34
Ikiavɨra Itir God, mɨgɨrɨgɨam Atrivim Sedekaian iti
2 Atriviba 25:1-11; 2 Eghaghaniba 36:17-21Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar uan mɨdorozir gumaziba ko, iza Jerusalemia ko, Judan nguibar ekiaba ko mɨsozir dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God akam isa Jeremaia ganɨngi. Nebukatnesarɨn apengan itir kantriba bar dar ikɨzibar mɨdorozir gumaziba, me bar Nebukatnesarɨn gɨn ghua Jerusalem mɨsosi. Dughiar kam, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Jeremaia mɨgei, “Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ Israelian God, kɨ ghaze, nɨ Judan Atrivim Sedekaia bagh mangɨgh kamaghɨn a mɨkemegh: Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ nguibar ekiar kam isɨ Babilonɨn atrivim danɨngam, eghtɨ an a daboroghtɨ a isigham. Sedekaia, nɨ an arɨmangan markɨ. Puvatɨ. Nɨ ikɨtɨ me nɨn suiragh nɨ inigh a bagh mangam. Nɨ an guamɨn tugh, egh gua uaghara uaningɨn gan, egh nɨ an azangsɨziba deraghvɨram ada ikarvagh. Eghtɨ me nɨn aku Babilonɨn mangam. O Judan Atrivim Sedekaia, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ akar igharazir kam nɨn iti. Nɨ deraghvɨra nan akar kam barakigh: Me nɨ mɨsueghtɨ nɨ aremeghan kogham. Puvatɨ. Nɨ deraghvɨra ikɨ mangɨ, egh aremegham. Eghtɨ nɨ aremeghamin dughiamɨn, me pauran mughuriar aghuim itim tuegh, ziar ekiam nɨ danɨngam, mati me nɨn Judan atrivibar itir ovaviba bagha amizɨ mokɨn. Egh me azi mɨkɨm suam, ‘O noki, en gumazir aruam.’ Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ akam akɨrigha egha mɨkemezɨ moghɨn bizir kam otivam.”
Atrivim Sedekaia Jerusalemɨn itima, ezɨ Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia ghua akar kaba bar a mɨkeme. Ezɨ dughiar kamɨn, Babilonɨn atrivimɨn mɨdorozir gumaziba Jerusalemia ko, Lakisɨn nguibam ko, Asekan nguibam ko mɨsosi. Apaniba faragha Judan nguibar dɨvazir gavgaviba itir maba bar ada ini, ezɨ nguibar 3plan kabara ikiavɨra iti.
Judaba ingangarir gumazir kɨniba paza me gami
Atrivim Sedekaia ko Jerusalemɨn gumazamiziba ko, akar gavgavim akɨrigha ghaze, Men ingangarir gumazamizir kɨniba, me me damightɨ me fɨrighɨregham. Ezɨ dughiar kamɨn, Ikiavɨra Itir God akam isa Jeremaia ganɨngi. Me kamaghɨn akam mɨsoke. Israelian gumazitam o amizitam, namakar tamɨn ingangarir gumazir kɨnimɨn ikɨtɨ, a gativazir gumazim aneteghtɨ a fɨrighɨrɨgh ikɨ. Kamaghɨra, Judaba namakabar suiraghtɨ me men ingangarir gumazamizir kɨnibar ikian kogham. 10 Gumazir dapanir avɨriba ko gumazamizir avɨrir maba akar dɨkɨrɨzir gavgavir kam gifonge, egha me bar akam mɨsuegha ghaze, me pura men ingarir gumazamizir kɨnibar suighan kogham. Me akam mɨsuegha gɨfa, egha me ingangarir gumaziba ko, ingangarir amiziba ataghizɨ me fɨriaghɨre. 11 Egha me gɨn nɨghnɨzim giragha, egha gumazir kaba ko amizir kaba inigha, me gamizɨma me ua ingangarir gumazamizir kɨnibar otifi.
12 Kamaghɨn, Ikiavɨra Itir God akam isa Jeremaia ganɨngigha ghaze, 13 “Kɨ Ikiavɨra Itir God, Israelian God, kɨ ian ovaviba ko Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim gami. Me Isipɨn ingangarir gumazamizir kɨnibar itima, kɨ kalabuziar danganimɨn me inigha azenan ize. Egha gɨn kɨ me ko Akar Gavgavim akɨri. Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam kamaghɨn mɨgei: 14  Ua Me Ini 21:2; Godɨn Araziba 15:12‘Ia zurara azenir namba 7ɨn vaghavagh, uan ingangarir gumazamizir kɨnibar amutɨ me fɨrighɨregham. Ian namakaba me ian uari amangɨtɨ, ia me inightɨ me ian ingangarir gumazamizir kɨnibar otivigh, ian ingangaribar amuam. Egh me ingar mangɨvɨra ikɨ 6plan azeniba gɨvagham. Eghtɨ azenir an gɨrara irimra, ia me ateghtɨ me pura mangɨ.’ Ian ovaviba akar kam gɨfo, egha me nan akam barazir puvatɨgha, an gɨn zuir puvatɨ.
