48
Moapɨn kantri ikuvigham
Aisaia 15:1--16:14; Aisaia 25:10-12; Esekiel 25:8-11; Amos 2:1-3; Sefanaia 2:8-11Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Israelian God, a Moapɨn kantri gɨnɨghnɨgha kamaghɨn mɨkeme:
 
“Iavzika, Nguibar ekiam Nebon gumazamiziba.
Apaniba Nebo bar a gasɨghasigham.
Me Kiriataim dɨkabɨragham, a nguibar dɨvazir gavgavim itim.
Me a gasɨghasɨgham.
Eghtɨ nguibar kamɨn gumazamiziba bar aghumsigham.
Moapɨn ziar ekiam a iraghugha gɨfa.
Apaniba Hesbonɨn nguibamɨn otifi,
egha me Moapia gasɨghasɨghamin arazimɨn akam mɨsosi.
Me kamaghɨn mɨgei,
‘Aria, e mangɨ gumazamizir kaba bar me agɨvaka,
eghtɨ Moapɨn kantri ua ikian kogham.’
Ia Matmenia, apaniba bar ia gasɨghasɨghtɨ,
ia matmatɨn mangam.
 
“Ia dɨmdɨar ararer ekiar Horonaimɨn nguibamɨn otozim baragh.
Me kamaghɨn dei:
Biziba bar ikufi.
Moap ikuvigham,
eghtɨ men boribar ararem bar ekevegham.
Moapia, me aregham.
Me bar puv arava, Luhitɨn tuavimɨn ghuavanaga, Horonaimɨn nguibamɨn ghuaghiri.
Ezɨ men ararem ghuavɨra ikiava bar ekefe.
Me kamaghɨn mɨgei: Ia zuamɨram aregh.
Puvatɨghtɨ ia ikuvigham.
Ia asɨzir atiabar mɨn mangɨ gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn mongegh.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
 
Dɨboboniba 21:29; Aisaia 46:1-2; Jeremaia 43:12; 49:3“Moap, nɨ ingarizir biziba ko, dagɨaba bagha pamtemɨn nɨghnɨgha ghaze:
Bizir kaba nɨn akuraghtɨ nɨ deraghvɨra ikiam.
Ezɨ nɨn nɨghnɨzir kam derazir puvatɨ.
Kamaghɨn amizɨ, nɨn apaniba mɨdorozimɨn nɨ dɨkabɨragham.
Egh me nɨn aser kam Kemos inigh mangɨ kantrin igharazimɨn kalabus datɨgham.
Egh me uaghan Kemosɨn ofa gamir gumaziba ko, an ingangarir gumazibar dapaniba sara iniam.
Apaniba izɨ nguibaba bar dagh asɨghasigham,
eghtɨ nguibatam deragh ikian kogham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemezɨ moghɨn,
me danganir zariba ko, danganir mɨghsɨabar itibagh asɨghasigham.
 
“Moap, kɨ amangsɨzim nɨn nguazim datɨgham.
Eghtɨ nɨn nguibaba bar ikuvigh pura ikiam.
Eghtɨ gumazitaba dar ikeghan kogham.” Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
 
