49
Ikiavɨra Itir God
Amonia gasɨghasɨgham
Esekiel 21:28-32; 25:1-7; Amos 1:13-15; Sefanaia 2:8-11Ikiavɨra Itir God, akam Amonian gumazamizibar iti. A kamaghɨn mɨkeme:
 
“Manmaghɨn ami?
Israelia ti otariba puvatɨ, me uan afeziabar nguaziba iniam, a?
Ezɨ men tarazi ti uan nguazir kabar iti, o?
Manmaghsua aser Milkomɨn ziam fer adarasi,
Gatɨn anabamɨn adarazir nguazim ini?
Manmaghsua Amonia ghua
Israelian nguibabar iti?
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkeme:
Bar guizbangɨra kɨ dughiar mam amɨsefe,
egh dughiar kamɨn kɨ apaniba ameghtɨ me izɨ,
Raban nguibam mɨsogham, kar Amonɨn kantrin nguibar ekiam.
Me nguibar kam gasɨghasigham, eghtɨ a pura mɨnezir akuvazibar mɨn ikiam.
Eghtɨ apaniba nguibar ekiamɨn boroghɨra itir nguibabar apongam.
Eghtɨ, Israelia gɨn ua Amonia inizir nguazir kam iniam.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kar nan akam.
 
“Ain nguibar ekiam ikuvigha gɨfa,
kamagh amizɨ, Hesbonɨn nguibar ekiamɨn gumazamiziba, ia pamtemɨn azi.
Ia Raban gumazamiziba, ia uaghan azi.
Apaniba izɨ asem Milkom a inigh, mangɨ kantrin igharazimɨn kalabus datɨgham,
egh an ofa gamir gumaziba ko Amonian gumazir dapaniba sara iniam.
Kamaghɨn amizɨ, ia azirakar korotiar pɨzibar aghuigh, apangkuvir onger akaba bangɨ.
Egh arɨ mangɨ uan dagher azenibar mongegh.
 
“O Amon, nɨ fo, nɨn danganir zariba bar dera,
ezɨ nɨ zurara uabɨ fa, dagher danganir kamɨn otiviba bagha mɨgɨa, egha bar akonge.
Nɨ akaba batozir guivimɨn mɨn iti, nɨ manmaghsua akar kabav gei?
Nɨ uan dagɨaba ko bizibagh nɨghnɨgha, ghaze,
‘Tina izɨ na mɨsogham?’
Ia oragh. Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar itim, kɨ ian Ekiam,
kɨ guizbangɨra mɨgei, kɨ nɨn boroghɨn itir darazi bar me feghtɨ,
me izɨ nɨ damutɨ, nɨ bar atiatigham.
Eghtɨ me ia batueghtɨ,
ia arɨ tintinibar danganibar mangegham.
Eghtɨ ua ia geghuv ia akuvamin gumaziba puvatɨgham.
 
“Eghtɨ gɨn izamin dughiam,
kɨ ua ian dabirabim damutɨ, a ua deragham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”
Ikiavɨra Itir God Idomia gasɨghasɨgham
Aisaia 34:5-17; 63:1-6; Esekiel 25:12-14; 35:1-15; Amos 1:11-12; Obadia 1:1-14; Malakai 1:2-5Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, Idomian gumazamiziba akam men iti.
A kamaghɨn mɨgei:
“Manmaghɨn ami?
Temanɨn Distrighɨn gumazamiziba ti nɨghnɨzir aghuiba ko fofoziba puvatɨ, a?
Ezɨ fofozir gumaziba ti akar aghuibav geir arazim ataki, a?
Men nɨghnɨzir aghuim ko fofozim ovegha gɨfa, a?
Dughiar kɨ arazir kurar ia amiziba bagh ivezir kuramɨn ia ikarvaghamim, kɨ anemɨsevegha gɨfa.
Egh kɨ dughiar bar kuram damightɨ, a Idomia bativam.
Ia Ison ovavir boriba, ia bar ikuvigham.
Kamaghɨn, ia Dedanɨn gumazamiziba, ia nguibam ategh arɨ mangɨ deraghvɨra mongegh.
 
