Gumazir dapaniba ko gumazamiziba Jeremaian akam batoke
26
(Sapta 26--36)
Gumazamiziba Jeremaia mɨsueghtɨ an aremeghasa
2 Atriviba 23:36--24:6; 2 Eghaghaniba 36:5-7Josaian otarim Jehoiakim, a Judan atrivimɨn otivir dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn Jeremaia mɨgei, “Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgei: Nɨ mangɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn aven mangɨ, me uari akuvir Danganimɨn tughɨv ikɨva, Judan itir nguibabar gumazamiziba akam bar me mɨkɨm. Kar gumazamizir nan Dɨpenimɨn aven iza nan ziam feba. Eghtɨ akar kɨ nɨ ganɨngiziba, nɨ me mɨkemegh. Nɨ akatam ataghɨraghan markɨ. Egh dughiar nɨ nan akaba bar ada akunam, eghtɨ gumazamiziba nɨn akam baragh, egh navibagh iragh, egh arazir kurar me amiba ategham. Eghtɨ kɨ nɨghnɨzim giragh, bizir kurar kɨ me damuasa mɨkemezibar amuan kogham. Nɨ akar kamɨn me mɨkemegh, ‘Ikiavɨra Itir God kamaghɨn ia mɨkɨmasa: Ia nan akam baragh, kɨ ia ganɨngizir Arazibar gɨn mangɨ. Egh nan akam inigha izir gumaziba, me nan ingangarir gumaziba, me ia ganɨngizir akaba, ia bar dar gɨn mangɨ. Dughiar avɨribar kɨ akam inigha izir gumaziba amadima, me iza akam ia mɨkɨri, ezɨ ia men akabar gɨn zuir puvatɨ. Josua 18:1; Onger Akaba 78:60; Jeremaia 7:12-14Egh ia nan akam batueghtɨ, kɨ Dɨpenir kam gasɨghasigham. Mati kɨ fomɨra uan dɨpenim Silon nguibamɨn a gamizɨ mokɨn. Eghtɨ nguibar igharazibar gumazamiziba gɨn uan apaniba akar kurabar me mɨkɨmsɨ, me kamaghɨn me mɨkɨmam, “Ia Jerusalemia ikuvizɨ moghɨn ia ikuvigham.” ’ ”
7-8 Ezɨ Jeremaia dɨkavigha Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ghugha, Ikiavɨra Itir God a mɨkemezir akar kaba bar dar gun gumazamiziba bar me mɨkeme. Ezɨ ofa gamir gumaziba ko, akam inigha izir gumaziba ko, gumazamiziba bar akam baraki. Ezɨ Jeremaia mɨkemegha gɨvazɨma, ofa gamir gumaziba ko, akam inigha izir gumaziba ko, gumazamiziba bar an suigha ghaze, “Na aremegh. Manmaghsua nɨ Ikiavɨra Itir Godɨn ziamɨn, akar kurar kam akuri? Nɨ kamaghɨn mɨkɨman markɨ, Dɨpenir kam Silo ikuvizɨ moghɨn a ikuvigham. Egh nɨ kamaghɨn mɨkɨman markɨ, nguibar kam ikuvigham, eghtɨ gumazamiziba uam an ikian kogham.” Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim avɨnizir dɨvazimɨn aven itir gumazamiziba, me bar iza Jeremaia ekɨaru.
10 Ezɨ dughiar kamɨn Judan gumazir dapaniba atrivimɨn dɨpenimɨn ikia, egha bizir kabar akaba barasi. Egha me dɨkavigha ghuavanaga, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim avɨnizir tiar akamɨn otifi. Egha me uan dabirabibagh apia. Men dabirabiba Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn avɨnizir dɨvazimɨn aven mangamin tiar akam boroghɨn iti, tiar akar me kamaghɨn dɨborim, Tiarakar Igiam. 11 Ezɨ ofa gamir gumaziba ko, akam inigha izir gumaziba ko, gumazir dapaniba ko, gumazamiziba bar moghɨra me mɨgei, “Gumazir kam kamaghɨn mɨkeme, nguibar ekiar kam ikuvigham. Ia uari an akar kam baraki. Kamaghɨn amizɨ, bizir kam bangɨn, an aremegham.”
