8
“Kɨ Ikiavɨra Itir God, ua kamaghɨn mɨgei. Dughiar kamɨn ian apaniba, matmatiabar mangɨ, Judabar atriviba ko, gumazir dapanir, ofa gamir gumaziba, akam inigha izir gumazir dapaniba, ko Jerusalemɨn aven itir gumazamizir igharaziba sara bar men agharibagh kuigham. E fo, Judaba bar aruem ko iakɨnim ko mɨkovezibagh ifonge. Egha me bizir kaba bagha iteviba apɨra dar ziaba fava, da ko mɨgɨa, egha uarir akurvaghasa dar azangsɨsi. Kamaghɨn amizɨ, dughiar gɨn izamim, men apaniba Judabar aghariba inigh tintinibar buarir avɨribar mɨn nguazimɨn ada akunigham. Eghtɨ, aruem, ko iakɨnim, ko mɨkoveziba, men agharibagh isiragham. Eghtɨ men aghariba inigh da oparamin gumaziba puvatɨgham. Eghtɨ Judan gumazamizir kurar kantrin kamɨn aven ikiavɨra itiba, kɨ men amangightɨ, me kantrin igharazibar tintinibar mangegham. Egh gumazamizir ikiavɨra itir varazira, me angamɨra ikɨsɨ nɨghnɨghan kogham, me ovengsɨvɨra ifuegham. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim kamaghɨn mɨkemegha gɨfa.”
Judaba uan arazir kurabar aghumsɨzir puvatɨ
Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn gumazamizibav kɨmasa na mɨgei:
 
“Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgei.
Ia fo, gumazamiziba daghira, egha me ua dɨkavrosi.
Egha ia fo, me tuavim ataghɨragha ghua, egha me ua tuavimɨn izi.
Ezɨ Jerusalemɨn gumazamizir kaba na ategha, ua izir puvatɨ.
Me zurara akɨribagh igha na gasi.
Me ifavarir arazimɨn gɨn mangasa bar gavgavigha,
ua na bagh izan aghua.
Kɨ kuarim atɨgha me barazi, me deragha guizɨn akatam na mɨgeir puvatɨ.
Egha men tav uan arazir kuraba gɨn amangasa mɨgeir puvatɨ.
Egha nan azangsɨgha ghaze, kɨ arazir kurar manamrama ami?
Me vaghvagha uan ifongiabar gɨrara ghua,
mati hoziaba mɨdorozim bagha ghuaba arigha ivemara ghuavɨra iti.
E fo, kuarazir ekiaba ko doziba mɨghegh mangɨ ikegh,
ua izamin dughiam me a gɨfo.
Ezɨ nan gumazamiziba, me bizir kɨ damuasa mɨkemeziba
me dar gɨn zuir puvatɨ.
 
“Manmaghɨn amizɨma ia Judaba ghaze,
‘E nɨghnɨzir aghuim ko fofozim iti. Ikiavɨra Itir God uan Araziba e ganɨngi.’
Bar guizbangɨra, nan Arazibagh fozir gumaziba bar adagh iragha akar ifavariba osiri.
Kamaghɨn amizɨ, ia kamaghɨn mɨkɨman markɨ.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, ian fofozir gumaziba nan akabar aghuagha
akɨrim ragha dagh asara.
Manmaghsua me ghaze, me datɨrɨghɨn fofoziba iti? Puvatɨ.
Me datɨrɨghɨn azuazim asɨzimɨn suizi moghɨn, dughiar kuram men suiraghtɨ
me bar aghumsigham.
Eghtɨ men nɨghnɨziba bar ikuvigham.
 
10  Jeremaia 6:12-15“Men gumazir ziaba itiba ko ziaba puvatɨziba sara arazir kurar kam gami.
Ezɨ men ofa gamir gumaziba ko akam inigha izir gumaziba uaghan gumazamizibagh ifari.
Kamaghɨn, kɨ men azeniba ko amuiba isɨ
azenan itir gumazir igharazibar anigam.
11  Esekiel 13:10Nan gumazamiziba, mati duar dafaba isia iti,
ezɨ ofa gamir gumaziba ko akam inigha izir gumaziba men duabar gari,
da pura biziba, egha deraghvɨra da akɨra da nozir puvatɨ.
Egha me akar aghuimɨn gumazamizibav gɨa ghaze,
‘Biziba en derazɨ e deraghavɨra iti.’
Me kamaghɨn mɨgei,
ezɨ guizbangɨra bizitam deragha itir puvatɨ.
 
12 “Me ti arazir kurar me amizibar aghumsɨghama?
Bar puvatɨ. Me tong aghumsɨzir puvatɨ.
Kamaghɨn, kɨ men igharaz darazigh asɨghasɨghizɨ moghɨn,
kɨ gumazamizir kaba mɨzazim me danɨng, me gasɨghasɨgham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.
 
