4
Arazir kuraba gɨn amadir ofaba
1-2 Ikiavɨra Itir God Israelia mɨkɨmasa kamaghɨn Moses mɨkeme, “Gumazitam o amizitam deragha fozir puvatɨgha, arazir kuram gamua Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Gavgavir e mɨkemezir tam abighɨva, kamaghɨn, a ofan kabar amu.”
Ofa gamir gumazibar dapanimɨn arazir kuraba gɨn amadir ofa
Egha Moses ua kamaghɨn mɨgei, “Ofa gamir gumazibar dapanim arazir kuram damightɨ, an arazir kurar kam gumazamizibar amutɨ, me bar osɨmtɨzim ikiam. Kamaghɨn, a bulmakaun apurir bar aghuir duaba an mɨkarzimɨn puvatɨzir tam inigh. Egh uan arazir kuraba gɨn amangɨsɨ, Ikiavɨra Itir God bagh arazir kuraba gɨn amadir ofa damigh. A bulmakaun kam inigh God bativamin Purirpenimɨn itiar akamɨn mangɨgh, dafarim an dapanim gisɨn datɨgh, egh Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn a mɨsueghtɨ an aremegh. Egh ofa gamir gumazibar dapanim bulmakaun ghuzitam inigh, God bativamin Purirpenimɨn aven mangɨ. Egh nir ekiar Bar Anogoroghezir Danganim modozimɨn boroghɨn mangɨ, uan dafar puzir tam isɨ ghuzim darugh, egh ghuzir muziarim isɨ, Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn, inir ekiamɨn a gasɨvamang. A 7plan dughiabar kamaghɨn damu. Egh a pauran mughuriar aghuim tuamin ofa gamir dakozim iti naghɨn mangɨ, God bativamin Purirpenimɨn aven Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn tughɨv ikɨ. Egh a ghuzitaba isɨ ofa gamir dakozimɨn mɨkebabar itir bulmakaun kombar mɨn garir biziba bar dar aghuigh. Egh a bulmakaun ghuzir nar ikiavɨra itir kaba, inigh asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozir azenan itimɨn mangɨ, God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn boroghɨn tughɨv ikɨ. Egh da isɨ ofa gamir dakozir kamɨn mɨngarim gingegh.
“Egh arazir kuraba gɨn amadir ofan kam bagh, a bulmakaun kamɨn navim ko muriaba avarazir oviba bar ada inigh, egh an ovɨzir pumuning ko, aningɨn ovim sara inigh, egh an beramɨn akuar aghuim inigh. 10 Egh ofa gamir gumazibar dapanim, ovir mɨsaziar kaba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozimɨn da tueghtɨ da bar isigh mɨghɨrigham, eghtɨ averenir kɨnimra ikiam. An ofan arazir kam mati, me God ko navir vamɨran ikiamin ofa, me bulmakaun oviba inigha ofa gami. 11-12 Egh a bulmakaun apurir kamɨn asɨzir naba inigh, an inim ko tuziba ko dapanim, suemning ko dafarimning, muriam ko buariba, bar ada inigh, nguibar me itimɨn azenan mangɨva, me avimɨn avereniba inger danganimɨn, Godɨn damazimɨn zuezir danganimɨn mangɨ. Egh averenir pozim gisɨn daziba arigh avim daborogh asɨzir nar kaba tueghtɨ da bar isightɨ averenir kɨnim otogham.”