12 Ezɨ gumazir dapaniba ko, gumazamiziba bar moghɨra, Jeremaia kamaghɨn men akaba ikara, “Ikiavɨra Itir God uabɨ na amadazɨ, kɨ akam inigha izir gumazimɨn akar ia oraghizir kam, an gun mɨkeme. A uabɨ ghaze, Dɨpenir kam ko nguibar ekiar kam ikuvigham. 13  Jeremaia 7:3; 26:3; 26:19Eghtɨ datɨrɨghɨn ia uan daroriba ko arazibar kɨrigh. Egh ia Ikiavɨra Itir God, en Godɨn akamɨn gɨn mangɨ. Egh ia kamaghɨn damightɨ, Ikiavɨra Itir God uan nɨghnɨzim giraghɨva, bizir a ia gasɨghasɨghasa mɨkemezibar amighan kogham. 14 Ezɨ ko, kɨ ian agharimɨn iti. Ia bizitamɨn na damusɨ, egh ia a gɨnɨghnɨgh suam, ian arazir kam deragh voroghɨra mangɨtɨ, ia a damu. 15 Ezɨ kɨ kamaghsua, ia deraghavɨra kamaghɨn fogh. Bar guizbangɨra, Ikiavɨra Itir God uabɨ na amadazɨ, kɨ iza akar kɨ ia mɨkemezir kabav gei. Eghtɨ ia na mɨsueghtɨ kɨ aremegham, ia kamaghɨn fogh, ia gumazir arazir kuratam gamizir puvatɨzim puram a mɨsueghtɨ an aremeghtɨ, ia an osɨmtɨzim iniam. Eghtɨ osɨmtɨzir kam a nguibar ekiar kamɨn ikɨva, uaghan bar moghɨra nguibar kamɨn gumazamiziba sara ikiam.”
16 Jeremaia mɨkemegha gɨvazɨma, gumazir dapaniba ko gumazamiziba bar moghɨra dɨkavigha ofa gamir gumaziba ko, akam inigha izir gumazibav gɨa ghaze, “Gumazir kam, Ikiavɨra Itir God, en God, an ziamɨn akam akuri. An osɨmtɨziba puvatɨ, kamaghɨn amizɨ, e a mɨsueghtɨ ana aremeghan kogham.”
17 Ezɨ Judan gumazir aruar maba dɨkavigha kamaghɨn uari akuvagha itir gumazamizibav gei, 18  Maika 3:12“Fomɨra, Hesekia Judan atrivimɨn itir dughiamɨn, Moresetɨn nguibamɨn itir Godɨn akam inigha izir gumazim Maika, akam Judabav kɨra ghaze, ‘Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim ghaze, Jerusalemɨn biziba bar ikuvigham, egh mɨnezir pozimɨn otogham. Egh Saion nguazir kɨnimɨn mɨn ikɨtɨ, gumazamiziba an dagher azenibar ingaram. Eghtɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim iti naghɨn mɨghsɨar kam, ruarim a batogham.’ 19 Maika kamaghɨn mɨgei, Hesekia ko Judaba bar moghɨra ti a mɨsoghezɨ an areme, a? Bar puvatɨ. Hesekia Ikiavɨra Itir Godɨn apengan ikia, egha uan gumazamiziba bagha an azangsɨsi. Ezɨ Ikiavɨra Itir God nɨghnɨzim giragha, bizir kurar a me damuasa mɨkemezibagh amizir puvatɨ. Ezɨ erara, arazir e Jeremaia damuasa mɨkemezim, an osɨmtɨzir ekiam inigh izɨ e datɨgham!”
20 (Ezɨ gɨn gumazir mam, an ziam Uria, a Godɨn akam inigha izir gumazir mam, a Ikiavɨra Itir Godɨn ziamɨn akam akuri. Uria a Semaian otarim, egha Kiriat Jearimɨn nguibamɨn gumazim. A Jeremaia mɨkemezɨ moghɨn, Jerusalemɨn nguibar ekiam ko Judan nguazim ikuvighasa a mɨkeme. 21 Ezɨ Atrivim Jehoiakim uan gumazir dapaniba ko, mɨdorozir gumaziba ko, me Urian akar kam baraki. Egha atrivim a mɨsoghasa amima, Uria atiatigha ara Isipɨn ghu. 22 Egha Atrivim Jehoiakim, Akborɨn otarim Elnatan amadazɨ a gumazir maba ko me Isipɨn ghue. 23 Me ghua Uria inigha atrivim bagha ize. Ezɨ atrivim gumazibav kemezɨ me mɨdorozir sababar a mɨsoghezɨ an aremezɨ, me an kuam isa gumazir kɨnibar matmatiam mɨkɨni.)
24 Ezɨ gumaziba iza Jeremaia mɨsueghtɨ an aremeghasa amima, Safanɨn otarim Ahikam Jeremaian akurazɨ, me paza a gamizir puvatɨ.

26:1: 2 Atriviba 23:36--24:6; 2 Eghaghaniba 36:5-7

26:6: Josua 18:1; Onger Akaba 78:60; Jeremaia 7:12-14

26:13: Jeremaia 7:3; 26:3; 26:19

26:18: Maika 3:12