27
Kantriba bar, Atrivim Nebukatnesarɨn apengan ikiam
2 Atriviba 24:18-20; 2 Eghaghaniba 36:11-13Josaian otarim Sedekaia, Judan atrivimɨn itir dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Jeremaia mɨkeme, “Nɨ ter ararir ruarir taba inigh, benir ruarir dar afamiba inigh, mati gumazim ingangarim damuasa bizir kamning isa bulmakaun tuem garɨzi moghɨn, da isɨ uan tuem datɨgh. Egh nɨ tuebagh arɨzir ter araribar ingarigh, vaghvagh Idomɨn atrivim ko, Moapɨn atrivim ko, Amonɨn atrivim ko, Tairɨn atrivim ko, Saidonɨn atrivim, me bagh ada amadagh. Nɨ fo, atrivir kabar gumazir dapaniba, en atrivim Sedekaia ko mɨkɨmasa Jerusalemɨn ize. Kamaghɨn amizɨ, nɨ tuebagh arɨzir ter ararir kaba isɨ me danɨngigh, eghtɨ me da inigh uan atriviba bagh mangɨ. Nɨ kamaghɨn men atrivibav mɨkɨmsɨ gumazir kabav kemegh: Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ kamaghɨn akam ian atrivibar iti: Kɨ uabɨ uan gavgavir ekiamɨn nguazir kamɨn ingari, egha kɨ uaghan gumazamiziba ko, asɨzibar ingarizɨ da nguazir kamɨn iti. Kɨ uabɨ uan ifongiamɨn gɨn ghua, nguaziba abɨgha gumazamizibagh anɨdi. Kɨ datɨrɨghɨn ian kantriba isa, Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar ganɨdi, a nan ingangarir gumazim. Egha uaghan kɨ asɨzir atiaba isa bar a ganɨngi, eghtɨ gɨn me an apengan ikiam. Kantriba bar an apengan ikɨ, egh uaghan an otarim ko, an igiav otarir gɨn otivamim sara men apengan ikiam. Me Babilonɨn apengan ikɨ mangɨ, kɨ Babilon gasɨghasɨghamin dughiar kɨ mɨsevezimɨn tugham. Dughiar kamɨn, kantrin avɨriba ko atrivir gavgaviba Babilonɨn dɨkabɨragh, me damutɨ me pura men ingangarir gumazir kɨnibar otivigham.
“Egh kantrin igharaz tamɨn gumazamiziba Atrivim Nebukatnesar ateghtɨ, a me gativagh men ganan aghuagham, mati gumazim ingangarim damuasa ter ararim isa bulmakaubar tuebagh arɨki, eghtɨ kɨ kantrin kam pazɨva a damigham. Egh kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ apaniba amadaghtɨ me izɨ me mɨsogham. Eghtɨ me dagheba otevegh arɨmariar kuraba iniam. Eghtɨ arazir kabar, kɨ Atrivim Nebukatnesar ateghtɨ, a kantrin kamɨn gumazamiziba bar me agɨvagham. Kamaghɨn amizɨ, ia atriviba, ian akam inigha izir gumaziba ko, ian kukunir gumaziba ko, ian irebabar mɨngaribar gun mɨgeiba ko, ian imezibagh amir gumaziba ko, ian akavsiabagh amir gumaziba, ia kuaribar arigh me baraghan markɨ. Gumazir kaba ghaze, ia Babilonɨn atrivimɨn apengan ikian kogham. 10 Me ia gifari. Ia men akaba nɨghnɨzir gavgavimɨn dar ikɨtɨ, kɨ ia batueghtɨ ia uan nguaziba ategh saghon mangegham. Egh ia bar ikuvigham. 11 Eghtɨ kantrin tamɨn gumazamiziba Babilonɨn atrivim ateghtɨ, a me gativagh men ganam, kar mati bulmakau pura uabɨ isa gumazimɨn taghizɨ a ter ararim isa an tuem gatɨgha, egha ingarasa a getui. Eghtɨ kɨ gumazamizir kaba ateghtɨ, me deraghvɨra uan nguazimɨn ikɨva, uari bagh dagher azenibar ingaram. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
