4
God apangkuvim iti, ezɨ Jona Godɨn atari
Jona, Ikiavɨra Itir God, Niniven gumazamizibar apangkuvizir arazir kamɨn osemegha, navim an ikufi. Ua Me Ini 34:6-7; Joel 2:13Egha a kamaghɨn Ikiavɨra Itir God ko mɨgɨa ghaze, “Ekiam, nɨ nan akam barakigh. Kɨ tɨghar nguibam ataghɨraghamin dughiamɨn, kɨ fo, arazir nɨ amizir kam nɨ a damuam. Kamaghɨn amizɨ, kɨ arɨ mangasa, egha ara Tarsisɨn zui. Kɨ fo, nɨ gumazamiziba bar me gifongegha, bar men apangkufi. Egha nɨ zuamɨrama atarir pu. Puvatɨ. Nɨn apangkuvim bar moghɨram en ekefe. Egha nɨ zurara uan nɨghnɨzim gɨghasa ifongeghavɨra ikia, egha gumazamizibar arazir kuraba ikarvazir puvatɨ. 1 Atriviba 19:4Aria, Ikiavɨra Itir God, nɨ ikɨrɨmɨrir kɨ datɨrɨghɨn itim agɨfagh. Kɨ oveghtɨ, kamaghɨn deragham. Kɨ oveghan koghtɨ, kamaghɨn ti deraghan kogham.”
Ezɨ Ikiavɨra Itir God an akam kamaghɨn a ikaragha ghaze, “Jona, adarir arazir nɨ amir kam a deras, o? Bar puvatɨ!”
Ezɨ Jona nguibar ekiam ategha ghua aruem anadi naghɨn apera. Egha a purirpenir mamɨn ingarigha an aven aperaghav iti. Egh an an ikɨ nguibar ekiamɨn ganasa, bizir tizimram a bativam. Ezɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgavim, kamaghɨn Jona gɨnɨghnɨsi, aruem an mɨkarzim dapongan koghtɨma a deravɨra ikiam. Kamaghɨn, a ruarimɨn ikarɨzir mam gamizɨma an aghua, Jonan purirpenimɨn ava Jona avara. Ezɨ Jona ikarɨzir kam bagha bar akonge. Ezɨ amɨnim tirazɨ amɨmzaraghan mɨzaraghara, God apizir kurar mam amadazɨma, a ikarɨzir kam bagha izegha anemezɨ, ikarɨzim mɨsɨngi. Ezɨ gɨn aruem anadima, God amɨnir bar puvɨra feim amadazɨma, an aruem anadi naghɨn izi. Ezɨ aruem Jonan dapanim gaboi, an damaziba an sɨrima a irasava ami.
Ezɨ Jona kamaghɨn nɨghnɨgha God mɨgei, “Kɨ aremeka. Kɨ aremeghtɨ, kamaghɨn deragham. Kɨ aremeghan koghtɨ, kamaghɨn deraghan kogham.”
Ezɨ God kamaghɨn Jona mɨgei, “Ikarɨzir kam mɨsigha gɨvazɨma, nɨ atari. Nɨn adarim ti arazir aghuim, o? Bar puvatɨ.”
Kamaghɨn amizɨ, Jona bar God basemegha ghaze, “Guizbangɨra, nan adarim arazir aghuim. Nan adarim bar ekefe, a na damightɨ, kɨ aremeghtɨ deragham.”
10 Ezɨ Ekiam kamaghɨn a mɨgei, “Ikarɨzir kam dɨmagarir vamɨran aghuava ekefe, egha dɨmagarir igharazimɨn a mɨsɨngi. Nɨ tong an ingarizir puvatɨ, egha nɨ a gamizɨ an ekevezir puvatɨ. Egha bar bizir muziarir kam, nɨ an apangkufi. 11 Kɨ uaghan apangkuvir ekiam Niniven nguibar bar ekiamɨn iti. An aven, arazir kuratam gamizir puvatɨzir borir avɨriba iti, men dɨbobonim 120 tausen gafira. Egha uaghan bulmakaun bar avɨriba iti.”

4:2: Ua Me Ini 34:6-7; Joel 2:13

4:3: 1 Atriviba 19:4