29
Jeremaia Judan Babilonɨn itiba bagha akɨnafarim osiri
2 Atriviba 24:12-16; 2 Eghaghaniba 36:10Jeremaia Jerusalemɨn ikiava, akɨnafarim osirigha gumazamizir kaba bagha anemada: Gumazir dapanir ikiavɨra itiba ko, ofa gamir gumaziba ko, Godɨn akam inigha izir gumaziba ko, Judan gumazamizir Babilonɨn itiba. Gumazamizir kaba bar moghɨra, Atrivim Nebukatnesar faragha Jerusalemɨn me inigha, Babilonɨn kalabus darɨghasa men akua ghue. Babilonia faragha iza Jerusalemɨn izegha, Atrivim Jehoiakin ko gumazamizir avɨrim inigha men akua Babilonɨn ghuegha gɨfa, ezɨ gɨn Jeremaia akɨnafarir kam osiri. Me atrivim ko an amebam, ko atrivimɨn dɨpenimɨn ingarir gumazir ekiaba ko, Judaba ko Jerusalemian gumazir dapaniba ko, fofozir gumazir bizir aghuibar ingariba ko, ainɨn bizibar ingarir gumaziba, me bar moghɨra ghue. Dughiar kamɨn Judabar Atrivim Sedekaia, a Safanɨn otarim Elasa ko, Hilkian otarim Gemaria, aning amadazɨ aning Babilonian Atrivim Nebukatnesar bagha zui. Ezɨ Jeremaia Judan Babilonɨn itiba bagha akɨnafarir kam isa aning ganɨngizɨ aning a inigha zui. Akɨnafarir kam kamaghɨn mɨkeme, “Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ kamaghɨn mɨkeme. Ia Judaba, ia oragh. Kɨ Jerusalemɨn ia batuegha ia amadazɨ ia Babilonɨn ghue. Egh ia uari bagh dɨpenibar ingarɨva, dagher azeniba oparɨva, azenir kabar dagheba ini. Egh ia gumaziba amuibar ikɨva boriba batɨ. Eghtɨ ian otariba gɨn amuibar ikɨva uari, uari bagh boriba batɨ. Egh ia ikɨzir avɨrir ekiam ikiam. Ia uari uari damutɨ, ian dɨbobonim magɨran markɨ. Kɨ ian akua nguibar ekiar ia datɨrɨghɨn itir kamɨn ghu. Eghtɨ ia nguibar ekiar kam bagh pamten ingar deragh a damutɨ an amɨraghɨrɨgh deraghvɨra ikiam. Eghtɨ ia a bagh Ikiavɨra Itir God ko mɨkɨmtɨ, a nguibar ekiar kam deraghvɨram a damuam. Guizbangɨra, nguibar kam amɨraghɨrɨgh deraghvɨra ikɨtɨ, ia uaghan amɨraghɨrɨgh deraghvɨra ikiam. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ guizbangɨra ia mɨgei, ia akam inigha izir ifavarir gumaziba ko kukunir gumaziba, ia me ateghtɨ me ia gifaran markɨ. Egha ia garir irebar aghuiba, gumazir dar mɨngariba abɨgha ia mɨgeiba, ia me baraghan markɨ. Akam inigha izir gumaziba nan ziamɨn gun mɨgeir akar kaba, da pura ifavarir akaba. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei, Kɨ akatam me ganɨngizir puvatɨ.
10  2 Eghaghaniba 36:21; Jeremaia 25:11; Daniel 9:2“Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgei: Akar kamɨn mɨngarim a kamakɨn. Babilon ia gativagh ian ganasa, kɨ 70plan azenibagh inaba. Eghtɨ azenir kaba gɨvaghtɨma Babilon ikuvigham. Eghtɨ dughiar kamɨn kɨ ia ginɨrɨgh, ua ian aku Jerusalemɨn izam, kar kɨ uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨn mangɨva a damuam. 11  Aisaia 40:9-11; Jeremaia 30:9-10; 30:18-22Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ bizir ian akurvaghsɨ damuamiba, kɨ adagh nɨghnigha dagh fogha gɨfa. Kɨ deraghvɨra ia damutɨ ia navir amɨrizim ko, dabirabir aghuim ikiasa kɨ ifonge. Kɨ pazɨ ia damuan aghua. Ia bizir kɨ damuamin kabagh nɨghnɨgh, dughiar kam mɨzuam ikɨtɨ, an otogham. 