40
Nebusaradan Jeremaia ko mɨgei
Nebusaradan Jeremaia ataghizɨ a fɨriaghɨrɨgha zuir dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God akam isa Jeremaia ganɨngi. Babilonia Jeremaia ko, Judaba ko, Jerusalemia inigha senbar me ike, egh men aku kalabus bagh Babilonɨn mangam. Egha me Raman nguibamɨn otivir dughiamɨn, gumazir dapanir faragha zuim Nebusaradan, Jeremaian garima a me ko iti, ezɨ a anetaghizɨ a fɨriaghɨrɨgha ghu. Ezɨ dughiar kamɨn Nebusaradan kamaghɨn Jeremaia mɨgei, “Ikiavɨra Itir God, nɨn God, bizir kurar kantrin kamɨn otivamimɨn gun mɨkeme. Egha datɨrɨghɨn Ikiavɨra Itir God mɨkemezɨ moghɨn bizir kabagh amima da otifi, Ia Israelia Ikiavɨra Itir Godɨn akaba batuegha, an damazimɨn arazir kuram gami. Ezɨ bizir mɨngarir kam bagha, bizir kaba ia batifi. Nɨ oragh. Datɨrɨghɨn kɨ senɨn nɨn dafarimning ikezir kam fɨri, ezɨ nɨ datɨrɨghɨn fɨrighɨrɨgh ikɨ. Egh nɨ na ko Babilonɨn izɨsɨ, kamaghɨn nɨ izɨ, eghtɨ kɨ deraghvɨra nɨn ganam. Nɨ aghuagh markɨ, a dera nɨ ikɨ. Ezɨ kantrin kamɨn danganir manaba nɨ dar mangasa ifonge, nɨ pura mangɨ.”
Jeremaia akar kam baregha, Nebusaradan ataghizir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, Nebusaradan Jeremaia mɨgɨa ghua ghaze, “Puvatɨghtɨ, nɨ Gedalia bagh mangɨ, an Ahikamɨn otarim, egha Safanɨn igiavotarim. Babilonɨn atrivim Judan nguibabagh ativagh dar ganasa anemɨsefe. A gumazamizir maba ko kagh ikɨtɨ, nɨ a ko ikɨ. Nɨ aghuaghɨva, managh mangasa ifonge, nɨ mangɨ.” Egha Nebusaradan bizir aghuir mam ko dagher maba sara Jeremaia ganigha anetaghizɨ, a ghu. Ezɨ Jeremaia ghua Gedalia bagha nguibam Mispan ghu. Jeremaia a gumazamizir Judan nguazimɨn ikiavɨra itibar tongɨn me ko iti.
Me Jeremaian akua Isipɨn zui
(Sapta 40:7--45:5)
Gedalia Judan gavmanɨn gumazir faragha zuimɨn iti
(2 Atriviba 25:22-24)
2 Atriviba 25:22-24Judan mɨdorozir gumazir maba uan gumazir dapaniba ko, me kantrin danganir mabar ikiavɨra iti. Me kamaghɨn akam baraki, Babilonɨn atrivim, Gedalia Judan nguazimɨn, gavmanɨn gumazir dapanir faragha zuimɨn ikiasa anemɨsefe. Ezɨ a onganarazibagh amir gumazamiziba ko borir Babilonia inigha Babilonɨn kalabusɨn ghuezir puvatɨzir kabar ganamin ingangarim iti. Ezɨ gumazir dapanir kaba uan mɨdorozir gumaziba inigha, me Gedalian ganasa Mispan ghue. Gumazir dapanir kabar ziabar kara: Netanian otarim Ismael ko, Karean otarimning Johanan ko Jonatan, ko Tanhumetɨn otarim Seraia ko, Netofan nguibamɨn gumazim Efain otariba ko, Makan nguazimɨn gumazim Jesania. Ezɨ Gedalia me ko akam akɨra ghaze, “Bar guizbangɨra, ia Babilonia men apengan ikɨva, men atiatingan markɨ. Puvatɨ. Ia nguazir kamɨn ikɨva, Babilonɨn atrivimɨn apengan ikɨ deraghvɨra ikiam. 10 Kɨ uabɨ, kɨ Mispan kagh ikiam. Babilonia izɨ en ganamin dughiam, kɨ Judaba e uan abuir gumazimɨn ikiam. Iarara, ia uamategh nguibar ia inizir kabar mangɨ, wainɨn ikarɨzir ovɨziba ko ovɨzir igharazir aghuiba inigh, wain ko borebar ingar, egh gɨn izamin dughiam bagh ada isɨ mɨnebar arɨgh.”
11 Ezɨ dughiar kamɨn Judan marazi Moap ko, Amon ko, Idom ko kantrin igharazibar iti. Me kamaghɨn akam baraki, Babilonɨn atrivim gumazamizir varazira ataghizɨ me Judan nguazimɨn itima, ezɨ atrivim me gativagh men ganasa, Gedalia amɨsefe, a Ahikamɨn otarim, egha Safanɨn igiavotarim. 12 Ezɨ Judan gumazamizir apaniba me batoghezɨ me ghuezir nguibar kaba, me da ategha uamategha Judan nguazimɨn ize. Egha me Gedalian ganasa Mispan ghue. Egha gɨn, wainɨn ikarɨzir ovɨziba ko, ovɨzir igharazir aghuiba azenibar da isava, me wainɨn avɨriba ko dagher aghuiba iti.
Ismael Gedalia mɨsoghezɨ an areme
(2 Atriviba 25:25-26)
13 Ezɨ dughiar mamɨn, Karean otarim Johanan ko, Judan mɨdorozir gumazibar, gumazir dapaniba, me kantrin danganir mabar ikegha Gedalia bagha Mispan ize. 14 Egha me kamaghɨn a mɨgei, “Amonɨn kantrin Atrivim Balis, nɨ mɨsueghtɨ nɨ aremeghasa, Netanian otarim Ismael amadazɨ, a ize. Nɨ bizir kam gɨfo, o puvatɨ?” Ezɨ Gedalia men akam nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨ. 15 Ezɨ Johanan ko Gedalia uaningra itir dughiamɨn, Johanan nɨmɨra kamaghɨn Gedalian mɨgei, “Ga uaning. Nɨ na ateghtɨ kɨ mangɨ Ismael mɨsueghtɨ ana aremeka. Gumazitam bizir kam gɨfoghan kogham. Nɨ aneteghtɨ a nɨ mɨsueghtɨ, nɨ aremeghtɨ, Judan datɨrɨghɨn iza nɨ akuvagha itiba, me tintinibar mangegham. Eghtɨ en gumazamizir ikiavɨra itir varazira, e bar ikuvigham.” 16 Ezɨ Ahikamɨn otarim Gedalia kamaghɨn Karean otarim Johanan akam ikaragha ghaze, “Nɨ arazir kam damuan markɨ. Kɨ fo, nɨ Ismaelɨn gun mɨgeir akar kam, a guizɨn akam puvatɨ. Nɨ ifari.”

40:7: 2 Atriviba 25:22-24