20
Jeremaia akar gavgavimra ofa gamir gumazim Pasur ganɨngi
Jeremaia akar kam akurir dughiamɨn, Imerɨn otarim Pasur, an ofa gamir gumazir mam. A Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim geghuvir gumazibar, gumazir dapanim, a ikiava orazi, Jeremaia akam akuri. Ezɨ Pasur mɨdorozir gumazibav kemezɨ, me Jeremaian suiragha, a mɨsuegha a isa Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn dɨvazimɨn itir Benjaminɨn Tiarakar Pɨn Itimɨn ghugha, a isa kalabus gatɨgha, an suemning pamtem temem sara aning ike. Egha amɨmzaraghan, Pasur kalabusɨn Jeremaia isa azenim gatɨzɨ, Jeremaia kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Ikiavɨra Itir God, ziam Pasur nɨ gatɨgha, nɨ dɨborir puvatɨ. A ziar igharazir kam nɨ gatɨgha nɨ dɨbora ghaze: Atiatim Danganiba Bar Dar Ikiam. Egha Ikiavɨra Itir God kamaghɨn akam nɨn iti, ‘Kɨ bizir kuram damightɨ a nɨ ko nɨn roroabar amightɨ ia bar atiatingam. Egh nɨ gantɨ apaniba mɨdorozir sabamɨn nɨn roroabav soghtɨ me bar arɨmighiram. Egh kɨ Judaba bar me isɨ Babilonɨn atrivimɨn agharim datɨghtɨ, a taraziv sueghtɨ me arɨmɨghireghtɨ, a tarazi me inigh mangɨ Babilonɨn pura ingangarir gumazir kɨnibar mɨn me arigham. Eghtɨ kɨ apaniba ateghtɨ me izɨ mɨdorozir gavgavim Jerusalemɨn a damu dagɨaba bar ada iniva, gumazamizibar bizir aghuiba ko Judan atrivibar dagɨaba ko, biziba bar ada akumakumigh Babilonɨn mangɨgham. Pasur, nɨ oragh. Nɨ ko nɨn dɨpenimɨn itir darasi, ia bar Babilonɨn mangɨ kalabusɨn ikiam. Nɨ akar ifavaribar uan roroabav keme. Kamaghɨn, nɨ uan roroar kaba ko ia Babilonɨn aremegham. Eghtɨ me nguibar ekiar kamɨn ia afegham.’ ”
Jeremaia osemegha, Ikiavɨra Itir God ko mɨgei
O Ikiavɨra Itir God, nɨ uan ingangarim damuasa na apezeperezɨ,
kɨ nɨn apezeperir akar kam baraki.
Nɨ bar gavgavizɨ, nɨn akam bar na gafirazɨ, kɨ pura nɨn apengan ghu.
Ezɨ datɨrɨghɨn gumazamiziba na dɨpova nan ingaravati.
Kɨ zurara nɨn akam akurima, nɨ na gamima
kɨ tiarim akara kamaghɨn dɨa mɨgei,
“Mɨdorozim otoghtɨ, ia ikuvigham!”
Ezɨ gumazamiziba akar kam baragha,
zurara aghumsɨzim na ganɨga akar kurabar na mɨgei.
Kɨ kamaghɨn uabɨra uabɨ mɨkɨmam,
kɨ ti nɨ gɨn amadagh ua nɨn ziamɨn nɨn akamɨn gun me mɨkɨman kogh,
egh kɨ kamaghɨn nɨn akam gɨnɨghnɨgh suam,
nɨn akam mati avim nan navir averimɨn ikia,
nan agharibar isia iti.
Kɨ ua nɨn akam mɨkɨman koghasava amuava avenge.
Bar puvatɨ.
10 Kɨ orazi, gumazamiziba bar nɨmɨra uarira uariv gɨa ghaze,
Jeremaia, a ghaze, bizir kurar kam bar danganibar iti,
an e damutɨ e atiatingam.
Kamaghɨn e a isɨ kotiam datɨka.
E datɨrɨghɨrama a isɨ gumazir ekiabar damazimɨn kotiam darɨgham.
Nan namakaba kamaghsua ifonge,
bizir kurar na bativir kaba na dɨkabɨragham.
Me ghaze, “E ti a gifaragh a dɨkabɨraghɨva,
an arazir kuram ikarvagham.”
11 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, mati mɨdorozir gumazir bar gavgavir mam,
a nan akurvaghasa nan boroghɨn tughav iti.
Eghtɨ gumazir izɨ pazɨ na damuamin kaba,
bizir kuram me batoghtɨ me daghiregham.
Egh me bar aghumsɨghtɨ,
men aghumsɨzir kam ikɨ mamaghɨra ikɨ gɨvaghan kogham.
12 O Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim,
nɨ gumazamizibar nɨghnɨziba ko navir averiaba tuisɨgha dagh fo,
ezɨ nɨn kotiam a bar guizɨn arazimra gɨn ghua bar dera.
Ezɨ kɨ uan osɨmtɨzir kam isa nɨn dafarim garɨsi.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ ghaze, nɨ nan apaniba ivezir kuram me danɨngtɨ, kɨ ganika.
 
13 E fo, Ikiavɨra Itir God, gumazamizir onganarazibagh amiba,
a bar men akuragha gumazir kurabar dafarim da ua me ini.
Kamaghɨn amizɨ, e Ikiavɨra Itir God bagh ongɨva,
an ziam fam.
 
14  Jop 3:1-19Nan amebam na batir dughiar kam,
God a gasɨghasɨghizɨ deraghai.
Egha God bizir aghuitam dughiar kamɨn a gamizɨ,
a an otozir puvatɨzɨ deraghai.
15 Ezɨ dughiar kamɨn gumazir mam akam inigha nan afeziam bagha ghua, kamaghɨn a mɨgei,
“Nɨn amuim otarim bate.”
Ezɨ nan afeziam oregha bar akonge.
Ezɨ God gumazir akam inigha afeziam bagha ghuzim paza a damuasa kɨ ifonge.
16 Ikiavɨra Itir God, nguibar ekiabagh asɨghasɨghizɨ moghɨn,
gumazir kam ikuvighasa kɨ ifonge.
Ikiavɨra Itir God, nguibar ekiar kabar apangkuvizir puvatɨ.
Ezɨ bar mɨzaraghara, gumazamiziba apanibar ganigha bar puvɨram azi.
Egha aruer arɨzimɨn apaniba nguibamɨn aven zegha mɨsoghasa pamten dei.
Gumazir kam, arazir kamra, God a gasɨghasɨghasa kɨ ifonge.
17 Gumazir kam, nan amebamɨn navir averiamɨn na mɨsoghezɨ kɨ aremeghai.
A kamaghɨn amizɨ, nan amebamɨn navir averiam na afazɨ mozimɨn mɨn otoghai.
Ezɨ puvatɨ. Gumaka!
18 Manmaghsua kɨ amebamɨn navimɨn ikegha otogha osɨmtɨzir kamagh garibar ikia,
egha zurara bar puvɨram aghumsɨsi?
Kɨ bar uabɨn apangkufi.

20:14: Jop 3:1-19