Gumazamizibar arazir kuraba gɨn amadir ofaba
13 Ikiavɨra Itir God Israelia mɨkɨmasa kamaghɨn Moses mɨkeme, “Israelian gumazamiziba deraghvɨra foghan koghɨva, Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Gavgavir me mɨkemezir mam abigh, kamaghɨn me arazir kuram gami. Me fozir puvatɨ, me arazir kuram gami, egha guizbangɨra me uan arazir kamɨn me osɨmtɨzim iti. 14 Me gɨn uan arazir kuram gɨfogh, egh a gɨn amangɨsɨ, me uan asɨzibar tongɨn bulmakaun igiar apurir tam inigh an ofa damu. Me arazir kuraba gɨn amadir ofan kam inigh God bativamin Purirpenimɨn izɨ. 15 Eghtɨ Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn Israelian gumazir dapaniba uan dafariba isɨ, bulmakaun apurir kamɨn dapanim datɨgh, egh me a mɨsueghtɨ an aremegh. 16 Eghtɨ ofa gamir gumazibar dapanim bulmakaun apurir kamɨn ghuzitaba inigh, God bativamin Purirpenimɨn aven mangɨ. 17 Egh nir ekiar Bar Anogoroghezir Danganim modozimɨn boroghɨn mangɨ, uan dafar puzir tam isɨ ghuzim darugh, egh ghuzir muziarim isɨ Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn, inir ekiam gasɨvamang. A 7plan dughiabar kamaghɨn damu. 18 Egh a pauran mughuriar aghuim tuamin ofa gamir dakozir Purirpenimɨn aven iti naghɨn mangɨ, egh God bativamin Purirpenimɨn aven Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn tughɨv ikɨ. Egh a ofa gamir dakozir kamɨn ghuzitaba isɨ, bulmakaun kombar mɨn garir biziba bar dar aghuigh. Egh bulmakaun ghuzir nar ikiavɨra itir kaba, a da inigh asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozimɨn mangɨ, God bativamin Purirpenimɨn tiar akamɨn boroghɨn tughɨv ikɨ. Egh da isɨ ofa gamir dakozir kamɨn mɨngarim gingegh. 19 Egh gɨn a bulmakaun oviba bar da inigh asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozimɨn da tueghtɨ da bar isigh mɨghɨrightɨ, averenir kɨnimra ikiam. 20 Ofa gamir gumazibar dapanim, uabɨ uan arazir kuraba gɨn amadir ofa gami moghɨn, a kamaghɨra bulmakaun kam damigh. Ezɨ kamaghɨra ofa gamir gumazibar dapanim, gumazamizibar arazir kuraba gɨn amangɨsɨ ofa damutɨ, God men arazir kuraba gɨn amangam. 21 Eghtɨ a gɨn bulmakaun asɨzir naba bar ada inigh, nguibar me itimɨn azenan mangɨgh avimɨn bar ada tuegh, mati a uabɨ uan arazir kuraba gɨn amangasa bulmakaun ofa gami. Bulmakaun kam, gumazamiziba bar men arazir kuraba gɨn amadir ofa.”
Gumazir dapanibar arazir kuraba gɨn amadir ofaba
22 Ikiavɨra Itir God Israelia mɨkɨmasa kamaghɨn Moses mɨkeme, “Gumazir dapanitam deraghvɨra foghan koghɨva, Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Gavgavir e mɨkemezir tam abigh, kamaghɨn an arazir kuram gami. A fozir puvatɨ, an arazir kuram gami, egha guizbangɨra a uan arazir kamɨn an osɨmtɨzim iti. 23 A gɨn uan arazir kurar kam gɨfogh, egh a gɨn amangɨsɨ, memen apurir aghuitam inigh, duatam an mɨkarzimɨn ikian markɨ, egh ana inigh ofa bagh izɨ. 24 Egh Ikiavɨra Itir Godɨn damazimɨn a dafarim isɨ memen dapanim gisɨn datɨgh, egh danganir me ofan bar isia mɨghɨribar asɨzibav sozimra tugh, memen kam mɨsueghtɨ an aremegh. Memen kam, an arazir kuraba gɨn amadir ofa. 25 Eghtɨ ofa gamir gumazim, arazir kuraba gɨn amadir ofan kam bagh, uan dafarir puzir tam isɨ memen ghuzim darugh, egh ghuzir muziaritam isɨ asɨziba da bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozimɨn, ofa gamir dakozimɨn mɨkebabar itir bulmakaun kombar mɨn garir biziba bar dar aghuigh. Egh ghuzir naba isɨ asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozimɨn mɨngarim gingegh. 26 Egh a memen oviba ofa gamir dakozimɨn, da tueghtɨ da bar isigh mɨghɨrightɨ, averenir kɨnim otogh. Ofa gamir gumazim arazir kamra damu, mati me God ko navir vamɨran ikiamin ofabar mɨn me meme mɨsogha an oviba isa ofa gami. Ezɨ kamaghɨra, ofa gamir gumazim, gumazir dapanir kamɨn arazir kuraba gɨn amangɨsɨ ofa damu, eghtɨ God an arazir kuraba gɨn amangam.”
