25
Atrivim Nebukatnesar Judabagh asɨghasɨgham
2 Atriviba 24:1; 2 Eghaghaniba 36:5-7; Daniel 1:1-2Ikiavɨra Itir God Judabav kɨmamin akam iti, egha akar kam isa Jeremaia ganɨngi. Dughiar kamɨn Josaian otarim Jehoiakim, a Judabar atrivimɨn itima, an namba 4ɨn azenim oto. Ezɨ Nebukatnesar Babilonɨn atrivim itima an namba 1ɨn azenim oto. Ezɨ Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia akar kam Judaba ko Jerusalemia mɨkɨri. A kamaghɨn me mɨkeme:
Emonɨn otarim Josaia, a Judabar atrivimɨn itima, an namba 13ɨn azenimɨn, kɨ Jeremaia Ikiavɨra Itir God na ganɨngizir akam akuravɨra ikia iza namba 23ɨn azenim gɨfa. Ezɨ ia a baraghan aghua. Ikiavɨra Itir God, ia bagha dughiar avɨribar uan akam inigha izir gumaziba amadi, kar an ingangarir gumaziba. Ezɨ ia uan kuariba apɨrigha men akaba baraghan aghua. 2 Atriviba 17:13; Jeremaia 18:11Godɨn akam inigha izir gumazir kaba ghaze, “Ia bar vaghvagh navibagh iragh, tuavir kurar ia gɨn zuim atakigh, egh arazir kurar ia amiba atakigh. Egh arazir kaba ateghtɨ, Ikiavɨra Itir God ia ateghtɨ, ia nguazir a ia ko ian ovavibagh anɨngizir nguazimɨn deraghvɨra ikɨ mamaghɨra ikiam. Ia asebar gɨn mangɨ egh dar ziaba fɨva dar ingangaribar amuan markɨ. Egh ia aser kabar marvir guabar ingarɨva, Ikiavɨra Itir God damutɨ, a ian anɨngaghan markɨ. Ia Ikiavɨra Itir Godɨn akamɨn gɨn mangɨtɨ, a pazɨ ia damighan kogham.”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei, “Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei, Nan akam inigha izir gumazim nan akar kamɨn gun mɨkemezɨ, ia nan akam baraghan aghua. Puvatɨ. Ia asebar marvir guabar ingara, na gamima, kɨ anɨngaghe. Ezɨ arazir kam bangɨn, ia paza uarira uarigh ami.
“Kamaghɨn amizɨ, kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ ghaze, ia nan akam baraghan aghua. Kamaghɨn amizɨ, ia oragh! Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ notɨn amadaghan itir ikɨzibar diaghɨva, egh uaghan Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar, an diagham, a nan ingangarir gumazimɨn mɨn ami. Egh kɨ me inigh izɨtɨ, me nguazir kam ko an boroghɨn itir kantriba dagh asɨghasɨgham. Eghtɨ me ikuvigh mamaghɨra ikiam. Eghtɨ gumazamizir igharaziba men ganigh, akɨrim ragh me gasɨ dɨbovir akabar me mɨkɨmɨva, egh dɨgavir kuram damuva, egh puvɨram atiatingam. Eghtɨ nguazir kamɨn gumazamiziba aghumsɨzim ikɨ mamaghɨra ikiam. 10  Aisaia 24:7; Jeremaia 7:34; 16:9; Esekiel 26:13; Hosea 2:11; Akar Mogomem 18:22-23Egh kɨ men navir aghuimɨn agoroger arazim ko, bar akongezir arazim ko, gumaziba amuibar ikiamin arazim, kɨ bar ada gɨvagham. Eghtɨ witɨn ovɨziba mɨrmɨramin gumaziba puvatɨgham, kamaghɨn wit mɨrmɨramin dagɨaba ua tɨngaghan kogham. Eghtɨ lamɨn angazangariba ua danganir kamɨn puvatɨgham. 11  2 Eghaghaniba 36:21; Jeremaia 29:10; Daniel 9:2Eghtɨ nguazir kam bar ikuvigh danganir kɨnim otogham. Eghtɨ 70plan azenibar, nan gumazamizir kaba, Babilonɨn atrivimɨn ingangarir gumazir kɨnibar ikiam.
12 “Eghtɨ 70plan azeniba gɨvaghtɨma, kɨ Babilonɨn atrivim ko an gumazamiziba, kɨ men arazir kurar me amiba ikarvagh puv me damigham. Egh Babilonɨn kantri gasɨghasigham, an ziar mam Kaldia. Eghtɨ Babilonɨn nguazim pura ikɨ mamaghɨra ikiam. 13 Kɨ Babilon gasɨghasɨghasa mɨkemezir biziba, Jeremaia bar adav keme. Kɨ bizir kaba bar dar amutɨ, da otivigham. Jeremaia osirizir akɨnafarir kam, kɨ kantriba bar dagh asɨghasɨghasa mɨkemezir akaba bar an iti. 14 Kɨ ivezir kuram isɨ Babilonɨn gumazamiziba, men arazir kurar me amiziba bagh me danɨngam. Eghtɨ kantrin igharazir avɨribar atrivir gavgaviba me dɨkabɨn me damutɨ, me pura ingangarir gumazamizir kɨnibar mɨn ingangarim damuam.”
