Ikiavɨra Itir God kantrin maba mɨgɨrɨgɨam dar iti* Jeremaia Jerusalemɨn Godɨn akam akuri dughiamɨn, God dughiar mabar kantrin igharazir tintinibar itiba bagha akaba isa a ganɨdi. Akar kaba me bar ada isafuragha Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim Jeremaian Akɨnafarimɨn aven bar abuan ada arɨki.
46
(Sapta 46--51)
Isipia mɨdorozimɨn ire
Ikiavɨra Itir God, kantrin maba bagha akam ikia, egha akar kam isa Jeremaia ganɨngi.
Aisaia 19:1-25; Esekiel 29:1--32:32Akar mam, Isipia bagha ghu. Akar kam, a Isipɨn atrivim Nekon mɨdorozir gumaziba bagha ghu. Mɨdorozir gumazir kaba Yufretisɨn Fanemɨn boroghɨn, Karkemisɨn nguibamɨn otifi. Ezɨ namba 4ɨn azenimɨn, Josaian otarim Jehoiakim, Judan atrivimɨn itima, Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar uan mɨdorozir gumaziba ko, iza Isipia mɨsogha me dɨkabɨra. Dughiar kamɨn, Ikiavɨra Itir God Babilonia gɨnɨghnɨgha akar kam isa Isipia ganɨga ghaze:
 
“Ia Isipia, ia oraba inigh,
mangɨ mɨsoghsɨ uari arɨgh gan ikɨ.
Ia hoziabar kɨr.
Eghtɨ ia mɨdorozir gumazir hoziabagh apiaghira mɨsoziba,
ia uan hoziabar apiagh.
Ia uan mɨdorozir dapanir asuabar aghuigh, tuivigh mɨsoghsɨ gan ikɨ.
Ia uan afuziba akɨrɨva, egh ia vaghvagh uan mɨdorozir korotiabar aghuigh.
Ezɨ datɨrɨghɨn manmaghɨn ami?
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ Isipian garima,
me bar puvɨram atiatigha ara uamategha ize.
Apaniba men mɨdorozir gumazir gavgaviba dɨkabɨra, ezɨ Isipia mɨdorozim ategha zuamɨra ua ize.
Me atiatir biziba da tintinibar iti.
Kamaghɨn me ua ikɨgha gɨrakɨrangɨn garir puvatɨ.
Egha gumazir puv ivemariba ko mɨsozir gumazir gavgaviba,
me apanibar arɨv avegham. Puvatɨ.
Me notɨn amadaghan ikia,
tintinibar onganigha Yufretisɨn Fanemɨn boroghɨra ire.
 
“Ikɨzir manaba, Isipɨn kantrin itir Nailɨn Fanemɨn mɨn ekefe?
Me gavgavigha, mati faner ekiam aperiar gavgavim an otogha zui.
Kar Isipɨn adarazira.
Me Nailɨn Fanemɨn mɨn ekevegha otivigha, mati faner ekiam aperiam an oto.
Isipɨn gumazamiziba kamaghɨn mɨkeme:
‘Kɨ bar ekevegh otogh nguazimɨn danganiba bar ada avaragham.
Egh kɨ nguibabagh asɨghasɨghɨva,
dar itir gumazamiziba saram asɨghasigham.
Ia nan hoziaba, ia ivemar mangɨ.
Ia nan karisba, ia bar puvɨra ivemar.
Ia nan mɨdorozir gumazir gavgaviba, ia Itiopia ko Libian kantrining, ia aningɨn mɨdorozir gumaziba,
ia oraba suizir gumaziba, ia Lidian kantrin pibar asir gumaziba,
ia bar moghɨra mangɨ mɨsogh.’
 
10 “Isipia kamaghɨn mɨkemegha gɨfa.
Ezɨ mɨdorozir kam, kar Godɨn Gavgaviba Bar Itimɨn bizim.
A en Ekiam.
Egha dughiar kamɨn a uan apaniba ivezir kuram me ikarvasi.
Mɨdorozim bar gavgavizɨ, gumaziba pura tintinibar ariaghiri.
Mati mɨdorozir sabam mɨtiriam puv an azima,
a gumazibar mɨkarziba ko ghuziba apava, bar izɨfa.
Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, gumazamizir kabav soghezɨ me ariaghire.
Egha mati, a uabɨ notɨn amadaghan,
Yufretisɨn Fanemɨn boroghɨn ofa gami.”
 