13 “Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei,
Kɨ bar me agɨvagham.
Me mati wainɨn ikarɨziba ko fighɨn temeba, da ua ber puvatɨ,
ezɨ dar dafariba mɨsɨngi.
Ezɨ kamaghɨn kɨ apaniba amadaghtɨ me izɨ me dɨkabɨragham.”
 
14 Eghtɨ Judaba kamaghɨn mɨkɨmam:
 
“Manmaghɨn amizɨ e puram apia?
E uari akuvagh mangɨ nguibar ekiar dɨvazir gavgaviba itibar aven mongam.
Egh e nguibar kabar aven arɨghiram.
E arazir kuramɨn Ikiavɨra Itir God gami, a en God.
Ezɨ a ghaze, e ovengam.
A ivezir kuram e danɨngam,
mati gumazir mam marasinɨn kurar gumazibagh asɨghasɨzim me danɨngtɨ
me aneremam.
15 E ghaze, e deravɨra dapiam, egha e deragha apiazir puvatɨ.
Egha e ghaze, ua deraghamin dughiam iti,
ezɨ apaniba iza e gamima, e bar atiatingi.
16 Ezɨ apaniba notɨn amadaghan, Danɨn anabamɨn adarazir nguazimɨn otivigha gɨfa,
ezɨ e hoziaba barazi me bar puv avɨghagha pamtemɨn arai.
Ezɨ hoziar kaba araima, en nguazir oteviba ivazvazima,
e bar puvɨrama atiati.
E fo, apaniba Jerusalemɨn nguibam ko an tir gumazamiziba ko, bar
en nguazimɨn itir biziba bar dagh gasɨghasɨghasa izi.”
 
17 Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Ia oragh. Kɨ apaniba amadaghtɨ,
da mati kuruzir kurabar mɨn ia bagh izɨ ia giviam.
Ia me damutɨ me nɨmɨra ikɨ, me ia ateghamin tuaviba puvatɨ.
Bar puvatɨ.”
Kɨ Jeremaia kɨ bar uan adarazir apangkufi
18 Kɨ Jeremaia, kɨ kamaghɨn mɨgei:
 
“Nan apangkuvir ekiam ko navim bar oseme,
ezɨ nan nɨghnɨziba bar ikufi.
Nan osɨmtɨzim agɨvamin tuaviba puvatɨ.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
19 Mevzika, nan adarazi nguazir oteviba bar adar ikia egha ara kamaghɨn dei,
‘Ikiavɨra Itir God ua Saionɨn nguibamɨn atrivimɨn itir puvatɨghama, a?
Egha a manmaghsua en akurazir puvatɨ?’ ”
 
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn akam ikaragha ghaze:
“Manmaghsua ia nan gumazamiziba kantrin igharazibar asebar nedazibar ingara
egha dar ziaba fe?
Ian arazir kam na gamima,
kɨ bar ian anɨngaghe.”
 
20 Ezɨ gumazamiziba kamaghɨn diava ara mɨgei:
 
“Aruem garir dughiam gɨfa,
ezɨ me azenibar aven itir dagheba bar ada asigha gɨfa.
Ezɨ God ua e iniasa nɨghnɨzir puvatɨ.”
 
21 Kɨ Jeremaia, kɨ uan gumazamizir kɨ bar ifongezibar garima,
me dɨghoraghire, ezɨ nan nɨghnɨziba ikufi.
Kɨ bar osemegha aziava aravɨra iti.
22  Jeremaia 14:19Kɨ orasi, Gileatɨn nguazim ti marasinɨn aghuiba uam an iti.
Egha me ti uaghan doktan maba iti.
Ezɨ manmagh amizɨ, nan gumazamiziba ghuamaghezir puvatɨ? Jeremaia danganir kam akar isɨn zuimɨn a mɨgei. Judaba Gileatɨn Distrighɨn marasinba isi. (Nɨ Jenesis 37:25ɨn gan.) Ezɨ Jeremaia kamaghɨn fo, arɨmariar an gumazamiziba batozir kam, kar men arazir kurar me amiba bagha arɨmariar kam me bato. Ezɨ doktan aghuiba ko marasinba me damightɨ me ghuamagheghan kogham.
 

8:10: Jeremaia 6:12-15

8:11: Esekiel 13:10

*8:18: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

8:22: Jeremaia 14:19

8:22: Jeremaia danganir kam akar isɨn zuimɨn a mɨgei. Judaba Gileatɨn Distrighɨn marasinba isi. (Nɨ Jenesis 37:25ɨn gan.) Ezɨ Jeremaia kamaghɨn fo, arɨmariar an gumazamiziba batozir kam, kar men arazir kurar me amiba bagha arɨmariar kam me bato. Ezɨ doktan aghuiba ko marasinba me damightɨ me ghuamagheghan kogham.