God gumazamiziba bar me gasɨghasɨghasa
15 Ikiavɨra Itir God, a Israelian God, a kamaghɨn na mɨgei, “Jeremaia, wainɨn kavɨn kɨ suirazir kam, kar nan anɨngagharimɨn ababanim. Nɨ kavɨn kam inightɨ, kɨ nɨ amadaghtɨ, nɨ gumazamizir avɨriba bagh mangɨgh, me damightɨ, me wainɨn kavɨn kamɨn itim amɨ. 16 Eghtɨ kɨ apaniba ameghtɨ, me, me mɨsoghɨva, me gasɨghasigham, kamaghɨn me mati, me wainɨn dɨpar kabar amegh gɨvagh, gumazir onganibar mɨn otivigh, bar pazɨvɨra daruam.”
17 Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn dafarimɨn wainɨn kavɨn kam inigha, gumazamizir kaba bagha ghugha, me gamizɨma me aneme.* Jeremaia kamaghɨn mɨgɨa ghaze, gumazamiziba amezir kavɨn dɨpar kamɨn akar isɨn zuim kamakɨn: God men arazir kuraba ikarvagh ivezim kuram me danɨngam. Nɨ Jeremaia 46-51ɨn uaghan an gan. 18 Kɨ faragha ghua Jerusalem ko Judan nguibar igharaziba, ko atriviba, ko Judan gumazir dapaniba, kɨ me gamizɨ, me wainɨn dɨpar kam ame. Egha Judan atrivim ko gumazir dapaniba bar ikuvizɨ, nguazir kam pura nguazir kɨnimɨn oto. Ezɨ gumazamizir igharaziba Judan kantrin gara, akɨrim ragha me gasa dɨbovir akabar me mɨgɨa, bar dɨgavir kuram gamua, puvɨram atiati. Egha gumazamizir kaba akar kurabar uari uan apanibav kɨmasa, kamaghɨn me mɨgei, “Ia Judaba ikuvizɨ moghɨn ia ikuvigham.” Bizir kaba datɨrɨghɨn bar moghɨra otivigha gɨfa. 19 Ezɨ kɨ wainɨn kavɨn kam inigha ghua, Isipɨn atrivim ko, an ingangarir gumaziba ko, an gumazir dapaniba ko, an gumazamiziba ko, 20 gumazamizir igharazir Isipɨn tongɨn itiba sara bar me ganɨngi. Egha kɨ ghua Usɨn nguazimɨn atriviba ko, Filistian nguazimɨn atriviba sara, kɨ bar me ganɨngi. Filistia nguibar kaba iti: Askelon, Gasa ko, Ekron ko Asdotɨn nguibamɨn ikiavɨra itir varazira. 21 Ezɨ kɨ wainɨn kavɨn kam inigha ghua, Idomɨn kantri ko, Moapɨn kantri ko, Amonia ko, 22 Tairɨn atriviba ko, Saidonɨn atriviba ko, ongarimɨn vongɨn itir nguibabar atriviba sara, kɨ bar me ganɨngi. 23 Egha kɨ ghua Dedanɨn gumazamiziba ko, Teman gumazamiziba ko, Busɨn gumazamiziba ko, gumazamizir uan dapanir mɨnedevir arɨzibar pɨra da oteviba, sara bar me ganɨngi. 24 Egha kɨ ghua Arebian atriviba ko, gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn itir ikɨzir igharagha gariba, men atrivibagh anɨngi. 25 Egha ghua Simrin atriviba ko, Elamɨn kantrin atriviba ko, Midian kantrin atriviba ko, 26 nguazir notɨn amadaghan itibar atriviba, men marazi saghon itima, marazi roghɨra iti, kɨ vaghvagha bar me ganɨngi. Kɨ nguazir kamɨn kantriba bar dar atriviba, kɨ bar me ganɨngi, ezɨ me aneme. Ezɨ bar abuan Babilonɨn atrivim abuananam ame.
27 Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn na mɨkeme, “Jeremaia, nɨ akar kam gumazamizir kabav kemegh. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ kamaghɨn mɨgei, ‘Kɨ apaniba amadaghtɨ, me izɨ ia mɨsogh ia gasɨghasɨgham, eghtɨ ia wainɨn dɨpar kam amɨ mangɨvɨra ikɨ wainɨn dɨpar bar avɨribar amɨva, ia bar onganigh, mighɨva nguazim giregh ua dɨkavan kogham.’ 28 Jeremaia, me ti nɨn dafarimɨn kavɨn kam inian aghuaghtɨ, nɨ kamaghɨn me mɨkɨm, ‘Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ mɨkeme, ia a inigh aneremɨ! 29 Ia oragh! Kɨ nguazir kamɨn gumazamiziba bar pazɨvɨra me damigham. Kɨ Jerusalemɨn bizir kam faragh a damuam, kar nan nguibamra, kɨ uan ziam fasa a ginaba. Ezɨ ia ti ghaze, kɨ ia gitagham, a? Bar puvatɨ. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ mɨkeme, kɨ apaniba ateghtɨ me mangɨ nguazir kamɨn gumazamiziba bar me mɨsogham.’
30 “Jeremaia, kɨ nɨ ganɨngizir akaba, nɨ bar adar gun mɨkemegh. Nɨ gumazamizir kaba kamaghɨn me mɨkemegh:
 