“Gumaziba iza wainɨn ikarɨzir ovɨzir andɨziba isir dughiamɨn,
me ti bar ada isir puvatɨ.
Me maba ataghɨrasi.
Okɨmakɨar gumaziba dɨmagaribar izir dughiamɨn,
me ti bizir me ifongezibara isi.
10  Jenesis 36:8Eghtɨ kɨ ua Ison ovavir boribagh asɨghasɨghamin dughiamɨn,
kɨ ian biziba bar adagh asɨghasigham.
Kɨ ian mogomer danganiba bar adagh asɨghasightɨ,
ia ua mongan kogham.
Ian boriba ko, ian namakaba ko, ian boroghɨra itir darasi,
ia bar moghɨra ikuvigham.
Egh Idomian adarazi bar gevegham.
11 Ia Idomia, ia uan boriba bagh nɨghnɨghan markɨ.
Ian afeziaba arɨghireghtɨ, kɨ uabɨ ian boribar ganam.
Eghtɨ ian amuiba uari, uari isɨ nan dafarim darɨgham.”
 
12 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei, “Kɨ gumazamizir avɨrim ivezir kuram me danɨngam. Osɨmtɨzir ekiaba puvatɨzir darasi, kɨ uaghan me gasɨghasɨgham. Ezɨ Idom, nɨ ghaze kɨ nɨ gitagham, a? Bar puvatɨ. Kɨ nɨ gitaghan kogham. Kɨ uaghan nɨ gasɨghasɨgham. 13 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ guizbangɨra uabɨ uan ziamɨn pɨn arɨgha, kamaghɨn mɨgɨa ghaze, kɨ Bosran nguibam bar pazavɨram a gasɨghasigham, eghtɨ a danganir kɨnimɨn otogham. Eghtɨ igharaz darazir gumazamiziba bizir kɨ Bosran amizir kaba baregh, me atiatingɨva, dɨgavir kuram damigham. Egh me dɨpov akar asuibar Bosran mɨkɨmam. Ezɨ gumazamizir kaba uari akar kurabar uan apanibav kɨmamin dughiamɨn, me kamaghɨn mɨkɨmam, ‘Ia Bosra ikuvizɨ moghɨn ia ikuvigham.’ Kɨ Idomian nguibabara bar dagh asɨghasigham, eghtɨ da ikuvigh mamaghɨra ikiam.”
 
14 Kɨ Jeremaia, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn na mɨgei:
“Kɨ gumazir mam amadazɨ
a ghua akam kantriba bar dar gumazamizibav kɨnigha ghaze:
Ia bar uari akuvagh dɨkavigh mangɨ Idomia mɨsogh.
Ia me mɨsoghsɨ uari akɨrɨghasɨ ikɨ.”
 
15 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Idomɨn kantri mɨgei:
“Idom, nɨ oragh.
Kɨ ian gavgaviba abightɨ, kantrin igharazibar gavgaviba ian gavgavibagh afiragham.
Eghtɨ gumazamiziba bar ian aghuagh
dɨbovir akabar ia mɨkɨm egh akɨrim ragh ia gasaragham.
16 Nɨ ifaghata ghaze, nɨ kantrin igharazibagh amima me puvɨram atiati.
Egha nɨ ti ghaze, nɨ bar dera.
Puvatɨ, nɨ uabɨ fer nɨghnɨzimra nɨ gifari.
Dagɨar gavgavir ekiaba ian nguibar ekiam, dɨvazimɨn mɨn avɨnizɨma,
ia mɨghsɨamɨn bar pɨn mar iti.
Nɨ uan nguibam kuarazir isaba uan mɨkonibar ingarir danganibar an ingari.
Eghtɨ kɨ nɨ gekuightɨ nɨ izighiram.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kar nan akam.”
 