11 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei,
“Kantri Isip, nɨ mati guivir igiar mam duaba nɨn mɨkarzimɨn otifi.
Nɨ Gileatɨn mangɨgh danganir kamɨn marasinɨn aghuiba buri.
Egh nɨ marasinɨn igharagha gariba bagh, bar puvɨra ingar da inighan kogham.
Marasinɨn tam nɨn duabar amutɨ, da akumighan kogham.
12 Nɨn mɨdorozir gumaziba tintinibar are,
egha me uarira uarigh ivezegha, uari inigha ire.
Nɨ mɨdorozimɨn irɨgha bar aghumsɨki,
ezɨ kantrin igharaziba nɨn aghumsɨzir akam baraki.
Nɨn ararem bar nguazir kamɨn danganiba bar adagh izɨfa.”
Atrivim Nebukatnesar iza Isipia mɨsosi
13  Jeremaia 43:10-13Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar izɨ Isipɨn kantri ko mɨsoghamin dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God akar mam isa uan akam inigha izir gumazim Jeremaia ganɨngi. Akar kam kamakɨn:
 
14 “Ia Mikdol ko Memfis, ko Tapanes ko, Isipɨn itir nguibar maba sara akam akun.
Egh kamaghɨn me mɨkɨm, ‘Apaniba otivigh puv ia mɨsoghɨrarigh,
egh ian kantrin aven bizir avɨribagh asɨghasigham.
Kamaghɨn amizɨ, ia Isipia, uan mɨdorozir biziba akɨrigh
tuivigh mɨsoghsɨ ikɨ.
15 Manmaghsua Apis, an aser ia bulmakaun apurir ingarizim,
an arav ghu, egha tugha gavgavizir puvatɨ?
An mɨngarim kamakɨn,
Ikiavɨra Itir God uabɨ anekunizɨ a iraghu.
16 Ezɨ Ikiavɨra Itir God, Isipian avɨrim gamizɨ, ia tintinibar ire.
Ezɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba uariv gɨa ghaze:
Aria, e ti Isip ategh uamategh uan gumazamiziba bagh mangam.
Apaniba kantrin kam gasɨghasɨsi,
kamaghɨn amizɨ, e uamategh uan nguibamra mangam.’
17 Ia ziar igiam kamaghɨn Isipɨn atrivim danɨngigh,
Gumazim Puram Akam Arava Tintinibar Ifaghata Uan Dughiamɨn Atam Ghuzɨ A Gɨfa.”
 
18 Ezɨ atrivimɨn ziar bar guizbangɨram atrivimɨn itim, a Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim.
A kamaghɨn mɨkeme,
“Kɨ zurara angamɨra iti, kɨ guizbangɨra mɨgei:
Gumazitam izam.
Eghtɨ an gavgavim bar gumazir igharazibar gavgavim gafiragham,
mati Taborɨn Mɨghsɨam bar ruaragha, mɨghsɨar mabagh afira.
Egha mati Karmelɨn Mɨghsɨam ongarir dadarimɨn ikia,
bar pɨn mar iti.
19 Ia Isipia, ia mangɨ kantrin igharazibar kalabusɨn ikiam,
kamaghɨn amizɨ, ia uan bizibar kɨr.
Apaniba Memfis gasɨghasɨgham,
eghtɨ nguibar kam pura ikiam, eghtɨ gumazamiziba ua an ikian kogham.”
 
20 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei,
“Isipɨn kantri, mati bulmakaun amebar igiar bar dirim.
Ezɨ dɨfuar bar kurar mam notɨn amadaghan ikegha iza a givi.
21 Ezɨ igharaz darazir gumaziba, Isipia uan mɨdorozir gumazibar ikiasa
me givese.
Egha Isipia bar deraghavɨra men gari, ezɨ me bar deraghavɨra iti,
mati bulmakaun mɨkarzim saram aghungiziba.
Egha apaniba otivizir dughiamɨn, gumazir kaba mɨdorozim ategha are.
Ezɨ Isipɨn mɨdorozir gumaziba uaghan kamaghɨn ami.
Ezɨ mɨdorozimɨn aven, dughiar bar kuram me batozɨ, me bar ikufi.
Kamaghɨn amizɨ, me mɨdorozim bagha tuivigha gavgavizir puvatɨ.
Ezɨ dughiar kamɨn me arazir kurar me amiziba bagha
ivezir kuram isi.
 
