41
1-2  2 Atriviba 25:25Ismael a Netanian otarim, egha a Elisaman igiavotarim, egha a Judan atrivimɨn ikɨzir mam. An atrivimɨn gumazir dapanir faragha zuir mamɨn ike. Babilonɨn atrivim Judan gavmanɨn faragha zuir gumazimɨn ikiasa Gedalia amɨsefe, ezɨ azenir kamɨn, an namba 7ɨn iakɨnim otozɨ, Ismael 10plan gumaziba inigha, Gedalian ganasa Mispan ize. Egha me Gedalia ko apiagha apir dughiamɨn, Ismael 10plan gumaziba ko me dɨkavigha, uan mɨdorozir sababa inigha Gedalia mɨsoghezɨ an areme. Ezɨ Ismael uaghan Judan Gedalia ko Mispan itiba sara mɨsuegha, Kaldiabar mɨdorozir gumazir dughiar kamɨn Mispan itiba sara mɨsoghezɨ, me ariaghire.
Ezɨ amɨmzaraghan, gumaziba fozir puvatɨ, Gedalia aremegha gɨfa, ezɨ Sekemɨn nguibam ko, Silon nguibam ko, Samarian nguibamɨn gumazir 80pla arua iza Mispan boroghɨra izi. Me wit ko pauran mughuriar aghuim zuim inigha, Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim bagha Jerusalemɨn mangɨ ofa damuasa zui. Gumazir kaba uan ghuamasɨzibagh isava, uan korotiaba abɨgha, tintinibar uan mɨkarzibar ghora uan apangkuvim ko osɨmtɨzim akakaghasa. Dughiar kam, Netanian otarim Ismael men gari, me izima, a Mispa ategha, me gifara aziava me bagha tuavimɨn zui. A ghaze, an azirakam ti gumazibar amutɨ, me suam, a me ko apangkuvir kam iti. Egha a ghua me batogha kamaghɨn me mɨgei, “Ia izɨ, Ahikamɨn otarim Gedalia, ia an ganasa ai ifonge.” Me nguibar ekiamɨn aven ghuezɨ, Ismael uan adarazi ko me gumazir avɨrir kabav suegha, men kuaba akunizɨ me mozir dɨpar ekiar mam giraghue. Ezɨ gumazir kabar tongɨn itir 10plan gumaziba kamaghɨn mɨgei, “Nɨ en mɨsueghtɨ e aremeghan markɨ. E tuzimɨn dagher bar avɨriba mongezɨ da iti, witba ko, baliba ko, olivɨn boreba ko, haniba. E da nɨ danɨngam.” Ezɨ Ismael men akam baregha, 10plan gumazir kabav soghezɨ me ariaghirezir puvatɨ.
Mozir dɨpar kam, Judan Atrivim Asa, fomɨra ghaze, Israelian Atrivim Basa izɨ Mispan mɨsoghɨva, nguibar ekiam avɨnightɨ, Mispan gumazamiziba dɨpamɨn oteveghan kogham. A Mispan gumazamiziba dɨpamɨn oteveghan aghuagha an a gɨkui. Mozir dɨpar kamra, datɨrɨghɨn Ismaelɨn adarazi me Gedalia mɨsoghezɨ an aremezir dughiamɨn, me gumazir kuar kaba inigha mozir kam gaghuizɨ, mozir kam izɨfa.
10 Ezɨ gɨn, Ismael Mispan itir gumazamizir igharaziba inigha, Mispa ategha, men akua Amonɨn kantrin zui. Babilonɨn mɨdorozir gumazibar dapanim Nebusaradan, a faragha gumazamizir kaba, Mispan nguibamɨn me ataghizɨ me itima, a men ganasa Gedalia amɨsefe. Ezɨ Judan atrivimɨn guiviba uaghan men tongɨn iti.
11 Ezɨ Karean otarim Johanan, ko Judan mɨdorozir gumazibar dapanir maba, me Netanian otarim Ismael amizir arazir kuraba bar da baraki. 12 Kamaghɨn amizɨ, me dɨkavigha uan mɨdorozir gumaziba inigha, Ismael mɨsoghasa an gɨntɨgha zui. Me an gɨntɨgha ghua Gibeonɨn nguibamɨn itir dɨpar akarer ekiamɨn boroghɨram a bato. 13 Ezɨ Ismael Mispan inigha a ko izezir gumazamiziba, me Karean otarim Johanan ko gumazir dapanir mabar ganigha, bar akonge. 14 Egha me bar Ismael ategha, ivemara Karean otarim Johanan bagha ghue. 15 Ezɨ Johanan adarazi Ismaelɨn suighasa amima, a uan gumazir 8pla ko, me ara ghua Amonɨn kantrin ghue.
16 Ezɨ Karean otarim Johanan, ko gumazir dapanir an gɨn zuiba, me Ismaelɨn dafarimɨn ada ua Mispan gumazamiziba ini. Mɨdorozir gumazir igharaziba ko, men amuiroghboriba, ko atrivimɨn ingangarir gumaziba, me ikɨzir kamɨn tongɨn iti. Gumazamizir kabara, Netanian otarim Ismael faragha Gedalia mɨsuegha gɨvagha, egha kalabuziabar mɨn bar me inigha Mispa ategha Gibeonɨn ghu. Ezɨ datɨrɨghɨn me bar Gibeon ategha ghue. 17-18 Johanan men aku Isipɨn mangasava ami. Ezɨ me fo, Ismael Gedalia mɨsoghezɨ an areme, gumazir kam Babilonɨn atrivim Judan nguazim gativagh an ganasa anemɨsefe. Egha me atiatia nɨghnɨsi, Kaldiaba ti men otivizir biziba baregham, egh izɨ me gasɨghasigham. Kamaghɨn amizɨ, me Isipɨn mangasa ifonge. Egha me Betlehemɨn nguibamɨn boroghɨra, Gerut Kimhamɨn nguibamɨn otivigha iti.

41:1-2: 2 Atriviba 25:25