Jut Osirizir Akɨnafarim
O
Jut
Akar faragha zuim
Akɨnafarir kamɨn akaba, da mong 2 Pitan akaba ko magh ghu. A Godɨn gumazamizibav kɨmasa, eghtɨ me Akar Aghuimɨn apanibar akaba baragh dar gɨn mangan kogham. Akɨnafarir kam (ves 3) kamaghɨn mɨgei, “E Godɨn gumazamiziba, a nɨghnɨzir gavgavimɨn arazir vamɨram e ganɨngi. Eghtɨ gumazamiziba en nɨghnɨzir gavgavim batueghɨva, akar igiatam arɨghan kogham.”
Ia uan nɨghnɨzir gavgaviba bagh gan
 
1
Matyu 13:55; Mak 6:3; Jon 17:11-12; 1 Pita 1:5Kɨ Jut, kɨ Iesusɨn ingangarir gumazim; egha kɨ Jemsɨn dozim. Ia God diazir gumazamiziba, kɨ ia bagha akɨnafarir kam osiri. God Afeziam bar ia gifonge, ezɨ Krais Iesus uabɨ ian gari.
1 Pita 1:2; 2 Pita 1:2Apangkuvimɨn arazim ko navir amɨrizim ko igharaz darazi gifongezir arazim bar ia gizɨfagh.
Godɨn Akar Aghuimɨn apaniba, me Kraisɨn adarazir aven ize
(2 Pita 2:1-18)
Filipai 1:27; 1 Timoti 1:18; 6:12; 2 Timoti 1:13; Taitus 1:4Nan namakar aghuiba, kɨ faragha ingangarir God ua bar e inizir kamɨn, akɨnafarim osirigha ia mɨkɨmasa bar ifonge. Egha kɨ datɨrɨghɨn kamaghɨn nɨghnɨsi, kɨ akɨnafarir igharazim osiram. Ia uan nɨghnɨzir gavgaviba bagh bar gavgafigh. Egh ia Godɨn akar aghuimɨn apanibar akaba batogh. E Godɨn gumazamiziba, a nɨghnɨzir gavgavimɨn arazir vamɨram e ganɨngi. Eghtɨ gumazamiziba en nɨghnɨzir gavgavim batueghɨva, akar igiatam arɨghan kogham. Bar puvatɨ. Galesia 2:4; Taitus 1:16; 2 Pita 2:1; 1 Jon 2:22Gumazamizir maba muega Kraisɨn adarazir aven ize. Fomɨra fomɨra God kamaghɨn mɨgɨa ghaze, gumazamizir kamaghɨn amiba me an damazimɨn mɨtivigh ovengam. Me akɨriba ragha God gasi. Egha me Godɨn apangkuvimɨn akabagh iragha dagh amima, da afiar arazibar akabar mɨn oto. Gumazamizir kaba akɨrim ragha Atrivir vamɨran kam gasara. An en Ekiam Krais Iesus.
Ua Me Ini 12:51; Dɨboboniba 14:29-30; Onger Akaba 106:26; 1 Korin 10:5; 10:9; Hibru 3:17-19; 2 Pita 1:12Ia bizir kabagh fogha gɨfa, ezɨ kɨ ua ian nɨghnɨziba fasa. Ia fo, Ekiam fomɨra Isipɨn uan gumazamizibar akurazɨma me Isip ataki. Egha a gɨn gumazamizir nɨghnɨzir gavgavim an itir puvatɨzibagh asɨghasɨki.* Grighɨn akɨnafarir avɨrir fomɨra itiba, me ziar kam, “Ekiam,” osirizir puvatɨ. Me ziar kam, “Iesus,” an osiri. Jon 8:44; 2 Pita 2:4; 2:9; Akar Mogomem 20:10Ia enselɨn kurar maba, ia dagh nɨghnɨgh. God me ganɨngizir ingangariba me dar amuan aghua. Egha me uan danganiba ataki. Kamaghɨn amizɨ, Ekiam zurara ikɨ mamaghɨra ikiamin senbar me ike. Egha me isa kalabuziar danganir bar mɨtarmangizɨmɨn me arɨki. Ezɨ me Kotiam Damuamin Dughiar Ekiam mɨzuai. Jenesis 19:1-24; 2 Pita 2:6; 2:10Kamaghɨra, fomɨra Sodom ko Gomoran gumaziba ko nguibar ekiar aningɨn boroghɨra itibar gumaziba, me uaghan enselba amizir arazimɨn mɨrara ami. Me uari isa arazir kurabagh anɨga, egha me arazir bar kurar gumaziba ko gumaziba uari isava akuibagh ami. Kamaghɨn amizɨ, God me isa avir zurara isia mamaghɨra itimɨn, me akunizɨ, me ivezir kuram ini. Bizir otivizir kaba, ia dagh nɨghnɨghɨva arazir kurabar gɨn mangan kogham.
