Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Maikan Akɨnafarim
O
Maika
Akar faragha zuim
Godɨn akam inigha izir gumazim Maika, Godɨn akam inigha izir gumazim Aisaian dughiamɨn, a uaghan Godɨn akam akuri. Ezɨ Aisaia Jerusalemian gumazim, egha an akam isa gumazir aruabav kɨri. Akam inigha izir gumazim Maika, a Judan nguibar dozir mam Moresetɨn ize. A kamaghɨn gumazamizibav gei, me akɨrim God gasaragha arazir aghuiba ataki, kamaghɨn amizɨ, a mɨzazim me gasam.
Maika inigha izezir akar mabar tongɨn, akar dɨkɨrɨzir aghuir maba uaghan iti. A ghaze, God gɨn bar deraghvɨra uan gumazamizibar amuam. A Devitɨn ikɨzimɨn gumazitam amɨseveghtɨma, an arazir aghuibar gɨn mangɨ me gativagham.
Maikan akar otevir mam, akam inigha izir gumazir avɨriba mɨkemezir akabar mɨngaribar mɨrara ghu. Akar kam kamakɨn, “Ikiavɨra Itir God arazir aghuibar e mɨkemegha gɨfa, eghtɨ e arazir aghuir a ifongezir kabara damu: E guizɨn arazibara damuam, egh igharaz darazir apangkuvir arazim gifongegh, egh e uari abɨn uan Godɨn apengan ikɨ, anarɨra gɨn mangam.” Akar kam, Maika 6:8ɨn iti.
God ivezir kuram isɨ uan gumazamizibar anɨngam
1
(Sapta 1--2)
2 Atriviba 15:32-38; 16:1-20; 18:1--20:21; 2 Eghaghaniba 27:1-7; 28:1-27; 29:1--32:33Fomɨra Atrivim Jotam ko, Atrivim Ahas ko, Atrivim Hesekia me vaghvagha Judan gumazamizibagh ativagha men atrivibar ikezir dughiabar, Ikiavɨra Itir God mɨgɨrɨgɨar kam isa Maika ganɨngi, Maika a Moresetɨn nguibamɨn gumazir mam. Ikiavɨra Itir God Samarian nguibar ekiam ko, Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn otivamin bizibar gun Maika mɨgei.
God jasɨn mɨn izɨ mɨzazim Samaria ko Jerusalemia danɨngam
Ia kantriba bar dar gumazamiziba, ia deraghvɨra akar kam baragh!
Ia nguazimɨn itir gumazamiziba, ia deraghvɨra kuariba arigh Ikiavɨra Itir Godɨn akam baragh!
Ikiavɨra Itir God, ian Ekiam, a ia isa kot gatɨgha gɨfa.
Ezɨ ia deravɨram oragh.
Ekiam uan Dɨpenimɨn ikia mɨgɨrɨgɨar kam gami.
Ia gan! Ikiavɨra Itir God uan Nguibar Aghuim ategh izasa.
A izighirɨ mɨghsɨabagh isɨn daruam.
Eghtɨ mɨghsɨaba an suemningɨn apengan dɨpabar mɨn otivigham,
mati kendel isia amera izaghira dɨpamɨn mɨn emɨri.
Mɨghsɨar kaba, irɨ danganir zaribar otivigham,
eghtɨ dagɨaba poghpogh izighirɨ,
mati dɨpam mɨghsɨabar ikegha ivemara izaghiri.
 
Israelia, me Godɨn akam batuegha arazir kuram gami,
kamaghɨn amizɨ, bizir kaba bar me bativam.
Israelia akam batozir arazir kam, kar ten osɨmtɨzim?
Samariaba, kar ian osɨmtɨzim.
Ezɨ Judaba asebar ziaba feir arazir kam, kar ten osɨmtɨzim?
Jerusalemia, kar ian osɨmtɨzim.* Samarian nguibar ekiam, a kantri Israelɨn nguibar ekiar mam. Ezɨ Jerusalemɨn nguibar ekiam, a kantri Judan nguibar ekiar mam.
Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God ghaze,
“Kɨ Samarian nguibar ekiam gasɨghasigh,
an mɨzumzuiariba azenan dar pozim mɨkɨnigham.
Eghtɨ a wainɨn biar igiaba oparamin danganimɨn mɨn otogham.
Kɨ an dɨpeniba bar da apɨrarightɨ, da dagɨar muziaribar otivigh ikiam.
Eghtɨ dagɨar muziarir kaba irɨ poghpogh danganir zarimɨn magɨrɨ,
dɨpenibar danganir faragha ikeziba avaraghan kogham.
Eghtɨ kɨ asebar marvir guaba abɨghɨrarigh, da isɨ avimɨn da kunigham.
Eghtɨ marvir guar kaba bizir mɨzumzuiarir pozim mɨkɨnizibar mɨn otivigham.
Samariaba akɨrim ragha God gasaragha aser kabar ziaba fe,
mati amizim uan pam ategha gumazir igharaziba ko tintinibar akui.
Bizir kam bangɨn, igharaz darazi izɨ Samariaba abɨnigh,
bizir me arazir kuram gamua iniziba, me me da, bar ada inigham.
Bizir kaba me da inigh kantrin igharazibar mangegh da isɨ uan asebar anɨngam.”
 