10 Gumazamiziba Ikiavɨra Itir God me ganɨngizir ingangarim damuan aghuaghtɨ, a me gasɨghasigham. Egh a gumazir igharaziba mɨdorozir sabamɨn me mɨsueghtɨ me arɨmɨghirɨsɨ gumazitam mɨkemeghtɨ, gumazim a damighan koghtɨ, Ikiavɨra Itir God a gasɨghasigham.
Moapɨn nguibaba bar ikuvigham
11 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Moapɨn kantri fomɨra igiamra ikegha iza datɨrɨghɨn dughiar kamɨn tu,
apanitam iza a gasɨghasɨghizir puvatɨ,
egha gumazamiziba inigha ghua kantrin igharazimɨn me isa kalabus gatɨzir puvatɨ.
Moap mati wainɨn aghuim, gumaziba an ingarigha, anetaghizɨ a iti.
Me dɨpar mɨsevir tabar a ruizir puvatɨ.
Ezɨ an isɨngtɨzim kamaghɨra ikia, egha an mughuriam dera.
12 Ezɨ kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei:
Kɨ dughiar mam amɨsefe, ezɨ dughiar kamɨn kɨ gumazitaba amadaghtɨ
me izɨ Moapia gasɨghasɨgham,
mati gumaziba iza wainɨn kam nguazir kamɨn a ingegha,
wain ruir mɨneba abɨagharɨki.
13 Eghtɨ dughiar kamɨn Israelia asem Betel bangɨn aghumsɨghizɨ moghɨn,
Moapia asem Kemos bangɨn bar aghumsigham.
Me ghaze, aser kam, a men akuragham.
14 Ia Moapia, manmaghsua ghaze,
ia mɨdorozir gumazir gavgaviba,
egha ia bar mɨdorozibar mɨsogha fo?
 
15 “Atrivir kam, an ziam, Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar itim, a kamaghɨn mɨgei:
Apaniba izɨ Moap gasɨghasɨgh, an nguibaba iniam.
Me Moapian gumazir igiar diribav soghɨrarɨgham.
16 Moap ikuvighamin dughiam a roghɨra izegha gɨfa.
Asɨghasɨzir kam a bar zuamɨram otogham.
17 Ia Moapian boroghɨra itir darazi ko, gumazir an ziar ekiam gɨfoziba,
ia an apangkuvigh kamaghɨn azi mɨkɨm,
‘Iavzika, ian nguibar kamɨn ziar ekiam ko gavgavim a irɨgha gɨfa.’
 
18 “Gumazir Moap gasɨghasɨghamin ingangarim itim,
a ia batogh ian dɨvazir gavgavibagh asɨghasigham.
Kamaghɨn amizɨ, ia Dibonɨn nguibar ekiamɨn gumazamiziba,
ia mati atrivimɨn guivir dirim uan ziam fe,
egh ia uan ziar ekiaba gɨn amadagh,
gumazir kɨnibar mɨn nguazir mɨdiarim dapiagh.
19 Ia Aroerɨn nguibar ekiamɨn gumazamiziba,
ia mangɨ tuavir mɨriamɨn tuivigh gantɨ, gumazamiziba me arɨ izam.
Eghtɨ ia men azaragh,
‘Bizir tizim otozɨ ia ari?’
20 Eghtɨ me kamaghɨn akam ikaragham,
‘Moapɨn kantri a ikuvigha gɨfa,
egha datɨrɨghɨn a bar aghumsɨki.
Kamaghɨn amizɨ, ia apangkuv, bar pamtemɨn azi.
Ia Arnonɨn Fanemɨn mangɨva, kamaghɨn gumazamizibav kemegh,
Moap ikuvigha gɨfa.’
 
21 “Mɨghsɨabar pɨn danganir voroghɨra itibar nguibar ekiaba, me uan ivezir kuram isi. Nguibar ekiar kaba kara: Holon, Jasa, Mefat, 22 ko Dibon, Nebo, ko Bet Diplataim, 23 ko Kiriataim, ko Betgamul, ko Betmeon, 24 Keriot ko Bosra. Moapɨn nguibar ekiar roghɨra itiba ko, saghon itiba, me bar moghɨra ivezir kuram ini. 25 Apaniba Moapɨn gavgavim dɨkabɨra. Ezɨ Moap uabɨn akuraghasa bizitam gamizir puvatɨ. Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
Ikiavɨra Itir God Moap dɨkabɨragham
26 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Moap na batoke, kamaghɨn amizɨ, apaniba a dɨkabɨnasa kɨ ifonge.
Egh a damightɨ a mati gumazim dɨpar onganim amezɨ moghɨn otogham.
A uan mimizibagh isɨn daku, egh tintinibar poghpogham,
eghtɨ gumazamiziba an ingarɨva akam.
27 Moap, nɨ fomɨra akar asuibar Israelia mɨgɨa,
men ingarav ake. Manmaghɨn ami?
Nɨ ti ghaze, Israelia okɨmakɨar gumazimɨn mɨn iti, ezɨ nɨ men ziam dɨkabɨra,
egha zurara me geghara dapaniba roi, a?
 
