Gumazir Dapanim Josuan Akɨnafarim
O
Josua
Akar faragha zuim
Israelian adarazi azenir bar avɨribar gumazamiziba puvatɨzir danganim garuava, nguazir God me bagha inabagha me danɨngamim bagha mɨzua iti. Ezɨ datɨrɨghɨn God nguazir kamɨn aven mangasa men amamangatɨ. Dughiar kamɨn Josua Mosesɨn danganim inigha Israelian gumazir dapanimɨn oto. Josuan akɨnafarim, Israelian eghaghanir me nguazir kam iniasa Jordanɨn Fanem abɨghizir dughiamɨn ikegha ghua Kenania ko mɨsoghezir dughiamɨn tu. Mɨdorozir eghaghanir avɨriba, akɨnafarir kamɨn iti. Mɨdorozir kaba, Moses Ua Godɨn Araziba Osirizir Akɨnafarim, Sapta 20 mɨkemezir tuavimra da otifi. God a uabɨ men afeziam egha a uabɨ mɨdorozibar faragha ghua men inazir afeziaba ko akam akɨrizir mɨgɨrɨgɨar kam gamizɨ a guizbangɨram oto.
Josuan akɨnafarim, akuar 3pla iti.
1. Sapta 1--12ɨn eghaghanimɨn aven, Israelia Kenanɨn nguazim ini.
2. Sapta 13--22ɨn eghaghanimɨn aven, me nguazim isa, Israelian anababa bar vaghvagha nguaziba abɨgha me ganɨngi.
3. Sapta 23--24ɨn eghaghanimɨn aven, Josua uan mɨgɨrɨgɨar abuananabagh amima, Israelia Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavim, ua gavgavim a ganɨdi. Guizbangɨra, God bar uan gavgavir ekiam azenara men akazɨma, bizir kam bangɨn, me zurara Godɨn gɨn mangasa akam akɨri.
Ezɨ Josuan mɨgɨrɨgɨar abuananamɨn, a bizir God uan agharir gavgavimɨn ingarizibagh nɨghnɨsi. God Abraham ko akar dɨkɨrɨzim gamua ghaze, nguazir kam an a isɨ Abrahamɨn ovavir boribar anɨngam. Ezɨ Josua kamaghɨn an gun mɨgei, “Ia Ikiavɨra Itir Godɨn ziam fan aghuaghɨva deravɨra nɨghnɨgh, ia godɨn manamɨn ziam fam? Ezɨ na ko, nan dɨpenimɨn itir darazi bar moghɨra, e Ikiavɨra Itir Godɨn ziamra fam.” (Sapta 24:15) Kar bar akɨnafarir kamɨn nɨghnɨzir bar ekiar faragha zuim.
Israelia Kenanɨn nguazim Ini
1
(Sapta 1--12)
Israelia Kenanɨn nguazim iniasa
Moses Ikiavɨra Itir Godɨn ingangarir gumazim. Ezɨ gumazim Nunɨn otarim Josua, a Mosesɨn akurvasi. Ezɨ Moses aremezɨ, Ikiavɨra Itir God kamaghɨn Josua mɨgei, “Nan ingangarir gumazim Moses, an areme. Ezɨ nɨ Israelian gumazamiziba datɨrɨghɨn me inigh, ia Jordanɨn Fanem girɨgh vongɨn mangɨ, kɨ ia danɨngamin nguazimɨn otifigh. Godɨn Araziba 11:24-25Kɨ Moses ko akam akɨrigha gɨvagha ghaze, nguazir ia datɨrɨghɨn arua zuir kaba, kɨ bar da isɨ ia danɨngam. Nguazir ia iniamin kamɨn mɨtaghniaba, da sautɨn amadaghan gumazamiziba puvatɨzir danganim ikegh mangɨ, notɨn amadaghan Lebanonɨn kantrin mɨghsɨabar otogham. Egh mangɨ aruem anadi naghɨn Yufretisɨn Faner ekiamɨn otogh, mangɨ Hitian nguaziba bar ada inigham. Egh mangɨ aruem ghuaghiri naghɨn Mediterenianɨn Ongarir Ekiamɨn otogham. Godɨn Araziba 31:6-8; Hibru 13:5Eghtɨ nɨ Josua, Kɨ Moses ko ikezɨ moghɨra, kɨ nɨ ko ikiam. Kɨ zurara nɨ ko ikɨ, egh nɨ ategh mangan kogham. Nɨ nguazimɨn angamɨra ikiamin dughiamɨn, gumazir taba nɨ mɨsogh nɨ abɨraghan kogham.