12  Onger Akaba 50:15; 145:19; Jeremaia 33:3Egh dughiar kamɨn ia nan boroghɨn izɨva, egh nan dɨmɨva, egh na ko mɨkɨmtɨ, kɨ ian dɨmdiam baragham. 13  Godɨn Araziba 4:29; 1 Eghaghaniba 22:19; 2 Eghaghaniba 6:37; Jeremaia 24:7Eghtɨ dughiar kamɨn ia uan ifongiaba ko navir averiabar na buri nan gansɨ bar pamtemɨn ingaram. Ia kamaghɨn damu nan apigh nan boroghɨra izam. 14  Aisaia 43:5-6; Jeremaia 16:15; 23:8; 30:3Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei, kɨ ia ateghtɨ ia nan boroghɨra izam. Eghtɨ kɨ ua ia damutɨ ia deraghvɨra ikiam. Eghtɨ kɨ kantriba ko danganir kɨ ia batoghezɨ ia ghueziba, kɨ me da bar moghɨra ia akuvagh ia iniam. Egh kɨ ua ian aku danganir ia fomɨra ikezimɨn mangam.
15 “Ia ti ghaze, ia Babilonɨn itir dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God, uan akam inigha izir gumaziba, ia ganɨngi.* Ikiavɨra Itir God ua akam inigha izir gumazibar gumazir pumuningɨn, a ves 20-23ɨn aven gun mɨgei. 16 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, atrivir datɨrɨghɨn Judan kantri gativagha Devitɨn atrivir dabirabim gaperaghav itir kam gɨnɨghnɨgha, egha ian akar gumazir ia ko kalabusɨn ikezir puvatɨzibagh nɨghnɨgha, kamaghɨn mɨgei: 17 Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ ghaze, kɨ apaniba amadaghtɨ me izɨ gumazamizir Judan ikiavɨra itir daraziv sogham. Eghtɨ kɨ me damutɨ me dagheba puvatɨgh, arɨmariar kuram iniam. Me bar fighɨn kurabar mɨn otivigham, eghtɨ gumazamiziba dar aman iburagham. 18 Egh kɨ kamaghɨra damuvɨra mangɨ mɨdorozir ekiaba ko, dagheba puvatɨghamin dughiaba ko arɨmariar kurabar amutɨ, da me bativɨra ikiam. Eghtɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba bizir kurar kɨ Judaba me damuasa mɨkemezibar akam baregh, bar dɨgavir kuram damigh atiatingam. Egh kɨ Judaba batueghtɨ me tintinibar mangegham. Eghtɨ kantrin igharazir kabar gumazamiziba pazɨ me damuva, dɨbovir akabar me mɨkɨmam. Egh gumazamizir kaba uari uan apaniba akar kurabar me mɨkɨmsɨva, kamaghɨn me mɨkɨmam, ‘Ia Judaba ikuvizɨ moghɨn, ia ikuvigham.’ 19 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ghaze, me nan akam batoghezɨ, kamaghɨn kɨ bizir kabar me damuam. Kɨ dughiar avɨribar uan akam inigha izir gumaziba amadi, me nan ingangarir gumaziba. Ezɨ me ia bagha izima, ia men akaba baraghan aghua. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkemegh gɨfa.
20 “Ia gumazamizir kɨ Jerusalemɨn bar ia batuegha, ia amadazɨ ia Babilonɨn ghueziba, ia Ikiavɨra Itir Godɨn akam deraghvɨram abaragh. 21 Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ akam inigha izir gumazir ifavarir pumuning gɨnɨghnɨsi. Kar, Kolaian otarim, Ahap ko, Masean otarim, Sedekaia. Egha kɨ kamaghɨn mɨgei, Aning nan ziam gifara akam akuri. Kamaghɨn amizɨ, kɨ aning isɨ Babilonɨn Atrivim Nebukatnesarɨn agharim datɨgham. Eghtɨ a kamaghɨn mɨkɨmam, me ian damazibar aning mɨsueghtɨ aning aremegham. 22 Ezɨ ia Judan Babilonɨn itiba, ia namakatam akar kuramɨn a mɨkɨmamin dughiamɨn, ia kamaghɨn mɨkɨmam, ‘Ikiavɨra Itir God nɨ gasɨghasigham, mati a Sedekaia ko Ahap gamizɨ, Babilonɨn atrivim avimɨn aning gaponge.’ 23 Aning Israelian tongɨn bar arazir kuram gami, egha aning namakabar amuiba koma akuava, nan ziam gifara akam akuri. Kɨ akar kam me ganɨngizir puvatɨ. Kɨrara, kɨ aning gara aning gɨfogha gɨvagha aningɨn gun mɨgei. Kamaghɨn amizɨ, kɨ aning gasɨghasigham. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkemegha gɨfa.”
