9
Kɨ ghaze,
Kamaghɨn deragham,
nan dapanim dɨpamɨn mɨn ikɨtɨ,
nan damazimning mozir dɨpar zurara anaga ivemarimɨn mɨn ikɨ.
Eghtɨ kɨ arueba ko dɨmagaribar nan gumazamizir kɨ bar ifongeziba,
apaniba mɨsoghezɨ ariaghireziba,
me bagh aziva arangvɨra ikiam.
Kamaghɨn deragham,
kɨ ti gumazamiziba puvatɨzir danganitamɨn mangɨ
tuavir mɨriamɨn averpenir gumaziba daru dakuamin tamɨn ingarigh,
an aven ikiam.
Nan gumazamiziba bar, Godɨn itir nɨghnɨzir gavgavimɨn arazim anetegha,
asebar gɨn ghua arazir mɨzɨrɨzibagh ami.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ ti me ategh mangɨ saghon ikiam.
 
Ikiavɨra Itir God na ikaragha ghaze:
“Mati gumazim pir baribar asɨva amangasa ami moghɨn,
ifavarim nan gumazamizibar akatoribar otiv mangasava ami.
Egha men ifavarir arazim, men kantrin bar ekefe.
Ezɨ nan gɨn zuir guizɨn arazim a itir puvatɨ.
Akar ifavarim bar ekefe.
Ezɨ me nɨghnɨzir gavgavim nan itir puvatɨ.”
 
Jenesis 27:36“Ia gumazamiziba kamaghɨn fogh, ian namakaba ko aveghbuaba ifara,
mati ia uan inazir afeziam Jekopɨn mɨn ifari.* Israelian inazir afeziam Jekopɨn ziamɨn mɨngarim kamakɨn: Ifari. Ezɨ a guizbangɨra gumazir igharazibagh ifari. Nɨ Jenesis 27:36ɨn gan. Vezɨn kam a nɨghnɨzir kam an aven iti.
Kamaghɨn amizɨ, ia bar me bagh deraghvɨra gan,
nɨghnɨzir gavgavim men akabar ikian markɨ.
Gumazamiziba bar moghɨra uan adarazigh ifara,
egha guizɨn bizitam mɨgeir puvatɨ.
Men mɨzeba ifavarir arazim bar a gɨfozɨ,
me arazir kurar kam gamua ghuavɨra iti.
Me uarigh ifarir arazir kam, uarira uarir akakasi.
Egha me uan navibagh iraghan aghua. Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
Me uarira uari abɨrir arazim gamua ghuavɨra ikia,
egha ifavarir arazibagh amuavɨra iti.
Me nɨghnɨzir gavgavim nan ikɨ, nan gɨn mangan aghua.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkemegha gɨfa.”
 
Kamaghɨn, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim mɨgɨa ghaze:
“Kɨ uan gumazamizibar araziba tuisɨgh, mɨzazim me danɨngɨva men gan me gɨfofogham,
mati gumazim silva isa avimɨn a tua, an mɨneziba mɨsɨva da batozɨ mokɨn.
Kɨ gumazamizir kabar arazir kuraba bagh damuamin tuavitam ua itir puvatɨ.
Bar puvatɨ.
Men mɨzeba, mati barir gumazibagh asi me ariaghɨriba.
Me ifavarir gumazamiziba.
Me uan namakaba akar aghuibar me mɨgɨa,
egha men navir averiaba, me me gasɨghasɨghasa nɨghnɨsi,
mati gumazim asɨzimɨn suighasa azuazim agura.
Bar guizbangɨra, kɨ gumazamizir kabar arazir kuraba ikarvaghɨva,
bar me gasɨghasigham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
 
10 Kɨ Jeremaia, kɨ garima,
Mɨghsɨaba ko tuziba itir danganiba,
me bar adagh apongegha dagh asɨghasɨghizɨ gumazamiziba ua dagh aruir puvatɨ.
Ezɨ bulmakaubar arareba puvatɨzɨ,
kuarazibar arareba ua dar otivir puvatɨ.
Kamaghɨn kɨ dagh nɨghnɨgha puvɨrama azi.
Kɨ da bagha osemegha azir akam bange.
 
11 Ezɨ Ikiavɨra Itir God na mɨgɨa ghaze,
“Kɨ Jerusalem gasɨghasightɨ a irɨgh dagɨar pozim mɨtɨgham.
Egh afiar atiabar danganimɨn otogham.
Eghtɨ kɨ Judan nguibar igharazibagh asɨghasightɨ,
nguibaba pura ikɨtɨ gumazamiziba dar ikian kogham.”
 
12 Ezɨ kɨ Jeremaia kamaghɨn Ikiavɨra Itir God mɨgei,
“Nguazir kam tizim bagha ikuvigha gɨfa,
egha gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn mɨn iti?
Gumazir manatam Ikiavɨra Itir God nɨghnɨzim a danightɨ,
a bizir kamɨn mɨngarimɨn gumazamizibav kɨmam?”
 