“ ‘Ikiavɨra Itir God uan Nguibamɨn overiamɨn ikɨva,
pamtemɨn tiarim akarigh uan gumazamizibav kɨmam.
A pamtemɨn nguazir kamɨn uan gumazamizibar diagham,
mati gumaziba wainɨn dɨpaba otivasa wainɨn ovɨziba dɨka dei moghɨn dɨmam.
31 An dɨmdɨar kamɨn nɨgɨnim, bar nguazim avaragham.
Ezɨ dɨmdɨar kamɨn mɨngarim kamakɨn.
Ikiavɨra Itir God nguazir kamɨn gumazamiziba bar me tuisɨgham.
A kantriba bar dar gumazamiziba isi kot darɨgham.
Egh ana apaniba ameghtɨ me mangɨva,
gumazamizir arazir kurabagh amibav soghtɨ, me arɨmɨghiram.
Ikiavɨra Itir God, a kamaghɨn mɨkeme.
 
32 “ ‘Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kamaghɨn mɨkeme:
Ia oragh. Kantriba bar ikuvigham.
Bizir kam, faragh kantrin tamɨn otogham,
egh mangɨ bar kantribar otivam.
Ezɨ asɨghasɨzir kam, mati amɨnir ekiam bar saghon dɨkavigha iva iza
nguazim bar a garui.’ ”
 
33 Eghtɨ dughiar kamɨn, Ikiavɨra Itir God gumazamizibav mɨsoghtɨ me arɨghirɨtɨ, men kuaba tintinibar nguibaba bar dar ikiam. Eghtɨ men apangkuv aziva, men kuaba akuva, me afamin gumaziba puvatɨgham. Men kuaba afiar buaribar mɨn tintinibar nguazimɨn irɨv ikiam.
 
34 Ia gumazamizibar gumazir dapaniba ko me geghuva men gariba,
mati sipsipbar garir gumaziba uan sipsipbagh eghufi, ia bar puvɨrama azi.
Apaniba izɨ ia mɨsoghtɨ ia arɨmɨghiramin dughiam otogha gɨfa.
Eghtɨ gɨn me gumazamizir ikiavɨra itiba batuegham.
Kamaghɨn amizɨ, ia nguazim giregh a gɨpoghpogh.
Ia nguazir mɨner aghuim irɨgha bɨaghirezɨ moghɨn, ia iregh bar ikuvigham.
35 Sipsipbagh eghuvir gumaziba,
ia arɨ mangɨ bizir kurar kam gitaghamin mogomer danganiba puvatɨ.
36 Ikiavɨra Itir God danganir men sipsipba apir grazibagh asɨghasɨki.
Kamaghɨn amizɨ, ia oragh!
Datɨrɨghɨn sipsipbagh eghuvir gumaziba bar puv aziava arai.
37 Ikiavɨra Itir God bar puvɨram ian anɨngaghe.
Kamaghɨn amizɨ, a mati sipsipba avughsa nɨmɨra itir danganir grazir aghuiba itibagh asɨghasɨki.
38 Ikiavɨra Itir God dɨkavigha, laionɨn mɨn uan danganir mogomem ataki.
Ikiavɨra Itir God bar anɨngaghegha apaniba amangizɨ, me iza Judabav sosi.
Ezɨ men nguazim bar ikuvigha, danganir kɨnim gava.

25:1: 2 Atriviba 24:1; 2 Eghaghaniba 36:5-7; Daniel 1:1-2

25:5: 2 Atriviba 17:13; Jeremaia 18:11

25:10: Aisaia 24:7; Jeremaia 7:34; 16:9; Esekiel 26:13; Hosea 2:11; Akar Mogomem 18:22-23

25:11: 2 Eghaghaniba 36:21; Jeremaia 29:10; Daniel 9:2

*25:17: Jeremaia kamaghɨn mɨgɨa ghaze, gumazamiziba amezir kavɨn dɨpar kamɨn akar isɨn zuim kamakɨn: God men arazir kuraba ikarvagh ivezim kuram me danɨngam. Nɨ Jeremaia 46-51ɨn uaghan an gan.