28 “Ia Moapia, ia uan nguibaba ategh mangɨ dagɨabar tongɨn mongegh.
Ia kuaraziba danganir kurabagh isɨn mɨkonibar ingari moghɨn damu.
 
29 “E bar Moapian akaba batozir arazim gɨfo.
A uabɨ uan ziam fe, egha puv ifaghata,
egha ghaze, a bar dera.
30 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ an akaba batozir arazim gɨfo.
A ifaghata puram akam arai,
ezɨ an amir biziba, tam otivir puvatɨ.
31 Kamaghɨn amizɨ, kɨ Moapia bar moghɨra me bagh azir akabar amuam.
Kɨ Kirheresɨn gumazamizibar apangkuvam.
32 Jaserɨn nguibam ikuvizir dughiamɨn, kɨ azi.
Eghtɨ Sipman nguibam, nɨ ikuvightɨ, kɨ nɨ bagh azivɨra ikiam.
Sipma, nɨn wainɨn azeniba, da bar avɨrasemegha ghua,
Amangsɨzim Itir Dɨpar Akaremɨn mɨriamɨn tugha ghua, Jaserɨn dɨpar akaremɨn tu.
Apaniba izɨ wainɨn ikarɨzir ovɨzir aghuiba,
ko nɨn temer taba saram asɨghasɨgham.
33 Moapian nguazim dagher avɨribagh amima da otifi,
ezɨ gumazamiziba da isa bar akonge.
Eghtɨ, agoroger arazir kam ko akazim, da bar gɨvagham.
Kɨ a me damightɨ, me ua wainɨn ovɨziba dɨka da mɨrmɨrir mɨner ekiabar aven, wain damuan kogham.
Egh me bar akongɨva dɨmɨva arang wainɨn ovɨziba dɨkabɨnan kogham.
Guizbangɨra, me dɨmɨva araghasɨ, egh me agoroger araghasɨzibar amuan kogham.
 
34 “Moapia bar puvɨram arangɨva,
Hesbonɨn nguibamɨn ikegh mangɨ, Elealen nguibar ekiam ko notɨn amadaghan, Jahasɨn nguibamɨn tugham.
Egh Soarɨn nguibamɨn ikegh mangɨ Horonaimɨn nguibam ko sautɨn amadaghan Eklat Selisian nguibamɨn tugham.
Guizbangɨra, men kantrin nguibaba bar ikuvigham.
Eghtɨ Nimrimɨn Fanem uaghan bar dakegham.
35 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei,
Moapian adarazir ghua mɨghsɨabar pɨn itir danganibar ghua, ofan mughuriar aghuim zuiba ko ofan igharazir maba sara uan aseba bagha dagh amiba,
kɨ bar me agɨvagham.
36 Guizbangɨra, Moapia inizir bizir aghuiba, da bar ovegham.
Kamaghɨn amizɨ, Kirheresɨn nguibamɨn gumazamiziba ko Moapia bar moghɨra,
kɨ uan navimɨn aven bar men apangkufi.
Kɨ mati gumazim apangkuvir ekiam ikia,
egha marvim givia azirakar onger akabagh amua iti.
 
