
Ia Kantrin Igharazibar Gumazamizibav kemegh,
‘Apaniba Judan otivigha gɨfa.’
Egh ia Jerusalemia kamaghɨn me mɨkemegh,
‘Apaniba nguibar saghon itiba ategha iza,
Judan nguibaba ko mɨsosi.
Me nguibar kaba avɨnigh, pamten tiariba akar,
egh akar ekiamɨn gumazamizibav kɨmam.’
17 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
Ia Jerusalemia nan akam batoke.
Kamaghɨn, apaniba Jerusalem avɨnigham,
mati gumaziba dagher azenim dɨvazimɨn mɨn an okari.
18 Ia uari osɨmtɨzir kabagh amigha,
tuavir kuramɨn ghu.
Ezɨ bizir kam bagha ia bar osɨmtɨzir ekiam ini.
Ian arazir kurabara ia gamima,
ia mɨzazir kam isima,
ian naviba bɨaghire.”
Jeremaia uan adarazi bar men apangkufi
19 Jeremaia kamaghɨn mɨgei:
“Kɨ tizim bagha mɨzazir dafar kurar kam isi?
Kɨ mɨzazir kurar kam isima, nan navir averiam bar na basemezɨ,
nan dɨghorim bar pamten na ginivima,
kɨ bar mɨkɨrɨghasava ami.
Mɨzazir kam bar na abɨrazɨ nan nɨghnɨzim uaghan bar nan ikufi.
Kɨ mɨdorozir gumaziba barazi,
me mɨdorozim bagha pamtemɨn sɨghabagh ivi.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ uan akam dukuagh,
nɨmɨra ikian kogham.
20 Kɨ garima, me kantrin aven itir danganiba bar dar gumazamiziba paza me gamua
me gasɨghasɨzima, biziba bar moghɨra ikufi.
Kɨ garima, me zuamɨra en purirpenibagh asɨghasɨki.
21 Eghtɨ dughiar manatamra apaniba e ategh ua uan nguibabar mangam.
Egh me manadɨzoghɨn sɨgham givia, nir avɨzim ghufer arazim ategham?
Kɨ arazir kamra ikia ghua bar amɨra!”* Me apanibar gantɨ me izamin dughiam, me nir avɨzim ghufegh sɨgham giviam, eghtɨ gumazamiziba oregh arɨ mangɨ, nguibar dɨvazir gavgaviba itibar mongegham. Nɨ saptan kamɨn, ves 5 ko 6ɨn gan.
22 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn na ikaragha ghaze,
“Nan gumazamiziba fofozir aghuiba puvatɨ,
egha na gɨfozir puvatɨ.
Me boribar mɨn fofoziba puvatɨgha bar ongani.
Egha arazir kuram gamir arazim me bar a gɨfogha,
arazir aghuibar amuamin arazim me bar a gɨfozir puvatɨ.”
Jeremaia irebamɨn mɨn bizimɨn gani
23  Jenesis 1:2; Aisaia 5:25Kɨ Jeremiah kɨ garima,
nguazim bar ikuvigha pura itima,
bizir aghuitam a gisɨn itir puvatɨ.
Ezɨ kɨ overiamɨn gari,
angazangaritam an itir puvatɨ.
24 Ezɨ kɨ mɨghsɨabar garima,
mɨkɨmkɨzim adagh nuabima,
dar ghuaba mangɨgh zeghi gami.
25 Ezɨ kɨ tintinibar gara gumazitamɨn apizir puvatɨ.
Ezɨ kuaraziba mɨgha tintinibar bar ghue.
26 Ezɨ kɨ ua garima, fomɨra nguazir otevir biziba bar deravɨrama aghuiba,
da datɨrɨghɨn dɨpaba puvatɨzir danganir kɨnibar otifi.
Ezɨ nguibar ekiar nguazir kamɨn itiba bar ikufi.
Kar Ikiavɨra Itir Godɨn anɨngagharim bar ekevegha,
bizir kabagh amizɨ da otifi.
27-28 Egha Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Kɨ bizir kabar amightɨ da otivasa uan nɨghnɨzim gamigha gɨfa.
Egh kɨ ua uan nɨghnɨzim giraghan kogham.
Nguazir kam, kɨ a damightɨ a mangɨ bar danganir kɨnimɨn otogham.
Egh kɨ bar a gasɨghasighan kogham.
Eghtɨ bizir mɨngarir kam bagh, nguazim azirakar onger akabar amutɨ,
overiam pɨn pɨghatomegham.”
 
29 Kɨ Jeremaia, kɨ garima, mɨdorozir gumazir maba hoziabagh apiazɨ,
gumazir maba uan pibar suigha mɨdorozim bagha izi.
Ezɨ gumazamizir danganir kabar itiba, me baregha, bar moghɨra uan nguibaba ataghɨraghava are.
Men marazi ara ghua ruaribar aven monge,
ezɨ marazi ghua dagɨar toribar aven monge.
Ezɨ nguibaba bar moghɨra pura mɨsevir kɨnibar itima,
gumazamiziba puvatɨ.
30 O Jerusalem, nɨ ikuvighamin dughiamɨn, nɨ manmaghɨn damuam?
Nɨn gumazir fomɨra bar nɨ gifongegha nɨ ko akuir kaba,
me datɨrɨghɨn nɨn aghuagha, nɨ mɨsueghtɨ nɨ aremeghasava ami.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ pura korotiar aghevir aghuibar aghuan markɨ,
egh me golɨn ingarizir kurkazibar uabɨn kurkian markɨ,
egh uan damazimning aghɨvan markɨ.
Kurkazir kaba tong nɨn akuraghan kogham.
 
31 Kɨ ararem barazi, mati amizim otasava amir ararem.
Egha uaghan mati amizim datɨrɨghɨram otɨrɨmɨrir igiam gami, egha mɨzazir ekiam isi.
Kar Saionɨn nguibar ekiamɨn ararem.
A bar avɨghaghegha, uan aghariba kavkɨra, kamaghɨn mɨgei,
“E uarir apangkufi! E ikuvigha gɨfa.
Apaniba e mɨsueghtɨ e arɨmighiram.”

4:3: Jop 41:20; Aisaia 1:31; Hosea 10:12; Kolosi 2:11

4:14: Aisaia 1:16; Jems 4:8

*4:21: Me apanibar gantɨ me izamin dughiam, me nir avɨzim ghufegh sɨgham giviam, eghtɨ gumazamiziba oregh arɨ mangɨ, nguibar dɨvazir gavgaviba itibar mongegham. Nɨ saptan kamɨn, ves 5 ko 6ɨn gan.

4:23: Jenesis 1:2; Aisaia 5:25