30
Ikiavɨra Itir God uan gumazamiziba deragh me damuasa akam akɨri
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn akam Jeremaia ganɨga ghaze, “Kɨ Ikiavɨra Itir God, Israelian God, kɨ kamaghɨn mɨkeme: Nɨ akɨnafaritam inigh, egh kɨ nɨ ganɨngizir akaba bar ada osirigh. Kɨ Ikiavɨra Itir God, nan gumazamiziba Israelia ko Judaba, me ua deraghvɨra ikiasa, kɨ me bagha dughiam amɨsevegha gɨfa. Kɨ ua men aku nguazir kɨ men ovavibagh anɨngizimɨn izam, eghtɨ a ua men nguazimra otogham.”
Ikiavɨra Itir God Israelia ko Judabagh nɨghnɨgha ghaze:
 
“Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme:
E orazima, gumazamiziba navir amɨrizimɨn itir puvatɨgha,
bar atiatia dɨgavir kuram gamua bar puvɨram azi.
Manmaghɨn ami?
Gumaziba ti boriba bati, a? Puvatɨgham.
Ezɨ manmaghsua, kɨ gumazibar garima, me vaghvagha dafariba isa uan navibagh arɨki,
mati amizim borim batasa mɨzazir ekiam isi moghɨn arai.
Manmaghsua, men guaba igharagha otivigha gari,
mati gumazim bar puvɨram atiati.
Iavzika! Dughiar bar kurar mam otivasava ami.
Egha dughiar kam bar dughiar kurar maba bar adagh afira.
Nan gumazamiziba, Israelia, me dughiar kamɨn osɨmtɨzir bar ekiam iniam.
Eghtɨ kɨ ua me iniam.”
 
“Egh dughiar kamɨn apaniba Israelian tuebagh atɨzir ter ararir kaba kɨ da apɨrigh, men kalabuziam agɨvagham. Eghtɨ me ua pura igharaz darazir ingangarir gumazir kɨnibar mɨn ikian kogham. Puvatɨ. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ kamaghɨn mɨkeme. Kɨ Ikiavɨra Itir God, men God, me nan apengan ikiam. Eghtɨ kɨ me bagh Atrivim Devitɨn ovavir boribar tav amɨseveghtɨ, a me gativagh men ganam. Eghtɨ me an apengan ikiam.”
 
10  Jeremaia 46:27-28Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
“Ia Israelia, ia Jekopɨn ovavir boriba, ia nan ingangarir gumazamiziba,
ia atiatingɨva dɨgavir kuram damuan markɨ.
Bar guizbangɨra, ia kantrin saghon itir kamɨn kalabusɨn iti.
Eghtɨ kɨ ua ia inightɨ,
ia ua uan nguazimra izegh, deraghvɨra dapiagham.
Eghtɨ tarazi ua ia damutɨ ia atiatingan kogham.
11 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ia ko ikɨ ian akurvagham.
Kɨ ia batoghezɨ, ia ghua kantrin igharazibar tongɨn itiba,
kɨ bar me agɨvagham.
Egh kɨ ia agɨvaghan kogham.
Guizbangɨra, kɨ puv ia damigham,
kɨ arazir voroghɨra itim gɨnɨghnɨgha ia akɨri.”
 
12 Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn mɨgei:
“Ia Israelia, me puv ia mɨsoke,
eghtɨ ian mɨzazim ikɨvɨra ikɨtɨ, ian duar ekiaba akumighan kogham.
13 Kɨ ian akurvaghsɨ, ia bagh na ko mɨkɨmamin gumaziba puvatɨ.
Egha uaghan ian mɨkarziba akɨrightɨ,
da ua deraghamin marasinba puvatɨ.
14 Ia arazir kurar avɨribagh amigha osɨmtɨzir ekiam iti.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ ia gasɨghasɨki,
mati gumazim uan apanimɨn apangkuvir puvatɨgha, a gasɨghasɨki.
Kamaghɨn amizɨ, iavzika, gumazir fomɨra ian namakabagh amiziba, me ia gɨn amadagha gɨfa,
egha me ua ia gɨnɨghnɨzir puvatɨ.
15 Ia uan duar kaba bagh azirakar avɨribar amuan markɨ.
Duar kaba akumighan kogham.
Ia arazir kurar avɨribagh ami, egha osɨmtɨzir ekiam iti.
Kamaghɨn kɨ arazir kamɨn ia gami.
16 Guizbangɨra, ia gasɨghasɨzir adarasi, me uari ikuvigham.
Ian apaniba mangɨ saghon itir nguibabar kalabusɨn ikiam.
Gumazir paza ia gamigha ian biziba okemeziba,
apaniba pazɨ me damuva, men biziba okɨmam.
17  Jeremaia 33:6Ian apaniba kamaghɨn mɨgei:
‘Saion mati bizir kɨnim, egha bar ikufi.
Ezɨ gumazitam an apangkuvir puvatɨ.
Kɨ uabɨ ian mɨkarzibar amightɨ, da ua deragham,
egh ian duabar amightɨ, da mɨsigham.’
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkemegha gɨfa.”
 
18 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
“Kɨ Jekopɨn adarazir apangkuvigh, egh men akuragham.
Eghtɨ me uari bagh dɨpenibar ingar, egh deraghvɨra ua uan nguazimɨn ikiam.
Egh Jerusalem fomɨra ikezɨ moghɨn, me uam an ingaram.
Egh atrivimɨn dɨpenim me an danganimra an ingaram.
19 Eghtɨ Israelia na mɨnabir ighiabar amuam.
Egh me ighiabar amuva, egh bar akongegham.
Eghtɨ kɨ me damightɨ me bar avɨrasemegham,
egh me ua varazira ikian kogham.
Eghtɨ kɨ gumazamizir igharazibar amightɨ,
me men ziaba dɨkabɨraghan kogham,
me ziar ekiam me danɨngam.
20 Israelia fomɨra gavgavizɨ moghɨn ikiam.
Eghtɨ kɨ men akuraghtɨ me deraghvɨra uan nguazim dapiagham.
Eghtɨ gumazir pazɨ me damuamiba,
kɨ puv me damigham.
21 Eghtɨ men gumazitam uabɨ men gumazir dapanir ekiamɨn otogh, me gativagh men ganam.
Kɨ uabɨ gumazir kamɨn aku uabɨn boroghɨra izam.
Guizbangɨra, gumaziba uan ifongiabar gɨn ghua nan boroghɨra izir puvatɨ.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkemegha gɨfa.
22 Eghtɨ ia Israelia, ia nan gumazamizibaram otoghtɨ,
kɨ ian Godɨn ikiam.”
 
23  Jeremaia 23:19-20; 25:32Ia gan! Ikiavɨra Itir Godɨn anɨngagharim gumazir kuraba bativasava ami,
mati amɨnir gavgavim ko amozir ekiam me bato,
egha mati amɨnir ighuagha aruim men dapaniba abɨni.
24 Ikiavɨra Itir Godɨn anɨngagharim ikɨ mangɨvɨra ikɨtɨ,
bizir a damuasa nɨghnɨziba, a bar moghɨra dar amu da gɨvagham.
Eghtɨ ia dughiar abuananamɨn,
bizir kabagh fogham.

30:10: Jeremaia 46:27-28

30:17: Jeremaia 33:6

30:23: Jeremaia 23:19-20; 25:32