Gumazir kɨnibar arazir kuraba gɨn amadir ofaba
27  Dɨboboniba 15:27-28Ikiavɨra Itir God, Israelia mɨkɨmasa kamaghɨn Moses mɨkeme, “Gumazir kɨnitam o amizir kɨnitam deraghvɨra foghan koghɨva, egh Ikiavɨra Itir Godɨn Akar Gavgavir e mɨkemezir tam abigh, kamaghɨn an arazir kuram gamizɨ, arazir kurar kamɨn osɨmtɨzim an iti. 28 Egh a gɨn bizir kam gɨfogh, egh uan arazir kuram gɨn amangɨsɨ ofa damuam. A memen amebar aghuir duaba an mɨkarzimɨn puvatɨzimra inigh, egh uan arazir kurar an amizim bagh ofa damusɨ a inigh izɨ. 29 Egh a uan dafarim isɨ memen dapanim gisɨn datɨgh, danganir me ofan bar isia mɨghɨribar asɨzibav sozi naghɨra tugh, a mɨsueghtɨ an aremegh. Memen kam, an arazir kuraba gɨn amadir ofa. 30 Eghtɨ ofa gamir gumazim uan dafarir puzir tam isɨ memen ghuzim darugh, egh ghuzir muziarir taba isɨ asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozimɨn mangɨ, ofa gamir dakozimɨn mɨkebabar itir bulmakaun kombar mɨn garir biziba bar dar aghuigh. Egh a ghuzir nar ikiavɨra itim inigh, asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozimɨn mɨngarim gingegh. 31 Egh a memen oviba bar da inigh, ofa gamir dakozimɨn da tuegh. Ofa gamir gumazim arazir kamra damu, mati me God ko navir vamɨran ikiamin ofabar mɨn me meme mɨsogha an oviba isa ofa gami. Egh oviba ofa gamir dakozimɨn da tu mangɨtɨ da bar mɨghɨrightɨ, averenir kɨnim otogh. Eghtɨ Ikiavɨra Itir God, ofan kamɨn mughuriam baregh, egh a gifuegh navir aghuim an ikiam. Kamaghɨra, ofa gamir gumazim, gumazir kɨnir kamɨn arazir kuraba gɨn amangɨsɨ ofa damutɨ, God an arazir kuraba gɨn amangam.
32 “Eghtɨ gumazitam uan arazir kuraba gɨn amangɨsɨ sipsipɨn ofa damusɨ, a sipsipɨn amebar aghuir duaba an mɨkarzimɨn puvatɨzimra inigh izɨ. 33 Egh a uan dafarim isɨ sipsipɨn dapanim gisɨn datɨgh, danganir me ofan bar isia mɨghɨribar asɨzibav sozi naghɨn tugh, a mɨsueghtɨ an aremegh. Sipsipɨn kam, an arazir kuraba gɨn amadir ofa. 34 Eghtɨ ofa gamir gumazim, asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozimɨn mangɨ, uan dafarir puzir tam isɨ sipsipɨn ghuzim darugh, egh ghuzir muziarir taba isɨ ofa gamir dakozimɨn mɨkebabar itir bulmakaun kombar mɨn garir biziba bar dar aghuigh. Egh a ghuzir nar ikiavɨra itim inigh, egh asɨziba bar isia mɨghɨrir ofa gamir dakozimɨn mɨngarim gingegh. 35 Egh a sipsipɨn oviba bar da inigh ofa gamir dakozimɨn da tuegh. Ofa gamir gumazim arazir kamra, mati arazir me God ko navir vamɨran ikiamin ofabagh amibar mɨn, a sipsipɨn kamɨn oviba inigh ofa damu. An an oviba tueghtɨ da bar isigh mɨghɨrightɨ, averenir kɨnim otogham. Kamaghɨra, ofa gamir gumazim, gumazir kɨnir kamɨn arazir kuraba gɨn amangɨsɨ ofa damu, eghtɨ God an arazir kuraba gɨn amangam.”

4:27: Dɨboboniba 15:27-28