47
Ikiavɨra Itir God akam Filistian adarazir iti
Aisaia 14:29-31; Esekiel 25:15-17; Joel 3:4-8; Amos 1:6-8; Sefanaia 2:4-7; Sekaraia 9:5-7Ikiavɨra Itir God akam Filistian kantrin adarazir iti. Dughiar kamɨn Isipian atrivim tɨghar Gasa mɨsogham, kar Filistian nguibar ekiar mam. Ezɨ God akam isa an akam inigha izir gumazim Jeremaia ganɨngi. Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨkeme:
 
“Ia gan!
Apaniba notɨn ikia uari akuvasava ami,
mati notɨn amadaghan itir dɨpaba bar ekefe.
Egha da bar puvɨra ivemara,
dar aperiaba bar gavgafi.
Apaniba nguazir kam avaragham,
mati aperiam nguazim ko an itir biziba bar ada avegham.
A nguibaba ko dar itir gumazamiziba saram avaragham.
Kamaghɨn nguibar kabar gumazamiziba bar atiatingɨva,
pamtemɨn dɨmɨva, bar puvɨram arangam.
Eghtɨ hoziaba ivemar izɨtɨ,
dar suer puziba puvɨra nguazim mɨsogh tɨngaghɨtɨ, me da baragham.
Eghtɨ me karisbar nɨgɨnim baraghtɨ
da puvɨra ivemartɨ, dar wilba pamtemɨn tɨngagham.
Eghtɨ gumazamiziba bar puvɨram atiatingɨva, aregham.
Eghtɨ ameboghfeziaba onganigh
uan boribagh nɨghnɨghan koghɨva, me mɨzuamighan kogham.
 
“Filistiaba gasɨghasɨghamin dughiam a izegha gɨfa.
Kɨ men tuavim apɨrigham, eghtɨ me ua Tair ko Saidonɨn akuraghan kogham.
Fomɨra Filistian ovaviba Kritɨn Arighatɨzim ategha iza Filistian nguibar ekiabar iti.
Ezɨ datɨrɨghɨn, kɨ Ikiavɨra Itir God,
kɨ nguibar ekiamɨn itir Filistian varazira gasɨghasɨghasava ami.
Gasaba, men naviba bar oseme, ezɨ me uan dapanir arɨziba apɨri.
Ezɨ Askelonɨn nguibam bar ikufi.
Ia danganir zarir kamɨn ikiavɨra itir varazira, ian apangkuvim manadɨzoghɨn gɨvaghtɨ,
ia tintinibar uan inivafɨziba aghorir arazim ategham?
Ia kamaghɨn dɨa ghaze,
‘O Ikiavɨra Itir Godɨn mɨdorozir sabam, nɨ manadɨzoghɨn e gasɨghasɨzir ingangarir kam ategham?
O mɨdorozir sabam, nɨ uamategh uan asuamɨn aven magɨrɨ.
Nɨ ingangarir kam ategh avughsɨ.’
Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ ingangarir kam isa uan mɨdorozir sabam ganɨngi.
Kɨ Askelonia ko ongarir dadarimɨn itir gumazamizir igharaziba sara mɨsoghasa mɨdorozir sabar kam amada.
Kamaghɨn, a nɨmɨra ikɨ avughsan kogham.”

47:1: Aisaia 14:29-31; Esekiel 25:15-17; Joel 3:4-8; Amos 1:6-8; Sefanaia 2:4-7; Sekaraia 9:5-7