2
Gumazir arazir kurabar gumazir onganarazibagh amiba, God me gasɨghasɨgham
Ia gumazir dɨmagaribar akui puvatɨgha, arazir kurabar amuasa nɨghnɨgha itiba,
amɨnim tirazɨ arazir kurar kam damuamin tuavim otozɨ, ia zuamɨrama a gami.
Ia kamaghɨn amir gumazamiziba iavzika!
Ia bar ikuvigham.
Ia gumazamizibar azenibar gara dagh ifuegha purama da isi darasi.
Egha ia men dɨpenibar gara dagh aguava pura da isi.
Ia ifavaribagh amuva,
gumazamizibar nguaziba ko, biziba ko, dɨpenibar okei darasi.
 
Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Ia oragh! Kɨ ia gasɨghasɨghasa nɨghnɨsi,
eghtɨ ia arɨ mangamin tuaviba puvatɨgham.
Dughiar kurar kam ia batoghtɨ ia ganigh fogham,
egh ia ua gɨn, uan ziaba fɨsɨ kamaghɨn damuan kogham.
Ia bativamin bizir kaba otivtɨ,
gumazamiziba ia geghan akam ia gasɨ ia mɨkɨmam.
Egh me kamaghɨn azirakar ighiar amɨrizibar amuam:
‘E bar moghɨra bar ikufi.
Ikiavɨra Itir God, en nguazim inigha en apanir igharazibagh anɨngi.
Gumazir kaba e inigha ghua
nguazir igharazimɨn e isa kalabus gatɨ.
Maia! A datɨrɨghɨn manmaghɨn
en nguazir, e da inizim ikarvagh e damuam?’ ”* Hibrun akamɨn me akamɨn mɨngarim kagh deragha anebɨghizir puvatɨ.
 
Kamaghɨn amizɨ, ia Ikiavɨra Itir Godɨn gumazamiziba, ia gɨn ua izɨ uari akuvagh,
nguazim abigh uari danɨngɨsɨ, a bagh satu gikarangamin dughiam,
ia gumazir arazir kurabagh amiba,
ian ovavir boriba nguazir otevir katam inighan kogham.
 
Ezɨ gumazamiziba kamaghɨn na mɨgɨa ghaze,
“Nɨ kamaghɨn garir akabar gun e mɨkɨman markɨ.
E nɨn akaba baraghan aghua.
God e gasɨghasɨghan koghtɨ, e aghumsɨghan kogham.”
 
Ia Jekopɨn ovavir boriba, ia ghaze,
Ikiavɨra Itir Godɨn apangkuvim ia ko ikɨvɨra ikiam, a?
Egh bizir kuratamɨn ia damighan kogham, a? Puvatɨ.
Ikiavɨra Itir God ghaze,
gumazir nan damazimɨn arazir aghuibagh amiba,
kɨ nɨmɨra me mɨgei.
 
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn gumazir kabav gɨa ghaze,
nan gumazamiziba, ia apanibar mɨn me gami.
Men marazi mɨdorozim gamigha uamategha uan dɨpenibar izegha ghaze,
e deragha uamategha izegha avughsi.
Ezɨ puvatɨ, ia ghua me azenan azuir korotiaba men akɨragharibar da adangi. Hibrun akamɨn me akamɨn mɨngarim kagh deragha anebɨghizir puvatɨ.
Egha ia nan gumazamizibar tongɨn itir amizir odiariba,
ia men dɨpenir me ifongeziba bagha me batosi.
Egha kɨ men boriba, gɨn me danɨngamin bizir aghuiba,
ia men tuavim apɨrigha da okemegha gɨfa.
10 Ia gumazir arazir kurabagh amua nan damazimɨn zuezir puvatɨziba,
ia kagh deravɨra ikiamin danganir aghuiba puvatɨgham.
Kɨ bar pazavɨra ia gasɨghasigham.
Kamaghɨn amizɨ, ia dɨkavigh mangɨ.
 
11 Eghtɨ akam akurir gumazitam ti gumazir kurar kaba bagh izɨ,
wainɨn dɨpar onganiba ko dɨpar onganir igharazibar akar ifavaribar mɨkɨm suam,
“Kɨ guizɨn kamaghɨn mɨgei, ia wain ko dɨpar onganir avɨriba ikiam,”
gumazir kurar kaba, ti gumazir akam inigha izir kam bar a gifuegham.
Ikiavɨra Itir God uamategh uan gumazamiziba iniam
12 Ikiavɨra Itir God ua kamaghɨn Jekopɨn ovavir boribav gɨa ghaze,
“Kɨ uamategh Israelian gumazamizir itir varazira ua me akuvagham.
Egh mati gumazim sipsipba inigha iza dɨvazimɨn aven me akuvi moghɨn,
kɨ ua me akuvagham.
Eghtɨ me kalabusɨn dɨpenibar tiar akabar uari akuvam.
Eghtɨ gumazamiziba ua ian nguazim bar a gizɨvagham,
mati sipsipɨn avɨrim grazir aghuir avɨribar tongɨn ikia ada api.”
 
13 Ikiavɨra Itir God uan gumazamiziba kalabusɨn me fɨrigh,
me inigh azenimɨn izam.
Eghtɨ me kalabuziar dɨvazibar tiar akaba akar azenan izɨtɨ,
men Atrivim a Ikiavɨra Itir God, a uabɨ men faragh mangam.

*2:4: Hibrun akamɨn me akamɨn mɨngarim kagh deragha anebɨghizir puvatɨ.

2:8: Hibrun akamɨn me akamɨn mɨngarim kagh deragha anebɨghizir puvatɨ.