Krais Akar Mogomem Isa Azenim Gatɨ
O
Akar Mogomem
Akar faragha zuim
Gumaziba Kraisɨn adarazigh asɨghasɨzir dughiamɨn, Jon akɨnafarir kam osiri. Kraisɨn adarazi kamaghɨn mɨgɨa ghaze, Krais Iesus a men Ekiam, egha me nɨghnɨzir gavgavimɨn an iti. Kraisɨn adarazir nɨghnɨzir gavgaviba gavgavigh, egh osɨmtɨzir ekiaba ateghtɨ, da me abɨnan koghasa, kamaghɨn Jon akɨnafarir kam osiri.
Akɨnafarir kam a gɨn otivamin bizibar akar isɨn zuir avɨriba iti. Ezɨ Kraisɨn gumazamizir dughiar kamɨn itiba, me ti akar isɨn zuir kabagh fo. Ezɨ gumazamizir nɨghnɨzir gavgaviba puvatɨziba dagh fozir puvatɨ.
Akar isɨn zuir kabar mɨngarim, a kamakɨn. Krais Iesus en Ekiam, eghtɨ an dafarimɨn God apaniba bar da dɨkabɨragham. Egh a uaghan Satan dɨkabɨragham. Egh dughiar Iesus uan ingangarim agɨvamimɨn, gumazamizir gavgavigha ikia uan nɨghnɨzir gavgaviba ataghizir puvatɨziba, God ivezir aghuim me danɨngam. God biziba bar dar ingarightɨma da igiabar otivigham, eghtɨ me God ko ikɨva egh uam osɨmtɨziba puvatɨgham.
Krais Iesus, nguibar 7plan aven itir siosba bagha akaba amada
1
(Sapta 1--3)
Dan 2:28-29, Jo 3:32, 12:49, MAA 1:19, 4:1, 22:6, 22:16 Daniel 2:28-29; Jon 12:49; Akar Mogomem 1:19; 4:1; 22:6; 22:16Akar kam faragha modogha iti, ezɨ datɨrɨghɨn Krais Iesus a isa azenim gatɨ. God uan ingangarir gumazamiziba bizir zuamɨram otivamiba men akaghasa, egha kamaghɨn akar kam Iesusɨn aka. Ezɨ Iesus uan enselɨn mam amadazɨma, kɨ Jon, an ingangarir gumazim, an akam na danɨngasa ize, eghtɨ kɨ Iesusɨn ingangarir gumazamizir igharazibav kɨmam. 1 Ko 1:6, 1 Jo 1:1, MAA 6:9 1 Korin 1:6; 1 Jon 1:1; Akar Mogomem 6:9Ezɨ kɨ Jon, kɨ bizir kaba bar dar ganigha gɨfa. Godɨn akam, a Krais Iesusɨn gun mɨgeir akam, kɨ aneghurigha an gun mɨgei, egha kɨ ghaze, akar kam a guizbangɨra.
Lu 11:28, Je 5:8, 1 Pi 4:7, MAA 22:7, 22:10 Luk 11:28; Jems 5:8; 1 Pita 4:7; Akar Mogomem 22:7; 22:10Akar kam a Godɨn akam, a Godɨn ize. Ezɨ tina akar kam dɨpontɨma igharaz darazi a baraghtɨ, a bar akongegh. Gumazamiziba akar kam baraghɨva egh Godɨn akar kɨ osirizimɨn gɨn mangɨva, me uaghan bar akongegh. Dughiam otivasava ami, eghtɨ God damuasa mɨkemezir biziba a adar amuam. Kamaghɨn amizɨ, gumazamiziba akar kam dɨpon.
Jon nguibar 7plan aven itir siosba bagha akam osiri
Kis 3:14-15, Sek 3:9, Jo 1:1, MAA 1:8, 3:1, 4:5, 4:8, 5:6, 11:17, 16:5 Ua Me Ini 3:14-15; Sekaraia 3:9; Jon 1:1; Akar Mogomem 1:8; 3:1; 4:5; 4:8; 5:6; 11:17; 16:5Kɨ Jon, ia gumazamizir 7plan siosɨn Esian Provinsɨn itiba, kɨ ia bagha akar kam osiri.
Godɨn datɨrɨghɨn ikia, fomɨra ikia, egh gɨn uamategh izamim, Godɨn kamra navir amɨrizim ia danɨngɨva, egh ian apangkuv. Eghtɨ 7plan duar aghuir Godɨn ingangarim gamua an atrivir dabirabimɨn guamɨn itiba, da uaghan ian apangkuvigh navir amɨrizim ia danɨng. Sng 89:27, Ais 55:4, Jo 15:9, 18:37, Ef 1:20, Kl 1:18, 1 Ti 6:13, Hi 9:14, 1 Jo 1:7, 4:10, MAA 3:14, 17:14 Onger Akaba 89:27; Aisaia 55:4; Jon 15:9; 18:37; Efesus 1:20; Kolosi 1:18; 1 Timoti 6:13; Hibru 9:14; 1 Jon 1:7; 4:10; Akar Mogomem 3:14; 17:14Krais Iesus, a gumazir Godɨn akaba guizbangɨra dav geim. Egha a gumazir bar uabɨra faragha ovevemɨn ua dɨkavizim. Egha a nguazimɨn atriviba bar men ekiam. A uaghan ian apangkuv egh navir amɨrizim ia danɨng.
A bar e gifonge, egha a uabɨ uan ghuzimɨn en arazir kuraba agɨvazɨ e fɨriaghɨre. Kis 19:6, 1 Ti 6:16, Hi 13:21, 1 Pi 2:5, 2:9, MAA 5:10, 20:6 Ua Me Ini 19:6; 1 Timoti 6:16; Hibru 13:21; 1 Pita 2:5; 2:9; Akar Mogomem 5:10; 20:6An e gamizɨma, e atrivimɨn ofa gamir gumazamizibar otozɨma, God e gativazɨ e Godɨn ingangarim gami, God Iesusɨn afeziam. Zurazurara Krais ziar ekiam ikɨva egh biziba bar dar ganamin gavgavim ikɨ. Bar guizbangɨra.
 
