4
Ikiavɨra Itir God uan gumazamiziba bar men atrivimɨn ikiam
(Aisaia 2:1-4)
Gɨn otivamin dughia tamɨn,
mɨghsɨar Ikiavɨra Itir Godɨn Dɨpenim tughav itim,
ziar bar ekiam iniam.
Egh a pɨn mar ikɨ mɨghsɨar igharaziba bar dagh afiragham.
Eghtɨ Kantrin Igharazibar Gumazamiziba bar izɨ an uari akuvagh ikiam.
Kantrin avɨribar gumazamiziba izɨ suam,
“Ia izɨ, e Saionɨn Mɨghsɨamɨn mavanangam, a Ikiavɨra Itir Godɨn mɨghsɨam.
Kar Jekopɨn Godɨn Dɨpenim.
E mangɨtɨ a uan arazir a ifongezibar en sure damuam.
Egh a uabɨ mɨsevezir tuavim, e an gɨn mangam.”
E fo, Moses Osirizir Araziba, Saionɨn Mɨghsɨamɨn ikegh mangɨtɨ
gumazamiziba a iniam.
Guizbangɨra, Jerusalemɨn nguibam, kar danganir Ikiavɨra Itir God uan akam isɨ, uan gumazamizibar anɨngamim,
eghtɨ me azenan mangɨ an akam akunam.
Joel 3:10Eghtɨ Ikiavɨra Itir God, jasɨn mɨn ikɨ kantriba bar dar gumazamizibar araziba tuisɨgh,
men osɨmtɨziba deragh da akɨrtɨ,
me uari inigh deragh ikiam.
Egh me uan mɨdorozir sababa inigh dav soghtɨ,
da baravigh nguazibagh tuir ainbar mɨn otivigham.
Egh me uan afuzibav soghtɨ,
da ikɨzɨrigh sabar azenibar ingaribagh ami moghɨn, otivigham.
Egh danganiba bar dar itir gumazamiziba, uam uariv soghan kogh ikɨva,
ua mɨdorozir arazibar sure damuan kogham.
Sekaraia 3:10Kar Ikiavɨra Itir Godɨn Gavgaviba Bar Itim akam akɨrigha ghaze,
gumazamiziba vaghvagh deraghvɨra uari uan wainɨn ikarɨziba ko fighɨn temebar boroghɨn dapiam.
Egh me deragh ikɨtɨ,
tav ua izɨ atiatim me danɨngan kogham.
Kantrin Igharazibar Gumazamiziba uan asebar ziaba fɨ, men akabar gɨn mangam.
Eghtɨ e Israelia, Ikiavɨra Itir God, en God, e zuraram an ziam fɨ mamaghɨra ikiam.
Israelia uamategh uan nguibamɨn izam
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgɨa ghaze,
“Gɨn otivamin dughiamɨn, gumazamizir kɨ faragha ivezir kuram me ganɨga, kalabuziar gumazamizibar mɨn kantrin igharazimɨn amadaziba ko, suer kurar daruan iburaziba,
kɨ ua me akuvam.
Ezɨ gumazamizir ikiavɨra itir varazira, me uan nguibamɨn saghon ikia,
egha daruan iburaghburaki, me gumazamizir suer kurar pazava aruiba.
Ezɨ datɨrɨghɨn itir varazira kɨ ua me damightɨ, me kantrin bar gavgavimɨn mɨn otogham.
Eghtɨ datɨrɨghɨn ikegh mangɨ, kɨ Ikiavɨra Itir God, kɨ Saionɨn Mɨghsɨamɨn ikɨ,
men atrivimɨn ikɨ, me gativagh mamaghɨra ikiam.”
 
Ezɨ nɨ Jerusalem, God nɨn ikia uan gumazamizibar gari,
mati sipsipbar gari gumazim uan sipsipbar garir dɨpenir dɨvazimɨn aven iti.
Nɨ faragha me geghuvi moghɨn,
nɨ bar ekevegh uan kantrin nguibaba bar da gativagh, dagh eghuvam.
Jerusalem, nɨ manmaghsua pamten arai?
Nɨ tizim bagha amizim borim batasa mɨzazim isi moghɨn uabɨ barasi?
Nɨ ti atriviba puvatɨ, a?
Ezɨ nɨn fofozir gumaziba ti ariaghire, a?
 
10 Ia Jerusalemia, ia dɨmɨva arang,
mati amizim borim batasa mɨzazim baragha,
uabɨ gɨghavkɨravɨra iti.
Ia datɨrɨghɨn nguibam ategh graziba itir danganimɨn mangɨ.
Eghtɨ me ia inigh Babilonɨn mangam.
Eghtɨ gɨn Ikiavɨra Itir God, ian apaniba da ua ia inigham.
11 Ezɨ kantrin avɨriba ia gasɨghasɨghasa uari akufa.
Egha me ghaze,
“Aria, e Jerusalemɨn nguibar ekiam bar a gasɨghasigh,
an gantɨ a bar ikuvigh ikiam.”
12 Egha kantrin kabar gumazamiziba Ikiavɨra Itir Godɨn nɨghnɨzim gɨfozir puvatɨ, a manmaghɨn nɨghnɨsi.
Me kamaghɨn fozir puvatɨ, a me akuvagh me gasɨghasɨgham.
Mati gumazim witba akuvagh da mɨrmɨrightɨ,
da witɨn daghebar mɨn otivigham.
 
13 Egha Ikiavɨra Itir God ghaze,
“Jerusalemia, ia dɨkavigh
mangɨ uan apanibagh asɨghasɨgh.
Kɨ ia damightɨ, ia gavgavigh ikiam,
mati bulmakaun mam ainɨn komba ko, brasɨn sueba ikia bar gavgafi.
Kamaghɨn amizɨ, ia kantrin avɨriba dɨkɨ me abɨnigham.
Egh apaniba faragha ia mɨsogha inizir biziba,
ia uam ada inigh na danɨngam,
kɨ nguazir kam bar a gativazir Ikiavɨra Itir God.”
 

4:3: Joel 3:10

4:4: Sekaraia 3:10