6
Apaniba iza Jerusalemia mɨsosi
Ia Benjaminɨn anabamɨn adarasi, ia Jerusalem ategh arɨ mangɨ.
Puvatɨghtɨ, ia bar ikuvigham.
Ia Tekoan nguibamɨn aven sɨghabagh ivi mangɨ,
Bet Hakeremɨn nguibamɨn avim atɨghtɨ an mɨgharim mavanangam,
eghtɨ gumazamiziba an ganigh fogh arɨ mangam.
Bizir kurar ia gasɨghasɨghamim notɨn amadaghan dɨkavigha,
bar roghɨra izi.
Saionɨn nguibar ekiam, mati guivir bar dirir mam,
a nguibar ekiar bar aghuim.
Ezɨ Ikiavɨra Itir God nguibar ekiar kam bar moghɨrama,
a gasɨghasigh anegɨvagham.
Atriviba uan mɨdorozir gumaziba ko Jerusalem mɨsoghsɨ izam,
mati sipsipbar garir gumaziba uan sipsipba ko izam.
Me azenan nguibam ekɨarugh, vaghvagh nguazir akuar nguibam boroghɨn itiba, uan averpenibar ingaram.
Egh mɨdorozir gumazir kaba sipsipɨn okoruar dafabar mɨn bar avɨrasemegham.
Eghtɨ gumazir men faragha zuiba kamaghɨn mɨkɨmam,
“Aria, e mɨsoghsɨvɨra gan ikiam.
E aruer arɨzimɨn dɨkavigh mangɨ me korogh,
me mɨsogham.”
Egh me gɨn kamaghɨn mɨkɨmam,
“Amei, e tɨghar mɨdorozir bizibar akɨram, amɨnim pɨri.
Kamaghɨn amizɨ, markɨ,
e dɨmagarimɨn mɨdorozim foregh,
men dɨvazir gavgavibagh asɨghasɨgham.”
 
Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, bar deravɨra nguibar ekiar kamɨn averiamɨn gani.
Egha kamaghɨn mɨdorozir gumazibav gei,
“Nguibar ekiar kamɨn gumazamiziba, uan namakaba bar arazir kurabar me gamua me abɨri.
Kamaghɨn amizɨ, nguibar ekiar kam osɨmtɨzir bar ekiam iniam.
Ia mangɨ temeba okegh izɨ dɨvazir gavgavimɨn mɨriamɨn dar pozim mɨkɨnigh nguazim adav kɨnightɨ,
a fɨgh uanaboghtɨ,
ia mangɨ a gisɨn mɨtivigh nguibar ekiam ko mɨsogham.
Kɨ orazi, arazir kuram, mati dɨpaba mozir pamɨn ikia zuraram otivavɨra iti moghɨn,
zurara Jerusalemɨn otifi.
Me zurara nguibar ekiamɨn aven bizibagh asɨghasɨgha,
gumazamizir igharazibav sosi.
Kɨ men gari, men avɨriba duaba ikia
egha arɨmariaba iti.
O Jerusalemia, ia nan akam barakigh.
Puvatɨghtɨ, kɨ zuamɨra akɨrim ragh ia gasaragham.
Egh kɨ ia damightɨ ia nguibar soriam gavaghtɨ,
gumazamiziba puvatɨgham.”
Israelia akam bar a batoke
Kɨ Jeremaia, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kamaghɨn na mɨgei,
“Apaniba Israelian gumazamizir vaghvazir ikiavɨra itiba ateghtɨ, me ikian kogham,
me bar me gasɨghasigham.
Mati gumaziba ghua wainɨn azenimɨn wainɨn ovɨziba
bar da kuarizɨ tam itir puvatɨ.
Kamaghɨn ti deragham, nɨ faragh mangɨ
Jerusalemɨn aven akam akunigh.
Mati gumazim ghua wainɨn azenimɨn averiam getiagha arua gari,
wainɨn ovɨzir vaghvazir maba iti.
Kamaghɨra, gumazamizir vaghvaziba ti nɨn akam baregham.”
 
10 Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn akam ikaragha ghaze:
“Kɨ ikiangsɨzim me danɨng me mɨkɨmtɨ,
tina men tongɨn na baregham?
Me kuarir toriba puvatɨ.
Men naviba gavgavizɨ me nɨn akam baraghan aghua.
Me nɨn akam mɨgɨa ghaze, a bizir kuram, egha a gifongezir puvatɨ.
11 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, nɨn anɨngagharir nɨ men itir kam uaghan na gizɨfa.
Ezɨ kɨ an suiraghtɨ a dughiar ruarimɨn nan ikian kɨ aghua. Kɨ bar amɨra.”
 