Dan 7:13, Sek 12:10, Mt 24:30, Mk 13:26, Lu 21:27, Jo 19:34, 19:37, Ap 1:11, 1 Te 4:17 Daniel 7:13; Sekaraia 12:10; Matyu 24:30; Mak 13:26; Luk 21:27; Jon 19:34; 19:37; Aposel 1:11; 1 Tesalonika 4:17Ia gan, a ghuariabar tongɨn izaghirasava ami,
eghtɨ gumazamiziba bar uari uan damazibar an ganam.
Gumazir a giniviziba,
me bar uaghan an ganam.
Eghtɨ nguazir kamɨn kantriba bar,
dar gumazamiziba a gɨnɨghnɨgh
azi naviba bar me basemegham.
Are, bizir kam otivam.
Guizbangɨra.
 
Kis 3:14, MAA 1:4, 1:17, 4:8, 11:17, 15:3, 21:6, 22:13 Ua Me Ini 3:14; Akar Mogomem 1:4; 1:17; 4:8; 11:17; 15:3; 21:6; 22:13Ekiam, a Godɨn Gavgaviba Bar Itim, a kamaghɨn mɨgei, “Kɨrara kɨ faraghavɨra ikia, egh abuan ikɨvɨra ikiam.” Kar Godɨn kamnangra, a datɨrɨghɨn ikia, fomɨra ikia, egh gɨn uamategh izam.
Jon Kraisɨn gani
Fl 1:7, 2 Ti 1:8, 2:12, MAA 6:9 Filipai 1:7; 2 Timoti 1:8; 2:12; Akar Mogomem 6:9Kɨ Jon, kɨ ian aveghbuar mam. Kɨ ia ko, e Kraisɨn adarasi. Kɨ ia ko poro, egha mɨzaziba isa, egha ia ko God Bizibagh Ativir Dughiamɨn aven ikia Godɨn apengan iti. Egha ia ko porogha osɨmtɨziba atera tugha gavgafi. Kɨ Godɨn akam akura, egha Iesusɨn gun mɨgeir akam, kɨ an eghurigha an gun mɨgɨa ghaze, akar kam a guizbangɨra. Kamaghɨn amizɨ, me na batuegha na isa Patmosɨn Arighatɨzimɨn na atɨ.* Dughiar gumazamiziba arazir kurar Romba aghuazibagh amima, me me isɨ kalabus darɨghasa. Egha dughiar mabar me me amadima, me arighatɨzibar ghua iti. Patmos a uaghan kalabuziabar arighatɨzir kabar mam. 10  Jo 20:26, Ap 10:10, 2 Ko 12:2, MAA 4:1-2 Jon 20:26; Aposel 10:10; 2 Korin 12:2; Akar Mogomem 4:1-2Ekiamɨn dughiamɨn, Godɨn Duam na gizɨvagha pamten nan ingari, ezɨ nan gɨrakɨrangɨn kɨ tiarir mam barazi a sɨghamɨn mɨn pamten dei. 11 Tiarir kam kamaghɨn mɨgei, “Bizir nɨ garir kaba bar, nɨ akɨnafarimɨn ada osirigh, egh 7plan siosba bagh da amangigh. Siosɨn Efesusɨn nguibamɨn itim, ko Smernan nguibamɨn itim, ko Pergamum ko Taiataira ko Sardis ko Filadelfia ko Laodisian nguibamɨn itiba.”
