11
Israelia, Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim abɨki
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Jeremaia mɨgei, “Nɨ deraghvɨra nan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn akaba baregh mangɨ Judaba ko Jerusalemɨn gumazamizibav kemegh: Nɨ mangɨ me mɨkɨm suam, Kɨ Ikiavɨra Itir God, Israelian God, kɨ ia mɨgɨa ghaze, Gumazir manam nan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn gɨn mangan koghtɨ, kɨ a damightɨ a bar ikuvigham. Kɨ fomɨra ian inazir afeziaba Isipɨn me inigha iza Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam me koma a gamizɨ, a gavgavigha kamaghɨra iti. Dughiar me Isip ataghizim, danganir kam bar puv fei, mati avim men isi, ezɨ kɨ me inigha iza kamaghɨn me mɨgei, ‘Ia nan Akar Gavgaviba bar adar gɨn mangɨ, egh ia nan gumazamizibar ikɨtɨ, kɨ ian Godɨn ikiam. Kɨ ian inazir afeziaba ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim gamigha nguazir aghuim isɨ me danɨngasa, kar nguazir bar aghuir biziba an ikia deravɨram aghuim. Ia nan Akar Gavgavimɨn gɨn mangɨtɨ, kɨ a isɨ ia danɨngam.’ Nguazir kam ia datɨrɨghɨn an iti.” Ezɨ kɨ Jeremaia Ikiavɨra Itir God ikaragha ghaze, “Bar guizbangɨra! Bizir kam otogham.”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God, na mɨgɨa ghaze, “Nɨ nan mɨgɨrɨgɨar kaba isɨ Judan nguibaba ko Jerusalemɨn tuavir aguabar mangɨ, dar gun ivɨvɨgh me mɨkɨm: Ia datɨrɨghɨn nan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn akaba baragh, dar gɨn mangɨ! Kɨ ian inazir afeziaba Isipɨn me inigha iza datɨrɨghɨn, ia ikiangsɨgha ivɨvɨgha ia mɨgɨa ghaze, ia nan Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn gɨn mangɨ. Jeremaia 3:17; 7:24-26; 9:14Ezɨ ian inazir afeziaba nan akam barazir puvatɨgha an gɨn zuir pu. Puvatɨ. Me akaba batogha uan ifongiabara gɨntɨgha arazir kurabara damuasavɨra nɨghnɨsi. Ezɨ Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim mɨkemezɨ moghɨra, kɨ ivezir kuraba me ganɨdi.”
Egha Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn na mɨgei, “Judaba ko Jerusalemia, nan akamɨn gɨn mangan aghuagha, akɨribagh iragh na gasasa akam mɨsoke. 10 Me uamategha men ovaviba amizir arazir kurabar gɨn zui. Men ovaviba fomɨram amizɨ moghɨn me nan akam baraghan aghua. Israelian kantri ko Judabar kantri, aning uaghara asebar gɨn ghua men ziaba fe, egha Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kɨ men ovaviba ko amizim abigha gɨfa. 11 Kamaghɨn kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei, kɨ zuamɨra bar me gasɨghasɨghtɨ, me itavraghamin tuaviba puvatɨgham. Egh me akurvazim bagh nan dɨmɨva arangtɨ, kɨ me bareghan kogham. 12 Eghtɨ Judaba ko Jerusalemia, aser me ofan mughuriar aghuim zuiba anɨdiba bagh mangam. Egh me aser kabar dɨmtɨ, da dughiar kurar kamɨn aven men akuraghan kogham.
13 “Judaba, ian aser ia ziaba febar dɨbobonim, ian nguibar ekiabar dɨbobonim ko magh ghu. Egha ia aghumsɨzim itir asem Bal bagha, ofan mɨgharir mughuriar aghuim zuim damuasa dakozir avɨribar ingari. Ezɨ dakozir kabar dɨbobonim da Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn tuavir aguabar dɨbobonim ko magh ghu. 14 Jeremaia, gumazamizir kaba dughiar kuram bativamin dughiamɨn, nɨ me bagh na ko mɨkɨman markɨ. Nɨ me bagh pamten nan dɨman markɨ. Nɨ men akurvaghsɨ nan azangsɨghan markɨ. Guizbangɨra, me uarir akurvaghsɨ nan dɨmtɨ kɨ me bareghan kogham.”
 