22 “Apaniba bɨzir ekiamɨn arua izima,
Isipia bar atiatigha nɨmɨra kuruzimɨn mɨn uari amɨkɨrɨvegha are,
egha me nɨgɨnir tam gamizir puvatɨ.
Apaniba sobiabar me mɨsoghasa izi,
mati gumazim sobiam suiragha temeba okasa izi. Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
23 Isipia me avɨraseme, egha me bar gavgavigha,
mati ruarir ekiamɨn temeba bar uari anɨghafɨri,
ezɨ gumaziba aven mangan asaghasaki.
Ezɨ apanibar mɨdorozir gumazibar dɨbobonim bar ghuavanabo,
egha odezibar dɨbobonim gafira,
eghtɨ gumazitam men dɨbobonim mengan iburagham.
Kamaghɨn amizɨ, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ghaze,
apaniba bar Isipia agɨvagham,
mati gumaziba ruarir ekiamɨn temeba bar ada oke.
24 Kɨ Isipia isa notɨn amadaghan itir gumazibar dafarim gatɨzɨ,
me bar aghumsɨki.”
 
25 Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, kamaghɨn mɨgei, “Ia oragh. Tebesɨn nguibamɨn asem Emon, ko Isipɨn atrivim ko, men aser igharaziba ko, Isipɨn kantrin aven itir biziba bar ko, an atrivim ko, gavmanɨn gumazir dapaniba ko, gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim uan atrivimɨn itiba, me bar moghɨra, kɨ ivezir kuram isɨ me danɨngam. 26 Atrivim Nebukatnesar uan gumazir dapaniba ko Isipia mɨsueghtɨ me arighireghasa. Kɨ Isipia isɨ Babilonian dafarim darɨgham. Eghtɨ gɨn, gumazamiziba fomɨra Isipɨn apiagha ikezɨ moghɨn, gumazamiziba ua Isipɨn nguazimɨn ikiam. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
Ikiavɨra Itir God ua uan gumazamiziba iniam
27  Aisaia 41:13-14; 44:2 Jeremaia 30:10-11Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨkeme:
 
“Ia Israelia, ia Jekopɨn ovavir boriba, ia nan ingangarir gumazamiziba,
ia atiatingɨva dɨgavir kuram damuan markɨ.
Bar guizbangɨra, ia kantrin saghon itir kamɨn kalabusɨn iti.
Eghtɨ kɨ ua ia inightɨ,
ia ua uan nguazimra izegh, deraghvɨra dapiagham.
Eghtɨ tarazi ua ia damutɨ ia atiatingan kogham.
28  Jeremaia 10:24; 30:11Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ kamaghɨn mɨgei: Kɨ ia ko ikɨ ian akurvagham.
Kamaghɨn amizɨ, Ia Israelia, ia nan adarasi, ia nan ingangarir gumazamiziba, ia atiatingan markɨ.
Kɨ ia batoghezɨ, ia ghua kantrin igharazibar tongɨn iti.
Eghtɨ kɨ kantrin kaba bar me agevegham.
Egh kɨ ia agɨvaghan kogham.
Guizbangɨra, kɨ puv ia damigham,
kɨ arazir voroghɨra itim gɨnɨghnɨgha ia akɨri.”

*^ Jeremaia Jerusalemɨn Godɨn akam akuri dughiamɨn, God dughiar mabar kantrin igharazir tintinibar itiba bagha akaba isa a ganɨdi. Akar kaba me bar ada isafuragha Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim Jeremaian Akɨnafarimɨn aven bar abuan ada arɨki.

46:2: Aisaia 19:1-25; Esekiel 29:1--32:32

46:13: Jeremaia 43:10-13

46:22: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

46:27: Aisaia 41:13-14; 44:2

46:27: Jeremaia 30:10-11

46:28: Jeremaia 10:24; 30:11