33
Ikiavɨra Itir God uan akar dɨkɨrɨzim damutɨ a guizbangɨra otogham
Jeremaia, atrivimɨn dɨvazimɨn aven itir mɨdorozir gumazibar danganimɨn kalabusɨn ikiavɨra itima, Ikiavɨra Itir God akar igharazim a ganɨga ghaze, “Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ bizitam damusɨ a gɨnɨghnɨghɨva, kɨ bizir kam damightɨ an otogham. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kar nan ziamra. Ezɨ kɨ kamaghɨn mɨgei: Aisaia 48:6; 55:6-7; Jeremaia 29:12; 32:17Nɨ nan dɨmtɨ, kɨ nɨn dɨmdiam ikaragham. Egh bizir ekiar modogha itir nɨ fozir puvatɨziba, kɨ dar gun nɨ mɨkɨmam.
“Kɨ Ikiavɨra Itir God, Israelian God, kɨ Jerusalemɨn dɨpeniba ko, Judan atrivimɨn dɨpenibagh nɨghnɨsi. Apaniba iza Jerusalem avɨnigha, an dɨvazim boroghɨra mɨtivigh mɨsoghasa nguazim akuvagha, dɨvazim boroghɨra dar pozir ekiabav kɨni, egha nguibar ekiam iniasava ami. Ezɨ Jerusalemia uari uan dɨpeniba apɨrigha, dɨvazim gavgavim a danɨngasa dagɨaba ko, ter ararir oteviba inigha ghua dɨvazimɨn boroghɨra da arɨki. Egha me dɨkavigha Kaldiabav soghasava ami. Ezɨ kɨ Jerusalemian arazir kuraba bagha ataravɨra ikia, bar puvɨram me anɨngaghegha, men akuraghan aghua. Kamaghɨn, apaniba me mɨsoghtɨ me arɨghiram, eghtɨ men kuaba men nguibar ekiamɨn dɨpenibagh izɨvagham.
“Eghtɨ kɨ gɨn nguibar ekiar kamɨn akuragham, eghtɨ nguibam ko an gumazamiziba ua deragh otivigham. Eghtɨ kɨ dughiar bar aghuim me danightɨ, me deragh dapiaghtɨ, apaniba me mɨsoghan kogham. Kɨ dughiar kamɨn Judaba ko Israelia damightɨ me ua deraghvɨra ikiam. Egh me damightɨ me uan gumazamizir fomɨra ikeziba, ikezɨ moghɨn gavgavigh ikiam. Me na batuegha, arazir kuram gami. Ezɨ kɨ men arazir kuraba gɨnamadagham, egh men arazir kurabar osɨmtɨzim agɨvagh me damightɨ, me nan damazimɨn zuegham. Eghtɨ nguazir kamɨn gumazamiziba bar bizir avɨrir aghuir kɨ Jerusalemia gamizibar ganigham. Egh gumazamizir kaba bar akuegh navir amɨrizim nan ikɨva, ziar ekiam na danɨngam. Egh gumazamizir kaba Jerusalemian dabirabir aghuimɨn ganɨva, bizir aghuir kɨ Jerusalem ganɨngizibar ganɨva, atiating nɨghɨva akong dɨgavir kuram damigham.”
10 Egha gɨn Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei, “Datɨrɨghɨn gumazamiziba ghaze, ‘Nguibar ekiar kam ikuvigha gɨfa, ezɨ gumazamiziba ko asɨziba an tir puvatɨ. Judan nguibaba ko Jerusalemɨn tuaviba pura iti, ezɨ gumazamiziba ko asɨziba dagh aruir puvatɨ.’ Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ghaze: Gumazamiziba gɨn ua nguibar ekiar kamɨn ikiam. 11  1 Eghaghaniba 16:34; 2 Eghaghaniba 5:13; 7:3; Esra 3:11; Onger Akaba 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1Egh me navir aghuimɨn ikɨva, bar akuegh poroghamiba uarir ikiamin isabar amuam. Egh gumazamiziba na mɨnabir ofaba inigh Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenimɨn izam. Egh me ofaba inigh izɨ, kamaghɨn ighiaba bangam:
 
“Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim
bar deravɨra e gami.
A zurara bar en apangkufi.
Kamaghɨn, e a mɨnamam.
 