17 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨkeme:
“Idomia ikuvigham,
eghtɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba Idomɨn nguazimɨn izɨ,
bizir kurabar gantɨ, da an ikiam.
Eghtɨ me, me dɨpov akɨ mɨsoribar anɨng,
dɨgavir kuram damigh atiatingam.
18  Jenesis 19:24-25Kɨ fomɨra Sodomɨn nguibam ko Gomoran nguibam ko, nguibar aningɨn boroghɨra itiba saram asɨghasɨki.
Ezɨ da nguibar kɨnibar otifi.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkeme:
Bizir kamra Idomɨn otogham,
eghtɨ gumazitam an ikeghan kogham.
19 Kɨ zuamɨra Idomian nguazimɨn me batuegham,
mati laionba sipsipbagh ami mokɨn.
Laion Jordanɨn Fanemɨn boroghɨn itir ruarir pɨzimɨn ikegha otogha ghua,
sipsipba graziba apa itir danganir aghuimɨn men gɨntɨki.
Ezɨ kɨ gumazitam amɨseveghtɨ,
a nguazir kam gativagh an ganam.
Kɨ kamaghɨn damuamin dughiamɨn,
gumazir manam na ko ga akamɨn uaning mɨsogham?
Ezɨ tina nan mɨn gavgavir kam iti?
Eghtɨ gumazir sipsipbar garir manam na ko apanim damuam?
Bar puvatɨgham.
 
20 “Kɨ gumazamiziba ko boriba uaghan bar me batuegham,
mati laion sipsipba bar me mɨsuegha,
egha men kuaba amɨkɨrvagha zui.
Eghtɨ Idomɨn kantri uabɨ,
kɨ damuamin bizim bagh dɨgavir kuram damigham.
Kamaghɨn amizɨ, ia deraghvɨra kuaribar arigh oragh,
egh bizir Ikiavɨra Itir God Temanɨn nguibar ekiam ko Idomɨn kantri sara damuasa nɨghnɨziba baragh.
21 Idomɨn kantri irɨghamin dughiamɨn,
mɨkɨmkɨzim nguazimɨn otoghtɨ nɨgɨnir ekiam otogham.
Eghtɨ Idomian ararem otogh ekevegh mangɨ,
Ongarir Aghevimɨn tugham.
22 Ia gan! Apaniba Bosran nguibam gasɨghasɨghasa puvɨra izi,
mati isam mɨghegha pɨn ghuavanabogha,
tuigha izaghira asɨzim iniasa avɨziba one.
Eghtɨ dughiar kamɨn, Idomɨn mɨdorozir gumaziba atiatigh okam nɨghnɨgham,
mati amiziba boriba batasa mɨzaziba barasi.”
Ikiavɨra Itir God, Damaskus ivezir kuram a danɨngam
23  Aisaia 17:1-3; Amos 1:3-5; Sekaraia 9:1Ikiavɨra Itir God akam Damaskusɨn nguibar ekiamɨn gumazamizibar iti. A kamaghɨn mɨgei:
 
“Hamat ko Arpatɨn nguibar ekiamningɨn gumazamiziba,
me bativamin bizir kuraba me da baregha, dɨgavir kuram gami.
Me atiatia, nɨrɨzir agorogem sara ikia deragha apiazir puvatɨ.
Me mati ongarir ekiam dɨpɨraghira puv ingara amɨraghirɨgha itir puvatɨ.* Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.
24 Damaskusɨn gumazamiziba ua gavgaviba puvatɨ.
Me mati amizir mam arasa atiatim a gamima an aran ibura.
Me mɨzazir ekiam ko osɨmtɨzim iti,
mati amizim borim batasa mɨzazim isi.
 
25 “Nguibar ekiar kam ziar ekiam itima, kɨ bar a gifonge.
Ezɨ kɨ datɨrɨghɨn ikiangsɨzim ia ganɨdi:
Ia nguibar kamɨn itir gumazamiziba arɨ mangɨ.
Apaniba otivigha izi.
Ia ikian markɨ!
26 Kɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim, kɨ guizbangɨra mɨgei:
Dughiar kamɨn apaniba Damaskusɨn gumazir igiabav sueghtɨ,
me arɨghirɨva, tintinibar uari akuvir danganibar irɨv ikiam.
Eghtɨ apaniba bar moghɨra Damaskusɨn mɨdorozir gumazibav sueghtɨ,
me arɨghiregham.
27 Kɨ Damaskusɨn nguibam avɨnizir dɨvazim avim a datɨghtɨ,
avir kam uaghan Atrivim Benhadatɨn dɨpenir gavgavim uaghan an isigham.”
Ikiavɨra Itir God Kedar ko Hasor, ivezir kuram aning danɨngam
28 Ikiavɨra Itir God, Kedarɨn ikɨzim ko Hasorɨn nguazimɨn aven itir distrighbar adarazi akam men iti. Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar me mɨsogha me dɨkabɨragha gɨfa. God datɨrɨghɨn kamaghɨn Kedarian apanibav gei:
 
“Ia dɨkavigh mangɨ Kedarian mɨsogh.
Ia aruem anadi naghɨn itir gumazamizir kaba bar me agɨfagh.
29 Egh men purirpeniba ko sipsipba ko,
purirpenibar iniba ko, men bizir maba saram ater mangɨ.
Egh uaghan men kamelba inigh mangɨ.
Egh kamaghɨn men dɨm:
Bizir ia damutɨ ia atiatingamim, a bar danganibar iti.”
 
