5
Ia Jerusalemia, ian mɨdorozir gumaziba uari akuvagh,
arang uan mɨkarziba aghor.
Apaniba ia ekɨarugha gɨfa.
Me Israelian gumazir dapanim mɨsogh aghumsɨzim a danɨngasa,
mati apanim aghorim inigha gumazimɨn koviam mɨsoke.
God akam akɨra ghaze, gumazir dapanitam Betlehemɨn nguibamɨn otivam
Matyu 2:6; Luk 2:4; Jon 7:42Ikiavɨra Itir God ghaze,
“O Betlehem, nɨ Efratan Distrighɨn itir nguibam,
nɨ Judan anababar nguibabar tongɨn, nɨ nguibar bar dozim,
ezɨ nɨn aven gumazitam na bagh gumazir dapanimɨn otogh Israelia gativagh men ganam.
Ezɨ bar fomɨra, an ovavir bar faraghavɨra itim, an otogha ike,
ezɨ an adarazi datɨrɨghɨn ikia ghuavɨra iti.”
 
Kamaghɨn amizɨ, Ikiavɨra Itir God uan adarazi ateghtɨ,
me uan apanibar dafaribar ikɨvɨra ikɨ mangɨtɨ,
amizir God inabazim, an otarim bategham.
Eghtɨ dughiar kamɨn Israelian kantrin igharazibar ikeziba, uamategh izɨ
uan adarazi ko uam uari akuvagham.
Eghtɨ gumazir dapanir kam otogh,
uabɨ uan gumazamiziba Ikiavɨra Itir Godɨn gavgavimɨn men ganam,
mati sipsipbagh eghuvir gumazim deravɨra uan sipsipbagh eghufi.
Guizbangɨra, a Ikiavɨra Itir God, an God, an an ziar ekiamɨn me gativagham.
Eghtɨ gumazamizir kantrin igharazibar itiba an gavgavim gɨfogham.
Eghtɨ an gumazamiziba deragh ikiam.
Eghtɨ a navir amɨrizim ko, dabirabir aghuim isɨ uan gumazamizibar anɨngam.
Eghtɨ Asirian mɨdorozir gumaziba izɨ, en nguibar ekiar gavgavibar dɨvaziba akartɨ,
e uan mɨdorozir gumazir faragha zuir gavgaviba amɨseveghtɨ,
me mangɨ me ko mɨsogham.
Me Asirian kantri ko mɨsogh me abɨnigh,
men kantri iniam, an ziam Nimrot,* Nimrot, a gumazir Niniven nguibar ekiamɨn ingarizim, an Asiriabar nguibar ekiam. Kamaghɨn amizɨ, kantri Asiria, me ziar kam a garɨsi “kantri Nimrot.” Nɨ Jenesis sapta 10:8-12ɨn gan. me me dama a inigham.
Eghtɨ arazir kamɨn, gumazir dapanir kam, Asirian e gasɨghasɨghasa iziba,
a men dafarimɨn en akuragh, uam e inigham.
Eghtɨ Jekopɨn ovavir boribar ikiavɨra itir varazira,
me kantrin igharazir avɨribar gumazamizibar tongɨn ikɨ,
men akurvaghamin gumazibar mɨn ikiam.
Mati dɨmagaribar grazibagh irir ghuariaba, ko, temebagh izir amoziba,
Ikiavɨra Itir God da amadagha dagh amizɨ, da deraghavɨram otifi.
Bizir kaba me Godɨn gavgavimra dar amuam,
men gavgaviba puvatɨ.
Eghtɨ Jekopɨn ovavir boribar ikiavɨra itir varazira,
me kantrin igharazir avɨribar gumazamizibar tongɨn ikɨ,
mati laion ruarimɨn itir asɨziba ko,
sipsipɨn dɨvazimɨn aven itibar amasa gari.
A sipsipbar tongɨn mangɨ, uabɨ fɨ sipsipbav kɨn me givi me aghoram.
Eghtɨ gumazir men akurvaghamiba puvatɨgham.
Eghtɨ tuavir kamɨn Israelia uan apaniba abɨnigh bar me agɨvagham.
 
10 Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn Israelia mɨgɨa ghaze:
“Gɨn otivamin dughiamɨn, kɨ mɨdorozir bizibagh asɨghasɨgham.
Egh ian hoziabagh asɨghasɨgh ian karisba apɨrarigham.
11 Egh kɨ ian nguibar ekiaba ko dar dɨvazir gavgaviba bar ada akarightɨ,
ia uam adar mongɨva avegham.
12 Egh kɨ ian meziba ko akavsiaba batuegh,
ian kukunir gumaziba agɨvaghtɨ, me ua ikian kogham.
13 Egh kɨ ian marvir guaba ko, asebar nedaziba bar da batuegham.
Ia uari uan dafaribar ingarizir bizibar ziaba fan markɨ.
14 Egh kɨ temer guarir aser amizim Aseran nedazim itiba apɨrarigh,
ian nguibamɨn bar da batuegham.
Egh ian nguibar ekiaba bar adagh asɨghasigham.
15 Kɨ arazir kam bagha nan navim bar osemegha atari.
Egh kantribar gumazamizir nan akaba batozir arazir kam, kɨ a ikarvagham.”

5:2: Matyu 2:6; Luk 2:4; Jon 7:42

*5:6: Nimrot, a gumazir Niniven nguibar ekiamɨn ingarizim, an Asiriabar nguibar ekiam. Kamaghɨn amizɨ, kantri Asiria, me ziar kam a garɨsi “kantri Nimrot.” Nɨ Jenesis sapta 10:8-12ɨn gan.