37 “Moapia bar uan dapanir arɨziba ko ghuamasɨziba apɨr bar adar apangkuvigham.
Egh me tintinibar uan dafaribar ghorɨva, apangkuvir korotiabar aghuigham.
38 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ Moapɨn kantri gasɨghasigham,
mati nguazir mɨner ingangariba puvatɨziba, gumazim ada abɨagharɨki.
Kamaghɨn amizɨ, Moapɨn kantri ararer bar ekiam otogham.
Eghtɨ me pɨn dɨpenibar azuaribar ikiam, o danganir me ivɨriabagh amua uari akuva itibar ikɨva,
bar puvɨram aziam.
39 Bar guizbangɨra, Moap bar bɨghiregham,
eghtɨ gumazamiziba bar puv arangam.
Moap, a aghumsɨzir gumazimɨn mɨn otoghɨva,
uan guam modogham.
Moapɨn boroghɨra itir kantribar gumazamiziba bizir kamɨn gantɨ, a Moapɨn otivtɨ,
me bar atiatigh dɨbovir akar Moapɨn mɨkɨmam.”
Moap asɨghasɨzir kam gitaghan kogham
40 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei:
 
“Ia gan. Apaniba Moap gasɨghasɨghasa bar puvɨra izi,
mati kuarazir isam asɨzim iniasa,
uan avɨzimning onegha tuigha iraghu.
41 Apaniba nguibaba iniva, egh danganir mɨsozir gavgaviba sara iniam.
Eghtɨ dughiar kamɨn, Moapian mɨdorozir gumaziba atiatigh, okam nɨghnɨgham,
mati amiziba boriba batasa mɨzazim isi.
42  Onger Akaba 83:4; Aisaia 7:8Kɨ Ikiavɨra Itir God, Moapia uari fa na batoke.
Kamaghɨn amizɨ, Moap bar ikuvigham.
Gɨn kantri Moap ua ikian kogham.
43 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei,
atiatim gumazamizibagh anɨdir biziba ko, mozir ekiaba ko azuaziba,
da Moapian gumazamizibagh asɨghasɨghasa me mɨzua iti.
44 Eghtɨ gumazitam atiatim gumazamizibagh anɨdir bizibar, arɨ mangam,
a mozir ekiamɨn magɨram.
Egh a mozim ategh anangɨva otoghtɨ,
ivem an suiragham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra mɨgei:
Kɨ Moapia gasɨghasɨghasa dughiar kam amɨsefe,
ezɨ kɨ me gasɨghasɨghasava ami.
 
45 “Moapian gumazamiziba apanibar atiatigha,
arɨ mangɨ Hesbonɨn nguibamɨn mongasa.
Ezɨ Puvatɨ.
Mati Hesbonɨn nguibam fomɨra Atrivim Sihonɨn dughiamɨn isizɨ moghɨn,
me an garima a ua isia iti.
Kamaghɨn amizɨ, me nguibamɨn aven mangeghan kogham.
Me bizitam damuamin gavgaviba puvatɨ.
Avir kam kantrin kamɨn biziba bar adagh apongezɨ da isi.
Kantrin kamɨn mɨtaghniamɨn boroghɨn iti darasi, ko kantri kamɨn aven itir mɨghsɨabar pɨn iti darasi,
mɨdorozim bagha bar ikuvigha puv mɨsozir gumazir kaba, me bar moghɨra isigham.
 
46 “Ia Moapia, iavzika.
Ia asem Kemosɨn gumazamiziba, ia ovegha gɨfa.
Apaniba ian otariba ko guivibar suigh, me inigh mangɨ,
kantrin igharazimɨn me isɨ kalabus darɨgham.
 
47 “Eghtɨ dughiar abuananamɨn,
kɨ Moapian dabirabim damightɨ a ua deragham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
 
Ikiavɨra Itir God, Moapia kot darɨghasa mɨkemezir akar kaba,
da datɨrɨghɨn gɨfa.

48:1: Aisaia 15:1--16:14; Aisaia 25:10-12; Esekiel 25:8-11; Amos 2:1-3; Sefanaia 2:8-11

*48:6: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

48:7: Dɨboboniba 21:29; Aisaia 46:1-2; Jeremaia 43:12; 49:3

48:9: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.

48:42: Onger Akaba 83:4; Aisaia 7:8