19
Judaba nguazir mɨnem bɨghizɨ moghɨn bar ikuvigham
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn na mɨgɨa ghaze, “Jeremaia, nɨ mangɨva nguazir mɨnebar ingarir gumazim da nguazir mɨnetam givesegh. Egh mɨner kam inigh mangɨ gumazamizibar gumazir dapanir taba ko ofa gamir gumazibar dapanir taba inightɨ, me nɨ ko mangɨ. 2 Atriviba 23:10; Jeremaia 32:34-35Egh ia mangɨ Jerusalemɨn dɨvazimɨn tiar akar me kamaghɨn dɨborim, Mɨneba Bɨaghirezir Tiarakam, an boroghɨn mangɨ Hinomɨn Danganir Zarimɨn otogh. Egh nɨ kagh tugh nan akam akun suam,* Nɨ Jeremaia 7:30-33ɨn gan. ‘Ia Judan atriviba ko Jerusalemɨn gumazamiziba, ia Ikiavɨra Itir Godɨn akam baragh! Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ guizbangɨra mɨgei. Kɨ bizir bar kuram damightɨ, a danganir kamɨn otivam. Eghtɨ gumazamizir bizir otivamin kamɨn akaba bareghamiba, me bar dɨgavir kuram damigham. Kɨ kamaghɨn damuamin bizimɨn mɨngarim, a kamakɨn, gumazamizir kaba akɨrim ragha na gasaragha, aseba bagha ofan mɨgharir mughuriar aghuim zuibagh ami. Gumazamizir kaba, ko men ovaviba, ko Judan atriviba, me fomɨra aser kabagh fozir puvatɨ. Ezɨ datɨrɨghɨn, me aser kabar ziaba fe, egha arazir kamɨn me danganir kam gamima a nan damazimɨn bar mɨze. Me uaghan pura gumazamizir arazir kurabagh amir puvatɨzir avɨribav soghezɨ, me ariaghirezɨ men ghuziba danganir kam gire. Ofa Gami 18:21Egha me Jerusalemɨn asem Balɨn ziam fasa danganibar ingarigha, uari uan boriba isa ofan bar isia mɨghɨribar mɨn, avimɨn da tua asem Bal bagha ofa gami. Arazir ia amizir kam a nan arazim puvatɨ. Kɨ kamaghɨn arazir kam damuasa me mɨkemezir puvatɨ. Bar puvatɨ. Egha uaghan arazir kamagh garir tam kɨ me danɨngasa nɨghnɨzir puvatɨ. Egha Ikiavɨra Itir God ghaze, me gɨn ua danganir kamɨn ziam, Tofet o Hinomɨn Danganir Zarim a darɨghan kogham. Puvatɨ. Me kamaghɨn danganir kam dɨponam, Danganir Zarir Gumazir Avɨribav Sozi Me Ariaghirim!
“ ‘Judaba ko Jerusalemia danganir kamɨn bizir avɨribar amuasa nɨghnɨsi, ezɨ kɨ men tuavim apɨrightɨ me dar amighan kogham. Eghtɨ kɨ apaniba ameghtɨ, me izɨ me mɨsueghtɨ me arɨmɨghiregham. Eghtɨ kɨ kuaraziba ko asɨzir atiaba ameghtɨ, da izɨ men kuabar amegham. Eghtɨ Jerusalem ikuvigham, eghtɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba danganir kamɨn izɨ, bizir kurabar gantɨ, da an ikiam. Eghtɨ me, me dɨpov akɨ mɨsoribar anɨng, dɨgavir kuram damigh atiatingam. Apaniba Jerusalemia mɨsoghsɨ, izɨ men nguibar ekiam avɨnigham. Eghtɨ bizir kam an osɨmtɨzir bar ekiam Jerusalemia danightɨ, dagheba bar men puvatɨgham. Eghtɨ gumazamiziba uari uan boribav sogh dar amɨva, egh uari uan namakabav sogh me amam.’ Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Gumazamiziba ti igharaz daraziv sogh me amam, akar kamaghɨn amizim 2 Atriviba 6:26-29ɨn iti. O me ti igharaz darazir kuabar mɨkarzibar asɨzibar amam, mati Azirakam 2:20 ko 4:10ɨn iti? E deravɨra foghan kogham.
10 “Jeremaia, nɨ akam akuntɨ gumazamiziba nɨ baragh nɨn gantɨ, nɨ nguazir mɨner nɨ suirazim nɨ anemɨsararɨkigh. 11 Egh kamaghɨn me mɨkɨm, ‘Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim kamaghɨn mɨgɨa ghaze: Kɨ Judan kantrin gumazamiziba ko Jerusalemɨn gumazamiziba bar, nguazir mɨnem amɨsaragharɨghizɨ moghɨn me mɨsararigham. Eghtɨ gumazitam uam anekɨrighan kogham. Eghtɨ Tofetɨn danganim, Judabar matmatɨn mɨn otoghtɨ, men kuaba danganir kam bar a gizɨvagham. 12 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ua kamaghɨn mɨgɨa ghaze, kɨ nguibar ekiar kam ko, an itir gumazamiziba arazir kamɨn me damigham. Kɨ Tofetɨn danganim gamizɨ moghɨn, Jerusalemɨn nguibar ekiam damigham. 13 Ia Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn itir dɨpeniba ko Judabar atrivibar dɨpenir siriabagh isɨn ghua mɨkoveziba bagha mughuriar aghuim zuir ofabagh amua, aseba bagha wain inger ofabagh ami. Eghtɨ Jerusalemɨn itir dɨpenir kaba bar moghɨra Tofetɨn danganimɨn mɨn otoghtɨ, gumazamizibar kuaba dar aven ikɨ Godɨn damazimɨn bar mɨzegham.’ ”
14 Ikiavɨra Itir God na mɨkemezɨ moghɨn, kɨ Tofetɨn danganimɨn ghugha an akam akuri. Egha gɨn, kɨ Tofet ategha Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ghua, Dɨpenir mɨriamɨn uari akuvir danganimɨn tugha, kamaghɨn gumazamizibar dia me mɨgei. 15 “Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, a Israelian God, a kamaghɨn mɨgei, ‘Ia deravɨram oragh! Ia akaba batogha, nan akam baraghan aghua. Ezɨ kamaghɨn bizir kurar kɨ ia damuasa mɨkemeziba, kɨ dar amightɨ, da bar ian nguibar ekiam ko an boroghɨn itir nguibar dozibar otivam.’ ”

19:2: 2 Atriviba 23:10; Jeremaia 32:34-35

*19:2: Nɨ Jeremaia 7:30-33ɨn gan.

19:5: Ofa Gami 18:21

19:9: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ. Gumazamiziba ti igharaz daraziv sogh me amam, akar kamaghɨn amizim 2 Atriviba 6:26-29ɨn iti. O me ti igharaz darazir kuabar mɨkarzibar asɨzibar amam, mati Azirakam 2:20 ko 4:10ɨn iti? E deravɨra foghan kogham.