12 Ezɨ kɨ Jeremaia, kɨ akar kamra Judan Atrivim Sedekaia ganɨngi. Kɨ kamaghɨn a mɨkeme, “Ia Judaba, ia uan tueba isɨ Nebukatnesarɨn ter araribar apengan ada amangigh, aneteghtɨ a uan gumazamiziba ko, me ia gativagh ian ganam. Ia kamaghɨn damu, ia deraghvɨra ikiam. 13 Ikiavɨra Itir God mɨkemegha gɨfa: Nɨ uan gumazamiziba ko Babilonɨn apengan ikian aghuaghtɨ, apaniba ian taraziv sueghtɨ me arɨmɨghiregham, eghtɨ tarazi dagheba puvatɨgh arɨmɨghiregham, eghtɨ tarazi arɨmariar kuram inigh arɨmɨghiregham. Nɨ uan gumazamiziba ko, onganigh akaba batoghtɨ, bizir kaba ia gasɨghasigham. 14 Ia fo, akam inigha izir ifavarir gumaziba ghaze, ia Babilonɨn atrivimɨn apengan ikian kogham. Puvatɨ, me pura ia gifari. Ia men akaba baraghan markɨ. 15 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei, kɨ me amadazir puvatɨ. Me nan ziamɨn akar ifavarim akuri. Ia men akaba nɨghnɨzir gavgavimɨn dar ikɨtɨ, kɨ ia batueghtɨ, ia uan nguibam ategh bar ikuvigham. Ezɨ akam inigha izir ifavarir gumazir akaba ia mɨkɨriba, me uaghan bar ikuvigham.”
16 Kɨ ofa gamir gumaziba ko, gumazamiziba bar me bagha kamaghɨn akam akura ghaze, “Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei, ia akam inigha izir gumazir ifavarir kabar akaba baraghan markɨ. Me ghaze, ‘Me kɨran oveghangɨn Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven ingangarim damuamin bizir Babilonɨn itiba, me bar ada inigh ua Jerusalemɨn izam.’ Godɨn akam inigha izir gumazir ifavarir kaba pura ia gifari. 17 Ia men akam baraghan markɨ. Ia Babilonɨn atrivimɨn apengan ikɨ, deraghvɨra ikiam. Puvatɨghtɨma, nguibar kaba ikuvigham. 18 Gumazir kaba, me guizbangɨra akam inigha izir gumaziba, egh me guizbangɨra Ikiavɨra Itir God, dama akam inigh izɨsɨ, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn azaraghtɨ, an apaniba ateghtɨ me Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn aven ingangarim damuamin biziba, ko atrivimɨn dɨpenimɨn itir bizir aghuiba ko, Jerusalemɨn danganir igharaziba bar moghɨra, dar itir bizir naba inigh Babilonɨn mangan kogham.
19-21 “Atrivim Nebukatnesar Jerusalemɨn izegha, Judan Atrivim Jehoiakin ini, a Jehoiakimɨn otarim. Egha uaghan Juda ko Jerusalemian gumazir dapaniba ini. Egha men akua kalabus bagha Babilonɨn ghu. Egha a bizir aghuir maba ataghizɨ da Jerusalemɨn iti. A brasɨn dɨpenir akɨniba ko, tengɨn ekiar me brasɨn ingarizim ko, me brasɨn ingarizir bizir me tengɨn doziba isɨn afamiba, me bizir kaba inizir puvatɨ. Egha uaghan ingarizir bizir aghuir nan Dɨpenimɨn itir maba ko, atrivimɨn dɨpenimɨn itiba ko, bizir igharazir Jerusalemɨn itir maba inizir puvatɨ. Ezɨ kɨ God, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ kamaghɨn ia mɨgei, 22 ‘Apaniba bizir kaba bar ada inigh Babilonɨn mangam. Eghtɨ bizir kaba Babilonɨn ikɨ mangɨ dughiar kɨ inabazimɨn, kɨ uam adagh inɨrɨgham. Eghtɨ dughiar kamɨn kɨ ua me inightɨ, me ua Jerusalemɨn ikiam.’ ”

27:1: 2 Atriviba 24:18-20; 2 Eghaghaniba 36:11-13