Ezɨ Maika kamaghɨn mɨgei:
“Bizir kaba otivam, eghtɨ nan navim bightɨ kɨ aziam.
Kɨ uan osɨmtɨzir kam akakaghsɨ dagarir asuabar aghuan kogham,
kɨ pura inir kurar bɨbɨziba ikiam.
Egh kɨ afiar atiabar mɨn arongam.
Egh kɨ ponemɨn mɨn arangam.
Eghtɨ Samarian gumazamizibar osɨmtɨzim,
mati mɨdir puvatɨzir duaba.
Eghtɨ Judaba, uaghan kamaghɨra mɨzazim iniam.
Jerusalem, kar nan gumazamizibar nguibam,
a mɨzazim iniamin dughiam uaghan bar roghɨra izi.”
Apaniba Jerusalemɨn boroghɨra ize
10 Getɨn nguibamɨn itir gumazamiziba, me en apaniba, ezɨ ia kamaghɨn me mɨkɨman markɨ,
God e gasɨghasɨki,
me ian gantɨ, ia azenara azian markɨ.
Ia Bet Leafran adarasi, ian naviba osemeghtɨ ia azi,
nguazim gɨpoghpogh, an mɨneziba uan mɨkarzibar aghu. Bet Leafran nguibar ekiam ko nguibar igharaziba ko nguazir ves 10-15ɨn itiba, da Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn boroghɨn iti. Apaniba Jerusalemɨn mɨsoghsɨ mangɨ nguazir kam ko nguibar kamɨn otogh mangam. Gumazir maba ghaze, akam inigha izir gumazim Maika ti akar kam, pura ikararer dɨbovir akabar a gamua ziar kam a gatɨ. Hibrun akamɨn ziar kam, Bet Leafra mong kamaghɨn ghu, “Nguazir menemeniar dɨpenim.” Kamaghɨn amizɨ, akam inigha izir gumazim kamagh me mɨgɨa ghaze, me nguazir mɨnemeniam uan mɨkarzibar aghuam. Ziar kam Sanan (a ves 11ɨn iti) a mong ziar kamɨn mɨn ghu “Anetaki.” Ezɨ akam inigha izir gumazim men mɨgɨa ghaze, me uan nguibar kam ategham. Akam inigha izir gumazim uaghan ziar igharazir maba kamaghɨra ikararer dɨbovir akabar da gei. Ezɨ Hibrun akam danganir maba me deragha dar mɨngariba abɨghizir puvatɨ.
11 Ia Safirɨn nguibamɨn gumazamiziba, ia bibiabara ikɨva aghumsɨgh,
kalabuziar gumazamizibar mɨn kantrin igharazimɨn mangɨ.
Ia Sananɨn nguibamɨn gumazamizibar atiatigh, nguibam ategh
azenan izan kogham.
Ia oraghtɨ, Beteselɨn nguibamɨn adarazi arangtɨ ia fogh,
mongamin danganitam kagh itir puvatɨ. Hibrun akamɨn me akamɨn mɨngarim kagh deragha anebɨghizir puvatɨ.
12 Ikiavɨra Itir God Jerusalem gasɨghasɨghamin dughiam bar roghɨra ize,
kamaghɨn amizɨ, Marotɨn nguibamɨn adarazir naviba bar osemegha,
uarir akurvaghasa gumazamiziba bagha pura mɨzua iti.
13 Ia Lakisɨn nguibamɨn adarasi, ia Israelian arazir kurabar gɨn ghua,
Jerusalemia gamizɨ, me arazir kuram gami.
Kamaghɨn amizɨ, ia karisba inigh
hoziar bar puvɨra ivemaribagh ikegh aregh.
14 Ia Judaba, ia Moreset Getɨn nguibamɨn apangkufigh.
Ia gantɨ, igharaz darazi a inightɨ, a ua ian nguibam gavaghan kogham.
Eghtɨ Aksipɨn nguibamɨn adarasi,
Israelian atrivibar akuraghan kogham.
 
15 Ezɨ ia Maresan nguibamɨn adarasi, Ikiavɨra Itir God,
ia isɨ ian apanibar dafarim datɨghtɨ,
me ian nguibam inigham.
Eghtɨ Israelian gumazir dapaniba arɨ mangɨ,
Adulamɨn dagɨar toribar aven muegham.
16 Egh apanir kaba ian borir ia bar ifongeziba inigh mangegham.
Kamaghɨn amizɨ, ia me bagh nɨghnɨgh azi,
egh uan dapanir arɨzibagh isegh dapanir tuziba ikiam.

1:1: 2 Atriviba 15:32-38; 16:1-20; 18:1--20:21; 2 Eghaghaniba 27:1-7; 28:1-27; 29:1--32:33

*1:5: Samarian nguibar ekiam, a kantri Israelɨn nguibar ekiar mam. Ezɨ Jerusalemɨn nguibar ekiam, a kantri Judan nguibar ekiar mam.

1:10: Bet Leafran nguibar ekiam ko nguibar igharaziba ko nguazir ves 10-15ɨn itiba, da Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn boroghɨn iti. Apaniba Jerusalemɨn mɨsoghsɨ mangɨ nguazir kam ko nguibar kamɨn otogh mangam. Gumazir maba ghaze, akam inigha izir gumazim Maika ti akar kam, pura ikararer dɨbovir akabar a gamua ziar kam a gatɨ. Hibrun akamɨn ziar kam, Bet Leafra mong kamaghɨn ghu, “Nguazir menemeniar dɨpenim.” Kamaghɨn amizɨ, akam inigha izir gumazim kamagh me mɨgɨa ghaze, me nguazir mɨnemeniam uan mɨkarzibar aghuam. Ziar kam Sanan (a ves 11ɨn iti) a mong ziar kamɨn mɨn ghu “Anetaki.” Ezɨ akam inigha izir gumazim men mɨgɨa ghaze, me uan nguibar kam ategham. Akam inigha izir gumazim uaghan ziar igharazir maba kamaghɨra ikararer dɨbovir akabar da gei. Ezɨ Hibrun akam danganir maba me deragha dar mɨngariba abɨghizir puvatɨ.

1:11: Hibrun akamɨn me akamɨn mɨngarim kagh deragha anebɨghizir puvatɨ.