24
Kɨ Jeremaia, kɨ fighɨn temebar ovɨzibar gani
2 Atriviba 24:12-16; 2 Eghaghaniba 36:10Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar, Jerusalem abɨragha gɨvagha, Judaba inigha ua Babilonɨn ghu. A uaghan Atrivim Jehoiakimɨn otarim ini, otarir kamɨn ziar mam Jehoiakin, an ziar igharazim Jekonia. Egha a uaghan Judan gumazir ekiaba ko fofozir gumazir, bizir aghuibar ingariba ko ainɨn bizibar ingarir gumaziba sara inigha Jerusalem ataki. Ezɨ bizir kabar gɨn, Ikiavɨra Itir God bizir mam irebamɨn mɨn garir bizimɨn aven nan aka, ezɨ an aven kɨ akɨrar pumuningɨn garima, fighɨn ovɨziba akɨrar kamningɨn iti. Akɨrar kamning, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn tiar akamɨn boroghɨn iti. Fighɨn ovɨzir faragha azenibar ania iti moghɨn, akɨrar mam fighɨn ovɨzir bar aghuiba an iti. Ezɨ akɨrar igharazim fighɨn ovɨzir bar kuraba an iti, ezɨ gumazamiziba dar aman iburagham. Ezɨ Ikiavɨra Itir God kamaghɨn na mɨgei, “Jeremaia, nɨ bizir tizimɨn gari?” Ezɨ kɨ kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Kɨ fighɨn ovɨzibar gari. Fighɨn aghuiba da bar dera, ezɨ fighɨn kuraba, da bar ikufi, gumaziba dar aman iburagham.”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God akar mam na ganɨngi. Akar kam kamakɨn: “Kɨ Ikiavɨra Itir God, Israelian God, kɨ ghaze, Judan gumazamizir kɨ me batoghezɨ, me ghua Kaldian nguazimɨn ghueziba, kɨ men garima, me mati fighɨn ovɨzir aghuiba. Ezɨ kɨ bar deraghvɨra men ganɨva, deraghvɨra me geghuvam. Egh ua me inigh nguazir kamɨn izam. Kɨ gavgavim me danɨng me abɨnan kogham. Kɨ me akaragh me asian kogham. Egh kɨ men navir averiabar aven nɨghnɨzir aghuiba me danɨngtɨ, me kamaghɨn fogh suam, Kɨ uabɨ, kɨ Ikiavɨra Itir God. Eghtɨ me ua na bagha izɨva, na ko navir vamɨran ikiam. Egh nan gumazamizibar otivightɨ, kɨ men Godɨn ikiam.
“Kɨ, Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgei: Kɨ Atrivim Sedekaia uan gumazir dapaniba ko, Jerusalemian gumazamizir uan nguazimɨn ikiavɨra itir varazira, ko gumazamizir Isipɨn ghueziba, kɨ gumazamizir kaba pazɨ me damigham, mati gumazim paza fighɨn ovɨzir kurar gumaziba daman iburazibagh ami. 9-10 Eghtɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba, kɨ Judan amizir biziba baregh, dɨgavir kuram damigh, egh bar atiatigham. Guizbangɨra, kɨ apaniba ameghtɨ me izɨ Judan gumazamizir ikiavɨra itibav sueghtɨ me arɨghiregham, eghtɨ tarazi dagheba puvatɨgh arɨghiram, eghtɨ arɨmariar kuram tarazigh asɨghasightɨ me arɨmɨghiram. Kɨ me batueghtɨ me tintinibar mangegham. Eghtɨ arazir kamɨn, kɨ nguazir ia ko ian ovavibagh anɨngizir kamɨn aven, kɨ bar ia agɨvagham. Eghtɨ kantrin igharazir kabar gumazamiziba, kɨ Judaba batoghezɨ me dar ghueziba, me pazɨvɨra me damuva me dɨpovam. Egh gumazamizir kaba uan apanibar atar akar kurabar me mɨkɨm suam, ‘Ia Judaba ikuvizɨ moghɨn, ia ikuvigham.’ ”

24:1: 2 Atriviba 24:12-16; 2 Eghaghaniba 36:10