30 Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn Hasorɨn gumazamizibav mɨgei,
“Babilonɨn Atrivim Nebukatnesar, a ia gasɨghasɨghasa nɨghnigha gɨfa.
Kamaghɨn amizɨ, ia ivemar saghon mangegh, deraghvɨra mongegh.”
 
31 Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Babilonia mɨgei:
“Ia dɨkavigh mangɨ,
gumazamizir deraghavɨra ikia bizitam bagha nɨghnɨzir puvatɨzibav sogh.
Men nguibam dɨvaziba puvatɨ.
Kantrin gavgavir tam men boroghɨn itir puvatɨ.
Me uarira iti.
32 Ia men kamelba ko men bulmakauba ko sipsipba inigh.
Gumazir pura gumazamiziba puvatɨzir danganimɨn ikia, egha uan dapanir dakurir arɨzibagh isiba,
kɨ me batueghtɨ me tintinibar mangegham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ apaniba ia damightɨ,
ia tintinibar danganiba bar dar otivightɨ,
Hasor bar dughiar kuram batogham.
33 Eghtɨ Hasor afiar atiabar danganimɨn mɨn otogham,
egh a ikuvigh mamaghɨra ikiam.
Eghtɨ nguibar kam pura ikiam.
Gumazamiziba ua an puvatɨgham.”
Ikiavɨra Itir God, Elamɨn kantri gasɨghasigham
34 Ikiavɨra Itir God, akam Elamɨn kantrin gumazamizibar iti. Ezɨ Sedekaia Judan atrivimɨn otozir dughiamra, God akar kam maghɨra a isa uan akam inigha izir gumazim Jeremaia ganɨngi:
 
35 Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar itim,
a kamaghɨn mɨgei:
“Barir pim, a mati Elamɨn kantrin agharim,
ezɨ me apaniba dɨkabɨnasa bar gavgafi.
Eghtɨ kɨ men barir piba apɨrarigham.
36 Kɨ nguazir kamɨn danganiba bar apanibar afeghtɨ,
me tintinibar izɨ Elamia mɨsogham,
mati amɨnir gavgaviba iza me gasɨghasɨki.
Ezɨ kɨ me batueghtɨ,
me tintinibar danganiba bar dar mangɨ,
eghtɨ Elamɨn gumazamiziba tintinibar kantriba vaghvagh dar ikiam.
37 Apaniba izɨ Elamia mɨsoghtɨ me arɨghiramin dughiam,
kɨ me damightɨ me foghɨva, bar puvɨram atiatigham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ uan anɨngagharim akakaghsɨ,
bizir bar kuram damightɨ, an Elam batogham.
Egh kɨ mɨdorozir gumazibar amightɨ,
me, me mɨsogh men agɨntɨgh mangɨtɨ,
me bar arighireghamin dughiamɨn tugham.
38 Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ uan atrivir dabirabim Elam datɨgh, me gativagham.
Egh kɨ men atrivim ko an gumazir dapaniba sara mɨsoghɨrarɨgham.
 
39 “Egh dughiar abuananamɨn, kɨ Elamian dabirabim akɨrightɨ,
a ua deragh otogham.
Kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ mɨkemegha gɨfa.”

49:1: Esekiel 21:28-32; 25:1-7; Amos 1:13-15; Sefanaia 2:8-11

49:7: Aisaia 34:5-17; 63:1-6; Esekiel 25:12-14; 35:1-15; Amos 1:11-12; Obadia 1:1-14; Malakai 1:2-5

49:10: Jenesis 36:8

49:18: Jenesis 19:24-25

49:23: Aisaia 17:1-3; Amos 1:3-5; Sekaraia 9:1

*49:23: Hibrun akam deragha mɨgɨrɨgɨar kamɨn mɨngarim abɨghizir puvatɨ.