God Israelian arazir kurar me amiziba bagh me tuisɨgh, gɨn me damightɨ me an gumazamizibar otivigham
6
(Sapta 6--7)
Ikiavɨra Itir God Israelia isa kot gatɨ
Ia oragh!
Ikiavɨra Itir God Israelia isa kot gatɨ.
 
O Israelia, ia dɨkavigh izɨ kotiamɨn, ia uan osɨmtɨzimɨn gun mɨkɨm.
Eghtɨ mɨghsɨaba jasɨn mɨn ikɨ,
ia baragh ian akaba tuisɨgham.
 
Eghtɨ ia mɨghsɨaba ko, dagɨar bar gavgavir nguazimɨn apengan ikia, an suirazɨ a gavgavigha ikia mamaghɨra itiba,
ia Ikiavɨra Itir Godɨn kotiam baragh.
Eghtɨ Ikiavɨra Itir God, kotɨn aven uan gumazamiziba ko uari adoghodoghɨva,
egh an akam me gasam.
 
Ikiavɨra Itir God kamaghɨn mɨgei,
“O nan gumazamiziba, kɨ arazir kurar manamra ia gami?
Kɨ ian azai, kɨ bizir tizim gamigha osɨmtɨzim ia ganɨngi?
Ia na mɨkɨm!
Ua Me Ini 4:10-16; 12:50-51; 15:20Guizbangɨra, kɨrara dughiar ia Isipɨn kalabusɨn itimɨn ia inigha azenan ize.
Kɨ tuavim ian akaghasa, Moses ko, Aron ko, Miriam, me amadazɨ,
me ian faragha ghua ia inigha ize.
Dɨboboniba 22:2--24:25; Josua 3:1--4:19O nan gumazamiziba, ia Moapian Atrivim Balak faragha ia gamizir arazir kuram gɨnɨghnɨgh.
Beorɨn otarim Balam, ia Balak mɨkemezir akam gɨnɨghnɨgh.
Egha ia Sitimɨn nguibam ategha ghua Gilgalɨn zuir dughiamɨn, kɨ amizir bizir ekiabagh nɨghnɨgh.
Ia bizir kabagh nɨghnɨgh fogh suam, kɨ ian akurvaghasava bizir aghuibagh ami.”* Vezɨn kam ghaze, Ikiavɨra Itir God dɨgavir kuram gamir arazir aghuir avɨribagh ami. Israelia Sitimɨn nguibam ategha izir dughiamɨn, a Jordanɨn Fanem gamizɨ a dakezɨ me nguazir dakɨrtizim giregha vongɨn Gilgalɨn ghue.
Ikiavɨra Itir God, arazir a ifongezibar amuasa gumazamizibav gei
Ikiavɨra Itir God, a Godɨn Bar Pɨn Itim, kɨ an damazimɨn izɨ
tevimning apɨrigh an ziam fɨsɨ,
bizir tizimra inigh izam?
Kɨ ti bulmakaun igiar mɨkarziba sara itir aghuiba inigh izɨ, a danɨngɨsɨ
ofan bar isia mɨghɨrizim mɨn bar da tueghtɨ da isi mɨghɨrigham, a?
Kɨ ti sipsipɨn apurir 1,000pla o, 10,000plan olivɨn borer mɨneba inigh izam,
eghtɨ Ikiavɨra Itir God bizir kaba bagh bar akuegham, o?
Kɨ ti uan arazir kuramɨn ivezim bagh uan otarir ivariam ofa damusɨ
a mɨsueghtɨ an aremegham, o?
Bar puvatɨgham.
Godɨn Araziba 10:12; 1 Samuel 15:22; Aisaia 1:17; Hosea 6:6Ia nguazir kamɨn itir gumazamiziba, Ikiavɨra Itir God arazir aghuibar ia mɨkemegha gɨfa,
eghtɨ ia arazir aghuir a ifongezir kabara dar amu:
Ia guizɨn arazibara damuam,
egh igharaz darazir apangkuvir arazim gifongegh,
egh ia uari abɨn uan Godɨn apengan ikɨ, anarɨra gɨn mangam.
Ia fofozir aghuim gifueghɨva,
Ikiavɨra Itir Godɨn atiating an apengan ikiam.
 
