7
Israelia arazir kurabagh ami
Maia! Kɨ uabɨn apangkufi.
Kɨ ti ovengam.
Gumazamiziba mɨtiriaba men azi moghɨn,
mɨtiriam nan azi, ezɨ kɨ temer ovɨzitam amasa da bagha tememɨn garima, da puvatɨ.
Temer fighɨn ovɨziba ko, wainɨn ovɨziba, me bar ada inigha gɨfa.* E fozir puvatɨ tinara akar kam akuni. Gumazir maba ghaze kar akam inigha izezir gumazim Maika, an akamra. Ezɨ gumazir maba ghaze, akam inigha izir gumazim, a Jerusalem o Samarian nguibamningɨn amizimɨn akar isɨn zuim mɨgei. Ezɨ akar kam amizir kam akam akuni.
Gumazir aghuitam nan kantrin aven itir puvatɨ.
Gumazitam guizbangɨra Godɨn gɨn zuir puvatɨ.
Bar puvatɨ.
Dughiabar zurara gumazamiziba uarira uarir apanibagh amua uarigh asɨghasɨghasa uari bagha tuaviba buri,
mati gumazim asɨzibav soghasa, azuazim agura.
Gumazamizir bar arazir kurabagh fogha dagh amiba,
me zuraram arazir kurabagh ami.
Gavmanɨn ingarir gumaziba ko, jasba kotɨn dughiamɨn, me gumazamizibar azangsɨzima,
me moga dagɨabar me giveza me gakaghorima,
me paza kotiaba barasi.
Gumazir ziar ekiaba itiba pura uan ifongiabar jasbav geima,
jasba guizɨn arazim ategha pura gumazir kurar kabar ifongiabar gɨn zui. Hibrun akamɨn me akamɨn mɨngarim kagh deragha anebɨghizir puvatɨ.
Ezɨ gumazir igharaziba ghaze me deragha arazir aghuibagh ami,
ezɨ God men gari,
me ikuvigha mati grazir ataghatariba ko, benir dɨkoniba itiba.
Dughiam otogha gɨfa, ezɨ God uan gumazamizibagh asɨghasɨghasa,
mati an akam inigha izir gumazim mɨkemezɨ mokɨn.
God kamaghɨn damutɨ,
an gumazamiziba okam nɨghnɨgh onganigh tintinibar nɨghnɨgham.
5-6  Matyu 10:35-36; Luk 12:53Eghtɨ dughiar kamɨn otariba dɨbovir akabar uan afeziabav kɨmtɨ,
guiviba uan amebabar akaba batogham.
Eghtɨ paba itir amiziba, uan ivozir amebaba ko akabar uari adogham.
Gumazamizibar anababa uari, men apanim ikɨva, men ikuvigham.
Kamaghɨn amizɨ, nɨ uan namakam ko roroamɨn akaba, nɨghnɨzir gavgavim dar ikian markɨ.
Egh nɨ uaghan uan amuim o uan pam mɨkɨmsɨ deraghvɨra nɨghnɨgh a mɨkɨm.
Aisaia 8:17Ezɨ kɨ uabɨ, nɨghnɨzir gavgavim Ikiavɨra Itir Godɨn ikɨ a mɨzuamam.
Eghtɨ a kɨ a ko mɨgeir azir akaba baregh,
izɨ nan akuragh na inightɨ, kɨ deraghvɨra ikiam.
Ikiavɨra Itir God ua uan gumazamiziba ini
Eghtɨ en apaniba aghumsɨzir akabar e damuan kogham.
E guizbangɨra iregha gɨfa, egh e ua dɨkavigh tuivigham.
E datɨrɨghɨn amɨnirbɨrimɨn iti,
eghtɨ Ikiavɨra Itir God uam angazangarim e danɨngam.
E datɨrɨghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn arazir kuram gami.
Eghtɨ Ikiavɨra Itir God bar dughiar otevimra uan anɨngagharim akagh, e gasɨghasɨgham.
Egh a gɨn ua en akuragh guizɨn arazimɨn gɨn mangɨva,
pazavɨra e gamir darazir arazir kuraba ikarvagham.
Egh a mɨtatemɨn e inigh angazangarimɨn e atɨghtɨ,
e angamɨra ikɨ an gantɨ, an en apanibar dafaribar uam e iniam.
10 Apaniba faragha kamaghɨn e mɨgɨa ghaze,
“Ikiavɨra Itir God, ian God managh iti?”
Egh me gɨn gantɨ Ikiavɨra Itir God en akuraghtɨ,
me bar aghumsigham.
E gantɨ Ikiavɨra Itir God me dɨkɨtɨ,
mati gumazamiziba tuavimɨn beghneazim dɨti moghɨn, a me dɨkabɨnigham.
 