13 Ezɨ Ikiavɨra Itir God a ikaragha ghaze:
“Bizir kamɨn mɨngarim kamakɨn.
Gumazamizir kaba nan Arazir Kɨ Me Ganɨngizibar gɨn zuir puvatɨgha,
nan akam batuegha,
tuavir kɨ men akazimɨn gɨn zuir puvatɨ.
14 Men navir averiaba gavgavigha uan ifongiamɨn gɨn ghua
men inazir afeziaba men sure gamizɨ moghɨn,
me aser Balbar ziaba fe.
15 Kamaghɨn, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ ghaze,
Ia gan, kɨ gumazir kabar amightɨ me osɨmtɨzir ekiaba iniam,
mati me dagher akabav sozibar amam.
Me bar ivezir kuram iniam,
mati me imeziba itir dɨpabar amam.
16  Ofa Gami 26:33; Godɨn Araziba 28:64; Esekiel 5:2; 5:12Kɨ me batuegh me amadaghtɨ, me mangɨ
tintinibar kantrin fomɨra men inazir afeziaba ko me fozir puvatɨzibar tongɨn me ko ikiam.
Eghtɨ kɨ apanibar amamangatɨghtɨ,
me men gɨntɨgh mangɨ dughiar kɨ me gasɨghasɨghamim otogham.”
Jerusalemia azirakar amɨrizibagh ami
17 Egha Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kamaghɨn mɨgei:
“Bizir ia bativir kaba, ia deravɨra dar gan.
Egh azir akabagh amir amizibar diagh!
Ia amizir gumazir kuaba bagha igiar amɨrizibagh amua fozibar diagh me inigh izɨtɨ,
me azirakar amɨrizibar amu.”
 
18 Ezɨ gumazamiziba kamaghɨn mɨgei:
“Are, me zuamɨra izɨva e bagh azirakar ighiabar amu.
Me pamtem azi mamaghɨra ikɨ mangɨtɨ,
e azitɨ temeriba en damazibar izɨv otiv iram.
19 Guizbangɨra, Saionɨn nguibar ekiamɨn aven,
gumazamiziba kamaghɨn ara egha azirakar ighiabagh amua ghaze,
‘Aio! E bar ikufi!
Apaniba en dɨpenibagh asɨghasigha gɨfa.
Ezɨ e uan nguazim ategham.
Kamaghɨn e bar aghumsɨki.’ ”
 
20 Ezɨ kɨ ghaze:
Ia Jerusalemɨn amiziba,
ia kuariba arigh Ikiavɨra Itir Godɨn akam baragh.
Ia uan guiviba azirakar ighiabar men sure damu.
Egh vaghvagh namakaba azirakar kamɨn men sure damu,
21 “Ovevem e batogha gɨfa.
A en dɨpenir gavgaviba ko danganir mogomoebar aven izegha gɨfa.
Boriba ikarara tuavibar itima ovevem me batifi.
Egha uari akuvir danganibar gumazir igiaba batifi.”
 
22 Ikiavɨra Itir God mɨkɨmasa na mɨgɨa ghaze,
“Ariaghirir gumazamizibar kuaba pura tintinibar nguazimɨn ikiam,
mati afiar buariba, ko witɨn ikɨziba pura tintinibar irav iti.
Ezɨ gumazir dagh eghuvamiba puvatɨ.”
 
23 Ikiavɨra Itir God ghaze:
“Fofozir gumazim uan fofozim bagh bar akuegh uabɨ fan markɨ.
Eghtɨ gumazir gavgavim uan gavgavim bagh bar akuegh uabɨ fan markɨ.
Eghtɨ dagɨaba izɨvazir gumazim uan dagɨaba bagh bar akuegh uabɨ fan markɨ.
24  Maika 6:8; 1 Korin 1:31; 2 Korin 10:17Gumazim bar akueghsɨ, a bizir bar vamɨra bagh bar akongegham. Bizir kam kamakɨn:
Kɨ Ikiavɨra Itir God, a na gɨfozir bizim bagh bar akongegh.
Kɨ zurara nguazimɨn gumazamiziba bar men apangkufi.
Egha kɨ zurara guizɨn arazimɨn gɨn ghua arazir aghuibar me gami.
Kɨ arazir kam damuasa bar akonge.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkemegha gɨfa.”
 
25 “Ikiavɨra Itir God ghaze,
Gumazir uan mɨkarzir mogomebar iniba aghorezir kaba,
men araziba azenan paza zui, egha me nan akamɨn gɨn zuir puvatɨ.
Gumazir kaba, dughiam izɨtɨ kɨ puv me damigham.
26 Ia nguibar kabar gumaziba,
kar Isipia, Judaba, Idomia, Amonia, Moapia ko gumazir pura gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ikia uan dapanir dakurir arɨzibagh isezɨ da oteveziba,
gumazamizir kaba me gumazir God gɨfozir puvatɨziba.
Ezɨ Israelia uaghan men arazibar gɨn zui.
Israelian gumaziba uan mɨkarzir mogomer iniba aghoregha,
uan navir averiabagh irazir puvatɨ.
Egha me mati gumazir uan mɨkarzir mogomer iniba aghorezir puvatɨziba.”

9:4: Jenesis 27:36

*9:4: Israelian inazir afeziam Jekopɨn ziamɨn mɨngarim kamakɨn: Ifari. Ezɨ a guizbangɨra gumazir igharazibagh ifari. Nɨ Jenesis 27:36ɨn gan. Vezɨn kam a nɨghnɨzir kam an aven iti.

9:5: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

9:16: Ofa Gami 26:33; Godɨn Araziba 28:64; Esekiel 5:2; 5:12

9:24: Maika 6:8; 1 Korin 1:31; 2 Korin 10:17