Jeremaia mɨkemezɨ moghɨn,
God bar pazavɨra Juda ko Jerusalem gami
37
(Sapta 37:1--40:6)
Ikiavɨra Itir God akam Sedekaian iti
2 Atriviba 24:17; 2 Eghaghaniba 36:10Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar, faragha Josaian otarim, Sedekaia amɨsevezɨ, a Judan atrivimɨn oto. An Atrivim Jehoiakinɨn danganim ini. Jehoiakin, an ziar mam Konia, egha a Jehoiakimɨn otarim. Dughiar kamɨn, Jeremaia Ikiavɨra Itir God, a ganɨdir akabav gei, ezɨ Sedekaia uan gumazir dapaniba ko gumazamiziba ko me bar moghɨra deragha kuariba arigha, akar kam barazir puvatɨ.
Egha dughiar mamɨn, Sedekaia, Selemian otarim Jehukal ko, ofa gamir gumazim Sefanaia, a Masean otarim, aning amadazɨ, aning Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia bagha ghua kamaghɨn a mɨgei, “Atrivim ghaze, Nɨ e bagh Ikiavɨra Itir God, en God, a ko mɨkɨm.” Dughiar kamɨn Jeremaia tɨghar kalabusɨn mangam. A zurara gumazamizibar tongɨn uan ifongiamɨn mangɨ izegh gami. Ezɨ uaghan dughiar kamɨn, Kaldiabar mɨdorozir gumazir Jerusalem mɨsoghasava amiba orazima, Isipɨn atrivimɨn mɨdorozir gumaziba, Isip ategha Jerusalemɨn izi. Kamaghɨn, Kaldiaba Jerusalem ataki.
Ezɨ Ikiavɨra Itir God akam isa uan akam inigha izir gumazim Jeremaia ganɨngi, ezɨ an akam isa Jehukal ko Sefanaia mɨkɨri. Ikiavɨra Itir Godɨn akam kamakɨn, “Kɨ Ikiavɨra Itir God, Israelian God, kɨ kamaghɨn mɨgei: Judan atrivim nan azangsɨgh na gɨfoghasa gua amada, egh fogh suam, kɨ ian akuragham, ti puvatɨgham? Eghtɨ nɨ kamaghɨn atrivim mɨkɨm, Isipɨn mɨdorozir gumaziba ian akurvaghasa Isip ategha izi. Ezɨ me izɨ ia batoghan kogham. Puvatɨ. Me tuavimɨn uamategh ua uan kantrin mangam. Eghtɨ Babilonia uamategh izɨ Jerusalemia mɨsoghɨva, nguibar ekiar kam iniam. Egh me nguibam daboroghtɨ a isigham. Kamaghɨn amizɨ, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra Akar Gavgavimɨn ia mɨgei, Ia uarira uarigh ifar suam, ‘Kaldiaba uamategh Jerusalemɨn izeghan kogham.’ Akar kamaghɨn garim, a guizɨn akam puvatɨ. Me ua izam. 10 Ia ti Kaldiaba me mɨsogha, men mɨdorozir gumazir avɨriba bar me abɨrazɨ deraghai. Men mɨdorozir gumazir ikɨvɨra ikiamin varazira ti duar ekiar avɨriba ko mɨdorozimɨn osɨmtɨziba ikɨ uan averpenibar ikegh, me guizbangɨra ua dɨkavigh izɨ nguibar kam daboroghtɨ a isigham.”