“Dughiar kamɨn, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ nguazir kam damightɨ a fomɨra ikezɨ moghɨn ua deravɨram otogham.
12 “Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ kamaghɨn mɨkeme: Datɨrɨghɨn nguazir kam ko an itir nguibaba ikuvigha iti, ezɨ gumazamiziba ko asɨziba dar itir puvatɨ. Ezɨ gɨn, gumazamiziba ua nguibar kabar ikiam. Eghtɨ grazir aghuiba dar aghungam, eghtɨ sipsipbagh eghuvir gumaziba kantrin kamɨn nguazir oteviba bar, ua uan ingangarim damuam. Me graziba itir danganir aghuibar sipsipbar aku mangɨtɨ me aghuvsam. 13 Egh me uan sipsipba mengam. Ingangarir kam, me uan mɨghsɨar dozir aruem uaghiri naghɨn itiba ko, mɨghsɨaba itir danganir igharaziba ko, Negevɨn sautɨn amadaghan iti naghɨn ko, Benjaminɨn anabamɨn nguazim ko, Jerusalemɨn boroghɨn itir nguibaba ko, Judan nguibar ekiaba bar, me ingangarir kam damuam. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme.”
14  Jeremaia 23:5-6Egha Ikiavɨra Itir God ghaze: Dughiar kɨ mɨsevezim izɨtɨ, kɨ faragha Israelia ko Judaba, me ko dɨkɨrɨzir akam, a guizbangɨram otivam. 15 Kɨ dughiar kamɨn, Devitɨn adarazir aven gumazir bar aghuitam a damightɨ an otogham, mati Temer Ghuzir Igiam temer aguamɨn otogham. Gumazir kam atrivimɨn ikɨ arazir aghuimɨn gɨn mangɨ, guizɨn arazimɨn nguazir kamɨn itir gumazamizibagh ativagh men ganam. 16 Eghtɨ dughiar kamɨn Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn itir darasi, me dabirabir aghuim ko navir amɨrizimɨn ikiam. Eghtɨ Judaba, God men akurvaghtɨ, me uam osɨmtɨziba puvatɨgh deravɨra ikiam. Eghtɨ me Jerusalem ziar kam a darɨgh a dɨponam, “Ikiavɨra Itir God, A Guizɨn Arazir Aghuimɨn Mɨngarim.” 17  2 Samuel 7:12-16; 1 Atriviba 2:4; 1 Eghaghaniba 17:11-14Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgei: Devitɨn ikɨzimɨn, Israelia zurara atrivibar otiv ikiam. 18  Dɨboboniba 3:5-10Eghtɨ uaghan Livain anabamɨn ikɨziba, me ofa gamir gumazibar ikiam, egh me zurara nan damazimɨn na bagh ofan igharagha garibar amuam, kar ofan bar isia mɨghɨriziba ko, witɨn ofaba ko, ofan igharaziba.
19 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Jeremaia mɨkeme, 20 “Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei: Kɨ aruem ko, dɨmagarim ko, akam akɨrigha gɨfa, eghtɨ aning zurara dughiar kɨ aning bagha inabazimɨn otivam. Ezɨ gumazitam nan akar dɨkɨrɨzir gavgavir kam giraghan kogham. 21 Ezɨ kamaghɨra, gumazitam nan Akar Gavgavir kɨ Devit ko dɨkɨrɨzir kam abɨghan kogham, Devit nan ingangarir gumazim. Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam kamaghɨn ghaze, Devitɨn ikɨzimɨn, atriviba zurara otivɨra ikiam. Ezɨ uaghan, kɨ Livain anabamɨn ofa gamir gumaziba ko, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim gamua ghaze, Livain ofa gamir gumaziba, me zurara nan ingangarir gumazibar ikiam. Eghtɨ gumazitam Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam abighan kogham. 22 Gumaziba mɨkoveziba ko, ongarimɨn gigiba mengɨva avegham. Eghtɨ kamaghɨra kɨ uan ingangarir gumazim Devit ko, nan ingangarir gumaziba, Livaiba, me damightɨ, men ovavir boriba bar avɨrasemeghtɨ, gumazamiziba me mengan iburagham.”
23 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Jeremaian mɨgei, 24 “Gumazamiziba ghaze: ‘Fomɨra Ikiavɨra Itir God Israelia ko Judaba me amɨsevezɨ, me a baghavɨra ikɨzir pumuningɨn iti. Ezɨ datɨrɨghɨn an akɨrim ragha me gasaragha gɨfa.’ Gumazamizir kaba akar kamagh garibav gɨa, egha me nan gumazamizibagh ifongezir puvatɨgha, ghaze, men ganganimɨn, nan gumazamizibar kantri ovegha gɨfa. 25 Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei: Kɨ aruem ko, dɨmagarim ko Akar Gavgavim akɨrigha, overiam ko nguazim bagha bizir kɨ damuasa mɨkemeziba bar da arɨki, 26 ezɨ bar guizbangɨra, kɨ Jekopɨn ovavir boriba ko nan ingangarir gumazim Devitɨn ikɨzim, akɨrim ragh me gasaraghan kogham. Puvatɨ. Kɨ Abraham ko, Aisak ko, Jekopɨn ovavir boriba gativsɨ, Devitɨn ovavir boribar tongɨn atrivibar amutɨ me otivam. Guizbangɨra, kɨ kuarkuvim men ikɨ me damutɨ, me ua deraghvɨra ikiam.”

33:3: Aisaia 48:6; 55:6-7; Jeremaia 29:12; 32:17

33:11: 1 Eghaghaniba 16:34; 2 Eghaghaniba 5:13; 7:3; Esra 3:11; Onger Akaba 100:5; 106:1; 107:1; 118:1; 136:1

33:14: Jeremaia 23:5-6

33:17: 2 Samuel 7:12-16; 1 Atriviba 2:4; 1 Eghaghaniba 17:11-14

33:18: Dɨboboniba 3:5-10