Ua Me Ini 22:28; 2 Pita 2:10Kamaghɨra gumazamizir kaba ian nɨghnɨzibagh asɨghasɨghasa me arazir kurar kabar gɨntɨsi. Me irebar kurabar garima da men nɨghnɨziba fema me arazir bar kurar mɨzɨrɨzibar uan mɨkarzibagh ami. Me Ekiamɨn akaba barazir puvatɨ, egha Godɨn Nguibamɨn itir enselɨn ekiaba uaghan akar kurabar me mɨgei. Godɨn Araziba 34:6; Daniel 10:13; 10:21; 12:1; Sekaraia 3:2; 2 Pita 2:11-12Ezɨ enselɨn aghuiba, akar kurabar gumazir men apanibagh amibav geir puvatɨ. Dughiar kamɨn, enselbar faragha zuim Maikel, a Mosesɨn kuam bagha Satan ko aning uaning adoghodogha Maikel akar kuratam Satan mɨkemezir puvatɨ. A kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Ekiam uabɨ nɨn atar nɨ mɨkemeghtɨma nɨ uan akam dukuagh.” 10  2 Pita 2:12Gumazamizir kaba bizibar mɨngaribagh fozir puvatɨ, me puram akar kurabav gei. Me mati asɨzir nɨghnɨziba puvatɨzibar mɨn iti. Egha me uan inivafɨziba ifongezir arazibar gɨn zui. Ezɨ men arazir kabara me gasɨghasɨsi. 11  Jenesis 4:3-8; Dɨboboniba 16:1-35; 22:1-35; 2 Pita 2:15; 1 Jon 3:12Me bar ikuvigham! Me Kein aruizɨ moghɨn arui. Me ivezim baghavɨra nɨghnɨsi, egha Balam amizɨ moghɨn ami. Egha me dagɨaba iniasa bar ikufi. Egha me Koran mɨn Godɨn akabar gɨntɨzir puvatɨ, egha arazir kam bangɨn me bar ovegha ikuvigha gɨfa.
12  Esekiel 34:8; Matyu 15:13; 1 Korin 11:21; Efesus 4:14; 2 Pita 2:13; 2:17; Akar Mogomem 2:11; 20:14Ia uarigh ifongezir isar dughiabar, gumazamizir kaba izava Godɨn damazimɨn arazir mɨzɨrɨzir kurabagh ami. Me damasa aghumsɨzir puvatɨ, egha kamaghɨn nɨghnɨzir puvatɨ, e isar ekiamɨn iti. Egha me uarira uarigh nɨghnɨsi. Me mati amozim puvatɨzir ghuariabar mɨn, amɨnim dagh ivaima, da tintinibar zui. Egha me mati temem uan dughiamɨn ber puvatɨ. Egha me mati temem mɨsigha gɨvazɨ gumaziba an povim asiaghatɨ. Me gumazamizir bar ovengeziba. 13  Aisaia 57:20; Filipai 3:19; 2 Pita 2:17Me mati ongarir fɨfɨzir ekiaba dɨpɨraghiri. Egha me arazir kurabar amuasa aghumsɨzir puvatɨgha, mati ongarim dɨpɨra izima an puvpuvir mɨzɨrɨziba pɨn otivi moghɨn men arazir kuraba azenim giri. Egha me mati mɨkoveziba pɨn overiamɨn uan tuavibar gɨntɨzir puvatɨ. Kamaghɨn amizɨ, God me bagha danganir mɨtarmer bar pɨghatomezim atɨ, eghtɨ me mangɨ an ikɨ mamaghɨra ikiam.