Jeremaia akar gavgavim isa Semaia ganɨngi
24 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨkeme, “Jeremaia, nɨ Nehelamɨn nguibamɨn gumazim Semaia akar kam a mɨkemegh. 25 Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kɨ kamaghɨn mɨkeme, Semaia, nɨ uan nɨghnɨzimɨn gɨn ghua, Masean otarim Sefanaia, a ofa gamir gumazir mam, a ko ofa gamir gumazir igharaziba bar, ko gumazamizir Jerusalemɨn itiba bar moghɨra, nɨ uan ziamɨn akɨnafarim osirigha me bagha anemada. Nɨn akɨnafarim kamaghɨn mɨkeme: 26 Sefanaia, Ikiavɨra Itir God nɨ amɨsefe, eghtɨ nɨ ofa gamir gumazimɨn ikɨ, nɨ Jehoiadan danganim inigh, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn ganam. Eghtɨ gumazitam ifaragh onganigh akam inigha izir gumazimɨn mɨn akam akuntɨ, kar nɨn ingangarir nɨ damuamim: Nɨ a isɨ kalabus datɨgh, an sueba ko dafariba ikegh, ainɨn an fɨrim dafagh. 27 Egha nɨ manmaghsua Anatotɨn nguibamɨn gumazim Jeremaia akɨran aghua? Kar gumazir ian tongɨn akam inigha izir gumazimɨn mɨn akam akurir gumazim. 28 E Babilonɨn kagh itir gumazamiziba, an e bagha akam amadagha ghaze, ‘Ia dughiar ruarimɨn kalabusɨn ikiam. Kamaghɨn amizɨ, ia uari bagh dɨpenibar ingarɨva, azenibar dagheba oparɨva, azenir kabar dagheba ini.’ ”
29 Ofa gamir gumazim Sefanaia, Semaian akɨnafarim inigha Jeremaia bagha ghugha, a bagha akɨnafarir kam dɨbori. 30 An a dɨponegha gɨvazɨma, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn akam isa Jeremaia ganɨngi, 31 “Jeremaia, nɨ akam isɨ bar Judan Babilonɨn kalabusɨn itir adarazi bagh anemadagh, kamaghɨn me mɨkɨm suam: Ikiavɨra Itir God, Nehelamɨn nguibamɨn gumazim Semaia gɨnɨghnɨgha ghaze, kɨ ia bagha Semaia amadazir puvatɨ. Ezɨ an akam inigha izir gumazimɨn mɨn akamɨn gun ia mɨkeme, egha ia gamizɨma, ia akar ifavarir kam nɨghnɨzir gavgavim an iti. 32 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei, Nehelamɨn nguibamɨn gumazim Semaia, gumazamizibagh etuima me nan akaba batosi. Kamaghɨn amizɨ, kɨ a ko an adarazi puv me damigham. Egh bizir aghuir kɨ uan gumazamiziba bagh damutɨ da otivighamiba, an adarazir gumazitam, bizir kabar gansɨ ikeghan kogham. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”

29:1: 2 Atriviba 24:12-16; 2 Eghaghaniba 36:10

29:10: 2 Eghaghaniba 36:21; Jeremaia 25:11; Daniel 9:2

29:11: Aisaia 40:9-11; Jeremaia 30:9-10; 30:18-22

29:12: Onger Akaba 50:15; 145:19; Jeremaia 33:3

29:13: Godɨn Araziba 4:29; 1 Eghaghaniba 22:19; 2 Eghaghaniba 6:37; Jeremaia 24:7

29:14: Aisaia 43:5-6; Jeremaia 16:15; 23:8; 30:3

*29:15: Ikiavɨra Itir God ua akam inigha izir gumazibar gumazir pumuningɨn, a ves 20-23ɨn aven gun mɨgei.