Jona Godɨn akam Niniven anekuri
3
(Sapta 3--4)
Jona Niniven zui
Ezɨ Ikiavɨra Itir God, uam akam Jona ganɨga ghaze, “Nɨ dɨkavigh, Niniven nguibar bar ekiamɨn mangɨ. Akar kɨ nɨ ganɨdim, nɨ a isɨ gumazamizir nguibar kamɨn itiba, an gun me mɨkɨm.”
Ezɨ Jona Ikiavɨra Itir Godɨn akam baregha, dɨkavigha Niniven zui. Ninive a nguibar bar ekiam. Nɨ nguibar kam fagh vongɨn otivsɨ, aruer 3plan anebigh mangam. Matyu 12:41; Luk 11:32Ezɨ Jona dɨkavigha nguibar ekiar kamɨn averiamɨn ghuava, aruer vamɨran darorim gamua, kamaghɨn pamtemɨn gumazamizibar dɨa ghaze, “40plan dughiaba gɨvaghtɨma, Ninive bar moghɨra ikuvigham.”
Ezɨ Niniven gumazamiziba Godɨn akar kam nɨghnɨzir gavgavim an ikia, egha kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “E dagheba ategham. E bar moghɨra, gumazir dapaniba ko gumazir kɨniba uaghara, e azir korotiabar aghuigh, egh uan azirakar kam akaghtɨ, God fogh suam, e guizbangɨra navibagh iragha gɨfa.” Egha me mɨkemezɨ moghɨn, ami. Ezɨ mɨgɨrɨgɨar kam Niniven atrivim batozɨ, an oregha uan Atrivir dabirabim ataki. Egha a uan atrivimɨn korotiar aghuiba suegha, ada arigha azirakar korotiaba aghui, egha averenim gisɨn aperaghav iti, egha kamaghɨn uabɨ Godɨn akagha ghaze, a uan navim gɨra.
Egha atrivim Niniven gumazamiziba bar me bagha akaba amangi. Egha kamaghɨn mɨgei, “Kar kɨ, uan gumazir dapaniba ko en akam. Ia bar moghɨra dagheba atakigh. Ia gumazamiziba, ko, uan bulmakauba ko, sipsipba ko, ia dɨpatam ko, daghetam aman bar markɨ. Ia bar moghɨra azirakar korotiabar aghuigh, egh uan bulmakauba ko sipsipba azirakar korotiaba uaghan me gikegh. Egh ia mɨghɨghvɨra God ko mɨkɨm, egh ia amir arazir bar kuraba ko pura uariv sogha ariaghirir arazim, ia bar moghɨra da atakigh. E kamaghɨn damightɨma, God ti ua uan nɨghnɨzim giragh, egh uam ataran koghtɨ, e ovengan kogham.” 10  Ua Me Ini 32:14; 1 Atriviba 21:27-29; Jeremaia 18:8; Amos 7:3; 7:6Egha me uan arazir kuraba ataki, ezɨ God me amizir arazir kamɨn gani. Egha uan nɨghnɨzim giragha, bizir kurar a Niniven gumazamizibar amuasa mɨkemezim, an a gamizir puvatɨ.

3:4: Matyu 12:41; Luk 11:32

3:10: Ua Me Ini 32:14; 1 Atriviba 21:27-29; Jeremaia 18:8; Amos 7:3; 7:6