14  Jenesis 5:18-24; Godɨn Araziba 33:2; Daniel 7:10; Sekaraia 14:5; Matyu 25:31; 2 Tesalonika 1:7; Akar Mogomem 1:7Enok, an Adamɨn ovavir borir namba 6, a Godɨn akam inigha izir gumazir mamɨn mɨn gumazir kabav gɨa ghaze, “Kɨ Ekiamɨn garima a uan tausen enselɨn bar avɨravɨrim ko izi. 15  Onger Akaba 31:18; Malakai 3:13A gumazamiziba bar men araziba tuisɨgham. Gumazamizir an gɨn zuir puvatɨziba, a me damutɨ, me bar uan arazir kurar me amizibar osɨmtɨziba ateram. Gumazamizir arazir kurabagh amiba, me akɨrim ragha God gasa ghuavɨra iti. Kamaghɨn amizɨ, akar bar kurar igharazir me God gamiziba bangɨn, God me damutɨ, me bar ivezir kuram iniam.” 16  Jems 2:1; 2:9; 2 Pita 2:10; 2:18Gumazamizir kaba, me bativir biziba me da bagha naviba ikufi, egha me puv mɨgei. Me uan navibar arazir kurabar gɨn zui. Me pamtemɨn diava puv uan ziaba fe. Egha me gumazamiziba apezeperima me me ifongezir arazibar gɨn zui.
Ian nɨghnɨzir gavgavim, gavgavim ian navibar anɨng
17  2 Pita 3:2Nan namakar bar aghuiba, ia gɨn otivamin bizim gɨnɨghnɨgh, en Ekiam Krais Iesusɨn aposelba an gun mɨkeme. 18  1 Timoti 4:1; 2 Timoti 3:1; 2 Pita 2:1; 3:3Me kamaghɨn ia mɨgɨa ghaze, “Dughiar abuananabar, gumazamizir dɨbovibagh amiba otivam, egh me Godɨn Arazibar aghuaghɨva uan inivafɨziba ifongezir arazibar gɨn mangam.” 19  1 Korin 2:14-15; Hibru 10:25; Jems 3:15Gumazamizir kaba Kraisɨn adarazi abɨsi. Me nguazir kamɨn gumazamizibar nɨghnɨzibar gɨn zui, ezɨ Godɨn Duam men itir puvatɨ. 20  Rom 8:26; Efesus 6:18; Kolosi 2:7; 1 Tesalonika 5:11Ezɨ ia guizɨn nan adarasi, ia dughiabar zurara uan nɨghnɨzir gavgavimɨn gavgavim uan navibar anɨng. Nɨghnɨzir gavgavir kam, God uabɨ ia ganɨngi. Ia Godɨn Duamɨn gavgavimɨn zurara God ko mɨkɨm. 21  Taitus 2:13; 2 Pita 3:12God bar ia gifonge. Kamaghɨn, ia an boroghɨn ikɨtɨ a zurara ia gifuegham. Ia zurara e uan Ekiam Krais Iesusɨn mɨzuam, eghtɨ a uan apangkuvim azenim datɨghtɨma, ia ikɨrɨmɨrir aghuarir zurara itim iniam.
22 Ia, gumazir nɨghnɨzir gavgavim oteveziba, ia men apangkuf. 23  Amos 4:11; Sekaraia 3:2-5; Rom 11:14; 1 Korin 3:15; Akar Mogomem 3:4Marazi avimɨn iti moghɨn iti, kamaghɨn amizɨ, ia zuamɨram avimɨn me inigh. Ezɨ marazi bar navir ghurimɨn arazibagh ami, egha me bar mɨze, ezɨ men korotiaba uaghan bar mɨze. Eghtɨ dughiar ia men apangkuviba, ia Godɨn atiatingɨva uari bagh gan. Ia Godɨn damazimɨn mɨzezir bizir kaba bar dar saghon ikɨ.
E Godɨn ziam fam
24  Rom 16:25; Efesus 3:20; Filipai 1:10; Kolosi 1:22; 2 Pita 3:14God uabɨ deraghvɨra ian gantɨ ia iran kogham. Eghtɨ a ia inigh mangɨtɨ ia an nguibar aghuimɨn ikiam. Egh ia an damazimɨn arazir kuraba puvatɨgh, bar akuegham. 25  Rom 16:27; 1 Timoti 1:17; 2:3; 2 Pita 3:18Kar Godɨn vamɨra, a en Akurvazir Gumazim, a Krais Iesus en Ekiamɨn ingangarimɨn, uam e ini. Eghtɨ e an ziam fam. A en atrivir faragha zuimɨn ikiava, egha gavgavir ekiam iti. Egh a biziba bar dar dapanimɨn iti. A dughiaba bar fomɨra iza kamaghɨra iti. Egha datɨrɨghɨn a uaghan kamaghɨra iti. Egh a gɨn uaghan kamaghɨra ikiam. Bar guizbangɨra.

