2
Josua gumazir pumuning amadazɨ aning ghua Jerikon nguibam, mogomemɨn an gari
Hibru 11:31; Jems 2:25Dughiar kam, Israelia Sitimɨn nguibamɨn ikiavɨra ikia, Nunɨn otarim Josua gumazir pumuning amada, eghtɨ aning mangɨ modogh Jerikon nguibam, ko nguazir an boroghɨn itibar ganam. Ezɨ aning ghua tuavimɨn amizir mamɨn dɨpenimɨn oto. Amizimɨn ziam Rahap, aning an dɨpenimɨn iti.
Ezɨ gumazir maba aning baregha ghua kamaghɨn Jerikon atrivim mɨgɨa ghaze, “Nɨ deravɨra ganigh. Israelian gumazir maba datɨrɨghɨn dɨmangan iza en nguibamɨn aven ikiava mogomemɨn an gari.”
Ezɨ atrivim kamaghɨn oregha gumazir maba amadazɨ, me ghua Rahap mɨgɨa ghaze, “Gumazir mogomebar en kantrin ganasa izeziba, me nɨn dɨpenimɨn iti. Nɨ me amadaghtɨ me azenan izɨ. E fo, me en kantrin averiam bar mogomebar an ganasa ize.”
Guizbangɨra, Rahap gumazir kamning modo. Egha atrivim amadazir gumazibagh ifara ghaze, “Are, gumazir maba nan dɨpenimɨn ize. Ezɨ kɨ me gɨfozir puvatɨ, me ti nguibar manamɨn ikegha ize. Me guaratɨzimɨn nguibar ekiamɨn tiar akar ekiam asasava amima, gumazir kaba ua danganir kam ategha ghue. Kɨ fozir puvatɨ, me manmaghɨra ghue. Ia ti zuamɨra men gɨn mangɨva me batogham.” Guizbangɨra, Rahap ifaragha Israelian gumazir kamning inigha dɨpenimɨn uanaga ghuriamɨn bar pɨn dadar ikɨziba itibar apengan aning modo. Ezɨ atrivimɨn ingangarir gumaziba Rahapɨn akam baregha nguibar ekiam ategha zuima, nguibamɨn tiar akamɨn garir gumaziba zuamɨra nguibamɨn tiar akam asara. Ezɨ atrivimɨn ingangarir gumaziba ghua gumazir moga garimning buri. Me aning buria arua ghua Jordanɨn Faner mɨriamɨn oto.
Ezɨ Israelian gumazimning tɨghar dakuasava amima, Rahap aning iti naghɨn pɨn ghuavanabo. Egha kamaghɨn aning mɨgei, “Kɨ fo, Ikiavɨra Itir God, kantrin kam isa Israelia ian agharim gatɨ. Ezɨ kɨ guizbangɨra gua mɨgei, atiatir bar ekiam en itima, agorogem e mɨsozima, aghariba en amɨra. 10  Ua Me Ini 14:21; Dɨboboniba 21:21-35E kamaghɨn oraki, ia Isipɨn kantri ategha izir dughiamɨn, Ikiavɨra Itir God, Ongarir Aghevim gamizɨ, a dakezɨ, ia a giregha azenan ize. Egha e uaghan kamaghɨn oraki, ia Amorian atrivir pumuning, Sihon ko Ok, ia aningɨn mɨdorozir gumaziba sara Jordanɨn Faner vuemɨn aruem anadi naghɨn bar me mɨsoghezɨ me ariaghire. 11 E mɨgɨrɨgɨar kam baregha bar ian atiatigha ikia, en aghariba en amɨra. E datɨrɨghɨn gavgaviba bar puvatɨ. Guizbangɨra, ian God, a Ikiavɨra Itir God, an overiar pɨn itim ko nguazimɨn God. 12 Kamaghɨn kɨ guan azangsɨsi, datɨrɨghɨn Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn, kɨ faragha deravɨra gua gamizɨ moghɨn, gua nan adarazi deragh me damu. Egh gua akar dɨkɨrɨzim na koma a damuva, ababanir tam nan akaghtɨ kɨ fogh suam, gua guizbangɨra deragh e damuam. 13 Ia nan afeziam ko amebam, ko nan doziba ko nan afumiba ko men adarazi bar me ateghtɨ, me angamɨra ikɨ.”