12  Kis 25:37, Sek 4:2, MAA 1:20 Ua Me Ini 25:37; Sekaraia 4:2; Akar Mogomem 1:20Ezɨ kɨ gumazir na mɨgeimɨn ganasa ragha gari, golɨn lamɨn 7pla iti. 13  Ese 1:26, Dan 7:13, 10:5, MAA 15:6 Esekiel 1:26; Daniel 7:13; 10:5; Akar Mogomem 15:6Ezɨ kɨ gumazir mamɨn garima, a lambar tongɨn tughav iti. A Gumazamizibar Otarimɨn mɨn gari. A korotiar ruarim aruzɨma an an sueba avara, ezɨ a golɨn letiam uan evarim amɨghɨrɨ. 14  Dan 7:9, MAA 2:18, 14:2, 19:12 Daniel 7:9; Akar Mogomem 2:18; 14:2; 19:12 Daniel 10:6An dapanarɨzim bar ghurghurigha mati, sipsipɨn arɨzimɨn mɨn gari, mati ghuariar ghurghurim. Ezɨ an damazimning mati avir mɨzariar gavgavimɨn pamtem isi. 15  Ese 1:24, 43:2, MAA 14:2 Esekiel 1:24; 43:2; Akar Mogomem 14:2An suemning mati bras, me avir ekiamɨn a tuazɨ, a isia dafozɨ moghɨn gari. Ezɨ kɨ an tiarim barazi, a mati dɨpar ekiam afora nɨdi. 16  Ef 6:17, Hi 4:12, MAA 1:20, 2:1, 2:12, 2:16, 3:1, 19:15, 19:21 Efesus 6:17; Hibru 4:12; Akar Mogomem 1:20; 2:1; 2:12; 2:16; 3:1; 19:15; 19:21A 7plan mɨkoveziba uan agharir guvimɨn dar suira. Ezɨ mɨdorozir sabar mam ghumtɨzir pumuning ikia bar ghumi, an an akamɨn ikegha azenimɨn ize. Ezɨ an guam aruer angazangarir gavgavimɨn mɨn pamten taghtasi.
17  Ais 41:4, 44:6, 48:12, Ese 1:28, Dan 8:18, 10:10, MAA 2:8, 22:13 Aisaia 41:4; 44:6; 48:12; Esekiel 1:28; Daniel 8:18; 10:10; Akar Mogomem 2:8; 22:13Kɨ an ganigha an dagarimningɨn boroghɨn irɨgha, gumazir ovengezimɨn mɨn iti. Ezɨ a uan agharir guvim na gisɨn atɨgha, kamaghɨn mɨgei, “Nɨ atiatingan markɨ. Kɨ gumazir faraghavɨra ikia, egh abuan ikɨvɨra ikiamim. 18  Sng 68:20, Ro 6:9, MAA 4:9, 5:14 Onger Akaba 68:20; Rom 6:9; Akar Mogomem 4:9Egha kɨ gumazir angamɨra itim. Fomɨra kɨ areme. Datɨrɨghɨn nɨ gan, kɨ zurara angamɨra ikɨ mamaghɨra ikiam. Kɨ Ovevemɨn ki, koma Gumazamizir Oveaghuezibar Nguibamɨn ki, kɨ aningɨn suiragha aningɨn ganamin gavgavim iti.
19  MAA 1:1, 1:11, 2:1, 4:1 Akar Mogomem 1:1; 1:11; 2:1; 4:1“Kamaghɨn amizɨ, nɨ bizir ganizir kabar akaba, ko bizir datɨrɨghɨn itiba ko bizir gɨn otivamiba osirigh. 20  Sek 4:2, Fl 2:15, MAA 1:12, 1:16, 2:1, 3:1 Sekaraia 4:2; Filipai 2:15; Akar Mogomem 1:12; 1:16; 2:1; 3:1Nɨ 7plan mɨkovezir nan agharir guvimɨn itiba ko 7plan golɨn lambar ganigha gɨfa. Da mati akar mogomem, ezɨ dar mɨngarim kamakɨn: 7plan mɨkoveziba, da siosɨn 7plan garir enselba. Ezɨ 7plan lamba, da uari siosɨn 7pla.”

