Godɨn Akam Inigha Izir Gumazim
Nahumɨn Akɨnafarim
O
Nahum
Akar faragha zuim
Godɨn akam inigha izir gumazim Nahum, e deravɨram an ikɨrɨmɨrim gɨfozir puvatɨ. Niniven nguibar ekiam a ikuvigha gɨfa, kamaghɨn amizɨ, akɨnafarir an osirizir kam, kar an mɨgɨrɨgɨar bar akongeziba.
Ninive, a kantri Asirian nguibar ekiam. Asiria a kantrin bar gavgavir mam, ezɨ an mɨdorozir gumaziba kantrin igharazir avɨribar gumazamizibav sogha me abɨni. Kantrin kamra notɨn amadaghan Israelian kantri gasɨghasɨki. Egha an gumazamiziba inigha ghuezɨ, me danganir igharazibar iti.
Kamaghɨn amizɨ, Israelia orazi apaniba Niniven nguibar ekiam gasɨghasɨghizɨ, me bar akonge. Godɨn akam inigha izir gumazim Nahum kamaghɨn mɨgei, me akaba batogha arazir kurar avɨrim gami. Kamaghɨn amizɨ, God men arazir kuraba ikarvagha uabɨ bizir kam gamizɨ, a Ninive bato.
Ikiavɨra Itir God Niniven nguibar ekiam gasɨghasɨki
1
(Sapta 1--3)
Ikiavɨra Itir God Niniven nguibar ekiamɨn anɨngazi
Aisaia 10:5-34; 14:24-27; Sefanaia 2:13-15Godɨn akam inigha izir gumazim Nahum, a irebamɨn mɨn garir bizir mamɨn garima, God akar kam a ganɨngizɨ, an akɨnafarir kam osiri. Akar kam, a Niniven nguibar ekiamɨn akam. Godɨn akam inigha izir gumazim Nahum, an nguibam Elkos.
 
Ua Me Ini 20:5; Godɨn Araziba 32:35; 32:41; Onger Akaba 94:1Ikiavɨra Itir God uabɨra God, a gumazamiziba ateghtɨ,
me asebar ziaba fan kogham.
An akam batozir gumazamiziba, a mɨzazim me ganɨdi.
Ikiavɨra Itir God, a uan apanibar anɨngagha,
men arazir kuraba ikarvagha ivezir kuram me ganɨdi.
Ua Me Ini 34:6-7; Onger Akaba 104:3; Aisaia 29:6; Amos 1:14Ikiavɨra Itir God a zuamɨram atarir puvatɨ.
A Godɨn Gavgavir Ekiaba Itim,
egha a zurara arazir kurabagh amir gumazamiziba mɨzazim me gasi.
 
Ikiavɨra Itir God, danganir manamɨn mangɨtɨ, amɨnir ekiam ko amozim otivam,
eghtɨ ghuariaba mati an dagarimning nguazim dɨtima,
nguazim mɨneziba mɨzi.
An ongarim dagarvagh an atartɨ, ongarim dakegham.
Egha uaghan fanebagh ami da dati.
Egh a suam, biziba ikuvigham,
eghtɨ azeniba ko, grazir aghuariba mɨsɨngigh arɨmɨghiregham.
Basanɨn nguazir aghuimɨn itir azeniba ko, Karmelɨn Mɨghsɨamɨn itir temeba
ko, Lebanonɨn kantrin itir akɨmariba, da bar mɨdiava ariaghiri.
God uan gavgavim akazɨ, mɨghsɨaba agoa nɨgha,
dɨpabar mɨn otifi.
A uan gavgavim akazɨ, mɨkɨmkɨzim nguazim ginobagha a gamima a nɨsi,
ezɨ gumazamiziba uaghan agoa nɨsi.
 
An anɨngazir dughiam, tina deravɨra ikɨ ikuvighan kogham.
Bar puvatɨgham.
A gumazamizibar anɨngagha, an damazimning mati avim isiava aghefe,
An anɨngagharim, dagɨaba mɨsaragharɨsi.
Onger Akaba 25:8; 28:8; 37:39-40Ikiavɨra Itir God, an arazir aghuibar e gami.
Osɨmtɨzibar dughiabar a uan gumazamizibar mogomer danganimɨn mɨn ikia,
egha gumazamizir a bagha zuiba, a men akurvasi.
An aperiar ekiamɨn mɨn, Niniven nguibar ekiam bar a gasɨghasigham.
Egha gumazir an akam batoziba, a me mɨsozi me ariaghiri.
Ia apaniba, ia arazir manam Ikiavɨra Itir God damuasava a mɨgei?
Ia ganigh, a bar ia kuavaremegham.
Guizbangɨra, apanitam dughiar pumuning akɨrim ragh a gasaraghan kogham.
10 Ia mati gumazim dɨpar onganim amegha bar ongani,
eghtɨ a bar ia agɨvagham,
mati avim benir dɨkoniba ko, grazir bar mɨsɨngizibar isi.* Hibrun akamɨn me kagh akam deragha anebɨghizir puvatɨ.
11 Ia Niniven adarasi, ian mav nɨghnɨzir kuram iti,
egha a pazɨ Ikiavɨra Itir God damuasa akam akɨri.
 
12 Ezɨ Ikiavɨra Itir God uan gumazamiziba Israelia, a kamaghɨn me mɨgei,
“Asiriaba me bar avɨrasemegha gumazir gavgaviba iti,
ezɨ kɨ me gasɨghasightɨ, me bar gɨvagham.
Nan gumazamiziba, kɨ osɨmtɨzir ekiam ia gatɨ,
egh kɨ ua kamaghɨn damuan kogham.
Bar puvatɨgham.
13 Asiriaba faragha ia gativagha ike,
ezɨ datɨrɨghɨn kɨ men gavgavim abɨragham,
eghtɨ me ua ia gativagh, ian ganan kogham.
Eghtɨ ia ua men kalabusɨn aven ikian kogham.”
 
14 Egha Ikiavɨra Itir God Akar Gavgavimɨn kamaghɨn Asiriabav gei,
“Ian ovavir boriba uam otivan kogham.
Ian dɨpenir asebar ziaba feba,
kɨ dar aven marvir guaba bar dagh asɨghasigham.
Egh me ian kuaba afamin moziba, kɨ ia bagh dar akɨram.
Ia gumazamizir kɨniba, kamaghɨn amizɨ, ia ua ikian kogham.”
 
15  Aisaia 52:7; Rom 10:15Ia gan, gumazir mam mɨghsɨamɨn itir tuavimɨn izi,
egha akar aghuim inigha izi.
Kamaghɨn amizɨ, ia Judan gumazamiziba, ia izɨ
uari akuvagh Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fɨsɨ isam damuam.
Egh bizir ia God danɨngasa akam akɨrigha gɨvaziba,
ia da isɨ a danɨng.
Eghtɨ gumazamizir kuraba ua ian nguazim inian kogham.
Guizbangɨra, God me gasɨghasigha gɨfa.
 

1:1: Aisaia 10:5-34; 14:24-27; Sefanaia 2:13-15

1:2: Ua Me Ini 20:5; Godɨn Araziba 32:35; 32:41; Onger Akaba 94:1

1:3: Ua Me Ini 34:6-7; Onger Akaba 104:3; Aisaia 29:6; Amos 1:14

1:7: Onger Akaba 25:8; 28:8; 37:39-40

*1:10: Hibrun akamɨn me kagh akam deragha anebɨghizir puvatɨ.

1:15: Aisaia 52:7; Rom 10:15