Ia oragh! Ikiavɨra Itir God Jerusalemɨn nguibar ekiamɨn diagha ghaze,
“O nguazir kamɨn itir gumazamizir iza nguibar kamɨn uari akuviba, ia oragh! Hibrun akamɨn me akamɨn mɨngarim kagh deragha anebɨghizir puvatɨ.
10 Ia gumazir arazir kurabagh amiba,
ia bizir aghuiba uan dɨpenibar aven da mongezɨ da ikiavɨra iti,
ezɨ bizir ia itir kaba, kar ia arazir kuram gamua inizir biziba.
Ia uan biziba gumazir igharaziba bagha da amadir dughiam,
ia ifara deragha dar osɨmtɨziba tuisɨgha dar ivezibar abarir puvatɨ.
Kɨ arazir kurar kam bar an aghua.
11 Kɨ garima, ian gumazir maba igharaz darazigh ifara men bizir amadiba,
deragha dar osɨmtɨzibar iveziba me ganɨdi puvatɨ.
Kɨ men arazir kuraba gɨn amadir puvatɨ. Kɨ aghua. Hibrun akamɨn me akamɨn mɨngarim kagh deragha anebɨghizir puvatɨ.
12 Ezɨ nguibar ekiamɨn itir gumazir dagɨar avɨriba itiba,
me onganarazibagh amir gumazamizibagh ifara men biziba pura dagh ekua,
egha paza me gami.
Nguibar ekiar kamɨn gumazamiziba,
me bar ifavarir gumazamizibara.
13 Kamaghɨn amizɨ, ian arazir kurar kaba bangɨn,
kɨ ia gasɨghasigham.
14 Ia daghebar amɨ, izɨvaghan kogham,
eghtɨ mɨtiriaba ian aghɨvɨra ikiam.
Egh ia biziba inigh dɨpenimɨn ada akuvam,
eghtɨ da deravɨra ikian kogham.
Eghtɨ ia bizir manaba iti, kɨ apaniba amadaghtɨ,
me izɨ ia mɨsogh dagh asɨghasigham.
15  Godɨn Araziba 28:30; 28:38-40; Amos 5:11; Sefanaia 1:13Ia azeniba oparɨva,
dar daghetam inighan kogham.
Egh ia olivɨn ovɨziba dɨkabɨn da mɨrmɨr,
egh olivɨn borer tam uan mɨkarzim daghuighan kogham.
Egh ia wainɨn ovɨziba dɨkabɨn da mɨrmɨr,
egh wainɨn dɨpatam ameghan kogham.
16  1 Atriviba 16:23-24; 21:25-26Atrivim Omri ko an otarim, Atrivim Ahap, ia aningɨn arazir kurabar gɨn ghuezir gumazamiziba,
aning faragha amizir araziba, ia datɨrɨghɨn aningɨn gɨn ghua dagh ami,
kamaghɨn amizɨ, kɨ ia gasɨghasightɨ,
Kantrin Igharazibar Gumazamiziba, akɨrim ragh ia gasɨ dɨbovir akabar ia mɨkɨmam.
Eghtɨ ia nan gumazamizir nguibar ekiar kamɨn itiba
bar moghɨram aghumsigham.”

6:4: Ua Me Ini 4:10-16; 12:50-51; 15:20

6:5: Dɨboboniba 22:2--24:25; Josua 3:1--4:19

*6:5: Vezɨn kam ghaze, Ikiavɨra Itir God dɨgavir kuram gamir arazir aghuir avɨribagh ami. Israelia Sitimɨn nguibam ategha izir dughiamɨn, a Jordanɨn Fanem gamizɨ a dakezɨ me nguazir dakɨrtizim giregha vongɨn Gilgalɨn ghue.

6:8: Godɨn Araziba 10:12; 1 Samuel 15:22; Aisaia 1:17; Hosea 6:6

6:9: Hibrun akamɨn me akamɨn mɨngarim kagh deragha anebɨghizir puvatɨ.

6:11: Hibrun akamɨn me akamɨn mɨngarim kagh deragha anebɨghizir puvatɨ.

6:15: Godɨn Araziba 28:30; 28:38-40; Amos 5:11; Sefanaia 1:13

6:16: 1 Atriviba 16:23-24; 21:25-26