22
Jeremaia atrivim uan gumazamiziba ko, akam me mɨkɨri
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei, “Jeremaia nɨ Judan atrivimɨn dɨpenimɨn magɨrɨva, egh akar kam akun. Nɨ kamaghɨn mɨkɨm: O Judan atrivim, nɨ Atrivim Devitɨn atrivir dabirabim gapiaghiri, nɨ Ikiavɨra Itir Godɨn akam baragh. Nɨ uan gumazir dapaniba ko nɨn gumazamizir atrivimɨn dɨpenimɨn tiar akar kabar mangɨ izegh gamiba, ia bar moghɨra akam baragh. Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei, ia arazir aghuibara damu. Eghtɨ gumazitam gumazir igharazimɨn bizim okemegha osɨmtɨzim a ganɨngi, ia gumazir osɨmtɨzim itir kamɨn akuragh an osɨmtɨzim agɨfagh. Ia borir afeziaba ariaghireziba, ko amizir paba ovengeziba, ko Kantrin Igharazibar Gumazamizir ia ko itiba, ia pazɨ me damuan markɨ. Egh ia uaghan uan nguazir kamɨn aven, gumazamizir osɨmtɨziba itir puvatɨziba, pura me mɨsoghtɨ me arɨghiram markɨ. Egh ia nan akamɨn gɨn mangɨtɨ, atriviba zurara Atrivim Devitɨn ikɨzimɨn otivam. Egh atriviba hoziaba ko karisbar apiagh, egh atrivimɨn dɨpenimɨn dɨvazimɨn tiar akamɨn mangɨ zegh damuam. Eghtɨ gumazir dapaniba ko gumazamiziba, me uan atrivim ko daruam. Matyu 23:28; Luk 13:35Egh ia nan akamɨn gɨn mangan koghtɨ, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ bar guizbangɨra uabɨ uan ziam dɨbora ghaze, dɨpenir kam kɨ a gasɨghasigham. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ Judan atrivimɨn dɨpenim mɨgɨrɨgɨar kam an iti:
 
“O atrivimɨn dɨpenim, kɨ nɨn garima, nɨ bar dera,
nɨn ganganim bar deragha mati Distrik Gileatɨn ruarir ekiam,
egha mati kantri Lebanonɨn mɨghsɨar ekiaba.
Eghtɨ kɨ nɨ damightɨ, nɨ pura nguazir kɨnimɨn mɨn ikiam,
mati danganir mɨsɨngiziba ko nguibar gumazamiziba itir puvatɨziba.
Kɨ apaniba ameghtɨ, me izɨ nɨ gasɨghasigham.
Me uan sobiaba ko mɨdorozir biziba inigh izɨ, nɨn dɨpenir akɨnir me sidan temebar ingariziba okegh da abigh,
dar ararir kaba inigh avim mɨkɨnigham.
 
