7
Godɨn Dɨpenim, Judabar amutɨ, me Godɨn damazimɨn deraghvɨra ikian kogham
Kɨ Jeremaia, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn na mɨgei, “Nɨ mangɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn tiar akamɨn tugh, kamaghɨn mɨkɨm: Ia Judan Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ghua an ziam fe darasi, ia kuaribar arigh an akam baragh. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelia ian God, kɨ ghaze, Ia uan daroriba ko arazibar kɨrigh deravɨram otoghtɨ, kɨ ia teghtɨ ia deraghvɨra uan nguazimɨn ikiam. Ia kamaghɨn mɨgei, ‘Kar Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim. Kar Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim. Kar Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim.’ Egha ia kamaghɨn mɨgɨa uarira uarigh ifari. Dɨpenir kam tong ian akuragh ia damutɨ, ia Godɨn damazimɨn deraghvɨra ikian kogham.* Gumazamiziba ti akar Onger Akaba 132:13-14ɨn aven itim gɨnɨghnɨgha, egha me kamaghɨn nɨghnɨsi, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim Jerusalem iti. Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God zurara Jerusalem geghuvam. A bizir kuraba ateghtɨ da Jerusalem koma an itir gumazamiziba bativan kogham. Ian daroriba ko arazir ia datɨrɨghɨn amiba, ia da ategh tuavir aghuimɨn gɨn mangɨ. Egh arazir aghuibara uari damu ikɨ. Ia Kantrin Igharazibar Gumazamizir ia ko itiba, pas me damuan markɨ. Egh borir ameboghfeziaba ariaghireziba, ko amizir paba ariaghireziba ia paza me damuan markɨ. Egh ia uan nguazir kamɨn aven, gumazamizir osɨmtɨziba itir puvatɨziba pura me mɨsoghtɨ me arɨghiram markɨ. Egh ia asebar ziaba fan markɨ. Ian arazir kam ia gasɨghasɨgham. Ia nan akar kaba bar dar gɨn mangɨtɨ, kɨ ia teghtɨ ia nguazir kɨ fomɨra ian inazir afeziabagh anɨngizir kam, ia an ikɨ deravɨra ikɨ mamaghɨra ikiam.
“Ia uarir gan. Ia akar ifavarir kaba nɨghnɨzir gavgavimɨn dar iti. Ada tong ian akuraghan kogham. Ia gumazir igharazibar biziba okɨava, egha gumazibav sozi da ariaghiri. Egha poroghamiba uari isava akuir arazim gamuavɨra iti. Egha uan akaba gavgavim dar anɨngasa akam akɨri, egha ia guizbangɨra akar ifavaribagh ami. Egha ia asem Bal, a bagha ofan mughuriar aghuim zuibagh ami. Egha ia aser ia faragha fozir puvatɨzibar ziaba fe. 10 Ia arazir kabagh amigha nan Dɨpenir kɨ uan ziam fasa inabazimɨn aven izegha nan ziam fa ghaze, E deraghavɨra iti. Ia gɨn nan Dɨpenim ategha azenan ghuegha arazir kurar kɨ ifongezir puvatɨzibagh amuvɨra iti. Ia ghaze, Kar ti arazir aghuim, a? 11  Aisaia 56:7; Matyu 21:13; Mak 11:17; Luk 19:46Ia Dɨpenir kamɨn nan ziam fasa kɨ a ginaba. Ezɨ ia ghaze, kar okɨmakɨar gumaziba modir danganim, a? Kɨ Ikiavɨra Itir God uabɨ guizbangɨra mɨgei, arazir ia amiba, kɨ bar adar ganigha gɨfa.
12  Onger Akaba 78:60; Jeremaia 26:6“Kamaghɨn, ia mangɨ Silon nguibar kɨ uan ziam fasa faragha inabazimɨn, kɨ amizir bizibar ganigh. Nan gumazamiziba Israelia, me arazir kuram gami, kamaghɨn amizɨ, kɨ nguibar kam bar a gasɨghasɨki. Josuan dughiamɨn, Israelia Ikiavɨra Itir Godɨn Purirpenim Silon nguibamɨn anesara. (Nɨ Josua 18:1ɨn an gan.) Ezɨ ofa gamir gumazim Elin dughiamɨn, Godɨn Purirpenim Silon iti. (Nɨ 1 Samuel 1-3ɨn an gan.) Ezɨ dughiar Filistiaba Israelia abɨrazir kamɨn me ti Silon nguibam gasɨghasɨki, ezɨ gɨn nguibam pura ikiavɨra iti. (Nɨ 1 Samuel 4ɨn an gan.) 13  2 Eghaghaniba 36:15; Aisaia 65:12; Jeremaia 35:17Ezɨ ia uaghan arazir kurar kabagh amuavɨra ikia zuima, kɨ dughiar avɨribar ia arazir kurar kaba ataghɨragh navim giraghasa ia mɨkemezɨ, ia oraghan aghua. Kɨ ian deima, ia nan dɨmdiam ikarazir puvatɨ. 14 Ia guizbangɨra kamaghɨn nɨghnɨghan markɨ egh suam, nan Dɨpenir kam ian akuraghtɨ, ia deravɨra ikiam. Kɨ fomɨra ian inazir afeziaba, me mɨkemezɨ, me nan ziam fasa kagh an ingari. Datɨrɨghɨn kɨ Silon nguibam gasɨghasɨghizɨ moghɨn, a gasɨghasɨgham. 15 Egh ia Judaba, kɨ Efraimɨn anabamɨn adarazi batoghezɨ moghɨn, ia batuegh ua ian ganan kogham.” Israelian akar kam, a fomɨra notɨn amadaghan kantri Israelɨn adaraziv gei. Nɨ Jeremaia 3:7ɨn ganigh.
Israelia Ikiavɨra Itir Godɨn akam batoke