11 Ia Jerusalemɨn gumazamiziba, ia gɨn nguibar ekiamɨn dɨvaziba uam adar ingaramin.
Egh nguazimɨn mɨtaghniabagh isɨvaghtɨ da mangɨ ekevegham.
12 Dughiar kamɨn nɨn gumazamizir kantrin igharazibar kalabusɨn itiba, me uamategh tintinibar izam.
Tarazi Yufretisɨn Fanemɨn amadaghan ikegh izam,
eghtɨ tarazi aruem anadi naghɨn kantri Asirian ikegh izam,
eghtɨ tarazi sautɨn amadaghan kantri Isip ategh izam.
Israelia bar moghɨra kantrin saghon itibar mɨghsɨaba ko, ongarir dadarimɨn itibar ikegh izam.
13 Ezɨ kantrin kabar gumazamiziba bar arazir kurabagh ami.
Kamaghɨn amizɨ, da danganir bar kurabar mɨn ikiam.
Ikiavɨra Itir God, nɨ Israelian apangkufigh
14 O Ikiavɨra Itir God, nɨ gumazamizir ua bagha mɨseveziba, nɨ me eghuvir gumazimɨn mɨn ikɨ,
mati sipsipbagh eghuvir gumazim deravɨra uan sipsipbagh eghufi.
Me ruarir arɨzibar mɨghsɨabar ikia, nguazir aghuiba puvatɨ.
Ezɨ azenibar ingaramin nguazir aghuiba vɨn iti.
Me faragha amizɨ moghɨn, nɨ men amamangatɨghtɨ,
me mangɨ Basan Distrik ko Gileatɨn Distrighɨn nguazir aghuibar azenibar ingaram,
mati sipsipba grazir aghuiba itir nguazim garua grazir avɨriba api.
 
15 Ikiavɨra Itir God akam ikaragha ghaze:
“Kɨ faragha Isipɨn ia inigh azenan izasa dɨgavir kuram gamir araziba,
kɨ datɨrɨghɨn uam ada ian akagham.
16 Eghtɨ kantrin igharazir gavgaviba itiba,
me datɨrɨghɨn nan gavgavimɨn ganighɨva dɨgavir kuram damigh aghumsɨgham.
Egh me atiatigh uan kuariba ko, akabar kumigham.
17 Egh me fogh suam, me gavgaviba bar puvatɨ,
mati kuruziba uan navibar nguazim davaram.
Egh akongɨva atiatigh uan danganir mogomeba ategh,
Ikiavɨra Itir God bagh izam, a en God.”
 
18 O Ikiavɨra Itir God, ua godɨn igharazitam nɨn mɨn itir puvatɨ.
Nɨn gumazamizir ikiavɨra itir varazira, nɨ men arazir kuraba gɨn amadi.
Nɨn adariba dughiar ruaribar itir puvatɨ.
Nɨ zurara en apangkuvigha, arazir aghuibar e damuasa bar akonge.
19 Nɨ uam en apangkufigh.
Egh uan suemɨn biziba dɨka da abɨri moghɨn,
en arazir kuraba dɨkɨ da abɨnigh,
da akunightɨ da ongarir konim bar an aven magɨrɨgh.
20 Egh nɨ uan akaba bar dar gɨn mangɨva, zurara Israelia en apangkufigh.
E Abraham ko Jekopɨn ovavir boriba, e nɨn gumazamizibara.
Nɨ fomɨra en inazir afeziaba koma akar dɨkɨrɨzim gamua ghaze,
nɨ en apangkuvigham,
egh nɨ uan akar dɨkɨrɨzir kam damutɨ,
a guizbangɨram otogham.

*7:1: E fozir puvatɨ tinara akar kam akuni. Gumazir maba ghaze kar akam inigha izezir gumazim Maika, an akamra. Ezɨ gumazir maba ghaze, akam inigha izir gumazim, a Jerusalem o Samarian nguibamningɨn amizimɨn akar isɨn zuim mɨgei. Ezɨ akar kam amizir kam akam akuni.

7:3: Hibrun akamɨn me akamɨn mɨngarim kagh deragha anebɨghizir puvatɨ.

7:5-6: Matyu 10:35-36; Luk 12:53

7:7: Aisaia 8:17