14 Ezɨ gumazimning kamaghɨn amizimɨn akam ikaragha ghaze, “Ga nɨ mɨkemezɨ moghɨn, damighan koghtɨ, God mar ga gasɨghasɨkigh. Eghtɨ nɨ bizir ga amizibar gun mɨkemeghan koghtɨ, Ikiavɨra Itir God, nguazir kam e danɨngamin dughiam, ga guizbangɨra nɨ ginɨrɨgh nɨn kuarkuvigh deraghvɨra nɨ damuam.”
15 Rahapɨn dɨpenim bar nguibar ekiamɨn dɨvazir ekiamɨn poroghav iti, ezɨ an windua dɨvazir ekiam gisɨrara iti. Ezɨ Rahap benir mam inigha dɨpenimɨn aven a ikegha, winduan anekunizɨ, a dɨvazir ekiamɨn azenan iraghu. Egha gumazimning amadazɨ, aning benir kamɨn suigha azenan ghuaghiri. 16 Ezɨ Rahap kamaghɨn gumazimning mɨgei, “Gua aruer pumuning ko mɨkezimɨn mɨghsɨabar modogh. Eghtɨ gumazir gua buriba ua Jerikon izeghtɨma, gua uamategh uan adarazi bagh mangɨ.”
17 Ezɨ gumazimning kamaghɨn Rahap mɨgei, “Ga nɨ mɨkemezɨ moghɨn nɨ biziba bar dar amightɨ, ga nɨ ko dɨkɨrɨzir akatam abighan kogham. 18 Nɨ deragh oragh, Israelia izɨ nguibar kamɨn otivamin dughiamɨn, nɨ benir aghevir ga nɨ ganɨdir kam, isɨ uan winduan ga izaghirɨzir kamɨn aneguragh. Egh nɨ uan afeziam ko amebam ko doziba ko afumiba ko uan adarazi bar me inigh uan dɨpenimɨn aven me akufagh. 19 Ian tav dɨpenim ateghɨva nguibamɨn otogh azenan tuavimɨn mangɨtɨ, me a mɨsueghtɨ an aremegham, kar an osɨmtɨzim. Eghtɨ dɨpenimɨn aven iti tav aremeghtɨ, ga an osɨmtɨzim ateram. 20 Eghtɨ nɨ bizir ga amizir kabar gun Jerikoia mɨkemeghtɨ, ga nɨ ko dɨkɨrɨzir akar kaba puvatɨgham.”
21 Ezɨ Rahap kamaghɨn aning ikaragha ghaze, “Are. Kɨ gua mɨkemezɨ moghɨra damuam.” A kamaghɨn aning mɨkemegha aning amadazɨ aning zuima, a benir aghevir kam inigha uan dɨpenimɨn winduan anegura.
22 Ezɨ gumazir kamning ghua aruer pumuning ko mɨkezimɨn mɨghsɨabar modoghav iti. Ezɨ atrivimɨn ingangarir gumaziba aning buria aningɨn apizir puvatɨgha, uamategha Jerikon ghue. 23 Ezɨ gumazir kamning gɨn mɨghsɨaba ategha, Jordanɨn Fanem girɨgha vongɨn ghua Nunɨn otarim Josua batogha, bizir otivizir kabar gun a mɨgei. 24 Aning kamaghɨn Josua mɨgei, “Bar guizbangɨra, Ikiavɨra Itir God, nguazir kam bar e ganigha gɨfa. Gumazamizir an itiba bar en atiatigha aghariba men amɨra.”

2:1: Hibru 11:31; Jems 2:25

2:10: Ua Me Ini 14:21; Dɨboboniba 21:21-35