21
Ikiavɨra Itir God, Atrivim Sedekaian azangsɨzim baraghizir puvatɨ
1-2  2 Atriviba 25:1-11; 2 Eghaghaniba 36:17-21Atrivim Sedekaia, gumazir pumuning Jeremaia bagha aning amada. Aningɨn ziamning, Malkian otarim Pasur, ko Masean otarim Sefanaia, an ofa gamir gumazir mam. Aning Jeremaia mɨgɨa ghaze, “Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar, e ko mɨsosi. Ezɨ nɨ e bagh Ikiavɨra Itir Godɨn azaraghtɨ, an en akuraghasa e ifonge. A ti e bagh mirakelɨn tam damigham, a fomɨra en adarazi bagha amizɨ mokɨn. Eghtɨ a mirakelɨn kam Atrivim Nebukatnesar damightɨ anetegh mangam.” Me mɨgeima, Ikiavɨra Itir God, mɨgɨrɨgɨam isa Jeremaia ganɨdi.
Ezɨ Jeremaia aningɨn akam ikaragha ghaze, “Gua mangɨ Sedekaia mɨkɨm suam, Ikiavɨra Itir God, a Israelian God, kamaghɨn mɨgɨa ghaze, ‘Datɨrɨghɨn Babilonɨn atrivim, Kaldiabar mɨdorozir gumaziba ko iza Jerusalemɨn dɨvazim ekɨaru. Ezɨ Israelian mɨdorozir gumaziba mɨdorozir bizibar suigha dɨvazimɨn azenan gara Babilonia ko mɨsosi. Eghtɨ kɨ ian mɨdorozir bizir kabagh iraghtɨ, da nguibar ekiamɨn tongɨra ikɨtɨ, kɨ kagh bar moghɨra da akuvagh pozir ekiam mɨkɨnigham. Kɨ uabɨ bar ian anɨngaghegh ian atarɨva uan gavgavim sara ia mɨsogh bar ia gasɨghasigham. Egh kɨ nguibar ekiar kamɨn aven itir gumazamiziba ko asɨzitaba arɨmariar kuraba me danightɨ, me arɨmɨghiregham. Kɨ Ikiavɨra Itir God kɨ ua kamaghɨn mɨgei. Gumazamizir avɨrim, arɨmariar kaba ko, mɨdorozir kam ko, dagheba puvatɨghamin dughiam bangɨn arɨghiram. Egh gɨn kɨ Atrivim Nebukatnesar ko an mɨdorozir gumaziba ateghtɨ, me Atrivim Sedekaia uan gumazir ekiaba ko gumazamizir ikiavɨra itiba inigh mangam. Apanir kaba Israelia ia mɨsoghtɨ ia aremeghasa bar ifonge. Nebukatnesar kuarkuvim ko, ifongiam ko, apangkuvir arazim tong ian ikeghan kogham. Egh ian tav ateghtɨ, a ikian kogham.’ ”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God ghaze, “Jeremaia, nɨ kamaghɨn gumazamizibav kɨm suam, ‘Ia oragh! Ikiavɨra Itir God tuavir pumuning ian aka. Tuavir mam, an angamɨra itir ikɨrɨmɨrimɨn zuir tuavim, ezɨ tuavir igharazim, an ovevemɨn zuir tuavim. Eghtɨ gumazamizir nguibar ekiar kamɨn aven itiba, me arɨmɨghiregham. Apaniba izɨ me mɨsogham, eghtɨ tarazi dagheba men puvatɨghtɨ me arɨmɨghiregham, eghtɨ tarazi arɨmariar kuram me gasɨghasightɨ, me arɨmɨghiregham. Eghtɨ gumazamizir angamɨra ikiasa ifongeziba, me nguibar ekiar kam ategh mangɨ pura uari isɨ, Babilonian dɨvazimɨn azenan ikia mɨsoghasa garir darazi pura uari isɨ me danigh, men gɨn mangɨ, angamɨra ikɨ mati apaniba mɨdorozim gafiragha suirazir pura ingangarir gumazamizibar kɨnibar mɨn ikiam. 10 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgɨa ghaze, Kɨ Jerusalemɨn nguibar ekiam gasɨghasɨghasa nɨghnigha gɨfa. Kɨ ua deraghvɨra a damuan aghua. Kɨ Babilonɨn atrivimɨn amamangatɨghtɨ, a nguibar ekiar kam inigh uan mɨdorozir gumazibav kemeghtɨ, me a daboroghtɨ, a bar moghɨra isigh ikuvigh puvatɨgham.’ ”
Ikiavɨra Itir God, Judan atrivimɨn adarazigh asɨghasɨgham
11-12 Ikiavɨra Itir God, ua ia mɨkɨmasa kamaghɨn na mɨgɨa ghaze:
 
“Ia Judan Atrivim Devitɨn anabamɨn ikɨzim,
ia nan akam baragh!
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn ia mɨgei,
Ia zurara mɨzarazibar kotɨn gumazamiziba tuisɨzir arazim a deraghvɨra mangɨ.
Egh gumazim gumazir igharazitamɨn bizim okemegh osɨmtɨzim a danightɨ,
ia gumazir osɨmtɨzim itir kamɨn akuragh an osɨmtɨzim akɨrigh.
Ia kamaghɨn damighan koghtɨ, kɨ ian arazir kurar kam bagh,
nan anɨngagharim avimɨn mɨn bar ekeveghtɨ,
kɨ pazavɨra ia damigham.
Eghtɨ gumazitam anemungɨva avegham.
 
13 “O Jerusalem, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei.
Nɨ oragh! Nɨ bar pɨn mar aperaghav ikia danganir zarir vɨn itibar gari.
Nɨ mati dagɨar bar pɨn itim.
Nɨ ghaze, ‘Tina izɨ e mɨsogham?
Tinara izɨva en nguibar e aven modimɨn aven izam?’
Ezɨ puvatɨ.
14 Kɨ ian arazir kurar ia amiziba ikarvagh
pazavɨra ia damigham.
Kɨ avim damightɨ a Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn otogham,
mati avim ruarir arɨzimɨn dɨkavigha isi,
egh avir kam atrivimɨn dɨpenimɨn isitɨ,
Jerusalemɨn dɨpeniba uaghan bar moghɨra isigham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”

21:1-2: 2 Atriviba 25:1-11; 2 Eghaghaniba 36:17-21