10
Ikiavɨra Itir God an atrivim, ezɨ aseba pura biziba
O Israelia, ia deraghvɨra Ikiavɨra Itir Godɨn akam baragh. Ua Me Ini 23:24; Aisaia 47:12-14A kamaghɨn mɨgɨa ghaze:
 
“Ia kantrin igharaziba amir arazibar gɨn mangan markɨ.
Me overiamɨn igharagha garir otivir bizibar gara bar atiatingi.
Ezɨ ia dar ganɨva, atiatingan markɨ.
Aisaia 40:19; 44:9-20Ezɨ gumazir kabar arazir men aseba feba,
da guizɨn araziba puvatɨ.
Me temer mam ruarimɨn an okegha, dɨgɨribagh amir gumazibagh anɨngizɨ,
me temer kamɨn asemɨn marvir guam akɨri.
Egha gumaziba gol ko silvan marvir guar kam asigha,
hama ko dɨkoniba inigha, a iran aghuagha a gafu.
Aisaia 41:23-24; 46:1; 46:6-7Ezɨ marvir guar kaba biziba dar puvatɨ, da nedazir kɨniba.
Kuaraziba izɨ gumazibar azenibar zuravariba ko daghebar amɨsɨ, dar gan atiatingasa
me dar ingarigha da ase.
Men marvir guar kaba mɨgeir puvatɨ.
Egha da aruir puvatɨzɨ, gumaziba da ateragha arui.
Me ian tav gasɨghasighan kogham, kamaghɨn ia dar atiatingan markɨ.
Me uaghan bizir aghuitam damightɨ an otoghan kogham.”
 
Ikiavɨra Itir God gavgavir bar ekiam iti,
ezɨ ua godɨn tam nɨn mɨn itir puvatɨ.
Nɨn ziam gavgavir ekiam iti.
Egha nɨ bizir igharagha garibagh amima da nɨn gavgavim aka.
Akar Mogomem 15:4Nɨ kantriba bar dar gumazamiziba bar me gativagha men gari,
ezɨ me bar nɨn atiating nɨn apengan ikɨ nɨn ziamra fam.
Ezɨ nguazir kamɨn fofozir aghuiba itir gumaziba ko atriviba,
men tav nɨn mɨn amir puvatɨ.
Gumazir kaba bar fofoziba puvatɨgha bar ongani.
Marvir guar me temebar dɨkɨrigha arɨghizir kaba, pura biziba,
da fofozir aghuir manatam me danɨngam? Bar puvatɨ.
Aser marvir guar kaba, me dar kurkiasa, Tarsisɨn nguibamɨn ghua silva isa,
egha ghua Ufasɨn nguibamɨn gol ini.
Egha iza gol ko silvan ingarir darazigh anɨdi,
eghtɨ me uan marvir guaba avam.
Egha me inir blupla ko pɨghagheviba isamigha
asebar marvir guar kabar kurti.
Kurkazir marvir guar kabar itiba,
kar dɨgɨribagh amir fofozir gumaziba ingangarir kaba bar dagh ami.
10 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, a guizbangɨra God.
A Godɨn zurara ikia mamaghɨra itim,
egh atrivimɨn ikɨ mamaghɨra ikiam.
Ezɨ an anɨngagharim nguazim gamima,
a ivazvasi, eghtɨ gumazamiziba deraghvɨra ikian kogham.
 
