3
Israelia Jordanɨn Fanem girɨgh vongɨn mangasa
Egha bar mɨzaraghara, Josua Israelia ko dɨkavigha, Sitimɨn danganim ategha ghua, Jordanɨn Faner mɨriamɨn danganim aghuigha iti. Me tɨghar fanem girɨgh vongɨn mangam. Aruer pumuning ko mɨkezimɨn gɨn, gumazir dapaniba danganir me itimɨn averiam garuava kamaghɨn gumazamiziba bar me mɨgei, “Ia gantɨ, Livain adarazir ofa gamir gumaziba, me Ikiavɨra Itir God, ian God, an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam gupugh mangɨtɨ, ia danganir kam ategh men gɨrara mangɨ. Ia faragha kagh izezir puvatɨ, kamaghɨn, me faragh mangɨ tuavim ian akakagham. Egh ia mangɨ Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiamɨn boroghɨram a tɨvagh mangan markɨ. Kɨ bar ian anogoroke. Ia kilomitan vamɨra a danigh an gɨrakɨrangɨn ikɨ mangɨ.”
Ezɨ Josua kamaghɨn gumazamizibav gei, “Ia uarira uari akɨrɨva, Godɨn damazimɨn zuegh ikɨ. Ia gan, Ikiavɨra Itir God gurumzaraghan dɨgavir kuram gamir biziba ian tongɨn dar amuam.”
Egha gɨn Josua ofa gamir gumazibav gei, “Ia Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam gupugh gumazamizibar faragh mangɨ.” Ezɨ me a gupugha men faragha zui.
Ezɨ Ikiavɨra Itir God, kamaghɨn Josua mɨgei, “Datɨrɨghɨn kɨ Israelian damazimɨn nɨn ziam fɨtɨ, me kamaghɨn fogham, kɨ fomɨra Moses ko ikezɨ moghɨn, kɨ nɨ ko ikiam. Eghtɨ nɨ kamaghɨn ofa gamir gumazir Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam gupuziba me mɨkɨm suam, ‘Ia mangɨ Jordanɨn Faner mɨriamɨn otivigh, egh tong sɨvagh mangɨ dɨpamɨn aven pura tuivigh ikɨ.’ ”
Ikiavɨra Itir God mɨkemegha gɨvazɨma, Josua kamaghɨn Israelia mɨgei, “Ia roghɨra izɨva Ikiavɨra Itir God, ian God, an akam baragh. 10 Ia datɨrɨghɨn gantɨma, God en akuragh Kenania, Hitia, Hivia, Peresia, Girgasia, Amoria, ko Jebusia me batuegham. Ia tuavir kamɨn Godɨn gavgavimɨn ganigh fogh suam, Angamɨra Itir God, guizbangɨra en tongɨn iti. 11 Egh ia datɨrɨghɨn gantɨ, nguazir kamɨn gumazamiziba, bar me gativamin Ekiam, an Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam ian faragh mangɨ, Jordanɨn Fanem girɨghtɨma dɨpam bighɨrɨgham. 12 Ia datɨrɨghɨn 12pla gumaziba, vaghvagh Israelian anabar 12pla, me a mɨsefegh. 13  Ua Me Ini 14:22; 14:29; 15:8Egh ofa gamir gumaziba, Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam gupugh mangam. Egh me mangɨ men dagariba Jordanɨn Fanemɨn magɨrɨtɨ, dɨpam dutugh ua ivemaran kogham, eghtɨ agharir guvimɨn amadaghan izaghirir dɨpaba, buighɨva ghuavanang mɨghsɨamɨn mɨn tughɨv ikiam.” Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiar kamɨn God, a nguazir kamɨn gumazamiziba bar me gativamin Ekiam.
14 Ezɨ Israelia danganir me itim ategha Jordanɨn Fanem girɨgh mangasa zui. Ezɨ ofa gamir gumaziba Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam gupugha men faragha zui. 15 Dughiar kam, me dagher igiaba asir dughiam, ezɨ Jordanɨn Fanem aperiar bar ekiaba otifi. Ezɨ ofa gamir gumaziba ghua faner mɨriamɨn otivigha, uan dagariba isa dɨpam gaghui. 16 Ezɨ dɨpam bar pɨrigha ivemari puvatɨgha, buigha mɨghsɨar mamɨn mɨn tughav iti. Fanem bua ghuavanaga Adamɨn nguibar ekiamɨn tu, a Saretan nguibar ekiamɨn boroghɨn itir nguibam. Ezɨ fanemɨn dɨpar ivemara Amangsɨzim Itir Dɨpar Akaremɨn zuim, a bar mɨsɨngi. Ezɨ gumazamiziba fanemɨn vongɨn ghua Jerikon nguibamɨn boroghɨn oto. 17 Ofa gamir gumaziba, Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Dɨkɨrɨzir Gavgavimɨn Boksiam gupugha Jordanɨn Faner torim mɨtivigha mamaghɨra itima, Israelian gumazamiziba nguazir dakɨrtɨzimɨn ghua fanemɨn vongɨn otifi.

3:13: Ua Me Ini 14:22; 14:29; 15:8