God gumazamizibar araziba akɨr, deragh me damuam
3
(Sapta 3--5)
Maika Israelian gumazir dapanibar atari
Kɨ ghaze:
“Ia oragh, ia Jekopɨn ovavir boribar gumazir dapaniba, ia Israelian gumazir aruaba,
ia arazir aghuibagh nɨghnɨgh da bagh ingar.
Ia arazir aghuir kamɨn aghuagha arazir kuram bagha bar ifonge.
Ian arazir kaba mati, ia nan gumazamizir angamɨra itibar iniba aghora da mɨsi.
Egha men agharibar itir tuziba aghora da mɨsefi.
Ian arazir kaba mati ia nan gumazamizibar iniba mɨsa men aghariba apɨragharɨgha
dagh asegha, men tuziba aghoraghsua da api.
Ia mati, me mɨnem daghuasa asɨzir tuzir agharibar itiba aghoraghsuegha
da mɨnem gaghui.
Eghtɨ dughiatam gɨn izɨtɨ, ia akurvazim bagh Ikiavɨra Itir Godɨn arangtɨ,
a ia bareghan kogham.
Ia arazir kurabagh ami, kamaghɨn amizɨ, a ian azangsɨziba bareghan kogham,
mati a uan guam ian modo.”
 
Godɨn akam inigha izir gumazir maba,
deragha nan gumazamizibagh amir puvatɨ.
Eghtɨ tav dagheba me danɨngtɨ, me a ko akaba akɨr suam,
a dughiar aghuibar ikiam.
Puvatɨ, kar me a gifari.
Eghtɨ gumazamiziba dagheba me danighan kogham, eghtɨ me akar atiatibav kɨm ifar suam,
men apaniba izɨ me gasɨghasɨgham.
Ezɨ Ikiavɨra Itir God, akam inigha izir gumazir kabav gɨa ghaze,
“Ia nan gumazamizibagh ifari,
kamaghɨn amizɨ, kɨ ian anogoreghtɨ,
ia ua irebamɨn mɨn gari bizibar ganan kogham,
egh dar mɨngariba abɨghan kogh,
egh ia gɨn otivamin bizibagh foghan kogh, dav kɨman kogham.
Ia aruem iraghugha gɨvagha amɨnim pɨrizɨ moghɨn,
ian dughiaba gɨvagham.”
Eghtɨ akam inigha izir gumazir gɨn otivamin bizibar gara dav geir kaba,
me aghumsigh naviba men ikuvigham.
Men arazir kurar kam bangɨn, God men azangsɨziba baraghan kogh,
bizir me ganamin kabar amutɨ,
da otivan kogham.
 
Ezɨ ko, Ikiavɨra Itir Godɨn Duam gavgavim na ganɨngi,
egha guizɨn arazim damuasa nɨghnɨzim isa na ganɨngi.
Egha Israelian arazir kuraba bar dar gun me mɨkɨmasa gavgavim na ganɨngi.
Eghtɨ kɨ Jekopɨn ovavir boribar arazir akaba batozimɨn gun me mɨkɨmam.
 
Ia Jekopɨn ovavir boribar gumazir dapaniba deragh na baragh,
ia guizɨn arazibar aghua.
Ia Israelian gumazir aruaba, ia arazir aghuibagh irazɨ,
da ghua arazir kurabar mɨn otifi.
10 Ia uari bagha Saionɨn nguibamɨn dɨpenir aghuir avɨriba ingarasa,
gumazamizibav sozi me ariaghiri.
Ia guizɨn arazimɨn aghuagha, onganarazibagh amir gumazamiziba abɨragha men ghuzim ingegha
ghaze, kar Ikiavɨra Itir Godɨn nguibam Jerusalem,
e anesarazɨ a tugha gavgafi.
11 Ezɨ Jerusalemɨn gumazir dapaniba kotɨn dughiamɨn, gumazamizibar amamangatɨzɨ,
me modogha dagɨaba me givezegha me gakaghorima,
me paza kotiaba tuisɨsi.
Ezɨ ofa gamir gumaziba, gumazibar amamangatɨghtɨ me dagɨaba me danɨngtɨ,
me Godɨn Akar Gavgavibar mɨngariba abɨgh me mɨkɨmam.
Ezɨ akam inigha izir gumaziba uaghan ghaze, me dagɨaba inighɨva,
akar mogomebar mɨngariba deragh da abɨgham.
Jerusalemɨn gumazir ekiar kaba bar, me kamaghɨn amua ghaze,
“Ikiavɨra Itir God e ko iti. Ezɨ bizitam e gasɨghasighan kogham.”
 
12  Jeremaia 26:18Kamaghɨn amizɨ, ia gumazir dapaniba ko ofa gamir gumaziba ko akam inigha izir gumaziba,
ia amizir osɨmtɨzir kaba bangɨn, God Jerusalem gasɨghasɨgham.
Eghtɨ Jerusalemɨn biziba bar ikuvigham, egh mɨnezir pozimɨn otogham.
Eghtɨ Saion nguazir kɨnimɨn mɨn ikɨtɨ, gumaziba an dagher azenibar ingaram.
Eghtɨ Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim iti naghɨn mɨghsɨar kam,
ruarim a batogham.

3:12: Jeremaia 26:18