2
Jona osirimɨn aven ikia egha God ko mɨgei
Egha Jona osirimɨn navimɨn aven ikia uan Ikiavɨra Itir God ko mɨgei.
 
1 Samuel 30:6; Onger Akaba 18:4-6; 22:24A ghaze, “O Ikiavɨra Itir God, kɨ osɨmtɨzim ikia nɨn dei,
ezɨ nɨ nan akuragh, nan dɨmdiam barakigh.
Kɨ Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibar kuramɨn ikia, nɨn diava arai.
Ezɨ nɨ nan ararem baraki.
Onger Akaba 42:7; 88:6Nɨ na akunizɨ kɨ ongarir dɨkɨnim giraghu.
Kɨ guizbangɨra bar ongarir dɨkɨnimɨn iti.
Ezɨ ongarim bar na avara.
Ongarim na gisɨn dɨpɨraghira zui.
1 Atriviba 8:38; Onger Akaba 31:22Kɨ kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
‘Nɨ na batoghezɨ, kɨ nɨ ko ikian kogham.
Kɨ ti ua nɨn Dɨpenimɨn ganan kogham.’
Onger Akaba 69:1; Azir Akam 3:54Kɨ ongarimɨn aven iraghu, egha kɨ avɨghazi.
Ezɨ ongarim bar na avara.
Ongarimɨn aghuir tevseviba
bar nan dapanim agɨragɨri.
Kɨ ongarimɨn itir mɨghsɨaba bar dar apengan iraghu.
Danganir kurar kam bar nan suiragha bar na ikiagharɨki.
Ezɨ Ikiavɨra Itir God, nɨ nan God, nɨ uam na ini.
Ezɨ kɨ danganir kuram ategha angamɨra nɨ ko iti.
Onger Akaba 18:6Ekiam, kɨ ovengamin moghɨn uabɨ gɨnɨghnɨgha,
egha nɨ gɨnɨghnɨsi.
Kɨ nɨ ko mɨgeir mɨgɨrɨgɨar kam nɨn Dɨpenir ekiar zuezimɨn nɨ batozɨ,
nɨ na baraki.
Gumazir maba gavgaviba puvatɨzir marvir guabar ziaba fe.
Gumazir kaba arazir nɨn gɨn zuim ataki.
Ezɨ kɨ uabɨ, ighiam bangɨva nɨn ziam fɨva
asɨzitam mɨsuegh ofa isɨ nɨ danɨngasa.
Bizir kɨ nɨ ko akam akɨrigha gɨvaziba, kɨ dar amuam.
O Ikiavɨra Itir God, nɨ uabɨra en akurvazima,
e angamɨra nɨ ko iti.”
 
10 Ezɨ Ikiavɨra Itir God osirim mɨkemezɨma, a ghua dadarimɨn Jonan miki.

2:2: 1 Samuel 30:6; Onger Akaba 18:4-6; 22:24

2:3: Onger Akaba 42:7; 88:6

2:4: 1 Atriviba 8:38; Onger Akaba 31:22

2:5: Onger Akaba 69:1; Azir Akam 3:54

2:7: Onger Akaba 18:6