1:1: Matyu 13:55; Mak 6:3; Jon 17:11-12; 1 Pita 1:5

1:2: 1 Pita 1:2; 2 Pita 1:2

1:3: Filipai 1:27; 1 Timoti 1:18; 6:12; 2 Timoti 1:13; Taitus 1:4

1:4: Galesia 2:4; Taitus 1:16; 2 Pita 2:1; 1 Jon 2:22

1:5: Ua Me Ini 12:51; Dɨboboniba 14:29-30; Onger Akaba 106:26; 1 Korin 10:5; 10:9; Hibru 3:17-19; 2 Pita 1:12

*1:5: Grighɨn akɨnafarir avɨrir fomɨra itiba, me ziar kam, “Ekiam,” osirizir puvatɨ. Me ziar kam, “Iesus,” an osiri.

1:6: Jon 8:44; 2 Pita 2:4; 2:9; Akar Mogomem 20:10

1:7: Jenesis 19:1-24; 2 Pita 2:6; 2:10

1:8: Ua Me Ini 22:28; 2 Pita 2:10

1:9: Godɨn Araziba 34:6; Daniel 10:13; 10:21; 12:1; Sekaraia 3:2; 2 Pita 2:11-12

1:10: 2 Pita 2:12

1:11: Jenesis 4:3-8; Dɨboboniba 16:1-35; 22:1-35; 2 Pita 2:15; 1 Jon 3:12

1:12: Esekiel 34:8; Matyu 15:13; 1 Korin 11:21; Efesus 4:14; 2 Pita 2:13; 2:17; Akar Mogomem 2:11; 20:14

1:13: Aisaia 57:20; Filipai 3:19; 2 Pita 2:17

1:14: Jenesis 5:18-24; Godɨn Araziba 33:2; Daniel 7:10; Sekaraia 14:5; Matyu 25:31; 2 Tesalonika 1:7; Akar Mogomem 1:7

1:15: Onger Akaba 31:18; Malakai 3:13

1:16: Jems 2:1; 2:9; 2 Pita 2:10; 2:18

1:17: 2 Pita 3:2

1:18: 1 Timoti 4:1; 2 Timoti 3:1; 2 Pita 2:1; 3:3

1:19: 1 Korin 2:14-15; Hibru 10:25; Jems 3:15

1:20: Rom 8:26; Efesus 6:18; Kolosi 2:7; 1 Tesalonika 5:11

1:21: Taitus 2:13; 2 Pita 3:12

1:23: Amos 4:11; Sekaraia 3:2-5; Rom 11:14; 1 Korin 3:15; Akar Mogomem 3:4

1:24: Rom 16:25; Efesus 3:20; Filipai 1:10; Kolosi 1:22; 2 Pita 3:14

1:25: Rom 16:27; 1 Timoti 1:17; 2:3; 2 Pita 3:18