16 Egha Ikiavɨra Itir God, ua kamaghɨn na mɨgei, “Jeremaia, nɨ ua gumazamizir kaba bagh nan azangsɨgh nan dɨmɨva arangan markɨ. Kɨ nɨn azangsɨzitam bareghan kogham, kamaghɨn nɨ men akurvaghsɨ nan azangan markɨ. 17 Nɨ uabɨ Judan gumazamizibar garima, me uan nguibabar aven arazibagh amua, egha Jerusalemɨn nguibamɨn tuavir toribar arazibagh ami. 18  Jeremaia 44:17-19Men boriba dazibagh eghuva izima, afeziaba aviba arɨsi, ezɨ amebaba bisketba tuasa plaua gami, kar aser amizir kam, Astarten me a bagha ofa gami, me a dɨbora ghaze, Overiamɨn Garir Atrivir Amizim. Egha me uaghan aser igharagha gariba bagha wain isa me bagha ofa gami. Me kamaghɨn amua paza na damuasava ami. 19 Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ghaze, Me kamaghɨn amua paza nararam amir pu. Bar puvatɨ. Me paza uarira uarigh amua aghumsɨzim uarira uarigh anɨngi. 20 Kamaghɨn, kɨ Ikiavɨra Itir God, men Ekiam, kɨ uan anɨngagharim bar a isɨ nguibar ekiar kamɨn gumazamiziba, ko asɨziba, ko temeba, ko dagheba, kɨ bar me gingegham. Nan anɨngagharim avir ekiamɨn mɨn irɨtɨ tav anemungeghan kogham.”
21 Egha Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Judabav gei, “Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ ia mɨkɨmasa. Ia fo, ofan maba, ia asɨziba inigh dav suegh, da tueghtɨ da bar isi mɨghɨrigham, egh dar tuziba aman kogham. Ezɨ ofan maba, ia dar tuziba, kɨ amamangatɨ, ia dar amam. Ezɨ kɨ ghaze, Markɨ! Ia bar ada inigh dar amɨ, da pura bizim. 22 Ia bizir kam gɨnɨghnɨgh: ian inazir afeziaba, kɨ Isipɨn me inigha izir dughiamɨn, me ofan tuezɨ bar isia mɨghɨriziba ko ofan igharaziba, kɨ tam damuasa me mɨkemezir puvatɨ. 23  Ua Me Ini 15:26; Ofa Gami 26:12; Aisaia 3:10Kɨ kamaghɨn me mɨkeme, ‘Ia nan Akar Gavgavir kɨ ia mɨgeiba baragh deraghvɨra dar gɨn mangɨtɨ, kɨ ian Godɨn ikɨtɨ, ia nan gumazamizibar mɨn ikiam. Eghtɨ biziba bar ian deragham.’ 24 Ezɨ ian inazir afeziaba nan akam baraghan aghua. Men naviba arazir kurabar amuasavɨra nɨghnɨgha, uan ifongiabar gɨn ghua akɨrim ragha na gasaragha, uamategha bar saghon ghuavɨra iti. 25 Ian inazir afeziaba Isip ategha izezir dughiamɨn iza datɨrɨghɨn, kɨ uan akam inigha izir gumaziba, me nan ingangarir gumaziba, me ian inazir afeziaba akam me danɨngasa ivɨvɨgha me amagavɨra iti. 26 Ezɨ ian inazir afeziaba nan akam baraghan aghua. Egha akaba batogha men faragha zuir ovavibagh afiragha arazir kurabagh ami.
27 “Jeremaia, nɨ Israelian gumazamiziba akar kabar me mɨkɨmtɨ, me da bareghan kogham. Nɨ men dɨmtɨ, me nɨn dɨmdiam ikaraghan kogham. 28 Eghtɨ nɨ kamaghɨn me mɨkɨm suam, ‘Kantrin kamɨn gumazamiziba, Ikiavɨra Itir God, men Godɨn akamɨn gɨn ghuzir puvatɨ. Egh God ateghtɨ a me akɨrmɨghasa me nɨghnɨzir puvatɨ. Egha guizɨn akamɨn gɨn zuir tuavir kam, me bar anetaki.’ ”
Gumazamiziba Hinomɨn danganir zarimɨn ikia arazir kurabagh ami
29 Jerusalemia, ia uan azirakar arazim akakagh uan dapanir arɨzibagh isegh da makunigh. Nɨn gumazamiziba Ikiavɨra Itir God gamizɨ, a bar anɨngagharir ekiam iti. Egha a gumazamizir kabar aghuagha akɨrim ragha me gasara. Kamaghɨn, ia mɨghsɨabar ghuavanegh azirakar ighiaba bangɨ.
30 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Judaba nan damazimɨn arazir kurar avɨribagh ami. Me marvir guar kɨ ifongezir puvatɨzir kaba isa, nan Dɨpenir kɨ uan ziam fasa inabazir kamɨn aven da arɨki. Egha kamaghɨn nan Dɨpenim gamima, a nan damazimɨn bar mɨze. 31  Ofa Gami 18:21; 2 Atriviba 23:10; Jeremaia 32:35Egha me Hinomɨn danganir zarimɨn ghua ofa gamir dakozibar ingara da dɨbora ghaze, Tofet. Egh me uari uan otariba ko guiviba inigh ofan mɨn avimɨn ada tuam. Arazir me amir kamɨn nɨghnɨzitam nan navir averiamɨn itir pu. Bar puvatɨ. Kɨ kamaghɨn damuasa akatam me mɨkemezir puvatɨ. 32 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ikiangsɨzim me ganɨga ghaze, Gɨn gumazamiziba ua danganir kam, Tofet o Hinomɨn danganir zarim a darɨghan kogham. Apaniba dughiar kamɨn Judan gumazamizir avɨribav sueghtɨ, me arɨmighiram. Eghtɨ Tofetɨn danganim, a Judabar matmatiar danganimɨn mɨn ikɨtɨ, men kuaba bar a gizɨvaghtɨ, men kuaba afamin danganiba ua puvatɨgham. Eghtɨ me danganir kam kamagh a dɨponam, Danganir Gumazibav Sozi Me Ariaghirim. 33 Eghtɨ gumazir kuar avɨriba pura nguazimɨn ireghɨv ikɨtɨ, kuaraziba ko asɨzir atiaba izɨ dar tuzibar amam. Eghtɨ gumazir kuaraziba ko asɨzir atiaba batoghamiba puvatɨgham. 34  Jeremaia 16:9; 25:10; Akar Mogomem 18:23Eghtɨ gumazamiziba ua Judan nguibaba ko Jerusalemɨn tuavibar ikian kogham. Kɨ bizir kaba bar dar amightɨ, da otivam, eghtɨ navir aghuimɨn arazim ko, agoroger arazim ko, poroghamir igiabar isar ekiaba, da bar gɨvagham. Eghtɨ kantrin kamɨn danganiba ikuvigh ikiam.”