“Eghtɨ gɨn, kantrin igharazir avɨribar gumazamiziba danganir kam daruam. Egh me Jerusalem faragha itir danganimɨn ganɨva, kamaghɨn uarira uarir azangsɨgham, ‘Ikiavɨra Itir God manmaghsua arazir kamɨn nguibar ekiar kam gami?’ Egh me uari kamaghɨn uari ikarvagham, ‘Bizir kamɨn mɨngarim kamakɨn. Gumazamizir kaba, me Ikiavɨra Itir God, men God, me an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim akɨrim ragha a gasara. Egha me asebar ziaba fa dar apengan iti.’ ”
Gumazamiziba me Atrivim Joahas bagh aziam
10 Ia Judaba, ian Atrivim Josaia aremegha gɨfa,
ezɨ ian apangkuv a bagh azian markɨ.
Ezɨ Atrivim Josaian otarim Joahas e ategha gɨfa.
A uamategh uan nguibamɨn izeghan kogham.
Kamaghɨn amizɨ, ia Joahas bagh puv azi.* Nɨ 2 Atriviba 23:28-34ɨn gan.
11  2 Eghaghaniba 36:1-4Joahas, an ziar mam Salum, a uan afeziam Josaian danganim inigha,
Judabar atrivimɨn oto.
Egha Joahas Jerusalem ategha gɨfa.
Ikiavɨra Itir God Joahas gɨnɨghnɨgha kamaghɨn mɨkeme,
“Gumazir kam ua izeghan kogham.
12 Apaniba a inigha nguibar igharazimɨn ghu.
Ezɨ a uan nguazir kamɨn ganighan kogham. Puvatɨ.
A kantrin igharazimɨn aremegham.”
Jeremaia akam Atrivim Jehoiakim mɨkɨri
13  Jeremaia 17:11; Maika 3:10; Habakuk 2:9Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei:
“Gumazim ua bagha ingarizir dɨpenim gɨnɨghnɨgha,
an arazir kurabar gɨn ghua dɨpenir kamɨn ingarir gumaziba paza me gami.
An akar gumaziba ingangarir kam gamua, an dɨpenimɨn ghuriar pɨn itibar ingarizɨ,
a guizɨn arazim ategha me gɨvezir puvatɨ.
Me pura ingari.
Gumaka Gumazir kam bar ikuvigham.
14 Gumazir kam ti kamaghɨn mɨgei,
‘Kɨ ua baghavɨra dɨpenir ekiamra ingaram.
Eghtɨ an ghuriamɨn pɨn danganir ekiaba ikiam.
A dɨpenir kamɨn winduan ekiabar ingari.
Egha temer Sidan ararir aghuibar dar ingarigha
Egha ter araribar uan dɨpenimɨn bɨribagh afughafuki.
Egha penɨn aghevimɨn dɨpenim asɨngi.’
 
15 “O atrivim, nɨ sidan temer ararir avɨriba iti,
egha ti ghaze, da nɨ gamima nɨ atrivir aghuimɨn oto, a?
Nɨn afeziam, gumazir igharazibar mɨn dagheba ko dɨpaba apava bar akonge.
Egha a guizbangɨra arazir aghuibar gumazamizibagh ami.
Ezɨ dabirabir aghuim iti.
16 Dughiar onganarazibagh amir gumazamiziba ko, biziba puvatɨzir gumazamiziba, me kotiamɨn otivima,
nɨn afeziam men akaba arazir aghuimra gɨn ghua me tuisɨsi.
Ezɨ gumazamiziba bar moghɨra dabirabir aghuim iti.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei,
arazir kamaghɨn amizim, kar guizbangɨn na gɨfozir gumazamizibar arazim.
17 Ezɨ nɨ uabɨra uabɨ gɨnɨghnɨgha,
egha zurara bizir igharagha gariba iniasa puv a dagh ifuegha,
ifavarir arazim gamuava bizir kaba isi.
Egha nɨ pura gumazir arazir kurabagh amir puvatɨzibav sozi me ariaghiri.
Egha nɨ gumazamiziba dɨkabɨra paza me gami.”
 