11  Onger Akaba 96:5; Aisaia 2:18; 65:16“Israelia, ia kamaghɨn nɨghnɨzir gavgavim Godɨn itir puvatɨzir gumazamizibav kɨm,
‘Ian aseba overiam ko nguazimɨn ingarizir puvatɨzɨ,
da ua nguazim ategh an ikian kogham,
egh overiamɨn apengan ikian kogham.’ ”
Godɨn ziam fer ighiam
(Jeremaia 51:15-19)
12 Ikiavɨra Itir God uan gavgavimɨn nguazir kamɨn ingari.
A uan nɨghnɨzir aghuimɨn nguazir kam isa uan danganimra anetɨzɨ, a gavgafi.
A uan fofozimɨn overiamɨn ingara an onegha gɨfa.
13 A tiarim akarigha mɨgeima, overiam bar pamtemɨn tɨngazi.
Ezɨ ghuariar pɨziba nguazir otevibar mɨgha iza,
egha uari akufa.
God onɨmaribagh amima,
da taghtazima amozim izaghiri.
Egha amɨnim asirafima, a
a uan danganim ataghɨragha izi.
14 Ezɨ gumazamiziba, me bar onganigha bizitam gɨfozir puvatɨ.
Gumazir marvir guaba golɨn dar ingariba,
me bizir me ingarizir kaba bagh bar aghumsɨgham.
Kar guizɨn godba puvatɨ.
Marvir guar kaba, da amɨnir datɨrɨghɨn en ikia angamɨra itir kam puvatɨ.
15 Kar me dɨbovir akabav kɨmasa pura ingarigha arɨghizir bizir kɨniba.
Eghtɨ Ikiavɨra Itir God, me tuisɨghamin dughiam izɨtɨ me bar ikuvigham.
16 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, a Jekopɨn ovavir boribar God, a uabɨ biziba bar adar ingari.
Egha bizir kabar mɨn garir puvatɨ.
A Israelia amɨsevezɨ me an adarazira iti.
An ziamra kara:
Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim.
Ikiavɨra Itir God Judaba batuegham
17 O Jerusalemia, apaniba ia ekɨarugha gɨfa.
Ezɨ ia uan biziba bar ada akuvagh da inigh mangɨ.
18 Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn ia mɨgɨa ghaze,
“Dughiar kamɨn kɨ nguazir kamɨn itir gumazamiziba batueghtɨ me mangegham.
Kɨ osɨmtɨzir ekiam me danightɨ, me mɨzazir ekiam baragham.”
 
19 Eghtɨ Jerusalemia kamaghɨn mɨkɨmam:
“Maia, e ikuvigha gɨfa.
Osɨmtɨzir ekiam e batogha duamɨn mɨn bar ekevegha mɨsɨngizir puvatɨ.
Ezɨ markɨ, osɨmtɨzir kam e batogha gɨvazɨ e aneteram.”
20 Jerusalem ikuvigha gɨfa, egha pura iti, mati purirpenir mam dɨpɨrigha irɨ.
A mati en purirpenibar benir dar suighiziba dɨghoraghirezi da dɨpɨraghiregha ire.
Ezɨ gumazamiziba bar Jerusalem ategha ghuegha gɨfa,
mati en boriba bar ariaghiregha tav ua itir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, ua Jerusalemɨn ingaramin gumazitam ua itir puvatɨ.
21 Ezɨ kantrin gumazir dapaniba onganigha fofoziba puvatɨ,
egha nɨghnɨzir aghuim bagha Ikiavɨra Itir Godɨn azangsɨzir puvatɨgha ire.
Kamaghɨn me deragha ingangarir aghuim gamizir puvatɨ,
ezɨ apaniba iza gumazamiziba batoghezɨ me tintinibar ghuegha kantrin igharazibar iti,
mati sipsipbar garir gumazim deragha dar garir puvatɨzɨ, afiar atiaba sipsipba batoke.
 
22 Ia oragh! Nɨgɨnir ekiar mam notɨn amadaghan oto.
Kar apanibar mɨdorozir gumazibar mɨghsɨzir nɨgɨnir dafar kuram, me nɨga akɨzɨrɨgha izi.
Me uan nguibam ategha Judan nguibaba ko mɨsoghasa izi.
Me Judan nguibaba bar ada agɨvaghtɨ,
da afiar atiabar nguibamɨn otogham.
Jeremaia uan gumazamizibar akurvaghasa Godɨn azara
23  Aghuzir Akaba 20:24; Aisaia 26:7O Ikiavɨra Itir God, kɨ fo, e gumazamiziba uari uan daroriba gativaghan kogham.
E mangamin tuaviba, e deragha dar garir puvatɨ.
24 O Ikiavɨra Itir God, nɨ uan arazir aghuimɨn e akɨrmɨgh, pura en anɨngaghan markɨ.
Nɨ en anɨngagheghtɨ e bar moghɨra ikuvigham.
25 Egh Kantrin Igharazibar Gumazamizir nɨn ziam dɨbora a fer puvatɨziba,
nɨ men anɨngaghɨ me gasɨghasɨgh.
Gumazamizir kaba, e Jekopɨn adarasi, me en maraziv soghezɨ me ariaghire.
Me bar e agɨvagha en nguaziba ko dɨpeniba sara bar dagh asɨghasɨki.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ me gasɨghasɨgh.

10:2: Ua Me Ini 23:24; Aisaia 47:12-14

10:3: Aisaia 40:19; 44:9-20

10:5: Aisaia 41:23-24; 46:1; 46:6-7

10:7: Akar Mogomem 15:4

10:11: Onger Akaba 96:5; Aisaia 2:18; 65:16

10:23: Aghuzir Akaba 20:24; Aisaia 26:7