3
God ko navir vamɨra ikiamin ofaba
Egha God Israelia mɨkɨmasa kamaghɨn Moses mɨgei, “Gumazitam, Ikiavɨra Itir God ko navir vamɨran ikiamin ofa damusɨ, a bulmakaun ofa damusɨ ifongegh, kamaghɨn a bulmakaun apurim o bulmakaun amebar bar aghuir, duatam an mɨkarzim gasɨghasɨghizir puvatɨzir tam inigh, Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn izɨ. Gumazir kam uan bulmakau inigh God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn mangɨ, egh uan dafarim isɨ faragh bulmakaun dapanim datɨgh, egh a mɨsueghtɨ an aremegh. Eghtɨ Aronɨn adarazir ofa gamir gumaziba, me bulmakaun kamɨn ghuziba inigh, ofa gamir dakozimɨn 4plan mɨriabar da kavamang. Eghtɨ gumazir kam God ko navir vamɨra ikiamin ofa bagh, bulmakaun akuar taba inigh Ikiavɨra Itir God danightɨ, ofa gamir gumaziba ofan mɨn avimɨn da tuegh. Bulmakaun akuar kaba dar kara. An navim ko muriaba avarazir oviba bar ada inigh. Egh an ogɨagharimɨn itir ovɨzimning, ko aningɨn ovim sara, ko beramɨn akuar aghuim inigh.
“Eghtɨ Aronɨn adarazir ofa gamir gumaziba, bizir kaba ko ofan bar isia mɨghɨriba inigh, ofa gamir dakozimɨn da tueghtɨ, avim bar dar isi mangɨtɨ da bar mɨghɨrightɨ, averenir kɨnim otogham. Eghtɨ Ikiavɨra Itir God ofan asɨzir kamɨn mughuriam baregh, egh a gifuegh navir aghuim an ikiam.
“Eghtɨ gumazitam Ikiavɨra Itir God ko navir vamɨran ikiamin ofa damusɨ, a uan sipsip ko memebar okoruabar tongɨn asɨzir apurim o asɨzir amebam inigh, kar sipsip o memen bar aghuir duaba an mɨkarzimɨn puvatɨzim. Egh gumazir kam sipsipɨn tamɨn ofa damusɨ, kamaghɨn ana inigh Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn izɨ. Egh a uan dafarim isɨ sipsipɨn kamɨn dapanim gisɨn datɨgh, egh a God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn boroghɨra sipsip mɨsueghtɨ an aremegh. Eghtɨ ofa gamir gumaziba asɨzir kamɨn ghuziba isɨ, ofa gamir dakozimɨn 4plan mɨriabar da kavamang. Eghtɨ gumazir kam, God ko navir vamɨra ikiamin ofa bagh, sipsipɨn asɨzir akuar taba inigh Ikiavɨra Itir God danɨngtɨ, ofa gamir gumaziba ofan mɨn da tuam. Sipsipɨn ovir kaba bar, kar an navim ko muriam avarazir oviba, ko an puer mɨngarir akɨragharimɨn boroghɨra itir ovir bar ekiam itiba inigh. Egh an oviba itir puer mɨngarir akɨragharimɨn boroghɨra itim atugh, an ovir kaba bar da inigh. 10 Egh an ogɨagharimɨn itir ovɨzimning, ko aningɨn ovim sara, ko beramɨn akuar aghuim inigh. 11 Eghtɨ ofa gamir gumazim bizir kaba isɨ, Ikiavɨra Itir God bagh daghemɨn ofan mɨn, ofa gamir dakozim gisɨn avimɨn da tu mangɨtɨ da bar mɨghɨrightɨ, averenir kɨnim otogham.
12 “Eghtɨ gumazitam memen ofa damusɨ, an a inigh Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn mangɨ. 13 Egh a uan dafarim isɨ memen dapanim gisɨn datɨgh, egh God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn boroghɨn a mɨsueghtɨ an aremegh. Eghtɨ Aronɨn adarazir ofa gamir gumaziba an ghuziba isɨ ofa gamir dakozimɨn 4plan mɨriabar da kavamang. 14 Eghtɨ gumazir kam memen ovir mɨsaziaba inigh Ikiavɨra Itir God danɨngtɨ, ofa gamir gumaziba ofan mɨn da tuam. An an navim ko muriam avarazir oviba bar da inigh. 15 Egh an ovɨzir pumuning, ko aningɨn ovim sara inigh, memen beramɨn akuar aghuim inigh. 16 Eghtɨ ofa gamir gumazim bizir kaba isɨ, Ikiavɨra Itir God bagh daghemɨn ofan mɨn, ofa gamir dakozimɨn da tueghtɨ, avim dar isi mangɨtɨ da bar mɨghɨrightɨ, averenir kɨnim otogh. Eghtɨ oviba bar, da Ikiavɨra Itir Godɨn bizibara. 17 Ia Israelia, ian tav asɨzir ovim, o ghuzir tabar aman markɨ. Bar markiam. Ia ko ian ovavir borir gɨn otivamiba arazir kamɨn gɨntɨgh mamaghɨra ikɨ. Egh ia mangɨ managh ikɨ, ia arazir kamɨn gɨn mangɨvɨra ikɨ.”