18  2 Atriviba 23:36--24:6; 2 Eghaghaniba 36:5-7Ezɨ bizir kam bangɨn, Ikiavɨra Itir God Jehoiakim gɨnɨghnɨsi, a Josaian otarim, Judabar atrivim. Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Jehoiakim aremeghamin dughiamɨn, gumazamiziba an apangkuv, egh a bagh azian koghɨva kamaghɨn mɨkɨmam.
‘O noki, nan aveghbuam,’
‘O noki, nan amizim.’
Egh me kamaghɨn mɨkɨman kogham,
‘O noki, en gumazir aruam,’
ezɨ ‘Noki, en atrivim.’
Puvatɨ, me bar kamaghɨn mɨkemeghan kogham.
19 Me an kuam donkin kuamɨn mɨn a batoke.
Egh me an kuam amɨkɨrɨgh, a inigh mangɨ,
Jerusalemɨn dɨvazimɨn azenan a makunigham.”
Ikiavɨra Itir God Jerusalemia bagha Akar Gavgavim iti
20 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Jerusalem, gumazir nɨ me gifuegha me ko arazir kurabagh amiba,
me bar ikuvigha gɨfa.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ mangɨ,
Lebanon mɨghsɨar ekiaba ko Basan mɨghsɨam ko Abarimɨn Mɨghsɨamɨn ghuavanabogh,
pamtemɨn dɨmɨva azi.
21  Jeremaia 19:15; 32:30Nɨ deragha itir dughiabar nɨ bizir avɨriba itima,
kɨ akam nɨ ganɨngi.
Ezɨ nɨ kamaghɨn mɨgei, ‘Kɨ nɨn akam baraghan aghua.’
Nɨ zurara nan akam batosi.
Nɨ kamaghɨn amir arazir kam,
nɨ uan igiamra itir dughiamɨn a gamua iza datɨrɨghɨn tu.
22 Kamaghɨn amizɨ, apaniba amɨnir gavgavimɨn mɨn izɨva,
nɨn gumazir dapaniba inigh mangam.
Apaniba izɨ nɨn gumazir nɨ ifuegha me ko arazir kurabagh amiba inigh mangɨtɨ,
me kantrin igharazimɨn kalabusɨn ikiam.
Egh dughiar kamɨn nɨ uan arazir kurar nɨ amiziba bagh,
bar aghumsigham.
23 Me faragha Lebanonɨn temer sidan temer ararir aghuibar nɨn dɨpenimɨn ingari,
ezɨ nɨ dabirabir aghuim iti.
Ezɨ noka, nɨ mɨzazir ekiam iniam,
mati amizim borim batasa mɨzazir ekiam isi moghɨn,
nɨ bar puvɨram arangam.
Ikiavɨra Itir God Atrivim Jehoiakin mɨgei
24  2 Atriviba 24:8-15; 2 Eghaghaniba 36:9-10“Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ zurara ikia mamaghɨra iti, ezɨ nɨ Jehoiakin, Judan atrivim kɨ guizbangɨra nɨ mɨgei. Nɨ nan atrivimɨn ziar ekiam ko gavgaviba akakaghamin ringɨn mɨn nan dafarir guvimɨn ikiam, kɨ bar nɨ gifueghan koghɨva, nɨ batuegham. Jehoiakinɨn, an ziar igharazim Konia. 25 Egh kɨ nɨ isɨ nɨ gasɨghasɨghamin gumazibar anigam, kar nɨ atiatir gumaziba. Kɨ Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar uan Kaldian mɨdorozir gumaziba ko me mɨgei. 26 Nɨ uan amebam ko, kɨ gua inigh, gua isɨ kantrin igharazim mɨkɨnigham. Kar guizbangɨra guan kantrin guan amebamning gua batezir puvatɨzim, eghtɨ gua an ikɨ mangɨva an aremegham. 27 Ia uamategh uan nguazimɨn izɨsɨ ifuegh, egh uam an izeghan kogham.”
28 Ezɨ Jeremaia kamaghɨn mɨgei:
 
“Manmagh ami? Gumazir kam Jehoiakin, a mati nguazir mɨner kurar mam bɨghizɨ
gumazamiziba an aghuaz, o?
Manmaghsua Ikiavɨra Itir God an boriba sara
nguazir me fozir puvatɨzimɨn me akunasa?
29 O Israelian nguazim, Israelian nguazim, Israelian nguazim,
nɨ Ikiavɨra Itir Godɨn akam baragh!”
 
30 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
“Nɨ kamaghɨn gumazir kamɨn eghaghanim osirigh.
Gumazir kam, mati gumazim boriba puvatɨzɨ moghɨn,
bizir an amiba bar deragh otivan kogham.
Bizir kam bangɨn, an boritam an danganim inigh,
Devitɨn atrivir dabirabim daperagh,
Judan nguazim gativaghan kogham.”

22:5: Matyu 23:28; Luk 13:35

*22:10: Nɨ 2 Atriviba 23:28-34ɨn gan.

22:11: 2 Eghaghaniba 36:1-4

22:13: Jeremaia 17:11; Maika 3:10; Habakuk 2:9

22:18: 2 Atriviba 23:36--24:6; 2 Eghaghaniba 36:5-7

22:21: Jeremaia 19:15; 32:30

22:24: 2 Atriviba 24:8-15; 2 Eghaghaniba 36:9-10

22:24: Jehoiakinɨn, an ziar igharazim Konia.