1:1: Dan 2:28-29, Jo 3:32, 12:49, MAA 1:19, 4:1, 22:6, 22:16

1:1: Daniel 2:28-29; Jon 12:49; Akar Mogomem 1:19; 4:1; 22:6; 22:16

1:2: 1 Ko 1:6, 1 Jo 1:1, MAA 6:9

1:2: 1 Korin 1:6; 1 Jon 1:1; Akar Mogomem 6:9

1:3: Lu 11:28, Je 5:8, 1 Pi 4:7, MAA 22:7, 22:10

1:3: Luk 11:28; Jems 5:8; 1 Pita 4:7; Akar Mogomem 22:7; 22:10

1:4: Kis 3:14-15, Sek 3:9, Jo 1:1, MAA 1:8, 3:1, 4:5, 4:8, 5:6, 11:17, 16:5

1:4: Ua Me Ini 3:14-15; Sekaraia 3:9; Jon 1:1; Akar Mogomem 1:8; 3:1; 4:5; 4:8; 5:6; 11:17; 16:5

1:5: Sng 89:27, Ais 55:4, Jo 15:9, 18:37, Ef 1:20, Kl 1:18, 1 Ti 6:13, Hi 9:14, 1 Jo 1:7, 4:10, MAA 3:14, 17:14

1:5: Onger Akaba 89:27; Aisaia 55:4; Jon 15:9; 18:37; Efesus 1:20; Kolosi 1:18; 1 Timoti 6:13; Hibru 9:14; 1 Jon 1:7; 4:10; Akar Mogomem 3:14; 17:14

1:6: Kis 19:6, 1 Ti 6:16, Hi 13:21, 1 Pi 2:5, 2:9, MAA 5:10, 20:6

1:6: Ua Me Ini 19:6; 1 Timoti 6:16; Hibru 13:21; 1 Pita 2:5; 2:9; Akar Mogomem 5:10; 20:6

1:7: Dan 7:13, Sek 12:10, Mt 24:30, Mk 13:26, Lu 21:27, Jo 19:34, 19:37, Ap 1:11, 1 Te 4:17

1:7: Daniel 7:13; Sekaraia 12:10; Matyu 24:30; Mak 13:26; Luk 21:27; Jon 19:34; 19:37; Aposel 1:11; 1 Tesalonika 4:17

1:8: Kis 3:14, MAA 1:4, 1:17, 4:8, 11:17, 15:3, 21:6, 22:13

1:8: Ua Me Ini 3:14; Akar Mogomem 1:4; 1:17; 4:8; 11:17; 15:3; 21:6; 22:13

1:9: Fl 1:7, 2 Ti 1:8, 2:12, MAA 6:9

1:9: Filipai 1:7; 2 Timoti 1:8; 2:12; Akar Mogomem 6:9

*1:9: Dughiar gumazamiziba arazir kurar Romba aghuazibagh amima, me me isɨ kalabus darɨghasa. Egha dughiar mabar me me amadima, me arighatɨzibar ghua iti. Patmos a uaghan kalabuziabar arighatɨzir kabar mam.

1:10: Jo 20:26, Ap 10:10, 2 Ko 12:2, MAA 4:1-2

1:10: Jon 20:26; Aposel 10:10; 2 Korin 12:2; Akar Mogomem 4:1-2

1:12: Kis 25:37, Sek 4:2, MAA 1:20

1:12: Ua Me Ini 25:37; Sekaraia 4:2; Akar Mogomem 1:20

1:13: Ese 1:26, Dan 7:13, 10:5, MAA 15:6

1:13: Esekiel 1:26; Daniel 7:13; 10:5; Akar Mogomem 15:6

1:14: Dan 7:9, MAA 2:18, 14:2, 19:12

1:14: Daniel 7:9; Akar Mogomem 2:18; 14:2; 19:12

1:14: Daniel 10:6

1:15: Ese 1:24, 43:2, MAA 14:2

1:15: Esekiel 1:24; 43:2; Akar Mogomem 14:2

1:16: Ef 6:17, Hi 4:12, MAA 1:20, 2:1, 2:12, 2:16, 3:1, 19:15, 19:21

1:16: Efesus 6:17; Hibru 4:12; Akar Mogomem 1:20; 2:1; 2:12; 2:16; 3:1; 19:15; 19:21

1:17: Ais 41:4, 44:6, 48:12, Ese 1:28, Dan 8:18, 10:10, MAA 2:8, 22:13

1:17: Aisaia 41:4; 44:6; 48:12; Esekiel 1:28; Daniel 8:18; 10:10; Akar Mogomem 2:8; 22:13

1:18: Sng 68:20, Ro 6:9, MAA 4:9, 5:14

1:18: Onger Akaba 68:20; Rom 6:9; Akar Mogomem 4:9

1:19: MAA 1:1, 1:11, 2:1, 4:1

1:19: Akar Mogomem 1:1; 1:11; 2:1; 4:1

1:20: Sek 4:2, Fl 2:15, MAA 1:12, 1:16, 2:1, 3:1

1:20: Sekaraia 4:2; Filipai 2:15; Akar Mogomem 1:12; 1:16; 2:1; 3:1