Ezɨ Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn na ikaragha ghaze:
“Nɨ nan anɨngagharir kam isɨ, borir pura tintinibar tuavibar ikarara itiba ko,
gumazamizir igiar uari akuva itiba me gingegh.
Egh uaghan poroghamiba ko gumazamizir bar ghuriba, uaghan me gingegh.
12  Jeremaia 8:10-12Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kantrin kamɨn itir gumazamiziba uan gavgavir ekiamɨn bar me gasɨghasigham.
Egh igharaz darazir amamangatɨghtɨ,
me izɨ men dɨpeniba ko nguaziba ko men amuiba iniam.
13 Men gumazamizir ziaba puvatɨzibar ikegha ghua, gumazamizir ziaba itibar tuziba,
me bar moghɨra ifara uari baghavɨra nɨghnɨgha,
arazir kurar avɨribagh amua dagɨaba ko biziba isi.
Ezɨ gumazir ofa gamiba, ko akam inigha izir gumaziba,
me uaghan arazir kurar kamɨn gɨn ghua ifavaribagh ami.
14  Esekiel 13:10Nan gumazamiziba, duar dafaba isia iti,
ezɨ ofa gamir gumaziba ko akam inigha izir gumaziba men duabar gari,
da pura biziba,
egha deraghvɨra da akɨra da nozir puvatɨ.
Egha me akar aghuimɨn gumazamizibav gɨa ghaze,
‘Biziba en derazɨ e deraghavɨra iti.’
Me kamaghɨn mɨgei, ezɨ guizbangɨra bizitam deragha itir puvatɨ.
15 Me ti arazir kurar me amizibar aghumsighama?
Bar puvatɨ. Me tong aghumsɨzir puvatɨ.
Kamaghɨn, kɨ men igharaz darazigh asɨghasɨghizɨ moghɨn,
kɨ gumazamizir kaba mɨzazim me danɨng me gasɨghasɨgham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
Israelia, Ikiavɨra Itir Godɨn akamɨn gɨn mangan aghua
16  Aisaia 8:20; Malakai 4:4; Matyu 11:29; Luk 16:29Ikiavɨra Itir God uan gumazamizibav gɨa ghaze:
“Ia tuavir akamɨn mɨtɨgh nɨghnigh, ia tuavir manam mangɨsɨ ifuegh, an mangɨ.
Ia tuavir aghuir ian inazir afeziaba faragha ghuezim bagh gan an apigh an mangɨ.
Ia tuavir kamɨn mangɨtɨ, bizitam osɨmtɨzim ia danɨngan koghtɨ,
ian naviba purama amɨraghɨrɨgh nɨmɨra ikiam.”
 
Ezɨ Israelia a ikaragha ghaze,
“Ti puvatɨgham,
E tuavir mamɨn gɨn mangan aghua.”
 
17 Ezɨ Ikiavɨra Itir God ghaze,
“Kɨ ian faragh mangɨ ikiangsɨzim ia danɨngamin gumaziba amɨsevegha gɨfa.
Egha kɨ kamaghɨn ia mɨgei,
‘Osɨmtɨzim otivamin dughiamɨn me sɨgham givitɨ,
ia deravɨra me baragh.’ ”
 
Ezɨ me ghaze,
“Ti puvatɨgham.
E gumazir kabar akaba bareghan kogham.”
 