15 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Judabav gɨa ghaze:
“Ia gumazamizir kɨ bar ifongeziba, ia arazir bar kurar avɨribagh ami,
kamaghɨn, ia nan ofa gamir Dɨpenimɨn aven mangan kogham.
Kɨ ian amamangatɨghtɨ, ia aven mangam.
Ia uaghan uari bagha ofa damuasa asɨziba na bagha da inigha iza ghaze,
ofan kaba ian akurvaghtɨ ia ikuvighan kogham. Bar puvatɨgham.
Kɨ ia gasɨghasɨghamin dughiamɨn, ia bar biziba puvatɨgh bar akongeghan kogham.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
16 Kɨ faragha ia dɨbora ghaze,
Israelia ia mati olivɨn temer aghuir mam bava ovɨzir aghuiba iti.
Eghtɨ kɨ datɨrɨghɨn olivɨn temer kam avim a datɨghtɨ,
avim ararimɨn mɨn pamten dagarvagh, temer kam gaseghtɨ,
a isiva aguaba bar dɨpɨrighiregh bar gɨvagham.
17 Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ tememɨn mɨn nguazir kamɨn ia akara,
egha datɨrɨghɨn ia gasɨghasɨghasa mɨgei.
Kɨ garima, ia Israelɨn kantri ko Judan kantrin gumazamiziba,
ia ofan mughuriar aghuim zuiba isa asem Bal bagha, dagh ami.
Ezɨ ian arazir kurar kam na gamizɨ,
kɨ bar ian anɨngaghe.”
Gumaziba Jeremaia mɨsueghtɨ an aremeghasa akam mɨsoke
18 Kɨ Jeremaia, kɨ Ikiavɨra Itir God ko mɨgɨa ghaze:
“Ikiavɨra Itir God, gumazamizir maba paza na damuasa mɨgei.
Ezɨ me damuasa amir bizir kam, nɨ an gun nan akazɨ, kɨ fo.
19 Kɨ faragha fozir puvatɨ, me paza na damuasa na bagha akam mɨsosi.
Kɨ mati sipsipɨn nguzim gumaziba a mɨsueghtɨ an aremeghasa an akua zui.
Ezɨ gumazir kaba akam mɨsuegha ghaze,
‘Aria, e datɨrɨghɨram a mɨsueghtɨ an aremegham,
mati gumazim temem bema, me an dughiamrama an oti mokɨn.
E bar a kuavaremeghtɨ, gumazamiziba uam an gɨnɨghnɨghan kogham.’
20 O Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim,
nɨ arazir aghuimɨn gɨn ghua gumazamizibar araziba tuisɨsi.
Nɨ deravɨra men nɨghnɨziba ko naviba tuisɨsi.
Kɨ osɨmtɨzir kam isa nɨn dafarim gatɨ.
Kɨ fo, Nɨ gumazamizir kaba ivezir kuram me danɨngɨva bar me gasɨghasigham.”
 
21 Kɨ orazi Anatotɨn nguibamɨn gumazir maba na mɨsueghtɨ, kɨ aremeghasa kamaghɨn na mɨgɨa ghaze, “Nɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ziamɨn uam akatam mɨkɨman markɨ. Nɨ ua tam mɨkɨmtɨ, e nɨ mɨsueghtɨ nɨ aremegham.” Ezɨ Ikiavɨra Itir God, nan dɨmdiam baregha kamaghɨn na mɨgei, 22 “Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ guizbangɨra mɨgei: Kɨ Anatotɨn gumazamiziba pazɨvɨra me damighɨva, ivezir kuram me danɨngam. Kɨ me mɨsoghsɨ apaniba amadaghtɨ me izɨ men gumazir igiabav sueghtɨ me arɨmɨghiregham. Eghtɨ dughiar kamɨn, Anatotɨn gumazamiziba dagheba puvatɨghtɨ, men otariba ko guiviba arɨmighiram. 23 Anatotɨn gumazamizir paza nɨ damuasava amiba, kɨ me ikarvagh me gasɨghasɨghamin dughiam, kɨ a ginabagha gɨfa. Men tarazi mɨseveghɨrɨghan kogham. Me bar moghɨra ikuvigham.”

11:8: Jeremaia 3:17; 7:24-26; 9:14

*11:15: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.