38
Me Jeremaia isa mozir mam gatɨ
1-3 Jeremaia kamaghɨn akam gumazamizibav mɨkɨri, “Ikiavɨra Itir God ghaze: Gumazamizir nguibar ekiar kamɨn itiba, me arɨghiram. Apaniba taraziv sueghtɨ me arɨmɨghiregham, tarazi dagheba puvatɨgh arɨghiram, tarazi arɨmariar kuram pazɨ me damightɨ me arɨmɨghiregham. Kamaghɨn amizɨ, me angamɨra ikɨsɨ, me nguibar ekiam ategh Babilonɨn mɨdorozir gumaziba bagh mangɨ. Egh me Babilonia ateghtɨ me men suiraghtɨ, me arɨmɨghireghan kogham. Ikiavɨra Itir God uaghan kamaghɨn mɨgei, ‘Kɨ Babilonɨn atrivimɨn mɨdorozir gumaziba ateghtɨ me nguibar ekiar kam iniam.’ ”
Ezɨ atrivimɨn gumazir dapanir maba, Jeremaian akar kam baraki. Men ziabar kara: Matan otarim Sefatia ko, Pasurɨn otarim Gedalia ko, Selemian otarim Jehukal ko, Malkian otarim Pasur.
Ezɨ gumazir dapanir kaba ghua kamaghɨn atrivim mɨgei, “Gumazir kam Jeremaia, a mɨgeir akaba, nguibar ekiar kamɨn ikiavɨra itir mɨdorozir gumaziba ko, gumazamizibar navir averiaba ko, nɨghnɨziba ko gavgavim dɨkabɨri. Gumazir kam, men akuraghtɨ me deragh ikian aghua. Puvatɨ. A me ikuvighasa a ifonge. Kamaghɨn amizɨ, nɨ a mɨsueghtɨ, an aremegh.” Ezɨ Atrivim Sedekaia kamaghɨn men akam ikaragha ghaze, “A ian dafarimɨn iti. Kɨ ian anogoreghan kogham.” Ezɨ gumazir kaba Jeremaia inigha mozir dɨpar mamɨn ghu. Egha me benimɨn an agharimning ikegha, aghumra anetaghɨrazima a mozimɨn uaghira, mozir kamɨn dɨkɨnimɨn tu. Mozir kam a dɨpatam an itir puvatɨ. Nguazir beghneazimra an iti. Ezɨ Jeremaia mozir dɨkɨnimɨn tuzɨ an suemning nguazir beghneazir kam giraghu. Kar atrivimɨn otarim Malkian mozim, a mɨdorozir gumazibar danganimɨn ikia atrivimɨn dɨpenim avɨnizɨ dɨvazimɨn aven iti.
Ebetmelek a Itiopian kantrin gumazir mam, an atrivimɨn dɨpenimɨn gumazir dapanir mam, a kamaghɨn akam baraki, me Jeremaia isa mozir kam gatɨ. Ezɨ dughiar kamɨn, atrivim Benjaminɨn Tiarakamɨn boroghɨram aperaghav ikia, gumazamizibar kotiam barasi. Ezɨ Ebetmelek atrivimɨn dɨpenim ategha, atrivim bagha ghua, kamaghɨn a mɨgɨa ghaze, “Ga uaning, gumazir aruam, gumazir kaba arazir bar kuramɨn, akam inigha izir gumazim Jeremaia gami. Me a isa mozir mam mɨkɨni. Eghtɨ a mozir kamɨn ikɨva, dagheba puvatɨgh aremegham. Nɨ fo, dagheba nguibar ekiar kamɨn bar puvatɨ.” 10 Ezɨ atrivim akar kam baregha, kamaghɨn Itiopian gumazim Ebetmelek mɨgei, “Nɨ mangɨ, na ko itir gumazibar tongɨn gumazir 30pla inigh, egh ia mangɨ mozir kamɨn Jeremaia gekuigh anang. Eghtɨ an aremeghan kogham.” 11 Ezɨ Ebetmelek gumazir kaba inigha atrivimɨn dagɨaba itir dɨpenimɨn apengan itir danganir mamɨn ghu. Egha me inir ghuriba inigha Jeremaia itir mozir kamɨn ghu. Egha Ebetmelek inir ghurir kaba isa benir gavgavim gikegha, Jeremaia bagha da kunizɨ da ghuaghirɨ. 12 Egha a kamaghɨn Jeremaia mɨgei, “Inir kaba uan reziamning datɨgh, egh benir gavgavim inigh izɨ dagh isɨn uabɨ gikegh. Eghtɨ e nɨ gekuamin dughiamɨn, benim nɨ aghoran kogham.” Ezɨ Jeremaia Ebetmelek mɨkemezɨ moghɨram ami. 13 Ezɨ me Jeremaia gekuizɨ a mozimɨn anabo. Egha me ua Jeremaia isa mɨdorozir gumazibar danganim gatɨzɨ a ikiavɨra iti.
Sedekaia ua Jeremaia ko mɨgei
14 Ezɨ gɨn, Atrivim Sedekaia gumaziba amangizɨ, me Godɨn akam inigha izir gumazim Jeremaia iniasa ghue, egha me an akua iza Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenir tiar akar namba 3ɨn atrivim bato. Aning uaningra ikiava, atrivim kamaghɨn Jeremaia mɨgei, “Kɨ bizitam bagh nɨn azangasa. Eghtɨ nɨ deraghvɨram a ikaragh. Nɨ akam nan mongan markɨ.”
15 Ezɨ Jeremaia kamaghɨn an akam ikaragha ghaze, “Kɨ akamɨn gun nɨ mɨkemeghtɨ, bar guizbangɨra, nɨ na mɨsueghtɨ kɨ aremegham. Kɨ ti nɨghnɨzir aghuim nɨ danɨngtɨ, nɨ nan akam baraghan kogham.”
16 Ezɨ Atrivim Sedekaia akar dɨkɨrɨzir mam Jeremaia bagha a gamigha ghaze, “Bar guizbangɨra, Ikiavɨra Itir Godɨn bar pɨn itim, a Godɨn ikɨrɨmɨrir angamɨra itim isa gumazamizibagh anɨdim, kɨ an ziamɨn nɨ mɨgei, kɨ nɨ mɨsueghtɨ nɨ aremeghan kogham. Egh kɨ nɨ isɨ gumazir nɨ gasɨghasɨghamibar dafarim datɨghan kogham. Bar puvatɨgham.”
17 Ezɨ Jeremaia kamaghɨn Sedekaia mɨgei, “Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, a ghaze, Nɨ mɨdorozim ategh, egh Babilonɨn atrivimɨn gumazir dapaniba ateghtɨ me nɨ inigh, nɨ mɨsueghtɨ nɨ aremeghan koghtɨ, me nguibar kam daboroghtɨ a isighan kogham. Eghtɨ nɨ uan amuiroghboriba ko ia deraghvɨra ikiam. 18 Egh nɨ Babilonia ateghtɨ me nɨ inighan kogham, eghtɨ kɨ me ateghtɨ me nguibar kam inigham, egh me a daboroghtɨ a isigham. Eghtɨ nɨ uabɨ men arɨmangɨghan kogham.”
19 Ezɨ Sedekaia kamaghɨn Jeremaia mɨgei, “Kɨ Judan ara ghua Babilonia ko itir darazir marazir atiatingi. Kamaghɨn Babilonia ti na isɨ Judan kabar dafarim datɨghtɨ, me pazɨvɨra na damigham.”
20 Ezɨ Jeremaia ghaze, “Me nɨ isɨ Judabar dafarim datɨghan kogham. Puvatɨ. Nɨ Ikiavɨra Itir God nan akam garugha nɨ ganɨngizir akaba bar adar gɨn mangɨ, egh nɨ deraghvɨra ikɨtɨ, me nɨ mɨsueghtɨ nɨ aremeghan kogham. 21 Egh nɨ Babilonia ateghtɨ me nɨ inighan koghtɨ, bizir kurataba nɨ bativigham. Ikiavɨra Itir God irebamɨn mɨn garir bizir mamɨn aven, bizir kam nan aka. 22 Ezɨ irebar kamɨn kɨ Babilonian garima, me amizir nɨn dɨpenimɨn ikiavɨra itiba, me inigha men akua Babilonɨn atrivimɨn gumazir dapaniba bagha ghue. Ezɨ kɨ amizir kaba barazi me kamaghɨn mɨgei:
 