18 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, nguazimɨn itir kantriba bar me mɨgɨa ghaze:
“Ia izɨ bar uari akuvagh uan damazibar gan oraghtɨ,
kɨ Israelia damuamin bizibar gun ia mɨkɨmam.
Ia uan damazibar bizir kabar ganam.
19 O nguazim, nɨ oragh!
Nan gumazamiziba na gɨnamadagha,
Arazir Kɨ Me Ganɨngizibar gɨn zuir puvatɨ.
Kamaghɨn, kɨ men arazir kurar kaba ikarvagh,
uan gumazamizir kabagh asɨghasɨgham.
20 Me ofa gamua nan ziam fasa
Seban adarazi da pauran mughuriar aghuim zuim ko, saghon itir gumaziba da borer aghuim givese.
Egha ghaze, bizir kaba nan damazimɨn deragham.
Bar puvatɨ.
Kɨ ofan me tue bar isia mɨghɨriba ko ofan igharazir me na bagha amiba,
kɨ bar adagh ifongezir puvatɨ.
Kɨ da inighan kogham.
21 Kɨ Ikiavɨra Itir God kɨ ghaze,
Kɨ gumazamizir kabar amightɨ me asaghpor iregham.
Egh ameboghfeziaba, ko boriba, gumazamiziba ko
men namakar men boroghɨn itiba sara arɨmɨghiregham.”
Apaniba notɨn amadaghan ikegha izi
22 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei,
“Ia gan! Mɨdorozir gumaziba notɨn amadaghan ikegha izasava ami.
Me bar gavgavigha, bar saghon ti.
Egha me mɨsoghasa
mɨdorozir biziba akɨra iti.
23 O Saion, nɨ mati guivir dirim!
Ezɨ apanir kaba, me apangkuviba puvatɨzir gumaziba.
Me gumazir igharazibagh asɨghasɨghasa bar ifonge.
Me barir piba ko barir afuziba suisi.
Me hoziabar apiagh izɨtɨ, nɨgɨnir ekiam otivam.
Mati ongarim gigim gɨra tɨngazi.
Egh me uari darigh mɨtivigh ikɨ,
egh Babilon ko mɨsoghsɨvɨra gan ikiam.”
 
24 Ezɨ Jerusalemia kamaghɨn mɨgei:
“E apanir kam, an eghaghanim baregha gɨfa.
Egha e men atiatia agharapaniba bar en amia.
E nɨghnɨghava avenge, en ararem mati,
amizim borim batasa mɨzazir ekiam isava arai.
25 Apaniba me bar gumazir kuraba, egha danganiba bar adar iti.
Egha mɨsoghasavɨra gara itima e atiatingi.
Kamaghɨn amizɨ, e tuaviba ko azenibar aruan kogham.”
 
26 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn mɨgei:
“O, nan gumazamizir kɨ bar ifongeziba,
ia azir korotiabar aghuigh averenim gɨpoghpogh.
Ia fo, apanir izɨ ia gasɨghasɨghamim pura kaghɨram otoghtɨ,
ia atam mangeghtɨ me ia gasɨghasigham.
Kamaghɨn, ia puvɨrama aziva, azir onger akaba bangɨ.
Mati poroghamimning borir bar vamɨrara iti, an aremezɨ, aning a bagh azia an kuarkufi.”
Gumazamiziba mati silvan kuram
27  Jeremaia 1:18Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn na mɨgɨa ghaze,
“Jeremaia, kɨ nɨ isa uan gumazamizibar tongɨn nɨ atɨ.
Eghtɨ nɨ gumazamiziba tuisɨgh, mati gumaziba silva tuava a gɨfofozi moghɨn, me tuva me gɨfofogham,
men araziba guizbangɨra dera, o ti puvatɨ.”
 
28 Ezɨ kɨ an akam ikaragha ghaze:
“Gumazamizir kaba me akaba batogha,
akaba uarigh asa gɨrakɨrangɨn uarira uariv gei.
Me ifavaribagh amua men araziba bar ikufi.
Egha men naviba ain ko brasɨn mɨn bar gavgavigha,
arazir kurabar amuasa bar gavgafi.* Marazi kamaghɨn nɨghnɨsi, ves 28ɨn ikegha ghua ves 30, mɨgɨrɨgɨar Ikiavɨra Itir God Jeremaia mɨkemezir kam, a ves 27ɨn itir akam, a uam a geghari.
29 Nan gumazamiziba mati silvan mɨneziba itiba,
nɨ masinɨn avim givitɨ a puvɨra isi mɨnezir dar itir kabar isigh da batueghan kogham.
Ingangarir gumaziba pura ingangarir kam damigham.
Kamaghɨra, nan gumazamiziba arazir kurabagh ami,
egh arazir kurar kaba me da ateghan kogham.
30 O Ikiavɨra Itir God, nɨ akɨrim ragha uan gumazamizibagh asaragha gɨfa.
Kamaghɨn amizɨ, me silvan kurar me otoghezibar mɨn iti.”

6:12: Jeremaia 8:10-12

6:14: Esekiel 13:10

6:16: Aisaia 8:20; Malakai 4:4; Matyu 11:29; Luk 16:29

6:27: Jeremaia 1:18

*6:28: Marazi kamaghɨn nɨghnɨsi, ves 28ɨn ikegha ghua ves 30, mɨgɨrɨgɨar Ikiavɨra Itir God Jeremaia mɨkemezir kam, a ves 27ɨn itir akam, a uam a geghari.