Me Jeremaia isa kalabus gatɨ
11 Kaldiabar mɨdorozir gumaziba orazi, Isipɨn atrivimɨn mɨdorozir gumaziba Jerusalem bagha izi. Ezɨ Kaldiaba Jerusalem ategha ghue. 12 Ezɨ dughiar kamɨn Jeremaia Jerusalem ategha Benjaminɨn anabamɨn nguazimɨn mangasa, egh uan namakabar tongɨn men nguazir otevir mam iniasa. 13 A ghua Jerusalemɨn dɨvazimɨn tiar akar kamɨn oto, me kamaghɨn a dɨbori, Benjaminɨn Tiarakam. Ezɨ mɨdorozir gumazibar gumazir dapanir mam, tiar akar kamɨn tugha gumazamizibagh eghuva, men gari me mangɨ izegh gami. Gumazir dapanir kamɨn ziam, a Iriya, a Selemian otarim, egha Hananian igiavotarim. Ezɨ Iriya Jeremaian suiragha ghaze, “Kɨ fo, nɨ arɨ mangɨ Kaldiaba ko ikiasava ami.” 14 Ezɨ Jeremaia kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Nɨ ifari. Kɨ Kaldiaba bagha zuir puvatɨ.” Ezɨ Iriya nɨghnɨzir gavgavimɨn Jeremaian akabar itir puvatɨ. Kamaghɨn, a Jeremaian suiragha a inigha, gumazir dapaniba bagha ghu. 15 Gumazir dapaniba Iriyan akam baregha, puvɨra Jeremaian atari. Egha me benimɨn a mɨsuegha a isa atrivimɨn akɨnafariba osirir gumazim Jonatanɨn dɨpenimɨn kalabus gatɨ. Me faragha Jonatanɨn dɨpenim kalabusɨn mɨn a gami. 16 Dɨpenir kam, an kalabuziar danganim nguazimɨn aven iti. Me Jeremaia danganir kamɨn a kalabus gatɨ, ezɨ a dughiar ruarimɨn iti.
17 Ezɨ gɨn, Sedekaia Jeremaian aku atrivimɨn dɨpenimɨn izasa me mɨkeme. Ezɨ Sedekaia amizir bizir kam, gumazir igharaziba a gɨfozir puvatɨ. Ezɨ aning uaningra ikia egha Sedekaia kamaghɨn Jeremaian azara, “Ikiavɨra Itir God akatam nɨ ganɨngi, o puvatɨ?”
Ezɨ Jeremaia ghaze, “Are, Ikiavɨra Itir God akar mam na ganɨngi. Akar kam a kamakɨn. Me nɨ isɨ Babilonɨn atrivim dafarim darɨgham.”
18 Egha Jeremaia kamaghɨn Sedekaian azara, “Kɨ arazir kurar manamɨn nɨ gami, o nɨn gumazir dapanitam, o nɨn gumazamizibagh amizɨ, ia na isa kalabus gatɨ? 19 Nɨn akam inigha izir gumazir maba kamaghɨn akam akunigha ghaze, ‘Babilonɨn atrivim izɨ nɨ ko kantrin kamɨn mɨsoghan kogham.’ Egha datɨrɨghɨn akam inigha izir gumazir kaba managh iti. 20 Ezɨ uaghan, ga uaning, gumazir ekiam, kɨ bizir mam bagh nɨn azangsɨghasa. Nɨ nan apangkuvigh, ua na amadaghtɨ, kɨ akɨnafariba osirir gumazim Jonatanɨn dɨpenimɨn mangan markɨ. Puvatɨghtɨma, kɨ an dɨpenimɨn ikɨ mangɨva aremegham.” 21 Jeremaia mɨkemegha gɨvazɨma, Atrivim Sedekaia mɨgeima, me Jeremaia isa atrivimɨn dɨvazimɨn aven mɨdorozir gumazibar danganir mamɨn, Jeremaia isa kalabus gatɨ. Egha atrivim me mɨkemezɨ, me dughiaba bar bretba tuer dɨpenimɨn, bretba vaghvagha da isa iza Jeremaia ganɨdi. Me arazir kam gamuavɨra ikia, ghua nguibar ekiamɨn bretba bar gɨvazir dughiam otozɨ, me ua kamaghɨn amir puvatɨ. Dughiar kabar, Jeremaia kamaghɨra mɨdorozir gumazibar danganimɨn kalabusɨn ikiavɨra iti.

37:1: 2 Atriviba 24:17; 2 Eghaghaniba 36:10