Godɨn Araziba 31:6-7; 31:23“Nɨ mɨtɨgh gavgafigh, egh akongan markɨ. Nɨ gumazamizir kaba inigh mangɨtɨ, me nguazir kam iniam. Kɨ fomɨra nguazir kam me a iniasa, kɨ men inazir afeziaba ko akam akɨrigha gɨfa. Nɨ mɨtɨgh bar gavgavigh akongan markɨ. Egh bar deravɨra nan Akar Gavgaviba, dar gɨn mangɨ. Akar Gavgavir kaba, nan ingangarir gumazim Moses, faragha nɨ ganɨngi. Nɨ guizbangɨra bar adar gɨn mangɨva, egh tuavir agharir kɨriamɨn zuiba ko tuavir agharir guvimɨn zuiba dar mangan markɨ. Ia bar Akar Gavgavir kabar tamɨn tuavim ataghɨraghan markɨ. Nɨ kamaghɨn damuva, nɨ danganir manamɨn mangam, nɨ osɨmtɨzir tam batoghan kogh, deravɨra ikiam. Onger Akaba 1:2-3Nɨ Akar Gavgavir kabar Akɨnafarim bakɨnɨghnɨghan markɨ, nɨ arueba ko dɨmagariba bar deravɨra Akar Gavgavir kabar ganɨva, dar ponɨva dagh nɨghnɨghvɨra ikɨ, egh bar dar amu. Egh nɨ kamaghɨn damutɨ, bizir igharazir nɨ gɨn damuamiba deragh kamaghɨra ikiam. Kɨ Ikiavɨra Itir God, nɨn God, kɨ nɨ mɨkemegha gɨfa. Kamaghɨn amizɨ, nɨ mɨtɨgh gavgavigh atiatingan markɨ. Egh nɨ managh mangam, kɨ uaghan nɨ ko mangam.”
10 Ezɨ Josua kamaghɨn gumazamizibar gumazir dapanibav gei, 11 “Ia danganir e itir kamɨn aven daruva, gumazamizibav kɨmtɨma me uari bagh daghetaba isamigh, biziba akɨrightɨ, da ikɨ. Aruer pumuning gɨvaghtɨ mɨkezimɨn, e Jordanɨn Fanem girɨgh vongɨn mangɨva Ikiavɨra Itir God, en God, e danɨngamin nguazim iniam. Eghtɨ nguazir kam, kar en nguazimra.”
12  Dɨboboniba 32:28-32; Godɨn Araziba 3:18-20; Josua 22:1-6Ezɨ Josua kamaghɨn Rubenɨn anabam ko Gatɨn anabam ko Manasen anabar me tuirazimningɨn mam, me mɨgɨa ghaze, 13 “Ia bar deravɨra Ikiavɨra Itir Godɨn ingangarir gumazim Moses, ia mɨkemezir akabagh nɨghnɨgh. A ghaze, Ikiavɨra Itir God, Jordanɨn Faner mɨriamɨn aruem anadi naghɨn itir nguazim ia danɨngam. Eghtɨ ia an ikɨ deravɨra navir amɨrizimɨn ikɨ avughsam. 14 Moses, Jordanɨn Fanemɨn nguazir vuer kam, an aruem anadi naghɨn itir nguazim, a ia ganɨngi. Eghtɨ ian amuiroghboriba ko asɨziba an ikiam. Eghtɨ ian mɨdorozir gumaziba, me bar uan mɨdorozir biziba inigh Jordanɨn Fanem giregh vongɨn mangɨ uan aveghbuabar faragh mangɨ. Egh men akuragh mɨdorozim damu. 15 Ia me ko kamaghɨra damu mangɨ, Ikiavɨra Itir God me ganɨdir nguazir kam, me bar moghɨram an danganiba bar a da inigh, dar apiagham. Eghtɨ ia gɨn uamategh uan nguazimɨn izam. Kar, Ikiavɨra Itir Godɨn ingangarir gumazim Moses, ia ganɨngizir nguazim, a Jordanɨn Fanemɨn aruem anadi naghɨn iti, ia a dapiam.”
16 Ezɨ gumazir kaba Josuan akam baregha ghaze, “Ore, bizir nɨ e mɨkemeziba e bar moghɨra dar amuam. Ezɨ danganir nɨ e amadiba e bar dar mangam. 17 E nɨ mɨgeir akaba bar moghɨra dar gɨn mangam, mati e faragha zurara Mosesɨn akabar gɨn zui. Eghtɨ Ikiavɨra Itir God, Moses ko ikezɨ moghɨra nɨ ko ikiam. 18 Eghtɨ tina nɨn akam barazir puvatɨ, an aremegham. Nɨn akam batozir gumazamiziba, me arɨmɨghiram. Kamaghɨn amizɨ, nɨ tugh gavgavigh atiatingan markɨ!”

1:3: Godɨn Araziba 11:24-25

1:5: Godɨn Araziba 31:6-8; Hibru 13:5

1:6: Godɨn Araziba 31:6-7; 31:23

1:8: Onger Akaba 1:2-3

1:12: Dɨboboniba 32:28-32; Godɨn Araziba 3:18-20; Josua 22:1-6