*7:4: Gumazamiziba ti akar Onger Akaba 132:13-14ɨn aven itim gɨnɨghnɨgha, egha me kamaghɨn nɨghnɨsi, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim Jerusalem iti. Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God zurara Jerusalem geghuvam. A bizir kuraba ateghtɨ da Jerusalem koma an itir gumazamiziba bativan kogham.

7:11: Aisaia 56:7; Matyu 21:13; Mak 11:17; Luk 19:46

7:12: Onger Akaba 78:60; Jeremaia 26:6

7:12: Josuan dughiamɨn, Israelia Ikiavɨra Itir Godɨn Purirpenim Silon nguibamɨn anesara. (Nɨ Josua 18:1ɨn an gan.) Ezɨ ofa gamir gumazim Elin dughiamɨn, Godɨn Purirpenim Silon iti. (Nɨ 1 Samuel 1-3ɨn an gan.) Ezɨ dughiar Filistiaba Israelia abɨrazir kamɨn me ti Silon nguibam gasɨghasɨki, ezɨ gɨn nguibam pura ikiavɨra iti. (Nɨ 1 Samuel 4ɨn an gan.)

7:13: 2 Eghaghaniba 36:15; Aisaia 65:12; Jeremaia 35:17

7:15: Israelian akar kam, a fomɨra notɨn amadaghan kantri Israelɨn adaraziv gei. Nɨ Jeremaia 3:7ɨn ganigh.

7:18: Jeremaia 44:17-19

7:23: Ua Me Ini 15:26; Ofa Gami 26:12; Aisaia 3:10

7:31: Ofa Gami 18:21; 2 Atriviba 23:10; Jeremaia 32:35

7:34: Jeremaia 16:9; 25:10; Akar Mogomem 18:23