“ ‘O Atrivim Sedekaia, nɨ namakabar akam baraki,
me nɨ gifaragha nɨ dɨkabɨra.
Datɨrɨghɨn dughiar kuram nɨ bato,
mati nɨn dagarimning nguazir beghneazim giraghu.
Ezɨ namakaba anetaki.’
 
23 “Kɨ irebar kamɨn gani, egha kɨ fo, bar guizbangɨra, Babilonia nɨn amuiroghboriba iniam. Ezɨ nɨ uaghan men arɨv avegham. Puvatɨ. Babilonɨn atrivim nɨn suiragham. Egha nɨ akam batoghezir arazim bangɨn, Babilonia nguibar ekiar kam daboroghtɨ a isigham.”
24 Ezɨ Sedekaia kamaghɨn Jeremaian akam ikaragha ghaze, “Nɨ, ga uan akamɨn gun gumazir igharazitam mɨkɨman markɨ. Nɨ mɨkemeghɨva, aremegham. 25 Gumazir dapaniba kamaghɨn oregh suam, ga uaning mɨkeme, egh me ti izɨ kamaghɨn nɨn azangsɨgham, ‘Nɨ manmaghɨn atrivim mɨkeme? Ezɨ atrivim akar manam nɨ mɨkeme? Nɨ e mɨkemegh. Nɨ akar kam mongan markɨ. Puvatɨghtɨ, e nɨ mɨsueghtɨ nɨ aremegham.’ Me akar kamagh garitam nɨ mɨkemeghtɨ, 26 nɨ kamaghɨn men akam ikaragh, ‘Puvatɨ. Kɨ atrivim ko mɨgɨa, egha an azangsɨsi, a ua na amadaghtɨ kɨ Jonatanɨn dɨpenimɨn kalabusɨn ikian kogham. Puvatɨghtɨ, kɨ dɨpenir kamɨn ikɨ mangɨ aremegham.’ ”
27 Egha gɨn gumazir dapanir kaba bar Jeremaia bagha izegha, an azangsɨsi. Ezɨ ana atrivim a mɨkemezɨ moghɨn, kamaghɨn men akaba ikara. Ezɨ gumazitam atrivim ko Jeremaian akatam baraghizir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, gumazir dapaniba ua an azangsɨghan iburagha, Jeremaia ategha ghu. 28  Esekiel 33:21Ezɨ Jeremaia mɨdorozir gumazibar danganimɨn ikiavɨra ikia ghua, apaniba Jerusalem inizir dughiamɨn tu.

38:28: Esekiel 33:21