15 “Ia faragha akar kam bar an gɨn zuir puvatɨ. Egha bar boghɨmra, ia navibagh iragha guizɨn araziba nan damazimɨn dagh ami. Ia vaghvagh namakar ingangarir gumazamizir kɨnibar mɨkɨmtɨ, me ian ingangarir gumaziba ko ingangarir amizibar ikian markɨ. Egh uaghan ia nan Dɨpenimɨn tuivigh, Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim nan damazimɨn a damuva mɨkɨm suam, Ia uan namakaba ateghtɨ, me pura mangɨ. 16 Egha datɨrɨghɨn ia ua nɨghnɨzibagh iragh, gumazamizir ia me ataghizɨ me uan ifongiamɨn pura ghueziba, ia ua me inigha, me gamizɨ me ua ian ingangarir gumazamizir kɨnibar otifi. Ezɨ arazir kamɨn ia nan ziar ekiam dɨkabɨra.
17 “Ezɨ bizir kam bagha, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme: Ia nan akamɨn gɨn zuir puvatɨ, egha ia aveghbuar kaba ko namakaba, ia ategh mangasa, ia me mɨkemezir puvatɨ. Egh ia oragh. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨkeme: kɨ ia ateghtɨ ia uari pura mangam. Guizbangɨra, ia pura mangɨ aremegham. Apaniba ian taraziv sueghtɨ ia arɨmɨghiregham, eghtɨ tarazi arɨmariar kuraba iniva arɨghiram, eghtɨ tarazi dagheba puvatɨgh arɨghiram. Ezɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba bizir kɨ ia gamizibar akam baregh, atiating dɨgavir kuram damigham. 18 Ian ovaviba fomɨra nan damazimɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam gamua, akam akɨramin arazimɨn gɨn ghua, bulmakaun nguzim mɨsuegha, akuar pumuningɨn anebɨki. Egha ia bulmakaun akuar kamningɨn tɨzimningɨn arui. Ezɨ gɨn ian gumazamizir avɨriba Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavir kam abɨki. Kamaghɨn amizɨ, kɨ ia damightɨ ia bulmakaun nguzir ian ovaviba mɨsoghezir kamɨn mɨraram otogham. 19 Gumazamizir bulmakaun akuamningɨn tɨzimɨn aruiziba, me akar dɨkɨrɨzim abightɨ, kɨ kamaghɨn bar moghɨra me damuam. Kar Judaba ko, Jerusalemɨn gumazir dapaniba ko, atrivimɨn gumazir dapanir ekiaba ko, ofa gamir gumaziba ko, gumazamizir igharaziba bar. 20 Kɨ me isɨ apanibar dafarim datɨghtɨ, apaniba me mɨsueghtɨ me arɨmɨghiregham, eghtɨ kuaraziba ko asɨziba izɨ men kuabar amam. 21 Egh uaghan, kɨ Atrivim Sedekaia uan gumazir aruaba ko me isɨ apanir me mɨsoghtɨ me arɨmɨghirɨsɨ damuamin kabar dafarim datɨgham. Kar Babilonɨn atrivimɨn mɨdorozir gumaziba. Guizbangɨra, Babilonia ia ategha ghue.* Jeremaian akɨnafarimɨn itir akaba, biziba otivizir dughiamɨn gɨn deravɨra zuir puvatɨ. Jeremaia saptan kamɨn aven akunizir akaba, da bizir otivizibar eghaghanim, Jeremaia 37:5 ko 37:11ɨn iti. 22 Eghtɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemeghtɨ, me ua izɨ Jerusalem ko mɨsogh egh nguibar ekiar kam iniam. Egh men nguibar ekiaba, avimɨn dar apongegham. Eghtɨ kɨ Judan nguibaba bar dagh asɨghasigham, eghtɨ nguibar kɨniba ikɨtɨ, gumazamiziba dar puvatɨgham.”

34:1: 2 Atriviba 25:1-11; 2 Eghaghaniba 36:17-21

34:14: Ua Me Ini 21:2; Godɨn Araziba 15:12

*34:21: Jeremaian akɨnafarimɨn itir akaba, biziba otivizir dughiamɨn gɨn deravɨra zuir puvatɨ. Jeremaia saptan kamɨn aven akunizir akaba, da bizir otivizibar eghaghanim, Jeremaia 37:5 ko 37:11ɨn iti.